3840/util/support/LangFls/1029.ini Driver File Contents (3840_enu_win9x_me.exe)

Driver Package File Name: 3840_enu_win9x_me.exe
File Size: 28.7 MB

;Chech (Chech Republic)
[1029] 
DeleteDeviceQuestion=Chcete odstranit tiskárnu HP øady <MODELNUMBER>?
DeleteButtonText=Odstranit tiskárnu
CancelButtonText=Storno
CloseButtonText=Zavøít
DialogTitle=Odstranit tiskárnu
OperationWorked=Tiskárna byla odstranìna.
OperationFailed=Tiskárna nebyla odstranìna.
OperationInProgress=Poèkejte prosím, tiskárna se odstraòuje.
SuccessBeforeReboot=Tiskárna byla odstranìna.\n\nDøíve než ji budete znovu instalovat, odpojte všechny kabely spojující tiskárnu s poèítaèem. Pokraèujte klepnutím na tlaèítko Další>.
NextButtonText=Další>
RebootQuestion=K dokonèení této operace je tøeba restartovat systém.\nKdy chcete systém restartovat?
RebootNow=Nyní
RebootLater=Pozdìji
Admin=Tento program mùžete používat pouze v pøípadì, že se pøihlásíte jako správce. Odhlaste se a znovu pøihlaste jako správce.
SplashText=Naèítá se.  Poèkejte prosím.
FatalError=Došlo k neoèekávané chybì. Tiskárna nebyla odstranìna.
server: web5, load: 1.17