license.txt Driver File Contents (ME.zip)

ÿþINTEL SOFTWARE-LICENTIEOVEREENKOMST (OEM / IHV / ISV Distributie & Eindgebruiker)BELANGRIJK - LEES DE VOLGENDE INFORMATIE DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE KOPIEERT, INSTALLEERT OF GEBRUIKT. 

Gebruik of laad deze software en de bijbehorende materialen (gezamenlijk de Software ) pas nadat u de volgende algemene voorwaarden nauwkeurig hebt doorgelezen. Door de Software te laden of te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat, installeert of gebruikt u de Software niet.Let ook op het volgende:

* Als u fabrikant van originele apparatuur (Original Equipment Manufacturer - OEM), een onafhankelijke hardwareleverancier (Independent Hardware Vendor - IHV) of een onafhankelijke softwareleverancier (Independent Software Vendor - ISV) bent, is deze volledige LICENTIEOVEREENKOMST van toepassing;

* Als u eindgebruiker bent, is alleen Deel A, de INTEL SOFTWARE-LICENTIEOVEREENKOMST, van toepassing.Voor OEM's, IHV's en ISV's:LICENTIE. Deze Software wordt alleen in licentie gegeven voor gebruik in combinatie met Intel-producten. Voor het gebruik van de Software in combinatie met andere producten dan Intel-producten wordt hierbij geen licentie gegeven. Intel verleent u, onderhevig aan de voorwaarden van deze overeenkomst, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde, volledig betaalde licentie krachtens de auteursrechten van Intel, om:

	a) de Software intern voor uw eigen ontwikkelings- en onderhoudsdoeleinden te gebruiken, te wijzigen en te kopiëren; en

	b) de Software, inclusief producten die afgeleid zijn van de Software, te wijzigen, te kopiëren en te distribueren aan uw eindgebruikers, maar alleen krachtens een licentieovereenkomst met voorwaarden die ten minste de beperkingen kennen die beschreven zijn in Intel's licentieovereenkomst voor eindgebruikers, aangehecht als Deel A; en

	c) de eventueel met de Software meegeleverde documentatie voor eindgebruikers aan te passen, te kopiëren en te distribueren, doch alleen in combinatie met de Software.Als u niet de eindfabrikant of leverancier bent van een computersysteem of softwareprogramma waarvan de Software deel uitmaakt, mag u een kopie van de Software, inclusief hiervan afgeleide producten (en relevante eindgebruikersdocumentatie), overdragen aan uw ontvanger in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, mits een dergelijke ontvanger zich volledig gebonden acht door de hierop betrekking hebbende voorwaarden.  U mag aan derden de Software niet toewijzen, hierop geen licentie verlenen, niet leasen en niet op enig andere wijze overdragen of onthullen. U mag de Software niet decompileren en hierop geen disassembler of reverse-engineering toepassen.Behalve indien dit uitdrukkelijk in deze overeenkomst wordt vermeld, worden er geen licentie of rechten rechtstreeks aan u verleend, noch stilzwijgend, via uitsluiting of op enige andere wijze.  Intel behoudt het recht om uw relevante gegevens te onderzoeken of een onafhankelijke instantie te vragen dit te doen om vast te stellen of u zich houdt aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. INSTEMMING. U gaat ermee akkoord dat Intel technische en gerelateerde informatie kan verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw computer, systeem- en toepassingssoftware, en randapparaten. Deze informatie wordt periodiek verzameld om de levering van software-updates, productondersteuning en andere diensten aan u (indien van toepassing) met betrekking tot de Software te vergemakkelijken. Intel kan deze informatie gebruiken en, in het geval van kwetsbaarheid, een programmafout of een crash van de Software, delen met andere personen zoals de leverancier van een dergelijk programma, mits dit gebeurt in een vorm waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, met als doel het verbeteren van onze producten of het leveren van services of technologieën aan u. GEEN ONDERSTEUNINGSSERVICES. Noch Intel, noch de producent van uw apparaat, noch uw internetserviceprovider is verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuningsservices voor de Software. Neem Contact op met Intel om te bepalen of ondersteuningsservices worden verleend. UPDATES. Intel kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de Software, maar is niet verplicht om de Software te ondersteunen of bij te werken. De Software kan van tijd tot tijd automatisch updates downloaden en installeren via Intel. Deze updates zijn bedoeld om de Software te verbeteren, te beschermen en uit te breiden en kunnen de vorm hebben van bug fixes, beveiligingspatches, uitgebreide functies, nieuwe softwaremodules en volledig nieuwe versies. U gaat ermee akkoord dat Intel dergelijke updates aan u kan leveren als onderdeel van uw gebruik van de Software. VERTROUWELIJKHEID. Indien u gebruik maakt van de diensten van derden, zoals een consultant of een onderaannemer ("Contractnemer"), die ten behoeve van werkzaamheden toegang tot de Software nodig heeft of gebruik van de Software zal maken, dan dient u te beschikken over een ondertekende overeenkomst van vertrouwelijkheid met de Contractnemer, waarin de voorwaarden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van de Software staan omschreven. Deze voorwaarden en verantwoordelijkheden zijn niet minder bindend dan die in deze Overeenkomst zijn omschreven en sluiten alle rechten tot distributie en gebruik voor enige andere toepassing uit.  

Tevens zult u de voorwaarden of het bestaan van deze Overeenkomst noch de naam van Intel publiekelijk bekend maken of gebruiken in publicaties, advertenties of andersoortige kennisgevingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intel.  U heeft geen recht om enig logo of handelsmerk van Intel te gebruiken. EIGENDOM VAN SOFTWARE EN COPYRIGHT. De eigendom van alle exemplaren van de Software berust bij Intel of de leveranciers van Intel. De auteursrechten en bescherming van de Software vallen onder de wetten van de Verenigde Staten en andere landen, en onder bepalingen in internationale verdragen. U mag geen copyrightinformatie verwijderen uit de Software. Intel kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de Software, of in items waarnaar daarin wordt verwezen, maar is niet verplicht om de Software te ondersteunen of bij te werken. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, verleent Intel geen uitdrukkelijk of stilzwijgend recht ingevolge patenten, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de Software uitsluitend overdragen indien de ontvanger ermee instemt volledig door deze bepalingen te zijn gebonden en indien u geen exemplaren van de Software in bezit houdt.BEPERKTE GARANTIE OP MEDIA. Als de Software door Intel is geleverd op fysieke media, garandeert Intel dat de media vrij zijn van materiële fysieke defecten gedurende een periode van negentig (90) dagen na de levering door Intel. Als een dergelijk defect zich voordoet, stuurt u de media terug naar Intel voor vervanging of een alternatieve levermethode voor de Software die door Intel wordt gekozen.UITSLUITING VAN ANDERE GARANTIES. MET UITZONDERING VAN HET HIERBOVEN GESTELDE WORDT DE SOFTWARE GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Intel geeft geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, tekst, grafische afbeeldingen, koppelingen of andere onderdelen in deze Software.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN ENKEL GEVAL IS INTEL OF ZIJN DE LEVERANCIERS VAN INTEL AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLOREN INFORMATIE) DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS INTEL OP DE HOOGTE IS GESTELD DAT DERGELIJKE SCHADE KAN OPTREDEN. SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE; BOVENSTAANDE BEPERKING IS DAAROM MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN JURISDICTIE TOT JURISDICTIE VERSCHILLEN. BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST. Intel kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen bij schending van de algemene voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Bij beëindiging dient u de software onmiddellijk te vernietigen of alle exemplaren van de software te retourneren aan Intel.

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING. Claims die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen onderhevig zijn aan de wetten van de staat California, met uitsluiting van de principes van conflictenrecht en de Overeenkomst van de Verenigde Naties over Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen. Het is u niet toegestaan de software te exporteren indien dat een overtreding van de toepasselijke exportwetten en -regelingen inhoudt. Intel is niet gebonden door enige andere overeenkomsten, tenzij deze schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Intel.BEPERKTE RECHTEN OVERHEID. De Software wordt geleverd met "BEPERKTE RECHTEN". Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking door de overheid is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in FAR52.227-14 en DFAR252.227-7013 et seq. of vervangende wetgeving. Gebruik van de Software door de Overheid houdt een erkenning in van de eigendomsrechten van Intel. Contractant of producent is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

BIJLAGE "A" 

INTEL SOFTWARE-LICENTIEOVEREENKOMST (Definitief, Alleengebruiker)BELANGRIJK - LEES DE VOLGENDE INFORMATIE DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE KOPIEERT, INSTALLEERT OF GEBRUIKT. 

Gebruik of laad deze software en de bijbehorende materialen (gezamenlijk de Software ) pas nadat u de volgende algemene voorwaarden nauwkeurig hebt doorgelezen. Door de Software te laden of te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat, installeert of gebruikt u de Software niet.LICENTIE. U mag de Software kopiëren naar één computer voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik en u mag één reservekopie van de software maken, met inachtneming van deze voorwaarden: 

1. Deze Software wordt alleen in licentie gegeven voor gebruik in combinatie met Intel-producten. Voor het gebruik van de Software in combinatie met andere producten dan Intel-producten wordt hierbij geen licentie gegeven. 

2. U mag, behalve zoals bepaald in deze overeenkomst, geen enkel deel van de Software kopiëren, wijzigen, verhuren, verkopen, distribueren of overdragen, en u verplicht zich te voorkomen dat deze Software op onbevoegde wijze wordt gekopieerd.

3. U mag de Software niet decompileren en hierop geen reverse-engineering of een disassembler toepassen. 

4. U mag de Software niet in licentie geven en het gelijktijdige gebruik van de Software door meer dan één gebruiker niet toestaan.

5. De Software kan de software of andere eigendommen van derden bevatten. Sommige van deze derden staan mogelijk vermeld in, en zijn mogelijk gelicentieerd in overeenstemming met, een eventueel bijgevoegd betsand met de naam "license.txt" of een andere tekst of ander bestand. EIGENDOM VAN SOFTWARE EN COPYRIGHT. De eigendom van alle exemplaren van de Software berust bij Intel of de leveranciers van Intel. De auteursrechten en bescherming van de Software vallen onder de wetten van de Verenigde Staten en andere landen, en onder bepalingen in internationale verdragen. U mag geen copyrightinformatie verwijderen uit de Software. Intel kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de Software, of in items waarnaar daarin wordt verwezen, maar is niet verplicht om de Software te ondersteunen of bij te werken. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, verleent Intel geen uitdrukkelijk of stilzwijgend recht ingevolge patenten, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de Software uitsluitend overdragen indien de ontvanger ermee instemt volledig door deze bepalingen te zijn gebonden en indien u geen exemplaren van de Software in bezit houdt.BEPERKTE GARANTIE OP MEDIA. Als de Software door Intel is geleverd op fysieke media, garandeert Intel dat de media vrij zijn van materiële fysieke defecten gedurende een periode van negentig (90) dagen na de levering door Intel. Als een dergelijk defect zich voordoet, stuurt u de media terug naar Intel voor vervanging of een alternatieve levermethode voor de Software die door Intel wordt gekozen.UITSLUITING VAN ANDERE GARANTIES MET UITZONDERING VAN HET HIERBOVEN GESTELDE WORDT DE SOFTWARE GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Intel geeft geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, tekst, grafische afbeeldingen, koppelingen of andere onderdelen in deze Software.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN ENKEL GEVAL IS INTEL OF ZIJN DE LEVERANCIERS VAN INTEL AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLOREN INFORMATIE) DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS INTEL OP DE HOOGTE IS GESTELD DAT DERGELIJKE SCHADE KAN OPTREDEN. SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE; BOVENSTAANDE BEPERKING IS DAAROM MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN JURISDICTIE TOT JURISDICTIE VERSCHILLEN. BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST. Intel kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen bij schending van de algemene voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Bij beëindiging dient u de software onmiddellijk te vernietigen of alle exemplaren van de software te retourneren aan Intel.

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING. Claims die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen onderhevig zijn aan de wetten van de staat California, met uitsluiting van de principes van conflictenrecht en de Overeenkomst van de Verenigde Naties over Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen. Het is u niet toegestaan de software te exporteren indien dat een overtreding van de toepasselijke exportwetten en -regelingen inhoudt. Intel is niet gebonden door enige andere overeenkomsten, tenzij deze schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Intel.BEPERKTE RECHTEN OVERHEID. De Software wordt geleverd met "BEPERKTE RECHTEN". Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking door de overheid is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in FAR52.227-14 en DFAR252.227-7013 et seq. of vervangende wetgeving. Gebruik van de Software door de Overheid houdt een erkenning in van de eigendomsrechten van Intel. Contractant of producent is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00TAAL; VERTALINGEN. Indien naast de Engelstalige versie van deze Overeenkomst ook een in een andere taal vertaalde versie is meegeleverd, wordt die vertaalde versie alleen meegeleverd voor het gemak van de gebruiker en is de Engelstalige versie bepalend.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.60