3840/util/support/LangFls/1028.ini Driver File Contents (3840_enu_win9x_me.exe)

Driver Package File Name: 3840_enu_win9x_me.exe
File Size: 28.7 MB

;Chinese (Tiwan) strings
[1028]
DeleteDeviceQuestion=±z¬O§_­n§R°£<MODELNUMBER>¨t¦C¦Lªí¾÷¡H
DeleteButtonText=§R°£¦Lªí¾÷
CancelButtonText=¨ú®ø
CloseButtonText=Ãö³¬
DialogTitle=§R°£¦Lªí¾÷
OperationWorked=¦Lªí¾÷¤w§R°£¡C
OperationFailed=©êºp¡A¦Lªí¾÷©|¥¼§R°£¡C
OperationInProgress=½Ðµy­Ô¡A¥¿¦b§R°£¦Lªí¾÷¡C
SuccessBeforeReboot=¦Lªí¾÷¤w§R°£¡C\n\n­«·s¦w¸Ë¤§«e¡A½Ð±N³s±µ±z¹q¸£»P¦Lªí¾÷ªº©Ò¦³¹qÆl©Þ¤U¡C\n«ö¡u¤U¤@¨B>¡v¥HÄ~Äò¡C
NextButtonText=¤U¤@¨B>
RebootQuestion=±z¥²¶·­«·s±Ò°Ê¨t²Î¥H§¹¦¨¦¹¾Þ§@¡C\n\n±z·Ç³Æ¦ó®É­«·s±Ò°Ê¡H
RebootNow=²{¦b
RebootLater=µy«á
Admin=±z¥²¶·µn¤J¬°ºÞ²z­û¤è¥i¨Ï¥Î¦¹µ{¦¡¡C½Ðµn¥XµM«á¦A¥HºÞ²z­û¨­¥÷µn¤J¡C
SplashText=¤U¸ü¤¤¡C½Ðµy­Ô¡C
FatalError=©êºp¡A¥X²{¥¼¹w´Áªº¿ù»~¡C¦Lªí¾÷©|¥¼§R°£¡C
server: web4, load: 1.44