czech.txt Driver File Contents (mqdl.exe)

Správce naèítání
=================
Správce naèítání Vám umožòuje spravovat barevné profily, pøetisky a písma, 
uložené na pevném disku a v pamìti tiskárny. 

Požadavky
--------------------
  - PC s nìkterým operaèním systémem Windows: XP, Me, 2000, NT, 98 nebo 95
  - Instalovaný PostScriptový nebo PCL ovladaè tiskárny KONICA MINOLTA
   (s portem nasatveným podle cílové tiskárny)
	Podporované ovladaèe tiskáren
	magicolor 7300
 	magicolor 6110
	magicolor 6100
	magicolor 3300
	magicolor 3100
	magicolor 2350
	magicolor 2210
	magicolor 2200
	magicolor 330
	magicolor 2+
	PagePro 9100
	2060 Print System
	2425 Print System
	3260 Print System
	4032 Print SystemNaèítání doplòkù podle tiskárny 
V následujících tabulkách identifikujte pamìťové médium tiskárny,
kam lze naèíst soubory používané tiskárnou. 

			Barevné profily		Pøetisky
magicolor 7300 		Disk 			Disk 		
magicolor 6110 		Disk 			Disk 			
magicolor 6100 		Disk 			Disk 			
magicolor 3300 		Disk 			Disk 		
magicolor 3100 		Disk 			Disk 
magicolor 2350 		Disk, Flash 		Disk, Flash 
magicolor 2210 		Disk 			Disk 
magicolor 2200 		Disk 			Disk 
magicolor 330 		Disk 			Disk 
magicolor 2+ 		Disk 			Disk 
PagePro 9100 		Disk 			Disk 
2060 Print System		Disk 			Disk 
2425 Print System 	Disk 			Disk 
3260 Print System 	Disk 			Disk 
4032 Print System 	Disk 			Disk 

			PostScriptová písma	Písma PCL 
magicolor 7300 		Disk, pamìť 		není podporováno 
magicolor 6110 	 	Disk, pamìť 		Disk, pamìť 
magicolor 6100 		Disk, pamìť 		Disk, pamìť 
magicolor 3300 		Disk, pamìť 		Disk, pamìť 
magicolor 3100 		Disk, pamìť 		Disk, pamìť 
magicolor 2350 		Disk, Flash, pamìť 	Pamìť 
magicolor 2210 		Disk, pamìť 		Disk, pamìť 
magicolor 2200 		Disk, pamìť 		Disk, pamìť 
magicolor 330 		Disk, pamìť 		Disk, pamìť 
magicolor 2+ 		Disk, pamìť 		Disk, pamìť 
PagePro 9100 		Disk, pamìť 		Disk, pamìť 
2060 Print System 	Disk, pamìť 		Disk, pamìť 
2425 Print System 	Disk, pamìť 		Disk, pamìť 
3260 Print System 	Disk, pamìť 		Disk, pamìť 
4032 Print System 	Disk, pamìť 		Disk, pamìť 

Poznámky
---------
>>pamìť flash je energeticky nezávislá pamìť, v které zùstanou 
data uložena i po vypnutí napájení.

>>Pamìť Flash tiskárny má kapacitu 1,6 MB. Poèet souborù, které do ní lze naèíst,
není omezen, pokud jejich celková velikost nepøekroèí 1,6 MB.

>>Správce naèítání (Download Manager) a doplòkový software pro Vaši
tiskárnu si mùžete stáhnout z webového zdroje na adrese www.konicaminolta.net/printer/.


Instalace
=========
>>Kompaktní disk CD-ROM Software Utilities obsahuje automaticky spouštìný
instalaèní program. Pokud chcete Správce naèítání instalovat z CD-ROM 
manuálnì, postupujte podle následujících pokynù.

 1. Vložte do pøíslušné mechaniky Vašeho poèítaèe kompaktní disk Software
  Utilities. Pokud se spustí automatický instalátor, ukonèete jej. 

 2. V Prùzkumníku Windows pøejdìte na CD-ROM a vyhledejte složku
  >:\utilities\dlmanager (kde > je písmeno oznaèující mechaniku CD-ROM).

 3. Poklepejte na zástupce programu setup.exe icon. Instalaèní program automaticky 
  zjistí verzi Windows a spustí Prùvodce instalací. Dál postupujte podle pokynù 
  na obrazovce.

 4. V dialogovém oknì Informace klepnìte na tlaèítko OK.

 5. Po skonèení instalace vyjmìte z poèítaèe kompaktní disk a uložte jej na
  bezpeèném místì.Spuštìní aplikace
=================
Správce naèítání mùžete spustit z nabídky Start/Programy/Download Manager nebo
z karet v ovladaèi PostScriptové tiskárny KONICA MINOLTA.Použití správce naèítání
=========================
>>Další informace najdete v nápovìdì Správce naèítání


Naèítání barevných profilù
---------------------------------------
Pro naètení barevného profilu na pevný disk tiskárny nebo do její pamìti Flash
použijte následující postup.

>>Ovládací prvky Volby zavádìní budou nedostupné (zobrazené šedì), pokud klepnete
na tlaèítko Smazat volby. Ovládací prvky aktivujete klepnutím na tlaèítko Volby
zavádìní.

 1. Klepnìte na tlaèítko Barevný profil.

 2. Zvolte tiskárnu.

 3. Klepnìte na tlaèítko Procházet a vyhledejte soubor s barevným
  profilem.

 4. Volbou Disk nebo Flash urèete, kam má tiskárna soubor uložit .

 5. Klepnìte na Naèíst. 

 6. V hlášení o úspìšném naètení klepnìte na tlaèítko OK. 
  Pokud už nechcete do tiskárny naèítat další soubory, ukonèete 
  Správce naèítání.


Naèítání pøetisku
----------------------------------
Pro naètení pøetisku z pracovní stanice na pevný disk tiskárny použijte
následující postup.

>>Ovládací prvky Volby zavádìní budou nedostupné (zobrazené šedì), pokud klepnete
na tlaèítko Smazat volby. Ovládací prvky aktivujete klepnutím na tlaèítko Volby
zavádìní.

 1. Klepnìte na tlaèítko Pøetisk. 

 2. Zvolte tiskárnu. 

 3. Klepnìte na tlaèítko Procházet a vyhledejte soubor s pøetiskem. 

 4. Volbou Disk nebo Flash urèete, kam má tiskárna soubor uložit. 

 5. Klepnìte na Naèíst. 

 6. V hlášení o úspìšném naètení klepnìte na tlaèítko OK.
  Pokud už nechcete na pevný disk tiskárny naèítat další soubory, ukonèete
  Správce naèítání. 


Naèítání PostScriptového písma
---------------------------------------------
Pro naètení PostScriptového písma z pracovní stanice do tiskárny použijte
následující postup.

>>Ovládací prvky Volby zavádìní budou nedostupné (zobrazené šedì), pokud klepnete
na tlaèítko Smazat volby. Ovládací prvky aktivujete klepnutím na tlaèítko Volby
zavádìní.

 1. Klepnìte na tlaèítko Písmo PS. 

 2. Zvolte tiskárnu. 

 3. Klepnìte na tlaèítko Procházet a vyhledejte soubor s písmem. 

 4. Volbou Disk, Flash nebo Pamìť urèete, kam má tiskárna soubor uložit.

 5. Klepnìte na Naèíst.

 6. V hlášení o úspìšném naètení klepnìte na tlaèítko OK.
  Pokud už nechcete do tiskárny naèítat další soubory, ukonèete
  Správce naèítání. 


Naèítání písma PCL
------------------------------------
Pro naètení písma PCL z pracovní stanice do tiskárny použijte následující postup.

>>Ovládací prvky Volby zavádìní budou nedostupné (zobrazené šedì), pokud klepnete
na tlaèítko Smazat volby. Ovládací prvky aktivujete klepnutím na tlaèítko Volby
zavádìní.

 1. Klepnìte na tlaèítko Písmo PCL. 

 2. Zvolte tiskárnu. 

 3. Klepnìte na tlaèítko Procházet a vyhledejte soubor s písmem. 

 4. Klepnìte na Naèíst. Zobrazí se dialog Identifikaèní èíslo písma PCL.

 5. Zadejte identifikaèní èíslo pro soubor PCL a klepnìte na OK. 
  Dialogové okno se zavøe a soubor se naète do tiskárny. 

>>Pokud naèítáte více písem PCL, dialogové okno se zobrazí znovu pro každý soubor
v seznamu souborù, které se mají naèíst. Pokud už byla všem souborùm s písmy PCL
v tomto seznamu pøiøazena identifikaèní èísla a soubory byly naèteny, dialogové okno
se nebude zobrazovat. 

 6. V hlášení o úspìšném naètení klepnìte na tlaèítko OK. 
  Pokud už nechcete do tiskárny naèítat další soubory, ukonèete
  Správce naèítání. Ochranné známky
=========
KONICA MINOLTA a KONICA MINOLTA logo, jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné zmnámky KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor, 
Crown, a QCOLOR jsou ochranné známky nebo registrované ochranné zmnámky 
KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. PagePro a PageScope 
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné zmnámky KONICA MINOLTA 
BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Všechny ostatní ochranné známky a registrované 
ochranné známky jsou majetkem patøícím dotyèným firmám.
Copyright (c) 2003 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 
Všechna práva vyhrazena 
P/N 1810300-011A
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.73