3840/util/support/LangFls/1045.ini Driver File Contents (3840_enu_win9x_me.exe)

Driver Package File Name: 3840_enu_win9x_me.exe
File Size: 28.7 MB

;Polish (Poland)
[1045]
DeleteDeviceQuestion=Czy chcesz usun¹æ drukarkê <MODELNUMBER> series?
DeleteButtonText=Usuñ drukarkê
CancelButtonText=Anuluj
CloseButtonText=Zamknij
DialogTitle=Usuwanie drukarki
OperationWorked=Drukarka zosta³a usuniêta.
OperationFailed=Drukarka nie zosta³a usuniêta.
OperationInProgress=Czekaj na usuniêcie drukarki.
SuccessBeforeReboot=Drukarka zosta³a usuniêta.\n\nPrzed ponown¹ instalacj¹ od³¹cz wszystkie kable ³¹cz¹ce komputer z drukark¹. Kliknij przycisk Dalej>, aby kontynuowaæ.
NextButtonText=Dalej>
RebootQuestion=Do ukoñczenia tego zadania niezbêdne jest ponowne uruchomienie systemu.\n\nKiedy chcesz przeprowadziæ ponowne uruchomienie?
RebootNow=Teraz
RebootLater=Póčniej
Admin=Aby korzystaæ z tego programu, musisz zalogowaæ siê jako administrator. Wyloguj siê, a nastêpnie zaloguj jako administrator.
SplashText=£adowanie. Czekaj.
FatalError=Wyst¹pi³ nieoczekiwany b³¹d. Drukarka nie zosta³a usuniêta.
server: web4, load: 1.29