EC_Latvian.txt Driver File Contents (qm__-win-2_8_5-ea31_2.exe)

ÿþLIETOTJA LICENCES L*GUMSUZMAN*BU: PIRMS LICENCTS PROGRAMMATjRAS INSTAL`ANAS, LjDZU, IZLASIET `O DOKUMENTU.`is licences l+gums ( L+gums ) tiek noslgts starp jums (personu vai uzFmumu) un uzFmumu Canon Inc., kas re#istrts 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ( Canon ), attiec+b uz (i) programmatkras programmm, kas jums tiek nodroaintas saskaF ar ao L+gumu, ar to saist+tajm elektroniskajm vai tieasaistes rokasgrmatm un to atjauninjumiem, ja tdi ir (kop dvti par Programmatkru ), (ii) Programmatkras vai Canon strkklprinteru ( Printeri ) papildu datiem vai Printeru apartprogrammatkras atjauninjumiem, kas tiek nodroainti tieasaist, izmantojot Programmatkru ( Datu atjauninjumi ), un (iii) tekstu, attliem, grafiku un citiem digitl formt izveidotiem vizuliem attlojumiem (izFemot Programmatkru) jksu drukas darb+bm, kas jums tiek nodroainti saskaF ar ao L+gumu vai tieasaist, izmantojot Programmatkru, k ar+ to atjauninjumiem, ja tdi ir ( Satura dati ). Programmatkra, Datu atjauninjumi un Satura dati turpmk atsevia7i vai kop tiek dvti par Licencto programmatkru .NOKLIK`6INOT UZ `AJ L*GUM IETVERTS POGAS, KAS APLIECINA PIEKRI`ANU `IM L*GUMAM, VAI CITDI INSTALJOT LICENCTO PROGRAMMATjRU, JjS PIEKR*TAT UZEEMTIES `AJ L*GUM PAREDZTS SAIST*BAS. JA NEPIEKR*TAT `* L*GUMA NOTEIKUMIEM, NEKLIK`6INIET UZ MINTS POGAS UN NEKAVJOTIES AIZVERIET INSTAL`ANAS PROGRAMMU. LICENCT PROGRAMMATjRA NETIKS INSTALTA UN JUMS NEBjS TIES*BU TO LIETOT. Jks piekr+tat Licencto programmatkru lietot tikai atbilstoai tlk aprakst+tajiem noteikumiem.1. *paaumties+bas un autorties+bas. Visas ar Licencto programmatkru saist+ts ties+bas, +paaumties+bas un procenti pieder uzFmumam Canon vai t licences devjiem. Canon un t licences devji vienmr patur visas autorties+bas vai citas intelektul +paauma ties+bas aaj Licenctaj programmatkr un ts turpmkajs kopijs neatkar+gi no formas, ieskaitot Izdrukas (k noteikts tlk). Ja vien tlk nav tieai nord+ts citdi, ar ao Canon, ne tiea, ne netiea veid, jums nenodod un nepiea7ir nekdas licences vai ties+bas uz jebkdu Canon un t licences devju intelektulo +paaumu. Jks nedr+kstat main+t, noFemt vai dzst Canon un/vai t licences devju autorties+bu paziFojumus, kas ir iek<auti Licenctaj programmatkr un viss ts turpmkajs kopijs neatkar+gi no formas.2. Licence. Jums ir neekskluz+va un nenododama licence izmantot ao Licencto programmatkru.(1) Jums ir at<auts ao Programmatkru lietot ( lietot noz+m Programmatkru instalt, izpild+t vai pard+t) vairkos savos datoros, savm personiskajm vajadz+bm. Jums nav ties+bu Programmatkru nomt, iz+rt, piea7irt ts apakalicenci, to aizdot, prdot, piea7irt, prskt+t vai nodot.(2) Jums ir at<auts aos Datu atjauninjumus lietot ( lietot noz+m Datu atjauninjumus instalt, izpild+t vai pard+t) vairkos savos datoros vai Printeros savm personiskajm vajadz+bm. Jums nav ties+bu Datu atjauninjumus nomt, iz+rt, piea7irt to apakalicenci, aizdot, prdot, piea7irt, prskt+t un nodot.(3) Jums ir at<auts Satura datus kopt un lietot ( lietot noz+m Satura datus lejupieldt ar interneta starpniec+bu, izmantojot Programmatkru, instalt, izpild+t vai pard+t) vairkos savos datoros, savm personiskajm vajadz+bm. Jums nav ties+bu Satura datus nomt, iz+rt, piea7irt to apakalicenci, to aizdot, prdot, piea7irt, prskt+t vai nodot. Jums ir ar+ ties+bas Satura datus drukt un a+s izdrukas ( Izdrukas ) lietot, <aut ts lietot citiem, kopt, <aut ts kopt citiem un izplat+t savos nekomercilos nolkkos. Izdrukas jks nedr+kstat lietot, <aut ts lietot citiem, kopt, <aut ts kopt citiem, k ar+ izplat+t komercilos nolkkos. UzFmums Canon nav atbild+gs par veidu, k izmantojat Izdrukas, k ar+ par jebkdm pret jums izvirz+tm pras+bm un tiesas procesiem, kas raduaies Izdruku izmantoaanas d< vai saist+b ar tiem, tostarp Canon nav atbild+gs un tam nav jsedz nekdi izdevumi, kas raduaies jebkdu adu pras+bu, zaudjumu, zudumu, tiesas procesu, spriedumu, tiesas procesu izmaksu un advoktu maksu rezultt.(4) Jums ir at<auts izveidot racionli pamatotu Licencts programmatkras dubljumkopiju skaitu, atbilstoai at<autajam lietoaanas veidam, ja visas a+s kopijas ietver Canon autorties+bu paziFojumu, kds ir redzams skotnj jums nodroaintj Licencts programmatkras kopij.Ja vien tlk nav tieai noteikts citdi, jks nedr+kstat Licencto programmatkru nomt, +rt, piea7irt ts apakalicenci, to aizdot, prdot, piea7irt, prskt+t, nodot, kopt, pavairot, modifict, pielgot, apvienot, tulkot, konvertt cit programmaanas valod, dekonstrut, dekompilt, izmain+t, izjaukt vai izveidot ts atvasinjumus, kas piln+b vai da<ji sastv no Licencts programmatkras, k ar+ ne<aut to dar+t vai Licencto programmatkru lietot jebkurai treaai personai, ja vien tas nav tieai at<auts aaj L+gum un izFemot apjomu un apstk<us, kas ir tieai at<auti ar likumu.3. Informcijas nodoaanas apstiprinjums.  Jks skaidri apstiprint un piekr+tat, ka (i) Programmatkra var noskt+t informciju, piemram, lietoto Printeru nosaukumu un srijas numuru, Programmatkras veidu, valodas iestat+jumu, tinti, Printeru stvokli, OS/prlkkprogrammas re#ionu un veidu (ar nosac+jumu, ka noskt+taj informcij netiek iek<auti jksu personas dati), lai vartu sniegt jums informciju un datus, kas ir vispiemrotkie jksu printera videi, kad piek<kstat Canon vai jebkuras Canon noteiktas treas puses serveriem, k ar+ tam, ka (ii) Canon, t meitasuzFmumi un fililes un to attiec+gie izplat+tji un tirdzniec+bas a#enti var analizt un izmantot adu informciju savu produktu att+st+aanai un pakalpojumiem.4. Eksporta ierobe~ojums. Jks piekr+tat ievrot visus attiec+go valstu eksporta normat+vos aktus, ierobe~ojumus un regulas, k ar+ ASV Eksporta administraanas regulas ( U.S. Export Administration Regulations jeb EAR ), un neveikt Licencts programmatkras eksportu vai atkrtotu eksportu tiea vai netiea veid, kas ir pretrun ar aiem normat+vajiem aktiem, ierobe~ojumiem un regulm, vai bez nepiecieaamajm at<aujm.5. Izbeigaana. `is L+gums stjas spk, noklika7inot uz aaj L+gum ietverts pogas, kas apliecina piekriaanu aim L+gumam, vai citdi pc Licencts programmatkras instalaanas, un ir spk l+dz t darb+bas prtraukaanai. `o L+gumu varat prtraukt, izn+cinot Licencto programmatkru, tostarp visas un jebkdas ts kopijas (izFemot Printeros instaltos Datu atjauninjumus). `is L+gums var tikt izbeigts, ja neievrojat jebkurus no t noteikumiem un nosac+jumiem. Ja L+gums tiek prtraukts jebkuru iemeslu d<, jums ir nekavjoties jizn+cina visas Licencts programmatkras kopijas, tostarp jebkura jums piederoaa, jksu prvald+ta vai kontrolta datora cietaj disk saglabts Licencts programmatkras kopijas, izFemot Printeros instaltos Datu atjauninjumus. Turklt uzFmumam Canon ir ties+bas izmantot jebkdas L+gum nord+ts vai juridisks ties+bas, ietekmi vai l+dzek<us, kas tam var bkt. Neatkar+gi no ieprieka mint 1., 3. un 5. 9. noteikums pc adas izbeigaanas joprojm ir spk.6. Atbalsts un atjauninaana. UzFmums Canon, t fililes un saist+tie uzFmumi, k ar+ to attiec+gie izplat+tji un tirgotji un Canon licences devji nav atbild+gi par Licencts programmatkras lietoaanas uzturaanu vai pal+dz+bas sniegaanu. UzFmumam Canon, t fililm un saist+tajiem uzFmumiem, k ar+ to attiec+gajiem izplat+tjiem un tirgotjiem un Canon licences devjiem nav pienkuma Licenctajai programmatkrai sniegt jebkdus atjauninjumus, labojumus vai atbalstu, ja vien tas nav rakstiski +paai nord+ts starp jums un jebkuru ieprieka minto juridisko personu noslgtos l+gumos.7. IEROBE}OT GARANTIJA. LICENCT PROGRAMMATjRA IR LICENCTA TDA, KDA T IR , BEZ JEBKDM GARANTIJM VAI NOSAC*JUMIEM, NE IZTEIKTIEM, NE IETVERTIEM, IESKAITOT, TAU NEAPROBE}OJOTIES AR IETVERTM GARANTIJM ATTIEC*B UZ PIEMROT*BU PRDO`ANAI, KVALITTI UN/VAI ATBILST*BU NOTEIKTAM MR6IM VAI ATTIEC*B UZ JEBKDU TIES*BU, *PA`UMTIES*BU UN INTERE`U, TOSTARP, BEZ IEROBE}OJUMIEM, *PA`UMTIES*BU NEPRKP`ANU.JjS UZEEMATIES RISKU PAR LICENCTS PROGRAMMATjRAS KVALITTI UN VEIKTSPJU. JA LICENCTAJAI PROGRAMMATjRAI TIEK KONSTATTI DEFEKTI, JUMS (NEVIS UZEMUMAM CANON, T FILILM VAI SAIST*TAJIEM UZEMUMIEM, VAI TO ATTIEC*GAJIEM IZPLAT*TJIEM UN TIRGOTJIEM UN CANON LICENCES DEVJIEM) IR JSEDZ VISAS IZMAKSAS PAR JEBKDU NEPIECIE`AMO APKOPI, LABO`ANU VAI KOREKCIJM.NOTEIKTS VALST*S VAI JURISDIKCIJS NAV AT;AUTA IEK;AUTO GARANTIJU VAI NOSAC*JUMU IZSLG`ANA, TPC IEPRIEK` MINTIE IZEMUMI VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS. `* GARANTIJA JUMS SNIEDZ NOTEIKTAS JURIDISKAS TIES*BAS, UN JUMS VAR BjT AR* CITAS TIES*BAS, KAS DA}DS VALST*S VAI JURISDIKCIJS VAR AT`6IRTIES.UZEMUMS CANON NEGARANT, KA LICENCTAJ PROGRAMMATjR IETILPSTO`S FUNKCIJAS ATBILD*S JjSU PRAS*BM VAI KA LICENCT PROGRAMMATjRA DARBOSIES BEZ PRTRAUKUMIEM VAI BEZ K;jDM. Tomr, ja Licenct programmatkra ir nodroainta datu nesj, piemram, CD-ROM, Canon garant, ka datu nesjam, kur ir ierakst+ta Licenct programmatkra, parasts lietoaanas apstk<os deviFdesmit (90) dienu laik kopa t saFemaanas datuma, kas ir nord+ts uz kv+ts vai citiem Canon pieFemamajiem l+dzek<iem, nerad+sies materilu un ra~oaanas defekti.KLIENTU KOMPENSCIJAS. UzFmuma Canon, t fili<u un saist+to uzFmumu, k ar+ to attiec+go izplat+tju un tirgotju un Canon licences devju vien+gais pienkums un jksu ekskluz+v atl+dz+ba ir datu nesja nomaiFa, ja datu nesjs neatbilst IEROBE}OTAJAI GARANTIJAI un to atdodat uzFmuma Canon vietjai tirdzniec+bas fililei, kas darbojas valst+, kur iegdjties Licencto programmatkru, kop ar kv+ts kopiju vai citiem Canon pieFemamajiem l+dzek<iem. IEROBE}OT GARANTIJA neattiecas uz gad+jumiem, kad datu nesjs nedarbojas negad+juma, Licencts programmatkras <aunprt+gas lietoaanas vai nepareizas lietoaanas d<, un t netiek nodota tlk nevienai personai, izFemot Licencts programmatkras skotnjo lietotju.8. GARANTIJU ATRUNA. IEPRIEK` APRAKST*T IEROBE}OT GARANTIJA IR VIEN*G JUMS SNIEGT GARANTIJA, UN T AIZSTJ VISAS GARANTIJAS, NOSAC*JUMUS, PRSTV*BAS, SAIST*BAS, NOTEIKUMUS UN PIENKUMUS, KAS IR NOTEIKTI AR STATjTIEM, VISPRJM TIES*BM, TIRDZNIEC*BAS LIETOJUMU, DAR*JUMU GAITU VAI K CITDI; AR `O VISAS MINTS GARANTIJAS TIEK ATCELTAS, CIKTL TAS IR AT;AUTS AR LIKUMU.9. SAIST*BU IEROBE}OJUMS. CIKTL TAS IR AT;AUTS AR LIKUMU, UZEMUMS CANON, T FILILES UN SAIST*TIE UZEMUMI, K AR* TO ATTIEC*GIE IZPLAT*TJI UN TIRGOTJI VAI CANON LICENCES DEVJI NEKD GAD*JUM NEBjS ATBILD*GI PAR JEBKDIEM TIE`IEM, NETIE`IEM, IZRIETO`IEM, NEJAU`IEM *PA`IEM VAI JEBKDIEM CITIEM ZAUDJUMIEM (TOSTARP, BEZ IEROBE}OJUMIEM, PAR ZAUDJUMIEM SAIST*B AR UZEMUMA PE;EAS ZUDUMIEM, UZEMUMA DARB*BAS TRAUCJUMIEM VAI UZEMUMA INFORMCIJAS ZUDUMIEM), NEATKAR*GI NO T, VAI UZEMUMS CANON, T FILILES UN SAIST*TIE UZEMUMI, TO ATTIEC*GIE IZPLAT*TJI UN TIRGOTJI VAI CANON LICENCES DEVJI IR BIJU`I INFORMTI PAR `DU ZAUDJUMU IESPJU. JEBKUR GAD*JUM UZEMUMA CANON VIEN*GS SAIST*BAS SAV UN T FILI;U UN SAIST*TO UZEMUMU, TO ATTIEC*GO IZPLAT*TJU UN TIRGOTJU UN CANON LICENCES DEVJU VRD SASKAE AR `O L*GUMU VAI SAIST*B AR TO, L*GUMA NOSLG`AN, PRKPUMOS (TOSTARP, BEZ IEROBE}OJUMIEM, NOLAID*BAS GAD*JUM) VAI K CITDI IR IEROBE}OTAS PIECU ASV DOLRU (USD 5,00) APMR VAI EKVIVALENT SUMM ATTIEC*GAJ VIETJ VALjT.NEKAS NO `AJ L*GUM MINT NEIETEKM PATRTJA AR LIKUMU NOTEIKTS TIES*BAS.10. Vispr+gi. `is L+gums ir viss jksu un Canon noslgtais L+gums attiec+b uz Licencto programmatkru, un tas aizstj jebkdas iepriekajas mutiskas vai rakstiskas prstv+bas, l+gumus vai vienoaanos attiec+b uz Licencto programmatkru. Nevienai l+gumsldzja pusei nav nekdu kompensciju attiec+b uz jebkdiem tai izteiktiem apgalvojumiem, kam t ticja, nosldzot ao L+gumu (ja vien adi apgalvojumi netika izteikti krpnieciski), un a+s l+gumsldzja puses vien+g kompenscija ir par L+guma prkpaanu, aaj L+gum noteiktaj krt+b.Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa jebkur laik kdu no a+ L+guma da<m atz+st par da<ji vai piln+gi nelikum+gu, neder+gu vai nepiemrojamu jebkd ziF, saskaF ar jebkuras jurisdikcijas ties+bu aktiem, ais spriedums nekdi neietekm un nekav jebkura cita a+ L+guma punkta tiesiskumu, der+gumu vai piemrojam+bu.UzFmuma Canon nespja vai kavaans +stenot jebkdas aaj L+gum noteikts ties+bas, ietekmi vai l+dzek<us nekdos apstk<os nedarbojas k atteikaans no attiec+gajm ties+bm, ietekmes vai l+dzek<iem.Neviena a+ L+guma varicija nav spk, ja vien t nav formulta rakstiski un to nav parakst+jis pilnvarots Canon prstvis.`+ L+guma noteikumus, ciktl tie attiecas uz Canon fililm un/vai saist+tajiem uzFmumiem, adas Canon fililes un/vai saist+tie uzFmumi var +stenot tieai.U.S. Government Restricted Rights Notice

The Software is a commercial item, as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of commercial computer software and commercial computer software documentation, as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./ 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan. Termins Software (Programmatkra), kas lietots aaj sada<, a+ L+guma ietvaros noz+me Licencta programmatkra .

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.86