EULA_K.txt Driver File Contents (aom_-win32-1_17-ea10_3.exe)

ÿþ\ÍÈ ¬À©ÆÇ |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁüÈXÇ: ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕ0® ÈÐÅ ø¼ 8»Á|¹ }Ç<ÇíÂÜÂ$Æ.ø¼ 8»Á² (i) ø¼ Ĭ}ÅÁ@Æ hÕØ® ¬À©ÆÇÐŬ Èõ¬´² ÁÕ¸ÒèÆ´Å Õ\¸ø­¨·, ­(¸ ÈÇ $ÁºÁ ¶² (Æ|·xÇ $ÁºÁ ¼ ø­ ÅÅp³tǸÒ(ÇDÇ ½¬°Æ)(ÍmÎXÕìÅ "ÁÕ¸ÒèÆ´Å"|·à¬ hÕ), (ii) ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ µÑtÕ (Æ|·xÇ<Ç\¸ Èõ¬´², ÁÕ¸ÒèÆ´Å° Canon ÇlÐ/È Õ°¹0Ñ("Õ°¹0Ñ"|·à¬ hÕ)XÇ Í¬ p³tÇ0Ñ ¶² Õ°¹0Ñ ÓèÆ´ÅXÇ ÅÅp³tǸÒ("p³tÇ0Ñ ÅÅp³tǸÒ"|·à¬ hÕ), (iii) ø¼ Ĭ}ÅÁ@Æ hÕØ® Èõ¬´p¬° ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ µÑtÕ (Æ|·xÇ<Ç\¸ Èõ¬´² (ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÈxÆ\Õ) xÇÄÁ©Æ MѤ¸Ò, tÇø»ÀÉ, ø­·=Õü¬ µÀÉ8Ñ ÖÝÂ<Ç\¸ ´ 0®ÀÐ ÜÂ¬È Ç̸ ¼ ø­ ÅÅp³tǸÒ(ÇDÇ ½¬°Æ)("XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ"|·à¬ hÕ)ÐÅ ³\Õ ¬À©ÆÇ(¬xÇ ¶² ¼xÇ)@Æ Canon Inc.("Canon"tÇ|·à¬ hÕ, Ö¬À ÇXÎ: 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan) ¬ÀtÇXÇ |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁ("Ĭ}ÅÁ"|·à¬ hÕ)ÇȲä². DÅ·ÐÅÁ ÁÕ¸ÒèÆ´Å, p³tÇ0Ñ ÅÅp³tÇ¸Ò ¼ XÏPÑ Î p³tÇ0Ѳ ¬Ä¼È<Ç\¸ ¶² ÍmÎXÕìÅ "¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å"|·à¬ iÕȲä².ø¼ Ĭ}ÅÁ@Æ hÕØ® Èõ¬´ ¼¼ÒDÇ tЭ¹XÕìÅ ø¼ Ĭ}ÅÁ|¹ Â}·\Õä²² XǬÀ|¹ \ÔÜÂXÕp¬° ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕ² ½¬°Æ, ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ tÕù² pÈmÕÐÅ l­Á´² p³ Ù³XÇXÕ² ¬<Ç\¸ ¬üÈ)´È²ä². ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ pÈmÕÐÅ Ù³XÇXÕÀÉ JŲ ½¬°Æ, ^ÅÁ ¸Å	®\Õ ¼¼ÒDÇ tЭ¹XÕÀÉ Ð¹à¬ ÉÜ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ ë²<ÇíÂÜÂ$Æ. ø­ì·tº ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèƴŬ $ÁXδÀÉ JÅଠø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ`Õ  Dz ­\ÕtÇ ÆŬ )´È²ä². ä²LÇü¬ ¬@Ç pÈmÕÐÅ Ù³XÇtÕ|Å̹ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ`Õ  ǵÂȲä².1. Á Ç­ ¼ ÈÇ­: ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ­\Õ, ­¬¹ ¼ tÇuÇ@Ç Canon ¶² tÕù² ¬À©Æ ÈլǬ Á ÇiÕȲä². Canon ¶² tÕù² ¬À©Æ ÈլDz ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ xÇÄÁ<»(DÅ·ÐÅ ÈXÇ(´)DÇ ìÓhÕ\Õ ¬È ÖÝÂXÇ ­(¸ ¬Àø¼ÐÅ ³\Õ ¨ºà´ ÈÇ­ ¼ 0®ÀÐ ÀÉÈ ¬Ç°À­DÇ mÕÁÀ ô¼ ÇiÕȲä². ìÅ0®ÐÅ ºÜ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬, Canon@Ç Canon ¼ tÕù² ¬À©Æ ÈÕ¬ÇXÇ ÀÉÈ ¬Ç°À­ÐÅ ³\Õ ¨ºà´ ºÜÂÈtÇp¬° 5»ÜÂÈxÇ |·tÇ<Á¤Â ¶² ­\ÕDÇ ¬À©ÆÇÐŬ ÅijXÕp¬° ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä². ¬À©ÆDz ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ ¬È ÖÝÂXÇ ­(¸ ¬Àø¼ÐÅ ìÓhÕ´ Canon ¼/¶² tÕù² ¬À©Æ ÈÕ¬ÇXÇ ÈÇ­ \ÔÜÂ|¹ ÂÈ, Èp¬XÕp¬° ­ÀÈ`Õ  ÆŵÂȲä².2. |·tÇ<Á¤Â: ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬À©ÆÐÅ ³\Õ |·tÇ<Á¤Â² D¾Å³ÈÈtÇpº Åij ½¬¥²iÕȲä².(1) ¬À©ÆDz ìÅì· ôÎèÔ0ÑÐÅÁ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ("¬À©Æ"tÇ· ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎ, äÂÕ ¶² \ÔÜÂXÕ² ¬Ç)`Õ  ǵÂȲä². ¬À©ÆDz ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ dz, Ç(Ì, ¬À©Æ ÈÕ¬, ³ìÅ, Óä¹, Åij, tÇÈXÕp¬° xÇijXÕÀÉ »ºiÕȲä².(2) ¬À©ÆDz ìÅì· ôÎèÔ0Ñ ¶² Õ°¹0ÑÐÅÁ p³tÇ0Ñ ÅÅp³tǸÒ|¹ ¬À©Æ("¬À©Æ"tÇ· p³tÇ0Ñ ÅÅp³tǸÒ|¹ $ÁXÎ, äÂÕ ¶² \ÔÜÂXÕ² ¬Ç)`Õ  ǵÂȲä². ¬À©ÆDz p³tÇ0Ñ ÅÅp³tǸÒ|¹ dz, Ç(Ì, ¬À©Æ ÈÕ¬, ³ìÅ, Óä¹, Åij, tÇÈXÕp¬° xÇijXÕÀÉ »ºiÕȲä².(3) ¬À©ÆDz ¬xÇÈxÇ ©Æij\¸ ìÅì· ôÎèÔ0ÑÐÅÁ XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ|¹ õ¼¬ÀXÕଠ¬À©Æ("¬À©Æ"tÇ· ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕìÅ xÇ0Ñ7±DÇ µÑtÕ XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ|¹ ä²´Æ\¸Ü´XÕp¬° $ÁXÎ, äÂÕ ¶² \ÔÜÂXÕ² ¬Ç)`Õ  ǵÂȲä². ¬À©ÆDz XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ|¹ dz, Ç(Ì, ¬À©Æ ÈÕ¬, ³ìÅ, Óä¹, Åij, tÇÈXÕp¬° xÇijXÕÀÉ »ºiÕȲä². ¶\Õ ¬À©ÆDz XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ|¹ xÇÄÁXÕଠ¬xÇÈtÇଠD¾ÁÀÅÅÈxÇ ©Æij\¸ ø­ xÇÄÁ<»("xÇÄÁ<»"tÇ|·à¬ hÕ)DÇ ¬À©ÆXÕp¬°, ¬À©ÆÕp¬°, õ¼¬ÀXÕp¬°, õ¼¬ÀÕp¬° 0¼ìÓ`Õ  ǵÂȲä². ¬À©ÆDz ø­ xÇÄÁ<»DÇ ÁÀÅÅÈxÇ ©ºÈ<Ç\¸ ¬À©ÆXÕp¬°, ¬À©ÆÕp¬°, õ¼¬ÀXÕp¬°, õ¼¬ÀÕp¬° 0¼ìÓ`Õ  ÆŵÂȲä². Canon@Ç ¬À©ÆÇXÇ xÇÄÁ<» ¬À©ÆÐÅ ³tÕ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JÅ<Çpº, xÇÄÁ<» ¬À©Æ<Ç\¸ xÇtÕ ¼ÝÀXÕp¬°, ø­ ¬À©Æü¬ ­(¸´ ¨ºà´ ­Ìl­, ÁäÂ, <ÕtÕ, Á¡Á, ¬ÇÓ, Á¡Á D¾©Æ ¼ À¼8Ö¬À ÁÀô²D¾\¸ xÇ\Õ EÌÇtÇ° D¾©ÆDÇ ìÓhÕXÕìÅ ¬À©ÆÇ|¹ ÁÀ³\¸ \Õ ¨ºà´ ­Ìl­@Æ Á¡ÁÐÅ ³tÕ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä².(4) ¬À©ÆDz ÈÕ¬´ ¬À©ÆDÇ ÀÉÐÆXÕ0® ÇXÕìÅ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ 1¼ÅÅ ¬Àø¼DÇ |ÇÈ\Õ Âɷ̹|Ð Ì¹ä´  ÇÀÉ̹ ¬À©ÆÇÐŬ Èõ¬´ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÐÆø¼ÐÅ \ÔÜ´ Canon ÈÇ­ \ÔÜÂ|¹ ìÓhÕtÕ|Å iÕȲä².ìÅ0®ÐÅ ºÜ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬, ¬À©ÆDz ø¼ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ dz, Ç(Ì, ¬À©Æ ÈÕ¬, ³ìÅ, Óä¹, Åij, tÇÈ, xÇij, õ¼¬À, ¬ÇÝÀ, ÂÈ, ¬¸Ó, iÕѼ, ¼íÅ, ä²x¹ Õ\¸ø­·
¼ ¸Å´Å\¸ À¼XÖ, ¬¹¼¤Â ÔÅÀÉȲ´Å, µôÎÓ|Ç, À¼½¬, µ¤Â´ÅHÁ¾XÕp¬° ø¼ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ Ƚ ¶² ½½DÇ 0®Í\¸ ÓÝÀ<»DÇ Ì¹ä´  ÆÅà¬, ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅÁ ºÜÂÈ<Ç\¸ ÈÕ¬XÕp¬° ¼`¹ÐÅÁ ºÜÂÈ<Ç\¸ ÈÕ¬XÕ² ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠÈ3Ǭ ø­ì·\Õ ÕÇ|¹ XÕp¬° ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕ² ¬DÇ ÈÕ¬`Õ  ÆŵÂȲä².3. Èô¼ È¡Á ¹ÂxÇ: ¬À©ÆDz ä²LÇ pÈmÕÐÅ ³tÕ º1¼× ¹ÂxÇXÕଠٳXÇiÕȲä². (i) Canon ¶² CanonÐÅÁ ÀÉÈ\Õ ÀЬÀXÇ Á¼ÐÅ aÅ8Á¤Â`Õ Lµ ¬À©ÆÇXÇ Õ°¹0Ñ XÖ½¬ÐÅ ¬¥Ç ÈiÕ\Õ Èô¼ ¼ p³tÇ0Ñ|¹ Èõ¬XÕ0® ÇXÕìÅ |ǽ ÁÕ¸ÒèƴŲ ¬À©ÆXÕ² Õ°¹0ÑXÇ tǹü¬ |Ç(¸ ¼8Ö, ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÇÖ, ¸Å´Å $ÁÈ, ÇlÐ Èô¼, Õ°¹0Ñ ÁÀÜÐ, ÀÉíÅ ¼ OS/¾|·°ÆÈ ÇÖ(È¡Á´ Èô¼² ¬À©ÆÇXÇ ¬xÇ Èô¼|¹ ìÓhÕXÕÀÉ JÅLÇ) ñ´XÇ Èô¼|¹ È¡Á`Õ  ǵÂȲä². (ii) Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ@Ç ÈÔ ¬¼ ¼ ÁD¾¤Â|¹ ©ºÈ<Ç\¸ tÇì·\Õ Èô¼|¹ ½ÁXÕଠ¬À©Æ`Õ  ǵÂȲä².4. ÂÍ È\Õ: ¬À©ÆDz tÕù² m­¬XÇ ¨ºà´ Âͼ, Ü­È, Ü­È ¼ ø»m­ ÂÍ ­¬¹Ü­È("EAR"tÇ|·à¬ hÕ)DÇ ÉÂXÕpº tÇð· ¼`¹, Ü­È ¼ Ü­ÈDÇ Ç¼XÕp¬° DÕÆ\Õ ¹ÂxÇ ÆÅtÇ ÁÉÈ ¶² ¬ÈÈ<Ç\¸ ø¼ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÂÍ ¶² ¬ÇÂÍXÕÀÉ JŲ䲲 ¬ÐÅ Ù³XÇiÕȲä².5. È°¬: ø¼ Ĭ}ÅÁ² ø¼ Ĭ}ÅÁ@Æ hÕØ® Èõ¬´ ¼¼ÒDÇ tЭ¹XÕìÅ ø¼ Ĭ}ÅÁ|¹ Â}·\Õä²² XǬÀ|¹ \ÔÜÂXÕp¬° ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎ`Õ Lµ ¨Ö%¸DÇ ¼×XÕଠĬ}ÅtÇ È°¬ ´ LµL®ÀÉ ǨÖiÕȲä². ¬À©ÆDz ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ¨ºà´ ¬Àø¼(Õ°¹0ÑÐÅ $ÁXδ p³tÇ0Ñ ÅÅp³tÇ¸Ò ÈxÆ)DÇ Ó0®XÕìÅ ø¼ Ĭ}ÅÁ|¹ È°¬`Õ  ǵÂȲä². ø¼ Ĭ}ÅÁ² ¬À©ÆǬ tÕù² pÈmÕ ¼ pÈt¬DÇ ÉÂXÕÀÉ JŲ ½¬°ÆÐÅij È°¬ ´  ǵÂȲä². ÐÆxÇü¬ ÁÀ­ÆÅtÇ È°¬ ÜÂ, ¬À©ÆǬ Á Ç, ­¬¹ ¶² È´ÅXÕ² ôÎèÔ0ÑXÇ XÕÜ´ µ¤ÂlÐЊȥÇ\Õ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ¨ºà´ ¬Àø¼(Õ°¹0ÑÐÅ $ÁXδ p³tÇ0Ñ ÅÅp³tÇ¸Ò ÈxÆ)DÇ ÉÜ Ó0®tÕ|Å iÕȲä². ø­ xÆÐÅ Canon@Ç ¬È Ĭ}ÅÁÀ ¶² ¼ÈxÇ ­¬¹, ­%¸ ¶² 0¼ÁÀDÇ tÇÕXÕ² ­\ÕtÇ ÇµÂȲä². È Â\Õ ´°©ÆÐÅ ­Ä¬ÆÅtÇ È1mÕ, È3mÕ, È5mÕ~È9mÕ@Ç tÇ Ä¬}ÅÁXÇ ´Å µ\Õ È°¬ÐÅij tÈÁiÕȲä².6. ÀÉÐÆü¬ ÅÅp³tǸÒ: Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ ¼ CanonXÇ ¬À©Æ ÈլDz ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÇÀÉ ô¼ ¶² ¬À©Æ ÀÉÐÆÐÅ ³XÕìÅ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä². ¬À©ÆÇ@Æ ^ÅÁ ¸Å	®\Õ ¼xÇä´tÇ Ä¼Ä³XÇ ºÜÂÈxÇ Átº iÕXÇ|¹ XÕÀÉ JÅ@Ç \Õ Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ ¼ CanonXÇ ¬À©Æ ÈլDz ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÅÅp³tǸÒ, $ÆX¹ ÂÈ ¶² ÀÉÐÆDÇ Èõ¬tÕ|Å `Õ XÇ4»¬ ÆŵÂȲä².7. È\Õ´ ô¼É: ø¼ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèƴŲ ¨ºà´ ºÜÂÈtÇp¬° 5»ÜÂÈxÇ ô¼É ¶² pÈt¬(ÁÀÔ1Á, ÔÈÉ ¼/¶² ¹ÒÈ ©ºÈDÇ Ç\Õ ÈiÕ1Á ¶² ­\ÕXÇ D¾hÎtÕ1Á, ­¬¹ ¼ tÇuÇÐÅ ³\Õ 5»ÜÂÈxÇ ô¼ÉDÇ ìÓhÕXÕ´ tÇÐÅ È\Õ´ÀÉ JÅà¬, ÀÉÈ ¬Ç°À­DÇ ìÓhÕXÕ´ tÇÐÅ È\Õ´ÀÉ JÅLÇ) ÆÅtÇ "Dz ø­³\¸" ¬À©Æ­tÇ ½ìÅ)´È²ä².¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÔÈÉ ¼ 1Á¥²ÐÅ ³\Õ ¨ºà´ ÇØÕ ½ô²@Ç ÈÈ<Ç\¸ ¬À©ÆÇÐŬ ǵÂȲä². ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ °¬hÕtÇ ÇDÇ ½¬°Æ, DÕÆ\Õ ¨ºà´ ÁD¾¤Â, ¬¹ ¶² ÂÈ D¾©Æ@Ç (Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ ¼ CanonXÇ ¬À©Æ ÈլǬ DÅȲ|·) ¬À©ÆǬ ½ô²iÕȲä².|ǽ üÈ ¶² ¬À¼­@Ç 5»ÜÂÈxÇ ô¼É ¶² pÈt¬ 0¼È|¹ ÈÕ©ÆXÕÀÉ JÅ0® Lµ8»ÐÅ ÇXÇ ô¼É 0¼Ȭ ¬À©ÆÇÐŬ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ  ǵÂȲä². ø¼ ô¼É@Ç ¬À©ÆÇÐŬ ¹ÒÈ ¼È ­¬¹|¹ ½ìÅXÕpº ìÅì· üÈ@Æ ¬À¼­ÐÅ 0µ|· ì²|·Àɲ ä²x¹ ­¬¹Ä³ ½ìÅ`Õ  ǵÂȲä².Canon@Ç ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´ 0®¥²tÇ ¬À©ÆÇXÇ Æl­ÐÅ ½iÕ´p¬° ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ pÈÇtÇ Éè²´ÀÉ JÅp¬° $ÆX¹ ÆÅLÇDÇ ô¼ÉXÕÀÉ JŵÂȲä². XÕÀÉ̹ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèƴŬ CD-ROMü¬ ¬@Ç ä¹´Ì\¸ Èõ¬´² ½¬°Æ, Canon@Ç ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèƴŬ ȥǴ´Å Dz 乴̬ ÆÂÉ ¶² CanontÇ ÈÕ©Æ\Õ 0®ÀÐ )¼ÝÂ<Ç\¸ ÉY¾´² l­ä¹|Ç\¸½0Ñ l­íÂ(90)|Ç tÇ´°XÇ 0®¬ Ù³HÅ ÈÁÀÈxÇ ¬À©Æ pÈt¬ XÕÐÅÁ ¬Ç̸ ¼ 0® ÂtºXÇ °¬hÕtÇ ÆÅLÇDÇ ô¼ÉiÕȲä².ବ 0¼ÁÀ: Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ ¼ CanonXÇ ¬À©Æ ÈÕ¬ÇXÇ ¨ºà´ EÌÇü¬ Ç|Ç\Õ l­ÈEÌ@Ç È\Õ´ ô¼ÉÐÅ ½iÕ´ÀÉ JŲ ä¹´ÌÐÅ ³\Õ P­´ÌtÇpº, tÕù² 乴̲ ÆÂÉ õ¼¬Àø¼ü¬ hÕØ®, ¶² CanontÇ ÈÕ©ÆXÕ² 0®ÀÐ )¼ÝÂ<Ç\¸ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÖÝ´\Õ tÕù² m­¬ÐÅÁ ´ÆƴଠDz ÀÉíÅ Óä¹ ÇÖ¬ÀÐÅ ¼XÖtÕ|Å iÕȲä². È\Õ´ ô¼É@Ç ¬Àà¬, ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨°©Æ ¶² $Æ©ÆÐÅ XÇtÕ ä¹´ÌXÇ $ÆX¹¬ ¼ÝÀ\Õ ½¬°Æ È©Æ´ÀÉ JÅ<Çpº, ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ \ÍÍ ¬À©ÆÇ tÇxÆXÇ 0®ÀÐ ¬À©ÆÇÐŬL®ÀÉ È©Æ´ÀÉ JŵÂȲä².8. ô¼ÉXÇ ½xÇ. ÇÐÅÁ ¸Å	®\Õ È\Õ´ ô¼É@Ç ¬À©ÆÇÐŬ Èõ¬´² Ç|Ç\Õ ô¼ÉtÇpº ¼Ü­, ­µÂ¼, 4»íÅ ­@¸, 4»íÅ ü¬È ñ´ÐÅ 5»Ü´ ¨ºà´ ô¼É, pÈt¬, ÄÉ Â, ¹Â°, pÈmÕ ¼ XÇ4»|¹ ³àÂiÕȲä². tÇ\¸hà ¼`¹tÇ ÈÕ©ÆXÕ² \ͳ \ÕijÐÅÁ tÇì·\Õ 5»ÜÂÈxÇ ô¼É ñ´DÇ ½xÇiÕȲä².9. EÌÇXÇ È\Õ: ¼`¹tÇ ÈÕ©ÆXÕ² \ͳ \ÕijÐÅÁ Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ ¶² CanonXÇ ¬À©Æ ÈլDz ´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij ¨ºà´ ÁÉÈÈ, ¬ÈÈ, ÓÝÀÈ, ½ÂÈ, ¹Òļ ¶² 0®ÀÐ ÁtÕ(ÆÅÅ ÂuÇXÇ ÁäÂ, ÆÅÅ Éè² ¶² ÆÅÅ Èô¼XÇ ½äÂDÇ ìÓhÕXÕ° tÇÐÅ È\Õ´ÀÉ JÅLÇ)ÐÅ ³XÕìÅ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JÅ<Çpº, tÇì·\Õ tºEÌ@Ç Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ ¶² CanonXÇ ¬À©Æ ÈլǬ ø­ì·\Õ ÁtÕXÇ ¬¥²1ÁDÇ ¬ÀÈÐÅ LÅଠÇÈŲÀÉ ìŽÐÅ ­Ä¬ÆÅtÇ È©Æ)´È²ä². ø¼ Ĭ}ÅÁ\¸ xÇXÕìÅ ¼ÝÀXÕp¬° ø¼ Ĭ}ÅÁ@Æ ­(¸XÕìÅ Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ ¼ CanonXÇ ¬À©Æ ÈլǬ ½ô²`Õ È EÌÇaÅ@Ç Ä¬}Å, ½¼ ÕÇ(ü¬äÂDÇ ìÓhÕXÕpº tÇÐÅ m­\ÕXÕÀÉ JÅLÇ) ¶² ø­ ¼XÇ ¬À ÇÐÅ ­Ä¬ÆÅtÇ ´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij ø»TÖ 5ì²ì·(US$5.00) ¶² tÕù² m­¬XÇ ÖÀÉ µÑTÖ|¹ è²Ç\¸ XÕìÅ XÖ°À´ ñ´¬XÇ aÅÂ\¸ È\Õ)´È²ä².ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ ´Å¤µ pÈmÕij ÁD¾ÇXÇ ¼È ­¬¹ÐŠƥÕDÇ ø»XÎÀÉ JŵÂȲä².10. |Ǽ ¬ÀmÕ: ø¼ Ĭ}ÅÁ² ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ­XÕìÅ ¬À©ÆÇ@Æ CanontÇ 
Ã)¼¬ÐÅ ´Ì°¬\Õ DÆÈ\Õ Ä¬}ÅtÇpº, ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ³\Õ ¬ÀÈXÇ l­P´ ¶² ÁtºÁÀ ÄÉ Â, Ĭ}Å ¶² iÕXÇ|¹ ³àÂiÕȲä². Ĭ}Å 
Ã)¼ É ´Å¤µ ù²¬ÀÇij ø¼ Ĭ}ÅÁ|¹ ´Ì°¬`Õ ù²ÜÂXÇ ÄÉ Â(ÈÕÇ ÄÉ Â@Ç ÈxÆhÕ)DÇ ÂÈtÕÁ² HÅ ´pº, Ĭ}Å |Ç)¼tÇ ÂÈXÕ² ¬@Ç ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ ³\Õ Ç}Å<Ç\¸ ¬üÈ)´È²ä².¸ÅÈà´ÀÉ ­`Õ ¬À¼­XÇ ¼ÐÆÐÅÁ ¼`¹ÐÅ XÇp¬XÕìÅ ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ ´Å¤µ pÈmÕtÇ Ƚ ¶² ½½È<Ç\¸ ½¼, 4»¨Ö, ¶² ÑÉÕ ½¬¥²XÕä²à¬ Ó°¬`Õ ½¬°Æ, tÕù² pÈmÕ@Ç ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ ºÜ´ ä²x¹ pÈmÕXÇ iÕ¼1Á, ǨÖ1Á ¶² ÑÉÕ ¬¥²1ÁÐŲ Æ¥ÕDÇ ø»XÎp¬° tÇ|¹ ÈtÕXÕÀÉ JŵÂȲä².ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ 0µx¹ ­¬¹, ­%¸ ¶² 0¼ÁÀÐÅ ³\Õ CanonXÇ ½tÇÕ ¶² Àɴ̲ ´Å¤µ ÁÀiÖÐÅÁij tÕù² ­¬¹, ­%¸ ¶² 0¼ÁÀÐÅ ³\Õ ­¬¹ ìÓ0®\¸ ¬üÈ´ÀÉ JŵÂȲä².CanontÇ ÇÇ\Õ ³¬¹xÇtÇ ÁºXÕÀÉ JŲ \Õ, ø¼ Ĭ}ÅXÇ ÂÈ@Ç ¨Ö%¸DÇ ¼×XÕÀÉ JŵÂȲä².ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅÁ CanonXÇ ÇÖ¬À ¼/¶² È4׬ÀÐÅ ­\Õ pÈmÕ@Ç CanonXÇ ÇÖ¬À ¼/¶² È4׬À¬ ÁÉÈ tÇÕiÕȲä².U.S. Government Restricted Rights Notice

The Software is a commercial item, as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of commercial computer software and commercial computer software documentation, as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./ 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan. tÇ pÈmÕÐÅÁ ¬À©ÆXÕ² ©Æ´Å "Software"² tÇ Ä¬}ÅÁÐÅÁ ¬À©ÆXÕ² "¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å"|¹ XÇø»iÕȲä².

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.18