license.txt Driver File Contents (ME.zip)

ÿþxÇTÑ ÁÕ¸ÒèÆ´Å |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁ(OEM / IHV / ISV 0¼ìÓ ¼ è²|Ç ¬À©ÆÇ)ÉÆ - ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ õ¼¬À, $ÁXÎ ¶² ¬À©ÆXÕ0® ÈÐÅ ¼Ü´Ü }Ç´Åô¼ÜÂ0® ¼·È²ä². 

DÅ· Ĭ}Å ´°©ÆDÇ üÈXÇ J®¬ }Ç´Åø¼ ÄÖ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ¨ºà´ ­(¸ Ç̸("ÁÕ¸ÒèÆ´Å")|¹ ¬À©ÆXÕp¬° \¸Ü´XÕíÂÜÂ$Æ. tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ \¸Ü´XÕp¬° ¬À©ÆhÕ<Ç\¸hà À­XÕ² ø¼ Ù³XÇÁXÇ pÈmÕÐÅ Ù³XÇXÕ² ¬tÇ )´È²ä². Ù³XÇXÕÀÉ JÅ<Çtº tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕp¬° ¬À©ÆXÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ.üÈXÇ ¬ÀmÕ:

* üÈ8»Ç ÁÀ\Ô ½)Ì ÈpÈÅÅ´Ì(OEM), ų½¹ XÕÜ´èÆ´Å õ¬	®ÅÅ´Ì(IHV) ¶² ų½¹ ÁÕ¸ÒèÆ´Å õ¬	®ÅÅ´Ì(ISV)|Ç ½¬°Æ tÇ |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁ ȴ̬ È©Æ)´È²ä².

* \ÍÈ ¬À©ÆÇxÇ ½¬°ÆÐŲ xÇTÑ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬À©Æ ÈÕ¬ÁXÇ ½]¸ A ½½Ì¹ È©Æ)´È²ä².OEM, IHV ¼ ISVXÇ ½¬°Æ:|·tÇ<Á¤Â. tÇ ÁÕ¸ÒèƴŲ xÇTÑ l­1Á ÆÁ ÈÔü¬ hÕØ® ¬À©ÆXÕ² ©Æij\¸Ì¹ |·tÇ<Á¤Â¬ ½ìÅ)´È²ä². D¾xÇTÑ l­1Á ÆÁ ÈÔü¬ hÕØ® ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕ² p³² |·tÇ<Á¤Â¬ ½ìÅ´ÀÉ JŵÂȲä². ø¼ Ĭ}Å pÈmÕÐÅ 0µ|· xÇTÑ@Ç xÇTÑXÇ ÈÇ­ÐÅ 0µ|· ä²LÇDÇ ÂÕ`Õ  Dz D¾0¼ÀÐÈ, Åij ½¥², È8ÁĬ ³ÁÀXÇ Dƽ |·tÇ<Á¤Â|¹ À­XÕÐŬ ½ìÅiÕȲä².

	a) Ç´Ì ¬¼ ¼ ÇÀÉ ­¬¹|¹ ©ºÈ<Ç\¸ \Õ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ´°½ÈxÇ ¬À©Æ, ÂÈ ¼ õ¼¬À;

	b) ÁÕ¸ÒèÆ´Å(ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÓÝÀ<» ìÓhÕ)|¹ ÂÈ, õ¼¬ÀXÕଠÀ­XÕXÇ \ÍÈ ¬À©ÆÇÐŬ 0¼ìÓ(tÇ ½¬°Æ, ½]¸ A\¸ ¨Ì½´ xÇTÑXÇ \ÍÈ è²|Ç ¬À©ÆÇ |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁXÇ ´°©Æô¼ä² \³ È\ÕÈtÇÀÉ JÅ@Ç pÈmÕDÇ ¬² |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁ|¹ 0µ|·|Å hÕ);

	c) ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ hÕØ® Èõ¬´ÈÅDÇ  Dz \ÍÈ ¬À©ÆÇ 8»ÁXÇ ÂÈ, õ¼¬À ¼ 0¼ìÓ(ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ðÅ­tÕÁ̹).À­XÕ¬ tÇ ÁÕ¸ÒèƴŬ µÑiÕ´ ôÎèÔ0Ñ Ü¤Â\Ñ ¶² ÁÕ¸ÒèÆ´Å Õ\¸ø­¨·ÐÅ ³\Õ \ÍÈ ÈpÈÅÅ´Ì° õ¬	®ÅŴ̬ DÅв ½¬°Æ À­XÕ² ø¼ Ĭ}Å pÈmÕÐÅ 0µ|· ¬À©Æ`Õ  Çij]¸ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å õ¼¬Àø¼(ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÓÝÀ<» ìÓhÕ)DÇ À­XÕXÇ Â9¸xÇÐŬ tÇÈ`Õ  ǵÂȲä². è², ø­ì·\Õ Â9¸xÇ@Ç ìÅ0® 0® ´ pÈmÕDÇ DÆÈ× 0µx¹ä²² p³ Ù³XÇtÕ|Å iÕȲä². À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ È3ÇÐŬ Åij, XÕÇ |·tÇ<Á¤Â ½ìÅ, dz ¶² ´Å µ\Õ )¼ÝÂ<Ç\¸à´ tÇÈtÕÁ² HÅ )´È²ä². À­XÕ² ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬¹¼¤Â ôÎÓ|Ç, µ¤Â´ÅHÁ¾ ¶² ¬¹¼¤Â ÔÅÀÉȲ´ÅÁ¹tÕÁ² HÅ )´È²ä².ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ ºÜ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠ´Å µ\Õ ¬À©Æ­tÇ° ­¬¹Ä³ À­XÕÐŬ ÁÉÈ ½ìÅ´p¬° TÅÜÂ, Çij, ®¼¸Å ñ´XÇ ä²x¹ )¼¼DÇ µÑtÕ ½ìÅ´ÀÉ JŵÂȲä². xÇTÑ@Ç tÇ Ä¬}Å ´°©ÆtÇ É´²ÀÉ UÖxÇXÕ0® ÇtÕ ÁÉÈ ¶² ų½¹ ¬¬ÀÇ|¹ µÑtÕ À­XÕXÇ ­(¸ 0®]¸DÇ ¬¬À`Õ ­¬¹|¹ ¬ÑÉȲä².Ù³XÇ. À­XÕ² ôÎèÔ0Ñ, ܤÂ\Ñ ¼ QÇ©Æ Õ\¸ø­¨· ÁÕ¸ÒèÆ´Å, üÈÀ¼0®0® ñ´ÐÅ ³\Õ 0®  Èô¼|¹ ìÓhÕXÕìÅ(tÇÐÅ È\Õ´ÀÉ JÅLÇ) ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÅÅp³tÇ¸Ò pÈmÕ, ÈÔ ÀÉÐÆ ¼ 0®ÀÐ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸XÕìÅ À­XÕÐŬ Èõ¬´² ÁD¾¤ÂXÇ 	ÍÄÉDÇ ÇtÕ üÈ0®È<Ç\¸ ÂÑÉ´² 0®  ¼ ­(¸ Èô¼|¹ xÇTÑtÇ ÂÑÉXÕଠ¬À©Æ`Õ  Çä²² p³ Ù³XÇiÕȲä². xÇTÑÐÅÁ² tÇ Èô¼|¹ ¬À©Æ`Õ  Ç<Çpº, ÁÕ¸ÒèÆ´Å Õ\¸ø­¨· èÍ}Å1Á, $ÆX¹ ¶² ÁÁÀ ¼ÝÀ Ü tÕù² Õ\¸ø­¨· õ¬	®Ç@Æ ¬@Ç ä²x¹ ¬À·ü¬ tÕù² Èô¼|¹ õ¬ Ç`Õ  ǵÂȲä². tÇ ½¬°Æ, ¬xÇ ÝÂļtÇ ½¬¥²\Õ ÖÜÐ\¸ Èô¼|¹ ¬À©ÆXÕpº ÈÔ ¬ ÁDÇ ÇtÕ ¶² ÁD¾¤Â° 0® ÂDÇ Èõ¬XÕ0® Ç\Õ ©Æij\¸Ì¹ ¬À©ÆiÕȲä². ÀÉÐÆ ÁD¾¤Â ÆÅLÇ. xÇTÑü¬ ¥ÇXÎ ÈpÈÅÅ´Ì ¼ xÇ0Ñ7± ÁD¾¤Â õ¬	®Ç ¨ºP´² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ³\Õ ÀÉÐÆ ÁD¾¤Â|¹ Èõ¬`Õ EÌÇtÇ ÆŵÂȲä². ÀÉÐÆ ÁD¾¤Â¬ Èõ¬´²ÀÉ UÖxÇXÕ$¸tº xÇTÑ\¸ 8»XÇtÕ üÈíÂÜÂ$Æ. ÅÅp³tǸÒ. xÇTÑ@Ç ¸ÅÈà´ ÆଠÆÅtÇ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ À¼½¬`Õ  ÇÀÉ̹ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ³\Õ ÀÉÐÆtÇ° ÅÅp³tÇ¸Ò XÇ4»² ÀÉÀÉ JŵÂȲä². ÁÕ¸ÒèƴŲ LµLµ\¸ xÇTÑtÇ Èõ¬XÕ² ÅÅp³tǸÒ|¹ ÇÙ³<Ç\¸ ä²´Æ\¸Ü´tÕÁ $ÁXÎ`Õ  ǵÂȲä². tÇì·\Õ ÅÅp³tǸҲ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬ Á, ô¼8ÖXÕଠ¥ÕÁÀܤÐij]¸ $ÁĬ´ ¬<Ç\¸, ¼ø­ ÂÈ ¬ÀmÕtÇ° ô¼HÅ (ÓXÎ, ¥ÕÁÀ´ 0®¥², ÈÀ\¸´Æ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¨ºÈ´ ¼ DÆÈ× ÈÀ\¸´Æ ¼È ñ´XÇ ÖÜÐ|Ç  ǵÂȲä². À­XÕ² xÇTÑtÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬À©ÆXÇ |ÇXÖ<Ç\¸ ø­ì·\Õ ÅÅp³tǸÒ|¹ À­XÕÐŬ Èõ¬`Õ Âij Çä²² p³ Ù³XÇiÕȲä². 0®¼ ÇÀÉ. ÀЬÀ èÎ$Á4Ñ¸Ò ¶² XÕij	®ÅÅ´Ì("ij	®ÅÅ´Ì")¬ ÁÕ¸ÒèÆ´Å aÅ8Á¤Â ¶² ¬À©ÆDÇ ìÓhÕ\Õ ÇÅÅDÇ À­XÕ|¹ ³àÂtÕ ÂÕXÕ0®|¹ ÐÆXÕ² ½¬°Æ, À­XÕ² ij	®ÅÅ´Ì\¸½0Ñ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ aÅ8Á¤Â ¶² ¬À©Æü¬ ­(¸\Õ pÈmÕü¬ XÇ4» Èô¼¬ ìÓhÕ´ Átº 0®¼ Ĭ}ÅÁ|¹ ¼DÅ|Å iÕȲä². tÇì·\Õ Ä¬}ÅÁ² ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ 0® ´ ´°©Æô¼ä² \³ È\ÕÈtÇÀÉ JÅDÅ|Å XÕpº 0¼ìÓ ­¬¹@Æ ä²x¹ ©Æij\¸XÇ ¬À©Æ@Ç ÈxÆtÕ|Å iÕȲä².

xÇTÑXÇ ¬ÀÈ Átº Ù³XÇ ÆÅtÇ ø¼ Ĭ}ÅXÇ pÈmÕtÇ° tÈ¬Ç ìŽ|¹ õ¬¬XÕp¬° ÍÓ, ­à¬ ¶² 0®ÀÐ ¼\Ô ´°©ÆÐÅÁ xÇTÑXÇ tǹDÇ ¬À©ÆXÕtº HÅ )´È²ä². À­XÕ² xÇTÑ ÁÀ\Ô° \¸à¬|¹ ¬À©Æ`Õ  Dz ­¬¹¬ ÆŵÂȲä².ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ Ó­XÇ Á Ç­ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ¬Àø¼ÐÅ ³\Õ Á Ç­@Ç xÇTÑ ¶² ø­ õ¬	®ÇÐŬ ǵÂȲä². tÇ ÁÕ¸ÒèƴŲ ø»iÕÉm­ ¼ 0®ÀÐ m­¬ ø­¬¹à¬ m­È Ö}Å<Ç\¸ Ó­ ô¼8Ö|¹ ¼µÂȲä². À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅÁ ÈÇ­ à¬ÀÉ|¹ ­ÀÈ`Õ  ÆŵÂȲä². xÇTÑ@Ç ÁÕ¸ÒèÆ´Å° ø­ HÅÐÅÁ 8ÌpÈ´ mÕ©ºDÇ ¸ÅÈà´ ÆଠÆÅtÇ À¼½¬`Õ  ÇÀÉ̹ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÀÉÐÆ ¶² ÅÅp³tǸÒ`Õ XÇ4»² ÆŵÂȲä². ºÜÂÈ<Ç\¸ Èõ¬\Õ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠxÇTÑ@Ç xÇTÑ ¹ÒÈÕ­, ÈÇ­, ÁÀ\Ô­ ¶² 0®ÀÐ ÀÉÈ ¬Ç°À­ XÕÐÅÁ ´Å µ\Õ ºÜÂÈ ¶² 5»ÜÂÈ ­¬¹Ä³ ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä². À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ¬Àø¼DÇ ÐÓ0®XÕଠÅÂxÇtÇ tÇ Ä¬}Å ´°©ÆDÇ DÆÈ× ÉÂXÕ ¬ä²à¬ Ù³XÇ\Õ ½¬°ÆÐÅ̹ ÅÂxÇÐŬ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Åij`Õ  ǵÂȲä².È\Õ´ ø»µ´Å ô¼É. xÇTÑÐÅÁ <»¬¹È ø»µ´ÅÐÅ ô²@Ç ÁÀÜÐ\¸ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Èõ¬\Õ ½¬°Æ xÇTÑ@Ç ø»µ´Å Èõ¬ ÄÖ 90|Ç Ù³HÅ tÕù² ø»µ´ÅXÇ ¬Ç̸ÐÅ <»¬¹ÈxÇ °¬hÕtÇ ÆÅLÇDÇ ô¼ÉiÕȲä². ø­@Æ ¬@Ç °¬hÕtÇ ¼¬¬´tº ø»µ´Å|¹ xÇTÑ\¸ ¼¡ÁXÕìÅ P­XÖXÕp¬° xÇTÑÐÅÁ ÁÝÐ\Õ ä²x¹ )¼¼<Ç\¸ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Èõ¬¼DÇ  ǵÂȲä².0®ÀÐ ô¼ÉXÇ ÈxÆ. ÇÐÅÁ Èõ¬\Õ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ ÁÀÔ1Á, D¾hÎtÕ ¶² ¹ÒÈ ©ºÈÐÅXÇ ÈiÕ1ÁÐÅ ³\Õ ô¼ÉDÇ ìÓhÕXÕìÅ ´Å µ\Õ ÈX¹XÇ ºÜÂÈtÇp¬° 5»ÜÂÈxÇ ô¼Éij ÆÅtÇ "Dz ø­³\¸" Èõ¬)´È²ä². xÇTÑ@Ç Èô¼, MѤ¸Ò, ø­·=Õ, Á¹lÐ ¶² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´ ä²x¹ mÕ©ºXÇ ÈUÖ1ÁtÇ° DÆÈ1ÁÐÅ ³XÕìÅ ´Å µ\Õ ô¼ÉtÇ° EÌÇij 0¼ÈiÕȲä².EÌÇXÇ È\Õ. ´Å¤µ ½¬°ÆÐÅij xÇTÑ ¶² ø­ õ¬	®Ç² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©Æ ¶² ¬À©ÆXÕÀÉ »ºhÕ<Ç\¸ xÇtÕ ¼ÝÀXÕ² ÁtÕ(ÆÅÅ tÇuÇ ÁäÂ, ÆÅÅ Éè² ¶² Èô¼ ÁäÂDÇ ìÓhÕXÕ´ tÇÐÅ È\Õ´ÀÉ JÅLÇ)ÐÅ ³tÕ ´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JÅ<Çpº, tDz xÇTÑtÇ ø­@Æ ¬@Ç ÁtÕXÇ ¬¥²1ÁDÇ ¬ÀÈÐÅ LÅଠÇX³ ½¬°ÆÐÅij ȹ,̬ÀÉÇȲä². |ǽ ­`ÕÀÉÐÅÁ 5»ÜÂÈ ô¼ÉtÇ° °¬ü¬È ¶² ½ÂÈ ÁtÕÐÅ ³\Õ EÌÇDÇ 0¼ÈXÕp¬° È\ÕXÕ² ÕÇ|¹ ®ÀÉXÕÀ»\¸ Ç È\Õ@Ç À­XÕÐŬ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ Âij ǵÂȲä². À­XÕ² ¬À¼­ÐÅ 0µ|· ä²x¹ 0®ÀÐ ¼ÈxÇ ­¬¹|¹ ô¼ Ç`Õ Âij ǵÂȲä². Ĭ}ÅXÇ tÕÀÉ. ø¼ }Å­DÇ Ç¼XÕtº xÇTÑ@Ç ¸ÅÈà´ ø¼ Ĭ}ÅDÇ tÕÀÉ`Õ  ǵÂȲä². Ĭ}ÅtÇ tÕÀÉ´tº À­XÕ² 笼\¸ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Ó0®XÕp¬° tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ¬Àø¼DÇ xÇTÑ\¸ ¼¡ÁtÕ|Å iÕȲä².

 

Ép¬¼. ¼ ©Í̳ ÐƬ¹@Æ m­È <»Ô ä¹ä¹ÐÅ ­\Õ UN Ö}ÅDÇ ÈxÆXÕà¬, ø¼ Ĭ}Å<Ç\¸ xÇtÕ È0®´² ¨ºà´ Á¡ÁÐŲ ø»m­ ά¹ìÓȲDÅüÈ ¼`¹tÇ È©Æ)´È²ä². À­XÕ² ­(¸ Âͼü¬ ÂÍ Ü­ÈDÇ Ç¼XÕìÅ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÂÍ`Õ  ÆŵÂȲä². xÇTÑ@Ç Átº<Ç\¸ Ç1Á´´Å xÇTÑ õ¬xÇ ³\ÔǬ Áº\Õ ½¬°Æ¬ DÅȲtº ´Å µ\Õ Ù³XÇ XÕÐÅÁij XÇ4»|¹ ÀÉÀÉ JŵÂȲä².ȽXÇ È\Õ´ ­¬¹. ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ "È\Õ´ ­¬¹" XÕÐÅÁ Èõ¬)´È²ä². Ƚ 0®­ÐÅÁXÇ ¬À©Æ, õ¼È ¶² õ¬¬² FAR52.227-14, DFAR252.227-7013 tÇXÕ 8ÌpÈ ¶² ø­ ÄÖÁ Ü­ÈÐÅ $Áº´ È\ÕDÇ ¼µÂȲä². Ƚ 0®­ÐÅÁXÇ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬À©Æ@Ç tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´ xÇTÑXÇ Á Ç­DÇ ÈÈ\¸ iÕȲä². Ĭ}ÅÇ ¶² ÈpÈÅŴ̲ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052ÇȲä².

½]¸ "A" 

xÇTÑ ÁÕ¸ÒèÆ´Å |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁ(\ÍÈ, è²|Ç ¬À©ÆÇ)ÉÆ - ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ õ¼¬À, $ÁXÎ ¶² ¬À©ÆXÕ0® ÈÐÅ ¼Ü´Ü }Ç´Åô¼ÜÂ0® ¼·È²ä². 

DÅ· Ĭ}Å ´°©ÆDÇ üÈXÇ J®¬ }Ç´Åø¼ ÄÖ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ¨ºà´ ­(¸ Ç̸("ÁÕ¸ÒèÆ´Å")|¹ ¬À©ÆXÕp¬° \¸Ü´XÕíÂÜÂ$Æ. tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ \¸Ü´XÕp¬° ¬À©ÆhÕ<Ç\¸hà À­XÕ² ø¼ Ù³XÇÁXÇ pÈmÕÐÅ Ù³XÇXÕ² ¬tÇ )´È²ä². Ù³XÇXÕÀÉ JÅ<Çtº tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕp¬° ¬À©ÆXÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ.|·tÇ<Á¤Â. À­XÕ² ¬xÇÈ, D¾ÁÀÅÅÈ ©Æij\¸ \Õ ³XÇ ôÎèÔ0ÑÐÅ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ õ¼¬À`Õ  Ç<Çpº ä²LÇ pÈt¬ÐÅ 0µ|· ÁÕ¸ÒèÆ´Å 1¼ÅÅ õ¼¬Àø¼ \Õ ¬|¹ Ì¹ä´  ǵÂȲä². 

1. tÇ ÁÕ¸ÒèƴŲ xÇTÑ l­1Á ÆÁ ÈÔü¬ hÕØ® ¬À©ÆXÕ² ©Æij\¸Ì¹ |·tÇ<Á¤Â¬ ½ìÅ)´È²ä². D¾xÇTÑ l­1Á ÆÁ ÈÔü¬ hÕØ® ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕ² p³² |·tÇ<Á¤Â¬ ½ìÅ´ÀÉ JŵÂȲä². 

2. ø¼ Ĭ}ÅÐÅÁ Èõ¬´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ´Å¤µ ½½Ä³ õ¼¬À, ÂÈ, ³ìÅ, Óä¹, 0¼ìÓ ¶² tÇÈ`Õ  ÆÅଠÀ­XÕ² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ 4»è² õ¼¬À|¹ )¼ÀÉXÕ ¬ä²² p³ Ù³XÇiÕȲä².

3. À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ íÅÔÅÀÉȲ´ÅÁ¹, µôÎÓ|Ç ¶² µ¤Â´ÅHÁ¾`Õ  ÆŵÂȲä². 

4. À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ XÕÇ |·tÇ<Á¤Â|¹ ½ìÅXÕp¬° Ù³ÜÂÐÅ P´ º tÇÁÀXÇ ¬À©ÆǬ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕij]¸ ÈÕ©Æ`Õ  ÆŵÂȲä².

5. ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐŲ ÀЬÀ õ¬	®ÇXÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¶² ä²x¹ ¬Ç°ÀtÇ ìÓhÕ´´Å ÇDÇ Âij Ç<Çpº, ø­ É |ǽ² Ù³	½´ "license.txt" Ó|ÇtÇ° ä²x¹ MÑ¤Â¸Ò ¶² Ó|ÇÐÅÁ ÝÂļ´à¬ tÇì·\Õ MÑ¤Â¸Ò ¶² Ó|ÇÐÅ 0µ|· ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬)´È²ä². ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ Ó­XÇ Á Ç­ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ¬Àø¼ÐÅ ³\Õ Á Ç­@Ç xÇTÑ ¶² ø­ õ¬	®ÇÐŬ ǵÂȲä². tÇ ÁÕ¸ÒèƴŲ ø»iÕÉm­ ¼ 0®ÀÐ m­¬ ø­¬¹à¬ m­È Ö}Å<Ç\¸ Ó­ ô¼8Ö|¹ ¼µÂȲä². À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅÁ ÈÇ­ à¬ÀÉ|¹ ­ÀÈ`Õ  ÆŵÂȲä². xÇTÑ@Ç ¸ÅÈà´ ÆଠÆÅtÇ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å° ìÅ0®ÐÅ ¸Å	®´ mÕ©ºDÇ À¼½¬`Õ  ÇÀÉ̹ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ³\Õ ÀÉÐÆtÇ° ÅÅp³tǸÒ|¹ Èõ¬`Õ XÇ4»² ÀÉÀÉ JŵÂȲä². ºÜÂÈ<Ç\¸ Èõ¬\Õ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠxÇTÑ@Ç xÇTÑ ¹ÒÈÕ­, ÈÇ­, ÁÀ\Ô­ ¶² 0®ÀÐ ÀÉÈ ¬Ç°À­ XÕÐÅÁ ´Å µ\Õ ºÜÂÈ ¶² 5»ÜÂÈ ­¬¹Ä³ ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä². À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ¬Àø¼DÇ ÐÓ0®XÕଠÅÂxÇtÇ tÇ Ä¬}Å ´°©ÆDÇ DÆÈ× ÉÂXÕ ¬ä²à¬ Ù³XÇ\Õ ½¬°ÆÐÅ̹ ÅÂxÇÐŬ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Åij`Õ  ǵÂȲä².È\Õ´ ø»µ´Å ô¼É. xÇTÑÐÅÁ <»¬¹È ø»µ´ÅÐÅ ô²@Ç ÁÀÜÐ\¸ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Èõ¬\Õ ½¬°Æ xÇTÑ@Ç ø»µ´Å Èõ¬ ÄÖ 90|Ç Ù³HÅ tÕù² ø»µ´ÅXÇ ¬Ç̸ÐÅ <»¬¹ÈxÇ °¬hÕtÇ ÆÅLÇDÇ ô¼ÉiÕȲä². ø­@Æ ¬@Ç °¬hÕtÇ ¼¬¬´tº ø»µ´Å|¹ xÇTÑ\¸ ¼¡ÁXÕìÅ P­XÖXÕp¬° xÇTÑÐÅÁ ÁÝÐ\Õ ä²x¹ )¼¼<Ç\¸ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Èõ¬¼DÇ  ǵÂȲä².ä²x¹ ô¼ÉXÇ 0¼È: ÇÐÅÁ Èõ¬\Õ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠtÇ ÁÕ¸ÒèƴŲ ÁÀÔ1Á, D¾hÎtÕ ¶² ¹ÒÈ ©ºÈÐÅXÇ ÈiÕ1ÁÐÅ ³\Õ ô¼ÉDÇ ìÓhÕXÕìÅ ´Å µ\Õ ÈX¹XÇ ºÜÂÈtÇp¬° 5»ÜÂÈxÇ ô¼Éij ÆÅtÇ "Dz ø­³\¸" Èõ¬)´È²ä². xÇTÑ@Ç Èô¼, MѤ¸Ò, ø­·=Õ, Á¹lÐ ¶² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´ ä²x¹ mÕ©ºXÇ ÈUÖ1ÁtÇ° DÆÈ1ÁÐÅ ³XÕìÅ ´Å µ\Õ ô¼ÉtÇ° EÌÇij 0¼ÈiÕȲä².EÌÇXÇ È\Õ. ´Å¤µ ½¬°ÆÐÅij xÇTÑ ¶² ø­ õ¬	®Ç² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©Æ ¶² ¬À©ÆXÕÀÉ »ºhÕ<Ç\¸ xÇtÕ ¼ÝÀXÕ² ÁtÕ(ÆÅÅ tÇuÇ ÁäÂ, ÆÅÅ Éè² ¶² Èô¼ ÁäÂDÇ ìÓhÕXÕ´ tÇÐÅ È\Õ´ÀÉ JÅLÇ)ÐÅ ³tÕ ´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JÅ<Çpº, tDz xÇTÑtÇ ø­@Æ ¬@Ç ÁtÕXÇ ¬¥²1ÁDÇ ¬ÀÈÐÅ LÅଠÇX³ ½¬°ÆÐÅij ȹ,̬ÀÉÇȲä². |ǽ ­`ÕÀÉÐÅÁ 5»ÜÂÈ ô¼ÉtÇ° °¬ü¬È ¶² ½ÂÈ ÁtÕÐÅ ³\Õ EÌÇDÇ 0¼ÈXÕp¬° È\ÕXÕ² ÕÇ|¹ ®ÀÉXÕÀ»\¸ Ç È\Õ@Ç À­XÕÐŬ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ Âij ǵÂȲä². À­XÕ² ¬À¼­ÐÅ 0µ|· ä²x¹ 0®ÀÐ ¼ÈxÇ ­¬¹|¹ ô¼ Ç`Õ Âij ǵÂȲä². Ĭ}ÅXÇ tÕÀÉ. ø¼ }Å­DÇ Ç¼XÕtº xÇTÑ@Ç ¸ÅÈà´ ø¼ Ĭ}ÅDÇ tÕÀÉ`Õ  ǵÂȲä². Ĭ}ÅtÇ tÕÀÉ´tº À­XÕ² 笼\¸ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Ó0®XÕp¬° tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ¬Àø¼DÇ xÇTÑ\¸ ¼¡ÁtÕ|Å iÕȲä².

 

Ép¬¼. ¼ ©Í̳ ÐƬ¹@Æ m­È <»Ô ä¹ä¹ÐÅ ­\Õ UN Ö}ÅDÇ ÈxÆXÕà¬, ø¼ Ĭ}Å<Ç\¸ xÇtÕ È0®´² ¨ºà´ Á¡ÁÐŲ ø»m­ ά¹ìÓȲDÅüÈ ¼`¹tÇ È©Æ)´È²ä². À­XÕ² ­(¸ Âͼü¬ ÂÍ Ü­ÈDÇ Ç¼XÕìÅ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÂÍ`Õ  ÆŵÂȲä². xÇTÑ@Ç Átº<Ç\¸ Ç1Á´´Å xÇTÑ õ¬xÇ ³\ÔǬ Áº\Õ ½¬°Æ¬ DÅȲtº ´Å µ\Õ Ù³XÇ XÕÐÅÁij XÇ4»|¹ ÀÉÀÉ JŵÂȲä².ȽXÇ È\Õ´ ­¬¹. ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ "È\Õ´ ­¬¹" XÕÐÅÁ Èõ¬)´È²ä². Ƚ 0®­ÐÅÁXÇ ¬À©Æ, õ¼È ¶² õ¬¬² FAR52.227-14, DFAR252.227-7013 tÇXÕ 8ÌpÈ ¶² ø­ ÄÖÁ Ü­ÈÐÅ $Áº´ È\ÕDÇ ¼µÂȲä². Ƚ 0®­ÐÅÁXÇ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬À©Æ@Ç tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´ xÇTÑXÇ Á Ç­DÇ ÈÈ\¸ iÕȲä². Ĭ}ÅÇ ¶² ÈpÈÅŴ̲ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052ÇȲä².

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00¸Å´Å; ¼íÅ. ä²x¹ ¸Å´Å\¸ ¼íÅ´ ¼Èü¬ ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ Æ´Å ¼ÈtÇ Èõ¬´ ½¬°Æ, ¼íÅø¼@Ç ¸ÓXÇ|¹ Ç\Õ ©ºÈ<Ç\¸Ì¹ Èõ¬´² ¬<Ç\¸ Æ´Å ¼ÈtÇ 0®ø¼ È©Æ)´È²ä².Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.81