License.txt Driver File Contents (R180465.exe)

Filen innehåller den engelska och den översatta versionen av programmets licensavtal. Är terminologin olika i de två versionerna, gäller den engelska versionen.

====================================================================
       CREATIVES LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA
            Version 3.1, februari 2007
====================================================================

LÄS DETTA DOKUMENT NOGGRANT. DU MÅSTE SAMTYCKA TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL INNAN DU LADDAR NER ELLER INSTALLERAR PROGRAMVARAN.

OM DU TÄNKER LADDA NER OCH ANVÄNDA DEMOVERSIONEN AV PROGRAMVARAN FRÅN DENNA WEBBPLATS ELLER FRÅN EN CD SKA DU SÄRSKILT LÄSA IGENOM AVSNITTET "EXTRA BESTÄMMELSER OM DEMOVERSIONEN AV PROGRAMET" FÖRUTOM DE VILLKOR SOM ANGES NEDAN. LADDA INTE NER ELLER ANVÄND DEMOVERSIONEN AV PROGRAMVARAN FÖRRÄN DU HAR LÄST IGENOM OCH SAMTYCKT TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL, INKLUSIVE AVSNITTET "EXTRA BESTÄMMELSER OM DEMOVERSIONEN AV PROGRAMMET".

Detta är ett avtal mellan dig och Creative Technology Ltd och dess dotterbolag ("Creative"). I detta avtal stadgas villkoren under vilka Creative erbjuder licens för programvaran samt all tillhörande dokumentation och övriga medföljande artiklar, inklusive, men inte begränsat till, de körbara programmen, drivrutinerna, biblioteken och datafilerna som tillhör sådana program (gemensamt kallade "Programmet").

LICENS
1. Beviljande av licens
Detta är ett avtal om licens, inte om köp, av Programmet, för användning enbart enligt villkoren i detta avtal. I detta licensavtal intygas dina rättigheter som användare av Programmet, och villkoren i detta avtal måste följas. I förhållandet mellan dig och Creative (och, där det är tillämpligt, dess licensutfärdare) behåller Creative all äganderätt till Programmet och reserverar alla rättigheter som inte uttryckligen har tilldelats dig. Creative tilldelar dig rättigheten att använda hela eller delar av detta Program, under förutsättning att:
(a) Programmet inte distribueras mot betalning
(b) Programmet bara används tillsammans med produkter i Creatives produktserier
(c) Programmet INTE ändras och att
(d) alla upphovsrättsliga meddelanden behålls. 

2. För användning på en enda dator
Programmet får vid varje tidpunkt användas av högst en person på en enda dator. Den maskinläsbara delen av Programmet får överföras mellan datorer, under förutsättning att:
(a) Programmet (eller eventuella delar eller kopior därav) raderas från den första datorn
(b) det bara går att använda Programmet på en dator åt gången.

3. Fristående användning
Du får enbart använda Programmet fristående, så att Programmet och dess funktioner enbart går att nå för personer som är fysiskt närvarande vid datorn där Programmet läses in. Du får inte göra det möjligt att nå Programmet eller dess funktioner från någon annan dator, och inte heller överföra hela eller delar av Programmet via något nätverk eller någon kommunikationslinje.

4. Upphovsrätt
Programmet ägs av Creative och/eller dess licensutgivare och skyddas av amerikansk upphovsrättslag samt internationella avtal. Du får inte avlägsna eller ändra det upphovsrättsliga meddelandet från någon kopia av Programmet eller det eventuella tryckta material som medföljer Programmet. Förutom de uttryckliga rättigheter som anges här, tilldelar detta avtal dig ingen immaterialrätt till Programmet. Alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelas av Creative reserveras av Creative och/eller dess licensutgivare.

5. En arkivkopia (Avsnitt 5 gäller inte demoversionen av Programmet)
Du får framställa en (1) arkivkopia av den maskinläsbara delen av Programmet som säkerhetskopia och då endast som stöd för användning av Programmet på en enda dator, förutsatt att du på kopian reproducerar all information om upphovsrätt och äganderätt som finns i originalet av Programmet.

6. Ingen infogning eller integration
Du får inte infoga någon del av Programmet i, eller integrera någon del av Programmet med, något annat program, förutom i den omfattning som uttryckligen tillåts av lagarna inom den aktuella jurisdiktionen. Varje eventuell del av Programmet som infogas i eller integreras med något annat program, kommer fortfarande att lyda under villkoren i detta avtal, och du måste på den infogade eller integrerade delen reproducera all information om upphovsrätt och äganderätt som finns i originalet av Programmet.

7. Nätverksversion
Om du har köpt en nätverksversion av Programmet gäller detta avtal installationen av Programmet på en enda filserver. Det får inte kopieras till flera datorer. Varje nod som ansluts till filservern måste också ha sin egen licens för en "nodkopia" av Programmet, vilket utgör en licens som endast gäller för just den noden.
	
8. Ingen licensöverlåtelse
Programvarulicensen får inte överlåtas till en tredje part.

9. Begränsning av rätten att använda, kopiera och förändra Programmet
Förutom vad som uttryckligen tillåts i avtalet eller i lagar som gäller där du anskaffade Programvaran, får du inte använda, kopiera eller ändra Programvaran. Du får inte heller vidarelicensiera dina rättigheter som gäller enligt avtalet. Programvaran får endast användas för personligt bruk. Den får inte användas offentligt och heller inte användas för att skapa videoband som visas offentligt.
	
10. Dekompilering, disassemblering eller dekonstruktion
Du erkänner att Programmet innehåller företagshemligheter och annan information som tillhör Creative och licensgivare. Utöver vad som uttryckligen tillåts inom ramarna för detta avtal, eller enligt den lagstiftning som gäller där du använder Programmet, får du inte dekompilera, disassemblera eller dekonstruera Programmet, eller utföra andra åtgärder i syfte att få tillgång till information som inte visas för användaren när Programmet används på vanligt sätt.

Du accepterar särskilt att inte överföra Programmet eller visa Programmets objektkod på någon dataskärm eller göra några papperskopior av minnesdumpar av Programmets objektkod. Om du behöver information som rör Programmets samverkan med andra program, får du inte dekompilera eller disassemblera Programmet för att få den informationen, utan du accepterar att begära sådan information från Creative på nedanstående adress. Vid en sådan begäran avgör Creative efter eget gottfinnande om sådan information skall uppges till dig.

Du samtycker till att meddela Creative om information som du har fått tillgång till från dekompilering eller liknande åtgärder, och resultatet av sådana åtgärder är Creatives konfidentiella information, som bara får användas med Programmet.

11. Gracenote(R) CDDB(R) Användningsvillkor
Det här programmet kan innehålla programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville, Kalifornien ("Gracenote"). Programvaran från Gracenote ("Gracenote-klienten") gör det möjligt för programmet att utföra disk- och musikfilsidentifiering online och hämta musikrelaterad information, inklusive namn, artist, spår och titel ("Gracenote-data") från onlineservrar ("Gracenote-servrar") och utföra andra funktioner. Du får endast använda Gracenote-data på det sätt som är avsett för slutanvändarfunktionerna i programvaran.

Du bekräftar och samtycker till att Creative inte gör några utfästelser, något åtagande, utfärdar några garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda eller på annat sätt rörande tillhandahållandet, kontinuerligt tillhandahållande och/eller användning av Gracenote Client, Gracenote Data eller Gracenote Server eller relaterat material. Du samtycker särskilt till att Creative inte garanterar att du kommer att få åtkomst till Gracenotes tjänster inom villkoren för detta avtal.

Du bekräftar och samtycker vidare till att Creative inte ska hållas ansvarigt eller belastas, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats av eller som påstås vara orsakad av eller i samband med användning eller oförmåga att använda Gracenote Client, Gracenote Data eller Gracenote Server eller relaterat material. 

Du förbinder dig att endast använda Gracenote-data, Gracenote-klienten och Gracenote-servrar för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du förbinder dig att inte överföra, kopiera, förmedla eller sända Gracenote-klienten eller några Gracenote-data (utom data i kodmärken som är kopplade till en musikfil) till tredje part. DU FÖRBINDER DIG ATT INTE ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-KLIENTEN ELLER GRACENOTE-SERVRAR PÅ ANNAT SÄTT ÄN SOM HÄRMED BEVILJAS. 

Du accepterar att din icke-exklusiva licens för att använda Gracenote-data, Gracenote-klienten och Gracenote-servrar kommer att upphöra om du överträder dessa begränsningar. Om licensen upphör, förbinder du dig att helt upphöra med användningen av alla Gracenote-data, Gracenote-klienten och Gracenote-servrar. Gracenote förbehåller sig samtliga rättigheter avseende Gracenote-data, Gracenote-klienten och Gracenote-servrar, inklusive all äganderätt. Gracenote kan inte under några omständigheter bli skyldiga att betala dig för information, inklusive musikfilsinformation, som du skickar. Du accepterar att Gracenote kan påtala sina rättigheter gentemot dig enligt detta avtal, under sitt eget namn.

I statistiksyfte används en unik identifierare för spårning av sökningar i Gracenote-tjänsten. Med en slumpmässigt tilldelad numerisk identifierare går det att räkna sökningar i Gracenote-tjänsten, utan att dina personuppgifter röjs. Mer information finns på webbplatsen www.gracenote.com i Gracenote Privacy Policy (Gracenotes sekretesspolicy) för den aktuella Gracenote-tjänsten.

Gracenote-klienten och varje Gracenote-dataobjekt licensieras för dig som "AS IS". Gracenote gör inga utfästelser och lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende riktigheten i Gracenote-data från Gracenote-servrar. Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort data från Gracenote-servrar eller ändra datakategorier efter eget gottfinnande. Ingen garanti lämnas om att Gracenote-klienten eller Gracenote-servrar är felfria eller att Gracenote-klienten eller Gracenote-servrar kommer att fungera utan avbrott. Gracenote är inte skyldigt att tillställa dig förbättrade eller ytterligare datatyper som Gracenote eventuellt väljer att tillhandahålla i framtiden, och äger rätt att när som helst upphöra med onlinetjänster. GRACENOTE FRISKRIVER SIG FRÅN SAMTLIGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KOMMERSIELL GÅNGBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, RÄTTIGHET, OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. Gracenote lämnar ingen garanti avseende de resultat du kommer att erhålla genom användning av Gracenote-klienten eller Gracenote-servrar. GRACENOTE SVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR FÖLJDSKADOR ELLER UTEBLIVEN VINST ELLER OMSÄTTNING. 

12. UPPSÄGNING
Licensen gäller tills den sägs upp. Du kan säga upp avtalet när du vill genom att radera/förstöra Programmet (inklusive eventuella delar eller kopior därav) som du har tillgång till. Licensen upphör också automatiskt att gälla utan meddelande från Creative om du inte uppfyller villkoren i detta avtal. Du accepterar att vid sådant upphörande förstöra/radera Programmet (inklusive eventuella delar eller kopior därav). När licensen upphör, kan Creative också hävda de eventuella rättigheter som ges enligt lag. Bestämmelserna i detta avtal som skyddar äganderätten för Creative kommer att vara gällande även efter licensens upphörande.

13. INGEN GARANTI
DU ANVÄNDER PROGRAMMET PÅ EGEN RISK. PROGRAMMET FÅR BARA ANVÄNDAS MED MASKINVARA OCH PROGRAMVARA FRÅN CREATIVE. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGRA SOM HELST UTFÄSTELSER. I DEN UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER, FRISKRIVER SIG CREATIVE FRÅN SAMTLIGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KOMMERSIELL GÅNGBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, RÄTTIGHET OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. CREATIVE FÖRBINDER SIG INTE ATT ERBJUDA NÅGRA UPPDATERINGAR ELLER UPPGRADERINGAR TILL PROGRAMMET.

Ingen distributör, återförsäljare eller annan enhet eller person får utöka eller ändra den här garantin eller andra delar av detta avtal. Creative garanterar inte att funktionerna i Programmet uppfyller dina krav eller att Programmet fungerar ostört eller felfritt eller utan att påverkas av skadliga program. Med "skadliga program" avses i detta stycke programkod som konstruerats för att smitta ned andra program eller data, förbruka datorresurser, förändra, förstöra, registrera eller överföra data, eller på annat sätt inkräkta på datorns, datorsystemets eller datornätverkets normala funktion, detta omfattande datavirus, trojanska hästar, "droppers", maskar, logiska bomber och liknande. 

Creative förbinder sig inte att uppfylla några som helst utfästelser, utöver de garantier som anges i detta avtal. Du tar själv hela ansvaret för valet av Programmet för att uppnå önskade resultat, liksom för hämtningen samt användningen och resultaten som erhålls från Programmet. Du står också för hela risken vad gäller Programmets prestanda och kvalitet. Om Programmet skulle visa sig vara felaktigt, står du (alltså inte Creative eller dess distributörer eller återförsäljare) för hela kostnaden för service, reparationer eller felrättning.

Dessutom tar Creative inget ansvar för att den information som tillhandahålls av Creative eller servicepersonal från tredje part är korrekt, eller för några skador som orsakas, antingen direkt eller indirekt, av åtgärder som du vidtar eller underlåter att vidta som ett resultat av sådan teknisk support. 

Inom ramarna för den här garantin tilldelas du specifika rättigheter, men du kan också ha andra rättigheter, beroende på gällande lagstiftning i det land eller den delstat där du bor. I vissa länder eller delstater tillåts inte undantag av underförstådda garantier, vilket kan göra att ovanstående undantag inte gäller för dig. Creative friskriver sig från allt garantiansvar om Programmet anpassas, paketeras om eller på något sätt ändras av tredje part.
 
14. SKADEFRISKRIVNING: ANSVARSBEGRÄNSNING (Avsnitt 14 gäller inte demoversionen av Programmet. Se paragraf C under "Extra bestämmelser om demoversionen av Programmet".)
CREATIVE ELLER DESS LICENSUTFÄRDARE KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIFIKA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR, ELLER FÖR PERSONLIGA SKADOR ELLER KROPPSSKADOR (INKLUSIVE DÖDSFALL) PÅ GRUND AV CREATIVES FÖRSUMLIGHET, UTEBLIVEN VERKSAMHETSINTÄKT, DRIFTAVBROTT, FÖRLUST AV FÖRETAGSINFORMATION ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST) SOM UPPSTÅR SOM EN FÖLJD AV ANVÄNDANDET AV PROGRAMMET, ELLER SOM EN FÖLJD AV ATT PROGRAMMET INTE KAN ANVÄNDAS. DET GÄLLER ÄVEN OM CREATIVE ELLER DESS LICENSUTFÄRDARE HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR DYLIKA SKADOR. CREATIVES ANSVAR ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG ELLER ANNAN PERSON BEGRÄNSAS I ALLA LÄGEN TILL DEN SUMMA SOM DU ERLAGT FÖR ATT ANVÄNDA PROGRAMMET, OBEROENDE AV GARANTIANSPRÅKETS FORM. I VISSA LÄNDER ELLER DELSTATER TILLÅTS INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVARET FÖR INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. DÄRFÖR KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER FÖR DIG.

15. ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET
Om Ni distribuerar Programvaran i strid mot detta avtal, är Ni skyldig att ersätta, hålla skadeslös samt försvara Creative från eventuella yrkanden eller rättsliga framställanden, inklusive advokatarvoden och kostnader som uppstår pga, härrör sig från eller med anknytning till användande eller distribution av Programvaran i strid med detta avtal.

16. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
Hela Programmet och tillhörande dokumentation tillhandahålls med begränsade rättigheter. Användning, mångfaldigande eller spridning av U.S. Government lyder under begränsningarna enligt subdivision (b)(3)(ii) av Rights in Technical Data and Computer Software Clause, ref.nr 52.227-7013. Om du underlicensierar eller använder Programmet utanför USA, måste du följa tillämpliga lokala lagar, USA:s exportkontrollag, och den engelskspråkiga versionen av detta avtal.

17. LEVERANTÖR/TILLVERKARE
Leverantör/tillverkare av Programmet:
Creative Technology Ltd
31, International Business Park
Creative Resource
Singapore 609921

18. ALLMÄNT
Detta avtal är bindande för dig såväl som för dina anställda, arbetsgivare, underleverantörer och agenter, samt för eventuella efterträdare eller befullmäktigade. Varken Programmet eller någon information som härletts från Programmet får exporteras förutom i enlighet med USA:s lagar eller andra tillämpliga föreskrifter. Detta avtal regleras av lagarna i delstaten Kalifornien (förutom i den utsträckning federal lag styr upphovsrätt och federalt registrerade varumärken). Detta avtal utgör det kompletta avtalet mellan Er och oss, och Ni accepterar att Creative inte ansvarar för oriktiga uttalanden eller utfästelser av företaget, dess representanter eller någon annan (oavsett god tro eller oaktsamhet) på vilka Ni förlitade er vid ingåendet av detta avtal, såvida inte det oriktiga uttalandet eller utfästelsen gjorts i ond tro. Detta avtal utesluter andra eventuella överenskommelser inklusive, men inte begränsat till, annonsering, med avseende på Programvaran.

Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms som ogiltig eller omöjlig att efterleva av rättsvårdande myndigheter i något land, skall just den bestämmelsen anses förändrad i den omfattning som är nödvändig för att göra bestämmelsen giltig och möjlig att efterleva, och övriga bestämmelser fortfarande gälla i full utsträckning.

Om du har några frågor rörande detta avtal kontaktar du Creative på adressen ovan. Om du har några frågor om produkter eller teknik kontaktar du Creatives närmaste tekniska support.

Paketet kan innehålla programvara med DVD-ljudfunktioner för uppspelning av innehållsskyddade DVD-ljudskivor. Programvarans funktionalitet kan brista om innehållsskyddssystemet komprometteras. I sådana fall går det bara att återställa Programmet genom att hämta en produktuppdatering på Creatives webbplats.

TILLÄGG TILL MICROSOFT LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA
===========================================================
VIKTIGT: Genom att använda Microsoft programvarufiler ("Microsoft Programvara") som medföljer det här tillägget accepterar du följande villkor. Om du inte accepterar villkoren får du inte använda Microsoft Programvara.

Programvaran från Microsoft tillhandahålls endast för att ersätta motsvarande filer som tillhandahållits med ett tidigare licensierat exemplar av programvaran från Microsoft ("ORIGINALPRODUKTEN"). Vid installation blir filerna som hör till Microsoft Programvara del av ORIGINALPRODUKTEN och underställs samma garantier och licensvillkor som gäller för ORIGINALPRODUKTEN. Om du inte har en giltig licens att använda ORIGINALPRODUKTEN får du inte använda Microsoft Programvara. All övrig användning av Microsoft Programvara är otillåten

Inget i detta avtal skall såvitt Creative anbelangar tolkas som försvar eller godkännande av överträdelse av nationella och/eller internationella lagar som omfattar Er domsaga.

DRM-TILLÄGG
===============
Följande tillägg skall tillämpas på produkter som innehåller Windows Media digital rights management-teknik (WMDRM).

Ägare till materialet använder Windows Media digital rights management-teknik (WMDRM) för att skydda immateriell egendom, inklusive upphovsrätt. Denna enhet använder WMDRM-programvara för att få åtkomst till WMDRM-skyddat material. Om WMDRM-programvara inte kan skydda materialet kan ägarna till materialet kräva att Microsoft häver programvarans möjlighet att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat material. Hävandet påverkar inte oskyddat material. När du laddar ner licenser för skyddat material samtycker du till att Microsoft får inkludera en lista för hävande i licensen. Ägare till material kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att få åtkomst till deras material. Om du nekar till att uppgradera kommer du inte att få åtkomst till innehåll som kräver uppgraderingen. 

UPPHOVSRÄTTSLIGT MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE AV CREATIVES PRODUKTER
=========================================================
Vissa Creative-produkter är utformade för att hjälpa Er reproducera material som ni har immaterialrätt till, eller har immaterialrättsinnehavarens tillstånd att kopiera eller som på annat sätt ger Er rätt genom gällande lag. Såvida Ni inte äger dessa immaterialrättigheter eller har erforderlig rätt, överträder Ni eventuellt dessa immaterialrättsliga lagar och kan eventuellt ställas till svars för erläggande av skadestånd och andra kostnader. Om Ni är osäker beträffande Era rättigheter, bör Ni rådfråga en jurist. 

Vid användandet av en produkt från Creative påtar Ni Er ansvaret för att inte överträda gällande immaterialrättsliga lagar i det avseendet att kopiering av visst material kan kräva föregående tillstånd från immaterialrättsinnehavaren. Creative avsäger sig allt ansvar för olaglig användning av Creative-produkten, och Creative skall under inga omständigheter hållas ansvarigt med avseende på ursprunget av data lagrade i en komprimerad ljudfil. 

Du godkänner och accepterar att export eller användning av MP3-codecs som kan ingå i programvaran, i realtidssändning (mark, satellit, kabel eller andra media) eller sändning via Internet eller andra nätverk, inklusive, men inte begränsat till, intranät osv, i betalljudsprogram eller program där man betalar per användning, inte tillåts och/eller licensieras.

SPECIELLA BESTÄMMELSER INOM EU
======================================================
Om du hämtade Programmet i EU, gäller även följande bestämmelser. Om det finns några inkonsekvenser mellan villkoren i licensavtalet ovan och nedanstående bestämmelser, gäller i första hand nedanstående bestämmelser.

Dekompilering:
Du accepterar att inte för något syfte överföra Programmet eller visa Programmets objektkod på någon dataskärm eller göra några papperskopior av minnesdumpar av Programmets objektkod. Om du behöver information som rör Programmets samverkan med andra program, får du inte dekompilera eller disassemblera Programmet för att få den informationen, utan du accepterar att begära sådan information från Creative på adressen ovan. Creative tar sedan ställning till om du har behov av den aktuella informationen för ett legitimt syfte och tillhandahåller i så fall informationen inom rimlig tid och till rimliga villkor.

BEGRÄNSAD GARANTI:
UTÖVER DET SOM HAR ANGETTS OVAN I DETTA AVTAL, OCH SÅSOM MEDDELAS NEDAN UNDER RUBRIKEN "RÄTTIGHETER ENLIGT LAG", TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST UTFÄSTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KOMMERSIELL GÅNGBARHET, KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG.

ANSVARSBEGRÄNSNING
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN I LICENSAVTALET SKALL INTE ANSES GÄLLA PERSONSKADA (ELLER DÖDSFALL) FÖR NÅGON PERSON SOM ORSAKAS AV FÖRSUMMELSE FRÅN CREATIVES SIDA OCH OMFATTAS AV BESTÄMMELSEN NEDAN, UNDER RUBRIKEN "RÄTTIGHETER ENLIGT LAG".

Rättigheter enligt lag:
Irländsk lag stadgar att vissa villkor och garantier kan vara underförstådda i avtal rörande försäljning av varor och i kontrakt rörande tillhandahållande av tjänster. Sådana villkor och garantier utesluts härmed i den omfattning som sådan uteslutning, i detta sammanhang, är giltiga enligt irländsk lag. Å andra sidan skall sådana villkor och garantier, i den utsträckning de inte lagligen kan uteslutas, anses gälla. I enlighet med ovanstående skall ingenting i detta avtal inverka på de rättigheter som du eventuellt åtnjuter enligt avsnitten 12, 13, 14 eller 15 i Irish Sale of Goods Act 1893 (med tillägg).

Allmänt:
Detta avtal regleras av lagarna i Republiken Irland. Den lokala språkversionen av detta avtal skall anses gälla Programvara som har hämtats i EU. Detta avtal utgör den fullständiga överenskommelsen mellan oss, och du accepterar att Creative inte har något ansvar för något osant intygande eller någon osann utfästelse som görs av Creative, dess agenter eller någon annan (vare sig det skett utan avsikt eller genom försummelse) och som du litade på när du ingick detta avtal, om ett sådant osant intygande eller en sådan osann utfästelse inte gjorts i bedrägligt syfte.

EXTRA BESTÄMMELSER OM DEMOVERSIONEN AV PROGRAMMET
===========================================

A. Installation och användarens rättigheter
Du har endast rätt att installera demoversionen av Programmet en gång per enhet (endast i objektkodsform). Du har endast rätt att vid varje tidpunkt använda demoversionen av Programmet på en enda enhet (maximalt 3 enheter, men endast en enhet vid varje tidpunkt). Samtidig användning av demoversionen av Programmet på mer än en enhet tillåts ej inom ramarna för denna licens. Du får endast använda demoversionen av Programmet för att internt utvärdera det för personliga syften. Du har inte rätt att använda demoversionen av Programmet för kommersiella syften eller för att på något sätt göra förtjänst därav.

B. Testperiod
Demoversionen av Programmet har en inbyggd spårfunktion som gör att demoversionen av Programmet kan aktiveras för den tidsperiod som anges på nedladdningssidan när demoversionen av Programmet installeras (inklusive installationsdatum - "Testperiod"). Om du i slutet av denna testperiod väljer att inte köpa Programmet kommer demoversionen av Programmet att inaktiveras, och du har inte rätt att använda demoversionen av Programmet efter testperioden. Du kanske inte får något meddelande om att demoversionen av Programmet kommer att inaktiveras eller förfaller i slutet av testperioden. Om du väljer att inte köpa demoversionen av Programmet måste du avinstallera demoversionen av Programmet från din enhet, i annat fall kommer den att finnas kvar på din enhet även efter den inaktiverats. Du kommer inte att ha åtkomst till data som använts med demoversionen av Programmet sedan den har inaktiverats. Creative eller dess licensutfärdare är på inget sätt ansvariga för någon förlust av data eller information eller annan skiljaktighet som orsakas av inaktiveringen av demoversionen av Programmet.

C. SKADEFRISKRIVNING: ANSVARSBEGRÄNSNING
CREATIVE ELLER DESS LICENSUTFÄRDARE KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIFIKA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR, ELLER FÖR PERSONLIGA SKADOR ELLER KROPPSSKADOR (INKLUSIVE DÖDSFALL) PÅ GRUND AV CREATIVES FÖRSUMLIGHET, UTEBLIVEN VERKSAMHETSINTÄKT, DRIFTAVBROTT, FÖRLUST AV FÖRETAGSINFORMATION ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST) SOM UPPSTÅR SOM EN FÖLJD AV DETTA AVTAL ELLER ANVÄNDANDET AV DEMOVERSIONEN AV PROGRAMMET, ELLER SOM EN FÖLJD AV ATT DEMOVERSIONEN AV PROGRAMMET INTE KAN ANVÄNDAS. DET GÄLLER ÄVEN OM CREATIVE ELLER DESS LICENSUTFÄRDARE HAR INFORMERAT OM RISKEN FÖR DYLIKA SKADOR. I VISSA LÄNDER ELLER DELSTATER TILLÅTS INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVARET FÖR DÖDSFALL, PERSONLIGA SKADOR, KROPPSSKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. DÄRFÖR KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER FÖR DIG.

D. Demoversionen av Programmet kan innehålla programmet Adobe(r) Flash(r) Player från Adobe Systems Incorporated, copyright(c) 1995-2006 Adobe Macromedia Software LLC. Med ensamrätt. Adobe och Flash är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.


====================================================================
          Slut på avtalstext
====================================================================


====================================================================
       CREATIVE END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
            Version 3.1, February 2007
====================================================================

PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY. YOU MUST AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT BEFORE DOWNLOADING OR INSTALLING THE SOFTWARE.

IF YOU ARE PLANNING TO DOWNLOAD AND USE TRIAL SOFTWARE FROM THIS WEBSITE OR FROM A CD, PLEASE SPECIFICALLY READ THROUGH THE SECTION TITLED "ADDITIONAL PROVISIONS FOR TRIAL SOFTWARE" IN ADDITION TO THE TERMS AND CONDITIONS CONTAINED HEREUNDER. PLEASE DO NOT DOWNLOAD OR USE THE TRIAL SOFTWARE UNTIL YOU HAVE READ AND AGREED WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, INCLUDING THE SECTION TITLED "ADDITIONAL PROVISIONS FOR TRIAL SOFTWARE".

This is a legal agreement between you and Creative Technology Ltd and its subsidiaries ("Creative"). This Agreement states the terms and conditions upon which Creative offers to license the software together with all related documentation and accompanying items including, but not limited to, the executable programs, drivers, libraries and data files associated with such programs (collectively, the "Software").

LICENSE
1. Grant of License
The Software is licensed, not sold, to you for use only under the terms of this Agreement. This License Agreement is your proof of license to exercise the rights granted herein and must be retained by you. As between you and Creative (and, to the extent applicable, its licensors), Creative retains all title to and ownership of the Software and reserves all rights not expressly granted to you. Creative grants to you the right to use all or a portion of this Software provided that 
(a) the Software is not distributed for profit;
(b) the Software is used only in conjunction with Creative's family of products;
(c) the Software is NOT modified; and 
(d) all copyright notices are maintained on the Software. 

2. For Use on a Single Computer
The Software may be used only on a single computer by a single user at any time. You may transfer the machine-readable portion of the Software from one computer to another computer, provided that
(a) the Software (including any portion or copy thereof) is erased from the first computer and 
(b) there is no possibility that the Software will be used on more than one computer at a time.

3. Stand-Alone Basis
You may use the Software only on a stand-alone basis, such that the Software and the functions it provides are accessible only to persons who are physically present at the location of the computer on which the Software is loaded. You may not allow the Software or its functions to be accessed remotely, or transmit all or any portion of the Software through any network or communication line.

4. Copyright
The Software is owned by Creative and/or its licensors, and is protected by United States copyright laws and international treaty provisions. You may not remove or alter the copyright notice from any copy of the Software or any copy of the written materials, if any, accompanying the Software. Other then the rights expressly set forth herein, this Agreement does not grant you any intellectual property rights in the Software. All rights not expressly granted by Creative are reserved by Creative and/or its licensors.

5. One Archival Copy (Section 5 shall not apply to Trial Software)
You may make one (1) archival copy of the machine-readable portion of the Software for backup purposes only in support of your use of the Software on a single computer, provided that you reproduce on the copy all copyright and other proprietary rights notices included on the originals of the Software.

6. No Merger or Integration
You may not merge any portion of the Software into, or integrate any portion of the Software with, any other program, except to the extent expressly permitted by the laws of the jurisdiction where you are located. Any portion of the Software merged into or integrated with another program, if any, will continue to be subject to the terms and conditions of this Agreement, and you must reproduce on the merged or integrated portion all copyright and other proprietary rights notices included on the originals of the Software.

7. Network Version
If you have purchased a "network" version of the Software, this Agreement applies to the installation of the Software on a single "file server". It may not be copied onto multiple systems. Each "node" connected to the "file server" must also have its own license of a "node copy" of the Software, which becomes a license only for that specific "node".
	
8. No Transfer of License
You may not transfer your license of the Software to a third party.

9. Limitations on Using, Copying, and Modifying the Software
Except to the extent expressly permitted by this Agreement or by the laws of the jurisdiction where you acquired the Software, you may not use, copy or modify the Software. Nor may you sub-license any of your rights under this Agreement. You may use the Software for your personal use only, and not for public performance or for the creation of publicly displayed videotapes.
	
10. Decompiling, Disassembling, or Reverse Engineering
You acknowledge that the Software contains trade secrets and other proprietary information of Creative and its licensors. Except to the extent expressly permitted by this Agreement or by the laws of the jurisdiction where you are located, you may not decompile, disassemble or otherwise reverse engineer the Software, or engage in any other activities to obtain underlying information that is not visible to the user in connection with normal use of the Software.

In particular, you agree not to transmit the Software or display the Software's object code on any computer screen or to make any hardcopy memory dumps of the Software's object code. If you believe you require information related to the interoperability of the Software with other programs, you shall not decompile or disassemble the Software to obtain such information, and you agree to request such information from Creative at the address listed below. Upon receiving such a request, Creative shall determine in its sole discretion whether to provide such information to you.

In any event, you will notify Creative of any information derived from reverse engineering or such other activities, and the results thereof will constitute the confidential information of Creative that may be used only in connection with the Software.

11. Gracenote(R) CDDB(R) Terms of Use
This application may contain software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). The software from Gracenote (the "Gracenote Client") enables this application to do online disc and music file identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information ("Gracenote Data") from online servers ("Gracenote Servers"), and to perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of the intended End User functions of this application software.

You acknowledge and agree that Creative does not make any representation, undertaking or warranty, either express, implied, or otherwise regarding the provision, continuity of provision and/or use of Gracenote Client, Gracenote Data or Gracenote Server or related materials. You specifically agree that Creative does not guarantee that you will be able to access Gracenote services throughout the term of this Agreement.

You further acknowledge and agree that Creative shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused by or alleged to be caused by or in connection with the use of or inability to use Gracenote Client, Gracenote Data or Gracenote Server or related materials. 

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote Client or any Gracenote Data (except in a Tag associated with a music file) to any third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE CLIENT, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN. 

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Client, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for any information that you provide, including music file information. You agree that Gracenote may enforce its rights under this agreement against you directly in its own name.

The Gracenote Service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service to count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web page at www.gracenote.com for the Gracenote Privacy Policy for the relevant Gracenote Service.

The Gracenote Client and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete data from the Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote Client or Gracenote Servers are error-free or that the functioning of the Gracenote Client or Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with any enhanced or additional data types that Gracenote may choose to provide in the future and is free to discontinue its online services at any time. GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. Gracenote does not warrant the results that will be obtained by your use of the Gracenote Client or any Gracenote Server. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES. 

12. TERMINATION
The license granted to you is effective until terminated. You may terminate it at any time by destroying the Software (including any portions or copies thereof) currently in your possession or control. The license will also terminate automatically without any notice from Creative if you fail to comply with any term or condition of this Agreement. You agree upon any such termination to destroy the Software (including any portions or copies thereof). Upon termination, Creative may also enforce any and all rights provided by law. The provisions of this Agreement that protect the proprietary rights of Creative will continue in force after termination.

13. NO WARRANTY
ANY USE BY YOU OF THE SOFTWARE IS AT YOUR OWN RISK. THE SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE ONLY WITH CREATIVE'S HARDWARE AND RELATED SOFTWARE. THE SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, CREATIVE DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. CREATIVE IS NOT OBLIGATED TO PROVIDE ANY UPDATES OR UPGRADES TO THE SOFTWARE.

No distributor, dealer or any other entity or person is authorized to expand or alter this warranty or any other provisions of this Agreement. Creative does not warrant that the functions contained in the Software will meet your requirements or that the operation of the Software will be uninterrupted or error-free or free from malicious code. For purposes of this paragraph, "malicious code" means any program code designed to contaminate other computer programs or computer data, consume computer resources, modify, destroy, record, or transmit data, or in some other fashion usurp the normal operation of the computer, computer system, or computer network, including viruses, Trojan horses, droppers, worms, logic bombs, and the like. 

Any representation, other than the warranties set forth in this Agreement, will not bind Creative. You assume full responsibility for the selection of the Software to achieve your intended results, and for the downloading, use and results obtained from the Software. You also assume the entire risk as it applies to the quality and performance of the Software. Should the Software prove defective, you (and not Creative, or its distributors or dealers) assume the entire cost of all necessary servicing, repair or correction.

Further, Creative shall not be liable for the accuracy of any information provided by Creative or third-party technical support personnel, or any damages caused, either directly or indirectly, by acts taken or omissions made by you as a result of such technical support. 

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you. Creative disclaims all warranties of any kind if the Software was customized, repackaged or altered in any way by any third party other than Creative.
 
14. DISCLAIMER OF DAMAGES: LIMITATION OF LIABILITY (Section 14 shall not apply to Trial Software. Please refer to Clause C under "Additional Provisions for Trial Software".)
IN NO EVENT SHALL CREATIVE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR ANY PERSONAL INJURY OR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS SOFTWARE, EVEN IF CREATIVE OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. IN NO EVENT WILL CREATIVE’S LIABILITY OR DAMAGES TO YOU OR ANY OTHER PERSON EVER EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU TO USE THE SOFTWARE, REGARDLESS OF THE FORM OF THE CLAIM. BECAUSE SOME STATES/ COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

15. INDEMNIFICATION BY YOU
If you distribute the Software in violation of this Agreement, you hereby indemnify, hold harmless and defend Creative from and against any and all claims or lawsuits, including attorney's fees and costs that arise, result from or are connected with the use or distribution of the Software in violation of this Agreement.

16. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
All Software and related documentation are provided with restricted rights. Use, duplication or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions as set forth in subdivision (b)(3)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software Clause at 252.227-7013. If you are sub-licensing or using the Software outside of the United States, you will comply with the applicable local laws of your country, U.S. export control law, and the English version of this Agreement.

17. CONTRACTOR/MANUFACTURER
The Contractor/Manufacturer for the Software is:
Creative Technology Ltd
31, International Business Park
Creative Resource
Singapore 609921

18. GENERAL
This Agreement is binding on you as well as your employees, employers, contractors and agents, and on any successors and assignees. Neither the Software nor any information derived therefrom may be exported except in accordance with the laws of the U.S. or other applicable provisions. This Agreement is governed by the laws of the State of California (except to the extent federal law governs copyrights and federally registered trademarks). This Agreement is the entire agreement between us and you agree that Creative will not have any liability for untrue statement or representation made by it, its agents or anyone else (whether innocently or negligently) upon which you relied upon entering this Agreement, unless such untrue statement or representation was made fraudulently. This Agreement supersedes any other understandings or agreements, including, but not limited to, advertising, with respect to the Software.

If any provision of this Agreement is deemed invalid or unenforceable by any country or government agency having jurisdiction, that particular provision will be deemed modified to the extent necessary to make the provision valid and enforceable, and the remaining provisions will remain in full force and effect.

For questions concerning this Agreement, please contact Creative at the address stated above. For questions on product or technical matters, contact the Creative technical support center nearest you.

This package may include software with DVD-Audio functionality for you to play content-protected DVD-Audio discs. The functionality of this Software may be lost if the content protection system is compromised. In this event, your sole remedy to restore such functionality is to download a product update from Creative's website.

ADDENDUM TO THE MICROSOFT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
===========================================================
IMPORTANT: By using the Microsoft software files (the "Microsoft Software") provided with this Addendum, you are agreeing to be bound by the following terms. If you do not agree to be bound by these terms, you may not use the Microsoft Software.

The Microsoft Software is provided for the sole purpose of replacing the corresponding files provided with a previously licensed copy of the Microsoft software product ("ORIGINAL PRODUCT"). Upon installation, the Microsoft Software files become part of the ORIGINAL PRODUCT and are subject to the same warranty and license terms and conditions as the ORIGINAL PRODUCT. If you do not have a valid license to use the ORIGINAL PRODUCT, you may not use the Microsoft Software. Any other use of the Microsoft Software is prohibited.

Nothing in this Agreement shall be construed on the part of Creative as advocating or authorizing the infringement of local and/or international laws applicable to your jurisdiction.

DRM ADDENDUM 
===============
The following addendum is applicable to products containing Windows Media digital rights management technology (WMDRM).

Content owners use Windows Media digital rights management technology (WMDRM) to protect their intellectual property, including copyrights. This device uses WMDRM software to access WMDRM-protected content. If the WMDRM software fails to protect the content, content owners may ask Microsoft to revoke the software’s ability to use WMDRM to play or copy protected content. Revocation does not affect unprotected content. When you download licenses for protected content, you agree that Microsoft may include a revocation list with the licenses. Content owners may require you to upgrade WMDRM to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade. 

COPYRIGHT INFORMATION FOR USERS OF CREATIVE PRODUCTS 
=========================================================
Certain Creative products are designed to assist you in reproducing material for which you own the copyright or are authorized to copy by the copyright owner or by exemption in applicable law. Unless you own the copyright or have such authorization, you may be violating copyright law and may be subject to payment of damages and other remedies. If you are uncertain about your rights, you should contact your legal advisor. 

It is your responsibility when using a Creative product to ensure there is no infringement of applicable laws on copyright whereby the copying of certain materials may require the prior consent of the copyright owners. Creative disclaims any liability with regard to any illegal use of the Creative product and Creative shall in no event be liable with regard to the origin of any data stored in a compressed audio file. 

You acknowledge and agree that the exportation or use of MP3 Codecs that may be included with your software, in real-time broadcasting (terrestrial, satellite, cable or other media) or broadcasting via Internet or other networks, such as but not limited to intranets etc., in pay-audio or pay-on-demand applications, is not authorized and/or licensed.

SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE EUROPEAN UNION
======================================================
If you downloaded the Software in the European Union (EU), the following provisions also apply to you. If there is any inconsistency between the terms of the Software License Agreement set out above and the following provisions, the following provisions shall take PRECEDENCE.

Decompilation:
You agree not for any purpose to transmit the Software or display the Software's object code on any computer screen or to make any hard copy memory dumps of the Software's object code. If you believe you require information related to the interoperability of the Software with other programs, you shall not decompile or disassemble the Software to obtain such information, and you agree to request such information from Creative at the address listed earlier. Upon receiving such a request, Creative shall determine whether you require such information for a legitimate purpose and, if so, Creative will provide such information to you within a reasonable time and on reasonable conditions.

LIMITED WARRANTY:
EXCEPT AS STATED ABOVE IN THIS AGREEMENT, AND AS PROVIDED BELOW UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS", THE SOFTWARE IS PROVIDED AS-IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT.

LIMITATION OF REMEDY AND DAMAGES:
THE LIMITATIONS OF REMEDIES AND DAMAGES IN THE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT SHALL NOT APPLY TO PERSONAL INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE AND ARE SUBJECT TO THE PROVISION SET OUT BELOW UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS".

Statutory rights:
Irish law provides that certain conditions and warranties may be implied in contracts for the sale of goods and in contracts for the supply of services. Such conditions and warranties are hereby excluded, to the extent such exclusion, in the context of this transaction, is lawful under Irish law. Conversely, such conditions and warranties, insofar as they may not be lawfully excluded, shall apply. Accordingly nothing in this Agreement shall prejudice any rights that you may enjoy by virtue of Sections 12, 13, 14 or 15 of the Irish Sale of Goods Act 1893 (as amended).

General:
This Agreement is governed by the laws of the Republic of Ireland. The local language version of this Agreement shall apply to Software downloaded in the EU. This Agreement is the entire agreement between us, and you agree that Creative will not have any liability for any untrue statement or representation made by it, its agents or anyone else (whether innocently or negligently) upon which you relied upon entering this Agreement, unless such untrue statement or representation was made fraudulently.

ADDITIONAL PROVISIONS FOR TRIAL SOFTWARE
===========================================

A. Installation and Use Rights
You may install the Trial Software only once per device (solely in object code form). You are authorised to use the Trial Software only on one device at any given time (maximum number of 3 devices but only one device at any given time). Simultaneous use of the Trial Software on more than one device is not permitted under this License. You may use the Trial Software only to internally evaluate it for your personal purposes. You are not granted any rights to use the Trial Software for any commercial purposes or derive profit in any manner whatsoever.

B. Trial Period
The Trial Software has an in-built tracker which allows the Trial Software to be activated for the period of time specified on the web download page while installing the Trial Software (including the date of installation - "Trial Period"). At the end of the Trial Period, if you choose not to purchase the Software, the Trial Software will be deactivated and you are not authorised to use the Trial Software after the Trial Period. You may not receive any notice warning that the Trial Software is going to be deactivated or expire at the end of the Trial Period. If you decide not to purchase the Trial Software, you must uninstall the Trial Software from your device, otherwise it will reside in your device even after deactivation. You may not be able to access data used with the Trial Software after it has been deactivated. Neither Creative nor its affiliates will be, in any manner responsible for any loss of data or information or any other discrepancy resulting from the deactivation of the Trial Software.

C. DISCLAIMER OF DAMAGES: LIMITATION OF LIABILITY 
IN NO EVENT SHALL CREATIVE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR ANY PERSONAL INJURY OR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THIS AGREEMENT OR THE USE OR INABILITY TO USE THIS TRIAL SOFTWARE, EVEN IF CREATIVE OR ITS
 LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. BECAUSE SOME STATES/ COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR DEATH, PERSONAL OR BODILY INJURY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

D. This Trial Software may contain Adobe(r) Flash(r) Player software by Adobe Systems Incorporated, Copyright(c) 1995-2006 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved. Adobe and Flash are trademarks of Adobe Systems Incorporated.


====================================================================
          E n d  o f  A g r e e m e n t
====================================================================


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.51