EC_Polish.txt Driver File Contents (qm__-win-2_8_5-ea31_2.exe)

ÿþUMOWA LICENCYJNA DLA U{YTKOWNIKAUWAGA: PRZED ZAINSTALOWANIEM OPROGRAMOWANIA OBJTEGO LICENCJ PROSIMY ZAPOZNA SI Z TEKSTEM TEGO DOKUMENTU.Niniejszy dokument stanowi umow licencyjn ( Umowa ) midzy u|ytkownikiem (osoba fizyczna lub prawna) a firm Canon Inc. z siedzib w 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia ( Canon ) i dotyczy (i) programów dostarczonych u|ytkownikowi wraz z t Umow oraz zwizanych z nim podrczników i ich ewentualnych aktualizacji udostpnianych w formie elektronicznej lub w trybie online (zbiorczo Oprogramowanie ), (ii) dodatkowych danych do Oprogramowania lub drukarek atramentowych firmy Canon ( Drukarki ) albo aktualizacji oprogramowania ukBadowego do Drukarek dostarczonego online lub za pomoc Oprogramowania ( Aktualizacje Danych ), a tak|e (iii) tekstów, obrazów, grafik oraz innego rodzaju reprezentacji wizualnych w formacie cyfrowym (z wyBczeniem Oprogramowania) do drukowania, dostarczonych z niniejsz Umow lub online przy u|yciu Oprogramowania i jego ewentualnych aktualizacji ( Tre[ci Towarzyszce ). Oprogramowanie, Aktualizacje Danych i Tre[ci Towarzyszce bd dalej nazywane indywidualnie lub zbiorczo Oprogramowaniem Objtym Licencj .KLIKAJC PRZYCISK DOSTARCZONY Z T UMOW I OZNACZAJCY JEJ AKCEPTACJ ALBO INSTALUJC OPROGRAMOWANIE OBJTE LICENCJ, U{YTKOWNIK ZGADZA SI NA PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEC NINIEJSZEJ UMOWY. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY PROSIMY O NIEKLIKANIE WCZEZNIEJ WSPOMNIANEGO PRZYCISKU I NIEZWAOCZNE ZAMKNICIE PROGRAMU INSTALACYJNEGO. OPROGRAMOWANIE OBJTE LICENCJ NIE ZOSTANIE ZAINSTALOWANE I U{YTKOWNIK NIE BDZIE MIE PRAWA DO JEGO U{YWANIA. U|ytkownik wyra|a zgod na u|ywanie Oprogramowania Objtego Licencj tylko zgodnie z postanowieniami przedstawionymi poni|ej.1. WBasno[ i prawa autorskie: Wszelkie prawa i tytuB do Oprogramowania Objtego Licencj oraz jego dokumentacji nale| do firmy Canon lub jej licencjodawców. Firma Canon lub jej licencjodawcy zachowuj w ka|dym czasie prawa autorskie lub inne prawa zwizane z wBasno[ci intelektualn w stosunku do Oprogramowania Objtego Licencj i jego kolejnych kopii niezale|nie od formy, w tym Drukowanej (zgodnie z poni|sz definicj). O ile w niniejszej Umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, firma Canon nie udziela i nie przenosi na rzecz u|ytkownika |adnej licencji lub prawa, w sposób wyrazny lub dorozumiany, w stosunku do jakiejkolwiek wBasno[ci intelektualnej firmy Canon i jej licencjodawców. U|ytkownik nie ma prawa do modyfikowania, usuwania lub kasowania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich firmy Canon i/lub jej licencjodawców, zawartych w Oprogramowaniu Objtym Licencj i wszystkich jego kolejnych kopiach niezale|nie od formy.2. Licencja: Licencja u|ytkownika na u|ywanie Oprogramowania Objtego Licencj nie jest wyBczna ani nie podlega przeniesieniu.(1) U|ytkownik ma prawo do u|ywania Oprogramowania ( u|ywanie oznacza instalowanie, uruchamianie lub wy[wietlanie Oprogramowania) na swój wBasny u|ytek na wielu wBasnych komputerach, z których osobi[cie korzysta. U|ytkownik nie ma prawa do: wynajmowania, wydzier|awiania, udzielania dalszej licencji, u|yczania, sprzeda|y, przeniesienia ani transferu Oprogramowania.(2) U|ytkownik ma prawo do u|ywania Aktualizacji Danych ( u|ywanie oznacza instalowanie, wykonywanie lub wy[wietlanie Aktualizacji Danych) na swój wBasny u|ytek na wielu wBasnych komputerach lub Drukarkach, z których osobi[cie korzysta. U|ytkownik nie ma prawa do: wynajmowania, wydzier|awiania, udzielania dalszej licencji, u|yczania, sprzeda|y, przeniesienia ani transferu Aktualizacji Danych.(3) U|ytkownik ma prawo do: kopiowania i u|ywania Tre[ci Towarzyszcych ( u|ywanie oznacza pobieranie przez Internet przy u|yciu Oprogramowania, instalowanie, wykonywanie lub wy[wietlanie Tre[ci Towarzyszcych) na swój wBasny u|ytek na wielu wBasnych komputerach, z których osobi[cie korzysta. U|ytkownik nie ma prawa do: wynajmowania, wydzier|awiania, udzielania dalszej licencji, u|yczania, sprzeda|y, przeniesienia ani transferu Tre[ci Towarzyszcych. U|ytkownik ma prawo do sporzdzania wydruków ( Wydruki ) Tre[ci Towarzyszcych oraz ich u|ywania, kopiowania i dystrybucji do wBasnych niekomercyjnych celów. U|ytkownik nie ma prawa do bezpo[redniego ani po[redniego u|ywania ani kopiowania, ani do dystrybuowania Wydruków do komercyjnych celów. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialno[ci za korzystanie przez u|ytkownika z Wydruku ani za jakiekolwiek roszczenia lub pozwy wnoszone przeciw u|ytkownikowi bezpo[rednio lub po[rednio wynikajce z korzystania przez u|ytkownika z Wydruku, w szczególno[ci odpowiedzialno[ci i wydatków z tytuBu wszelkich roszczeD, strat, szkód, pozwów, orzeczeD, kosztów postpowania przed sdem oraz kosztów obsBugi prawnej.(4) U|ytkownik ma prawo do sporzdzania kopii zapasowych (backup) Oprogramowania Objtego Licencj w liczbie koniecznej dla jego u|ywania w dozwolonym zakresie pod warunkiem, |e wszelkie takie kopie bd zawieraBy informacj o prawach autorskich firmy Canon w formie zawartej w oryginalnej kopii Oprogramowania Objtego Licencj dostarczonej u|ytkownikowi.O ile w niniejszej Umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, u|ytkownik nie ma prawa do: wynajmowania, wydzier|awiania, udzielania dalszej licencji, u|yczania, sprzeda|y, przeniesienia, transferu, kopiowania, modyfikowania, adaptowania, Bczenia, tBumaczenia, konwertowania na inny jzyk programowy, odtwarzania kodu zródBowego lub projektu Oprogramowania Objtego Licencj (reverse-engineer), dekompilowania, zmiany, demonta|u lub tworzenia prac pochodnych w oparciu o caBo[ lub cz[ Oprogramowania i do posBu|enia si inn osob do dokonania takich czynno[ci, lub u|ycia Oprogramowania Objtego Licencj przez osob trzeci, lub pozwolenia innej osobie na u|ycie Oprogramowania w inny sposób ni| wyraznie dopuszczony niniejsz Umow i w granicach wyraznie zakre[lonych prawem.3. Potwierdzenie przesyBu informacji:  U|ytkownik wyraznie potwierdza i zgadza si, |e (i) w celu zapewnienia mu danych i informacji najlepiej dostosowanych do [rodowiska druku, w ramach którego u|ytkownik uzyskuje dostp do serwerów firmy Canon lub wskazanych przez firm Canon osób trzecich, za po[rednictwem Oprogramowania mog by przesyBane bez wiedzy u|ytkownika informacje dotyczce m.in. nazwy i numeru seryjnego u|ywanych przez niego Drukarek, typu Oprogramowania, ustawieD jzykowych, atramentu, stanu Drukarki, regionu oraz typu systemu operacyjnego/przegldarki (o ile informacje te nie zawieraj danych osobowych u|ytkownika) oraz |e (ii) firma Canon, jej spóBki zale|ne i powizane, ich dystrybutorzy i dilerzy mog dokonywa analiz i korzysta z takich informacji na potrzeby opracowywania produktów i usBug.4. Ograniczenia eksportowe: U|ytkownik zgadza si stosowa do wszelkich przepisów eksportowych oraz ograniczeD i regulacji wBa[ciwego kraju (krajów), jak równie| U.S. Export Administration Regulations ( EAR ) oraz nie eksportowa lub reeksportowa, bezpo[rednio lub po[rednio, Oprogramowania Objtego Licencj z naruszeniem takich przepisów, ograniczeD lub regulacji, lub bez wszelkich koniecznych zezwoleD.5. Wypowiedzenie: Ta Umowa wchodzi w |ycie po klikniciu dostarczonego z ni przycisku oznaczajcego jej akceptacj lub po instalacji Oprogramowania Objtego Licencj i pozostaje wa|na do jej rozwizania. U|ytkownik mo|e rozwiza Umow poprzez zniszczenie Oprogramowania Objtego Licencj, w tym wszelkich kopii (z wyBczeniem Aktualizacji Danych zainstalowanych w Drukarkach). Niniejsza Umowa mo|e by tak|e rozwizana, je|eli u|ytkownik nie bdzie przestrzega jakichkolwiek jej postanowieD lub warunków. Z chwil rozwizania Umowy z jakichkolwiek przyczyn u|ytkownik niezwBocznie zniszczy wszelkie kopie Oprogramowania Objtego Licencj, w tym jakiekolwiek Oprogramowanie Objte Licencj zapisane na dysku twardym ka|dego komputera bdcego w posiadaniu lub pod kontrol u|ytkownika, ale z wyBczeniem Aktualizacji Danych zainstalowanych w Drukarkach. Ponadto firma Canon ma prawo do dochodzenia wszelkich praw wynikajcych z umowy lub przepisów prawnych. Bez wzgldu na powy|sze postanowienia, postanowienia punktów 1, 3, 5 9 pozostaj w mocy po wypowiedzeniu niniejszej umowy.6. Wsparcie i aktualizacja: Firma Canon, jej spóBki zale|ne i powizane, ich dystrybutorzy i dilerzy, a tak|e Licencjodawcy firmy Canon nie s odpowiedzialni za konserwacj ani pomaganie w korzystaniu z Oprogramowania Objtego Licencj przez u|ytkownika. Firma Canon, jej spóBki zale|ne i powizane, ich dystrybutorzy i dilerzy, a tak|e Licencjodawcy firmy Canon nie s zobowizani do udostpniania |adnych aktualizacji, napraw lub wsparcia technicznego w odniesieniu do Oprogramowania Objtego Licencj, o ile stosowne uzgodnienia na pi[mie zawarte przez firm Canon i wy|ej wymienione podmioty z u|ytkownikiem nie stanowi inaczej.7. OGRANICZONA GWARANCJA: OPROGRAMOWANIE OBJTE LICENCJ JEST DOSTARCZONE W STANIE TAKIM, W JAKIM SI ZNAJDUJE , BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI OKREZLONEJ WYRAyNIE LUB NAAO{ONEJ PRAWEM, W SZCZEGÓLNOZCI GWARANCJI DOTYCZCEJ WARTOZCI HANDLOWEJ, JAKOZCI I/LUB PRZYDATNOZCI DO OKREZLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA {ADNYCH PRAW, TYTUAÓW WAASNOZCI LUB INTERESÓW, WACZAJC, BEZ ZASTRZE{EC, PRAWA WAASNOZCI INTELEKTUALNEJ.U{YTKOWNIK PONOSI CAAKOWITE RYZYKO CO DO JAKOZCI I REZULTATÓW DZIAAANIA OPROGRAMOWANIA OBJTEGO LICENCJ. JE{ELI OPROGRAMOWANIE OBJTE LICENCJ OKA{E SI WADLIWE, U{YTKOWNIK (A NIE FIRMA CANON, JEJ SPÓAKI ZALE{NE LUB POWIZANE, ICH DYSTRYBUTORZY, DILERZY I LICENCJODAWCY FIRMY CANON) PONOSI CAAKOWITY KOSZT WSZELKICH KONIECZNYCH NAPRAW, OBSAUGI LUB POPRAWEK.NIEKTÓRE KRAJE LUB JURYSDYKCJE NIE POZWALAJ NA WYACZENIE GWARANCJI NAAO{ONEJ PRAWEM, W TAKICH PRZYPADKACH POWY{SZE WYACZENIE NIE STOSUJE SI DO U{YTKOWNIKA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE U{YTKOWNIKOWI OKREZLONE UPRAWNIENIA, LECZ MOG MU PRZYSAUGIWA TAK{E INNE PRAWA RÓ{NICE SI W ZALE{NOZCI OD KRAJU LUB JURYSDYKCJI.FIRMA CANON NIE GWARANTUJE, {E FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU OBJTYM LICENCJ SPEANI OCZEKIWANIA U{YTKOWNIKA LUB {E DZIAAANIE OPROGRAMOWANIA OBJTEGO LICENCJ BDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BADÓW. Je|eli jednak Oprogramowanie Objte Licencj jest dostarczone przez firm Canon na no[niku, takim jak CD-ROM, firma Canon gwarantuje, |e no[nik, na którym Oprogramowanie Objte Licencj jest zapisane, jest wolny od wad materiaBowych i produkcyjnych w warunkach normalnego u|ywania przez okres dziewidziesiciu (90) dni od daty nabycia wskazanej na rachunku lub w inny sposób uznawany przez firm Canon.UPRAWNIENIA KLIENTA: Jedyna odpowiedzialno[ firmy Canon, jej spóBek zale|nych i powizanych, ich odpowiednich dystrybutorów i dilerów, a tak|e licencjodawców firmy Canon oraz jedyne uprawnienie u|ytkownika polega na wymianie no[nika niespeBniajcego warunków OGRANICZONEJ GWARANCJI, zwróconego do lokalnej spóBki zale|nej firmy Canon, dziaBajcej w kraju, w którym zostaBo nabyte Oprogramowanie Objte Licencj, z kopi rachunku lub innym dokumentem uznawanym przez firm Canon. OGRANICZONA GWARANCJA nie ma zastosowania, je|eli wada no[nika jest wynikiem wypadku, nadu|ycia lub wadliwego zastosowania Oprogramowania Objtego Licencj i nie ulega ona przeniesieniu na kogokolwiek innego ni| oryginalny u|ytkownik Oprogramowania Objtego Licencj.8. ZRZECZENIE SI GWARANCJI. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA ZASTPUJE WSZELKIE GWARANCJE, WARUNKI, ZAPEWNIENIA, ZOBOWIZANIA, POSTANOWIENIA I ZOBOWIZANIA WYNIKAJCE Z USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH, DZIAAAC HANDLOWYCH I INNYCH DZIAAAC, KTÓRE TO WSZYSTKIE ZOSTAJ NINIEJSZYM WYACZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO.9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOZCI: W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ANI FIRMA CANON, ANI JEJ PODMIOTY ZALE{NE LUB POWIZANE, ICH ODPOWIEDNI DYSTRYBUTORZY I DILERZY, ANI LICENCJODAWCY FIRMY CANON NIE BD ODPOWIADA PRZED U{YTKOWNIKIEM ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOZREDNIE, POZREDNIE, WTÓRNE, WYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB JAKIEKOLWIEK INNE (W TYM MIDZY INNYMI UTRAT ZYSKÓW, ZAKAÓCENIA W DZIAAALNOZCI BIZNESOWEJ ALBO UTRAT INFORMACJI BIZNESOWYCH) NIEZALE{NIE OD TEGO, CZY FIRMA CANON JEJ PODMIOTY ZALE{NE LUB POWIZANE, ICH ODPOWIEDNI DYSTRYBUTORZY I DILERZY LUB LICENCJODAWCA FIRMY CANON WIEDZIELI O MO{LIWOZCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. W KA{DYM PRZYPADKU CAAKOWITA ODPOWIEDZIALNOZ FIRMY CANON, JEJ PODMIOTÓW ZALE{NYCH I POWIZANYCH, ICH ODPOWIEDNICH DYSTRYBUTORÓW I DILERÓW ORAZ JAKICHKOLWIEK LICENCJODAWCÓW FIRMY CANON WYNIKAJCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NI ZWIZANA, NIEZALE{NIE OD TEGO, CZY JEST TO ODPOWIEDZIALNOZ KONTRAKTOWA, DELIKTOWA (W SZCZEGÓLNOZCI W ZWIZKU Z NIEDOPEANIENIEM NALE{YTEJ STARANNOZCI) LUB W INNYM PRZYPADKU BDZIE OGRANICZONA DO KWOTY PICIU DOLARÓW AMERYKACSKICH (5,00 USD) ALBO JEJ RÓWNOWARTOZCI W WALUCIE LOKALNEJ.{ADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE NARUSZA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTÓW.10. Postanowienie ogólne: Niniejsza Umowa stanowi caBkowite porozumienie midzy u|ytkownikiem i firm Canon w odniesieniu do Oprogramowania Objtego Licencj i zastpuje wszelkie ustne lub pisemne o[wiadczenia, umowy lub porozumienia dotyczce Oprogramowania Objtego Licencj. {adna strona nie bdzie miaBa |adnych uprawnieD w zwizku z jakimkolwiek o[wiadczeniem, na podstawie którego zawarBa niniejsz Umow (o ile o[wiadczenie takie nie byBo faBszywe), a jedyne uprawnienia strony w zwizku z naruszeniem Umowy przewiduje niniejsza Umowa.Je|eli w jakimkolwiek czasie cz[ niniejszej Umowy zostanie uznana przez sd wBa[ciwej jurysdykcji za caBkowicie lub cz[ciowo niedozwolon, niewa|n lub niewykonaln w jakimkolwiek zakresie, to fakt taki nie bdzie miaB wpBywu na zgodno[ z prawem, wa|no[ lub wykonalno[ innych postanowieD niniejszej Umowy.Zaniechanie lub opóznienie firmy Canon w realizowaniu jakichkolwiek uprawnieD lub przysBugujcych jej roszczeD na podstawie niniejszej Umowy w |adnym wypadku nie bdzie stanowiBo zrzeczenia si takich uprawnieD lub roszczeD.Zmiany niniejszej Umowy nie bd skuteczne, o ile nie zostan dokonane na pi[mie i podpisane przez upowa|nionych przedstawicieli firmy Canon.Postanowienia niniejszej Umowy w zakresie dotyczcym spóBek zale|nych i/lub powizanych firmy Canon mog by bezpo[rednio wykonywane przez takie spóBki zale|ne i/lub powizane.U.S. Government Restricted Rights Notice

The Software is a commercial item, as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of commercial computer software and commercial computer software documentation, as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./ 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan. Termin Software u|yty w tej cz[ci oznacza oprogramowanie licencjonowane" zgodnie z niniejsz Umow.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.43