License.txt Driver File Contents (R180465.exe)

Dit bestand bevat de Engelse en vertaalde versies van de software-licentieovereenkomst. In het geval van inconsistentie tussen de bepalingen die worden uiteengezet in de twee versies, gaat de Engelse versie boven de andere versie.

====================================================================
  CREATIVE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
            Versie 3.1, februari 2007
====================================================================

LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR. U MOET ZICH AKKOORD VERKLAREN MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST VOORDAT U DE SOFTWARE DOWNLOADT OF INSTALLEERT.

ALS U VAN PLAN BENT TESTSOFTWARE VAN DEZE WEBSITE OF VAN EEN CD TE DOWNLOADEN, LEES DAN BUITEN DE HIERONDER VERMELDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN MET NAME OOK DE SECTIE "AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR TESTSOFTWARE". DOWNLOAD OF GEBRUIK DEZE TESTSOFTWARE PAS NADAT U DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN ERMEE HEBT INGESTEMD, INCLUSIEF DE SECTIE "AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR TESTSOFTWARE".

Dit is een wettige overeenkomst tussen u en Creative Technology Ltd. en haar dochterondernemingen ("Creative"). In deze Overeenkomst worden de voorwaarden en bepalingen beschreven waaronder Creative de software aan u in licentie verleent, samen met alle bijbehorende documentatie en meegeleverde producten, inclusief, maar niet beperkt tot, de uitvoerbare programma's, stuurprogramma's, bibliotheken en gegevensbestanden die bij deze programma's (collectief "Software" genoemd) horen.

LICENTIE
1. Verlening van licentie
De Software wordt u onder licentie verleend, dus niet verkocht, uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Deze Licentieovereenkomst is uw bewijs van licentie om de rechten die hierin worden verleend uit te oefenen en moet door u worden bewaard. Voor wat betreft uw relatie met Creative (en, voor zover dit van toepassing is, haar licentiegevers), Creative behoudt alle rechten op en het eigendom van de Software en behoudt zich alle rechten voor die u niet specifiek worden verleend. Creative verleent u het recht om de volledige Software of een deel ervan te gebruiken, mits
(a) de Software niet wordt verspreid met het oogmerk om winst te maken,
(b) de Software alleen wordt gebruikt in combinatie met de producten van Creative,
(c) de Software NIET wordt gewijzigd, en
(d) alle auteursrechtvermeldingen bij de Software gehandhaafd blijven. 

2. Voor gebruik op één computer
De Software mag alleen door één gebruiker op één computer tegelijk worden gebruikt. U mag het door de machine leesbare deel van de Software van een computer overdragen naar een andere computer, mits
(a) de Software (inclusief elk deel of elke kopie daarvan) wordt gewist van de eerste computer, en
(b) er geen mogelijkheid is dat de Software wordt gebruikt op meer dan één computer tegelijk.

3. Stand-alone basis
U mag de Software alleen gebruiken op een stand-alone basis, zodat de Software en de functies daarvan alleen kunnen worden gebruikt door personen die zich fysiek op dezelfde locatie bevinden als de computer waarop de Software is geladen. Het is niet toegestaan de Software of de functies daarvan op afstand te bedienen, of de gehele Software of delen daarvan via een netwerk of communicatielijn te versturen.

4. Auteursrecht
De Software is eigendom van Creative en/of haar licentiegevers en wordt beschermd door de Amerikaanse wetgeving op het gebied van auteursrecht en internationale verdragen. Het is niet toegestaan de auteursrechtverklaring te wijzigen of te verwijderen van enig exemplaar van de Software of van het eventuele schriftelijke materiaal dat bij de Software is meegeleverd. Buiten de rechten die in dit document uitdrukkelijk zijn vermeld, verschaft deze Overeenkomst u geen enkele aanspraak of recht krachtens of op enig intellectuele eigendomsrecht inzake de Software. Alle rechten die niet uitdrukkelijk door Creative zijn verleend, blijven voorbehouden aan Creative en/of haar licentiegevers.

5. Eén kopie voor archiveringsdoeleinden (Sectie 5 is niet van toepassing op Testsoftware)
U mag alleen één (1) reservekopie voor archiveringsdoeleinden maken van het door de machine leesbare gedeelte van de Software, uitsluitend ter ondersteuning van uw gebruik van de Software op één stand-alone computer, mits u alle auteursrecht- en overige eigendomsrechtvermeldingen die bij de originelen van de Software zijn bijgesloten, overneemt op de kopie.

6. Geen samenvoeging of integratie
U mag geen enkel gedeelte van de Software samenvoegen of integreren in een ander programma, behalve als dit expliciet wordt toegestaan door de bij u geldende wetgeving. Elk deel van de Software dat in een ander programma is samengevoegd of geïntegreerd, blijft onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, en op alle samengevoegde of geïntegreerde delen moeten de auteursrecht- en overige eigendomsrechtvermeldingen die bij de originelen van de Software zijn bijgesloten, zijn overgenomen.

7. Netwerkversie
Als u een zogenaamde netwerkversie van de Software hebt aangeschaft, heeft deze Overeenkomst betrekking op de installatie van de Software op één enkele "bestandsserver". De Software mag niet op meerdere systemen worden geïnstalleerd. Op alle "knooppunten" die met de "bestandsserver" zijn verbonden moet een afzonderlijk "knooppuntexemplaar" van de Software met een eigen licentie worden geïnstalleerd, waaraan de desbetreffende gebruiker zijn licentie ontleent.
	
8. Geen overdracht van licentie
U mag uw licentie voor de Software niet overdragen aan een derde.

9. Beperkingen voor het gebruiken, kopiëren en aanpassen van de software
Buiten de gevallen die expliciet in deze Overeenkomst worden beschreven of die zijn toegestaan door de geldende wetgeving in het land waar u de Software hebt gekocht, mag u de Software niet gebruiken, kopiëren of aanpassen. Het is evenmin toegestaan om uw rechten onder deze Overeenkomst aan derden in licentie te geven. De Software is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en is niet bedoeld voor publieke doeleinden of voor het maken van videotapes die in het openbaar zullen worden vertoond.
	
10. Decompilering, ontleding of "reverse-engineering"
U erkent dat de Software handelsgeheimen en andere eigendomsgegevens van Creative en haar licentiehouders bevat. Buiten de gevallen die expliciet in deze Overeenkomst worden beschreven of die zijn toegestaan door de voor uw verblijfplaats geldende wetgeving, mag u de Software niet decompileren, ontleden of anderszins onderwerpen aan reverse-engineering. Evenmin mag u andere activiteiten ontplooien om onderliggende informatie bloot te leggen die bij normaal gebruik van de Software niet zichtbaar is voor de gebruiker.

In het bijzonder stemt u ermee in dat u de Software niet verzendt of de objectcode van de Software weergeeft op een computerscherm, en dat u geen afdrukken maakt van geheugendumps van de objectcode. Als u van mening bent dat u informatie nodig hebt met betrekking tot de werkzaamheid van de Software in combinatie met andere programma's, mag u in geen geval de Software decompileren of ontleden om te proberen deze informatie te achterhalen. U belooft dergelijke informatie op te vragen bij Creative via het onderaan vermelde adres. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Creative, naar eigen goeddunken, bepalen of het deze informatie aan u zal verschaffen.

In ieder geval zult u Creative op de hoogte stellen van elke informatie die is afgeleid op basis van reverse-engineering of andere vergelijkbare activiteiten, en de resultaten daarvan vormen de vertrouwelijke informatie van Creative die alleen mag worden gebruikt in verband met de Software.

11. Gebruiksvoorwaarden voor Gracenote(R) CDDB(R)
Deze toepassing kan software bevatten van Gracenote, Inc. uit Emeryville, Californië, VS ("Gracenote"). Met de software van Gracenote (de "Gracenote-client") kan deze toepassing on-line discs en on-line muziekbestanden identificeren en muziekgerelateerde gegevens, zoals naam, artiest, track en titel ("Gracenote-gegevens") ophalen van on-line servers ("Gracenote-servers"), alsook andere functies uitvoeren. U mag de Gracenote-gegevens alleen gebruiken door middel van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze software.

U erkent en accepteert dat Creative geen verklaringen, beloften of garanties biedt, expliciet, noch impliciet, of anderszins met betrekking tot het aanbieden, de continuïteit van het aanbieden en/of het gebruik van de Gracenote-client, Gracenote-gegevens of Gracenote-server of verwante materialen. U stemt er in het bijzonder mee in dat Creative niet garandeert dat u toegang zult kunnen krijgen tot Gracenote-services gedurende de termijn van deze Overeenkomst.

U erkent tevens en stemt er ook mee in dat Creative niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld, rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor enige schade of enig verlies die veroorzaakt zijn door of waarvan wordt beweerd dat ze veroorzaakt zijn door of in verband staan met het gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van de Gracenote-client, Gracenote-gegevens of Gracenote-server of verwante materialen. 

U gaat ermee akkoord dat u Gracenote-gegevens, de Gracenote-client en Gracenote-servers alleen voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik zult aanwenden. U gaat ermee akkoord de Gracenote-client en de Gracenote-gegevens (anders dan een met een muziekbestand geassocieerd stukje code) niet aan derden over te dragen of te verzenden of naar derden te kopiëren. U GAAT ERMEE AKKOORD OM GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE-CLIENT OF GRACENOTE-SERVERS NIET OP EEN ANDERE MANIER TE GEBRUIKEN OF TE EXPLOITEREN DAN EXPLICIET IN DIT DOCUMENT IS TOEGESTAAN. 

U gaat ermee akkoord dat uw niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-client en Gracenote-servers meteen vervalt als u deze beperkingen schendt. U gaat ermee akkoord dat u bij beëindiging van uw licentie alle gebruik van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-client en de Gracenote CDDB-servers zult staken. Gracenote behoudt alle rechten op de Gracenote-gegevens, de Gracenote-client en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. In geen enkel geval zal Gracenote aansprakelijk zijn voor enige betaling aan u voor alle of enige informatie die van u afkomstig is, inclusief informatie over muziekbestanden. U gaat ermee akkoord dat Gracenote haar rechten volgens deze overeenkomst tegenover u rechtstreeks uit en onder eigen naam mag uitoefenen.

De Gracenote-service gebruikt, voor statistische doeleinden, een unieke ID voor het bijhouden en volgen van informatieaanvragen. Deze willekeurig toegewezen numerieke ID is bedoeld om de Gracenote-service in staat te stellen om informatieaanvragen te tellen zonder daarvoor uw persoonlijke gegevens nodig te hebben. Raadpleeg de Gracenote Privacy Policy (het Gracenote-privacybeleid) voor de relevante Gracenote-service op www.gracenote.com voor meer informatie.

De Gracenote-client en elk van de Gracenote-gegevens worden aan u "ALS ZODANIG" onder licentie in bruikleen gegeven. Gracenote geeft geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties af met betrekking tot de correctheid van de Gracenote-gegevens op de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens van de Gracenote-servers te verwijderen of gegevenscategorieën te wijzigen om redenen die Gracenote hiervoor voldoende acht. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de Gracenote-client of de Gracenote-servers foutvrij zijn of dat de Gracenote-client en de Gracenote-servers ononderbroken zullen functioneren. Gracenote is niet verplicht om u enige verbeterde of aanvullende typen gegevens te leveren, die Gracenote mogelijk in de toekomst levert, terwijl Gracenote tevens te allen tijde het recht heeft om deze on-line services te beëindigen. GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES EN AANSPRAKEN, EXPLICIET EN IMPLICIET, AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN. Gracenote geeft geen garanties ten aanzien van de resultaten die door uw gebruik van de Gracenote-client of een Gracenote-server worden verkregen. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE, WINST- EN INKOMSTENDERVING. 

12. BEËINDIGING
De aan u verleende licentie is van kracht tot deze wordt beëindigd. U kunt de licentie te allen tijde beëindigen door de Software (inclusief alle delen of kopieën daarvan) die momenteel in uw bezit zijn of onder uw beheer vallen te vernietigen. De licentie wordt tevens automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving door Creative, beëindigd indien u niet langer meer voldoet aan de voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst. U stemt ermee in om na deze beëindiging de Software (inclusief alle delen of kopieën daarvan) te vernietigen. Creative kan zich in het geval van beëindiging desgewenst beroepen op al haar wettelijke rechten. De bepalingen van deze Overeenkomst, die zijn bedoeld als bescherming van de eigendomsrechten van Creative, blijven ook na beëindiging van kracht.

13. GEEN GARANTIE
U GEBRUIKT DE SOFTWARE VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD VOOR GEBRUIK MET UITSLUITEND HARDWARE EN DE BIJBEHORENDE SOFTWARE VAN CREATIVE. DE SOFTWARE WORDT VOOR GEBRUIK "ALS ZODANIG" GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE. VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING WIJST CREATIVE ELKE VORM VAN GARANTIE AF, HETZIJ EXPLICIET, HETZIJ IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT OF AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN. CREATIVE IS NIET VERPLICHT UPDATES OF UPGRADES VAN DE SOFTWARE TE LEVEREN.

Geen enkele distributeur, leverancier of andere entiteit of persoon is bevoegd deze garantie of enige andere bepaling in deze Overeenkomst uit te breiden of te veranderen. Creative garandeert niet dat de functies in deze Software aan uw eisen zullen voldoen, noch dat de werking van de Software ononderbroken, foutloos of vrij van schadelijke code zal zijn. Voor de doeleinden van deze paragraaf wordt "kwaadaardige code" gedefinieerd als enige programmacode die is ontworpen om andere computerprogramma's of computergegevens te besmetten, computerresources te gebruiken, gegevens te wijzigen, te vernietigen, vast te leggen of te verzenden, of om op een andere manier de normale werking van de computer, het computersysteem of het computernetwerk over te nemen. Voorbeelden hiervan zijn virussen, Trojaanse paarden, droppers, wormen, logicabommen en wat dies meer zij. 

Geen enkele verklaring, anders dan de garanties die zijn uiteengezet in deze Overeenkomst, zal Creative binden. U bent zelf volledig aansprakelijk voor de keuze van de Software om daarmee uw doeleinden te bereiken, en voor het downloaden, het gebruik en de verkregen resultaten van de Software. De kwaliteit en de prestaties van de Software zijn tevens geheel voor uw eigen risico. Indien de Software defecten blijkt te vertonen, draagt u zelf (en niet Creative, haar distributeurs of leveranciers) de volledige kosten voor alle herstel-, reparatie- en correctiewerkzaamheden.

Verder is Creative niet aansprakelijk voor de correctheid van informatie die wordt verstrekt door de medewerkers van de technische ondersteuningsdienst van Creative of van derden, of voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van handelingen of omissies van uw kant die voortkomen uit dergelijke technische ondersteuning. 

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk hebt u ook andere rechten die van land tot land verschillen. Aangezien het in sommige landen niet is toegestaan impliciete garanties uit te sluiten, is de bovenstaande uitsluiting voor u mogelijk niet van toepassing. Creative wijst alle garanties van de hand als de Software is aangepast, opnieuw verpakt of op enigerlei wijze is gewijzigd door derden.
 
14. AFWIJZING VAN SCHADE: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID (Sectie 14 is niet van toepassing op Testsoftware. Raadpleeg Clausule C onder "Aanvullende bepalingen voor testsoftware".)
CREATIVE OF HAAR LICENTIEGEVERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ENIG LICHAMELIJK LETSEL (INCLUSIEF OVERLIJDEN) AAN ENIGE PERSOON, VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN CREATIVE, WINSTDERVING, SCHADE DOOR BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDER FINANCIEEL VERLIES) VEROORZAAKT DOOR OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE ONMOGELIJKHEID DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS AL ZIJN CREATIVE OF LICENTIEGEVERS VAN CREATIVE IN KENNIS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL KAN DE AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADEVERGOEDING VAN CREATIVE AAN U OF ENIG ANDER PERSOON HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT DE AARD VAN DE CLAIM. AANGEZIEN HET IN SOMMIGE LANDEN NIET IS TOEGESTAAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

15. VRIJWARING DOOR DE EINDGEBRUIKER
Indien u de software in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst verspreidt, stelt u hierbij Creative schadeloos en vrijwaart en beschermt u Creative tegen alle verzoeken om schadevergoeding en alle rechtszaken, inclusief juridische kosten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de verspreiding van de software in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst.

16. BEPERKTE RECHTEN VAN DE REGERING IN DE VS
Alle Software en verwante documentatie worden geleverd met beperkte rechten. Gebruik, duplicatie of bekendmaking door de Amerikaanse regering zijn onderhevig aan beperkingen die zijn neergelegd in subdivisie (b)(3)(ii) van de clausule "Rights in Technical Data and Computer Software" onder 252.227-7013. Als u een gebruiksrecht van de Software aan derden verleend of de Software buiten de Verenigde Staten gebruikt, bent u onderhevig aan de in uw land geldende wetgeving, de uitvoerwetgeving van de VS en de Engelstalige versie van deze Overeenkomst.

17. PRODUCENT/FABRIKANT
De producent/fabrikant van de Software is:
Creative Technology Ltd
31, International Business Park
Creative Resource
Singapore 609921

18. ALGEMEEN
Deze Overeenkomst is bindend voor u én voor uw werknemers, werkgevers, producenten en vertegenwoordigers, en voor alle opvolgers en toegewezen personen. Noch de Software, noch enige gegevens die daarvan zijn afgeleid, mogen worden geëxporteerd, behalve als dit in overeenstemming gebeurt met de wetgeving van de VS of andere toepasselijke bepalingen. Op deze Overeenkomst is de wetgeving van de Amerikaanse staat Californië van toepassing. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen ons en u stemt ermee in dat Creative in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor onjuiste verklaringen of weergaven door Creative, haar vertegenwoordigers of ieder ander (uit argeloosheid of uit nalatigheid) op basis waarvan u deze Overeenkomst bent aangegaan, tenzij dergelijke onjuiste verklaringen of weergaven van frauduleuze oorsprong waren. Deze overeenkomst vervangt alle andere afspraken of overeenkomsten met betrekking tot de software, inclusief, maar niet beperkt tot, reclame.

Indien een bevoegde rechter bepaalt dat een bepaling in deze Overeenkomst ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, wordt deze bepaling geacht te zijn gewijzigd voorzover nodig om deze bepaling geldig en afdwingbaar te maken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen in de Overeenkomst.

Indien u vragen hebt over deze Overeenkomst, neemt u contact op met Creative op het bovenstaande adres. Bij vragen over productzaken of technische zaken neemt u contact op met de technische ondersteuningsdienst van Creative bij u in de buurt.

Dit pakket bevat mogelijk software met dvd-audiofunctionaliteit voor het afspelen van audio-dvd's waarvan de content is beschermd. Als het beveiligingssysteem voor de content op de audio-dvd's wordt aangetast, kan de functionaliteit van deze software verloren gaan. In dat geval kunt u dergelijke functionaliteit alleen herstellen door een productupdate te downloaden van de website van Creative.

ADDENDUM VOOR DE MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
=======================================================
BELANGRIJK: als u de Microsoft-softwarebestanden (de "Microsoft-software") gebruikt die bij dit addendum worden geleverd, stemt u ermee in dat u zich dient te houden aan de volgende bepalingen. Als u het niet eens bent met deze bepalingen, mag u de Microsoft-software niet gebruiken.

De Microsoft-software wordt uitsluitend geleverd ter vervanging van de overeenkomstige bestanden die behoorden tot een eerdere versie met licentie van het Microsoft-softwareproduct ("OORSPRONKELIJK PRODUCT"). Na de installatie van deze bestanden maken de Microsoft-softwarebestanden deel uit van het OORSPRONKELIJKE PRODUCT en zijn zij onderhevig aan dezelfde garantie- en licentiebepalingen en -voorwaarden als het OORSPRONKELIJKE PRODUCT. Als u niet beschikt over een geldige licentie voor het gebruik van het OORSPRONKELIJKE PRODUCT, mag u de Microsoft-software niet gebruiken. Elk ander gebruik van de Microsoft-software is verboden.

Niets uit deze overeenkomst mag zo worden geïnterpreteerd dat Creative het schenden van nationale en/of internationale wetgeving in uw rechtsgebied zou verdedigen of goedkeuren.

DRM-ADDENDUM 
============
Het volgende addendum is van toepassing op producten die gebruikmaken van de Windows Media Digital Rights Management-technologie (WMDRM).

Eigenaars van content gebruiken Windows Media Digital Rights Management-technologie (WMDRM) om hun intellectuele eigendom te beschermen, inclusief auteursrechten. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software om toegang te krijgen tot met WMDRM beveiligde content. Als de WMDRM-software de inhoud niet kan beschermen, kunnen eigenaars van de content Microsoft vragen om de mogelijkheid van de software om WMDRM te gebruiken om beveiligde content af te spelen of te kopiëren te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op onbeveiligde content. Wanneer u licenties downloadt voor beveiligde content, stemt u ermee in dat Microsoft een herroepingslijst aan de licenties kan toevoegen. Eigenaars van content kunnen mogelijk eisen dat u een WMDRM-upgrade uitvoert om toegang te krijgen tot hun content. Als u een upgrade weigert, krijgt u geen toegang tot content waarvoor die upgrade vereist is. 

AUTEURSRECHTINFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VAN PRODUCTEN VAN CREATIVE
=================================================================
Bepaalde producten van Creative zijn bedoeld om u te helpen bij de reproductie van materiaal waarvan u het auteursrecht bezit, of waarvan u na toestemming van de bezitter van het auteursrecht of door vrijstelling in geldende regelgeving gerechtigd bent kopieën te maken. Wanneer u niet over het auteursrecht beschikt of een dergelijke toestemming hebt, is het mogelijk dat u het auteursrecht schendt en dientengevolge schadevergoedingen en andere vergoedingen dient te betalen. Indien u niet zeker weet wat uw rechten zijn, dient u contact op te nemen met een rechtsadviseur. 

Wanneer u een Creative-product gebruikt, is het uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u geen regelgeving betreffende auteursrecht schendt die bepaalt dat voor het kopiëren van bepaald materiaal voorafgaande toestemming van de bezitters van het auteursrecht is vereist. Creative wijst iedere aansprakelijkheid betreffende illegaal gebruik van het Creative-product van de hand. Creative kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de oorsprong van gegevens die zijn opgeslagen in een gecomprimeerd geluidsbestand. 

U erkent en accepteert dat het niet is toegestaan of onder licentie mogelijk is om MP3-codecs die mogelijk bij uw software zijn ingebrepen, te exporteren of te gebruiken in real-time uitzendingen (via landlijn, satelliet, kabel of andere media) of voor uitzendingen via het Internet of andere netwerken, zoals onder meer intranetten, in toepassingen voor geluid tegen betaling of betaling na aanvraag.

SPECIALE BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR DE EUROPESE UNIE
====================================================
Als u de Software hebt gedownload in de Europese Unie (EU), gelden voor u ook de volgende bepalingen. Wanneer de eerder beschreven bepalingen in de licentieovereenkomst van de Software in strijd zijn met de volgende bepalingen, gelden de volgende bepalingen.

Decompilering:
U stemt ermee in dat u in geen geval de Software verzendt of de objectcode van de Software weergeeft op een computerscherm, en dat u geen afdrukken maakt van geheugendumps van de objectcode. Als u van mening bent dat u informatie nodig hebt met betrekking tot de werkzaamheid van de Software in combinatie andere programma's, mag u in geen geval de Software decompileren of ontleden om te proberen deze gegevens te verkrijgen. U stemt erin toe dergelijke informatie op te vragen aan Creative via het eerder vermelde adres. Na ontvangst van een dergelijk verzoek, zal Creative bepalen of u deze informatie nodig hebt voor een wettig doel, en indien dit het geval is, zal Creative u deze informatie binnen een redelijk tijdsbestek en op redelijke voorwaarden verschaffen.

BEPERKTE GARANTIE:
MET UITZONDERING VAN EERDER IN DEZE OVEREENKOMST GENOEMDE BEPALINGEN, EN ZOALS GESTELD IN DE SECTIE "WETTELIJKE RECHTEN" HIERNA, WORDT DE SOFTWARE "ALS ZODANIG" VERSTREKT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN.

VERHAALSMOGELIJKHEDEN/AANSPRAKELIJKHEDEN:
DE BEPERKINGEN VAN VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST VAN DE SOFTWARE ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP LICHAMELIJK LETSEL (INCLUSIEF OVERLIJDEN) AAN ENIGE PERSOON VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN CREATIVE EN ZIJN ONDERHEVIG AAN DE BEPALINGEN IN DE SECTIE "WETTELIJKE RECHTEN" HIERNA.

Wettelijke rechten:
De Ierse wetgeving bepaalt dat bepaalde voorwaarden en garantiebepalingen tevens impliciet kunnen gelden in contracten voor de verkoop van goederen en in contracten voor de levering van diensten. Dergelijke voorwaarden en garantiebepalingen worden bij deze uitgesloten, voorzover een dergelijke uitsluiting, binnen de context van deze transactie, in overeenstemming met de Ierse wetgeving is. Als dergelijke voorwaarden en garantiebepalingen juridisch gezien niet mogen worden uitgesloten, zijn zij echter wel van toepassing. Bijgevolg zal niets in deze Overeenkomst een vermindering betekenen van de rechten waarop u recht hebt conform de secties 12, 13, 14 of 15 van de "Irish Sale of Goods Act 1893" (bijgewerkt).

Algemeen:
Deze Overeenkomst valt onder de wetgeving van de Ierse Republiek. De vertaalde versie van deze overeenkomst is van toepassing op de Software die werd gedownload in de EU. Deze Overeenkomst is de enige overeenkomst tussen ons, en u stemt ermee in dat Creative niet aansprakelijk is voor onjuiste verklaringen of weergaven door Creative, haar vertegenwoordigers of iemand anders (uit argeloosheid of uit nalatigheid) op basis waarvan u deze Overeenkomst bent aangegaan, tenzij blijkt dat dergelijke onjuiste verklaringen of weergaven van frauduleuze oorsprong waren.

AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR TESTSOFTWARE
========================================

A. Installatie en gebruiksrechten
U mag de Testsoftware slechts eenmaal per apparaat installeren (alleen in objectcodevorm). U hebt de toestemming om de Testsoftware op elk ogenblik slechts op één apparaat te gebruiken (op maximaal drie apparaten, maar slechts op één apparaat tegelijk). Gelijktijdig gebruik van de Testsoftware op meer dan één apparaat is niet toegestaan krachtens deze Licentie. U mag de Testsoftware alleen gebruiken om deze intern te evalueren voor persoonlijke doeleinden. Deze Licentie verschaft u geen enkele aanspraak om de Testsoftware te gebruiken voor enige commerciële doeleinden of om hieruit op enige manier winst te verkrijgen.

B. Testperiode
De Testsoftware bevat een geïntegreerde tracker waarmee de Testsoftware kan worden geactiveerd gedurende de periode die op de webdownloadpagina is vermeld bij de installatie van de Testsoftware (inclusief de datum van installatie - "Testperiode"). Als u, aan het einde van Testperiode, ervoor kiest de Software aan te kopen, zal de Testsoftware worden gedeactiveerd en hebt u geen toestemming meer om de Testsoftware nog te gebruiken na de Testperiode. Mogelijk ontvangt u aan het einde van de Testperiode geen voorafgaande waarschuwing dat de Testsoftware zal worden gedeactiveerd of zal verlopen. Als u besluit de Testsoftware niet aan te kopen, moet u de Testsoftware van uw apparaat verwijderen. Anders blijft deze op uw apparaat aanwezig, zelfs na de deactivering. Mogelijk kunt u geen toegang krijgen tot gegevens die met de Testsoftware zijn gebruikt nadat deze is gedeactiveerd. Creative noch haar dochterondernemingen kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van gegevens of informatie of enige andere discrepantie die voortvloeit uit de deactivering van de Testsoftware.

C. AFWIJZING VAN SCHADE: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
CREATIVE OF HAAR LICENTIEGEVERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ENIG LICHAMELIJK LETSEL (INCLUSIEF OVERLIJDEN) AAN ENIGE PERSOON, VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN CREATIVE, WINSTDERVING, SCHADE DOOR BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDER FINANCIEEL VERLIES) ALS GEVOLG VAN DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN DE TESTSOFTWARE OF DE ONMOGELIJKHEID DEZE TESTSOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS AL ZIJN CREATIVE OF LICENTIEGEVERS VAN CREATIVE IN KENNIS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN HET IN SOMMIGE LANDEN NIET IS TOEGESTAAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN, PERSOONLIJK OF LICHAMELIJK LETSEL, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

D. Deze Testsoftware bevat mogelijk Adobe(r) Flash(r) Player-software van Adobe Systems Incorporated, Copyright(c) 1995-2006 Adobe Macromedia Software LLC. Alle rechten voorbehouden. Adobe en Flash zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.


====================================================================
          E i n d e v a n d e o v e r e e n k o m s t
====================================================================


====================================================================
       CREATIVE END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
            Version 3.1, February 2007
====================================================================

PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY. YOU MUST AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT BEFORE DOWNLOADING OR INSTALLING THE SOFTWARE.

IF YOU ARE PLANNING TO DOWNLOAD AND USE TRIAL SOFTWARE FROM THIS WEBSITE OR FROM A CD, PLEASE SPECIFICALLY READ THROUGH THE SECTION TITLED "ADDITIONAL PROVISIONS FOR TRIAL SOFTWARE" IN ADDITION TO THE TERMS AND CONDITIONS CONTAINED HEREUNDER. PLEASE DO NOT DOWNLOAD OR USE THE TRIAL SOFTWARE UNTIL YOU HAVE READ AND AGREED WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, INCLUDING THE SECTION TITLED "ADDITIONAL PROVISIONS FOR TRIAL SOFTWARE".

This is a legal agreement between you and Creative Technology Ltd and its subsidiaries ("Creative"). This Agreement states the terms and conditions upon which Creative offers to license the software together with all related documentation and accompanying items including, but not limited to, the executable programs, drivers, libraries and data files associated with such programs (collectively, the "Software").

LICENSE
1. Grant of License
The Software is licensed, not sold, to you for use only under the terms of this Agreement. This License Agreement is your proof of license to exercise the rights granted herein and must be retained by you. As between you and Creative (and, to the extent applicable, its licensors), Creative retains all title to and ownership of the Software and reserves all rights not expressly granted to you. Creative grants to you the right to use all or a portion of this Software provided that 
(a) the Software is not distributed for profit;
(b) the Software is used only in conjunction with Creative's family of products;
(c) the Software is NOT modified; and 
(d) all copyright notices are maintained on the Software. 

2. For Use on a Single Computer
The Software may be used only on a single computer by a single user at any time. You may transfer the machine-readable portion of the Software from one computer to another computer, provided that
(a) the Software (including any portion or copy thereof) is erased from the first computer and 
(b) there is no possibility that the Software will be used on more than one computer at a time.

3. Stand-Alone Basis
You may use the Software only on a stand-alone basis, such that the Software and the functions it provides are accessible only to persons who are physically present at the location of the computer on which the Software is loaded. You may not allow the Software or its functions to be accessed remotely, or transmit all or any portion of the Software through any network or communication line.

4. Copyright
The Software is owned by Creative and/or its licensors, and is protected by United States copyright laws and international treaty provisions. You may not remove or alter the copyright notice from any copy of the Software or any copy of the written materials, if any, accompanying the Software. Other then the rights expressly set forth herein, this Agreement does not grant you any intellectual property rights in the Software. All rights not expressly granted by Creative are reserved by Creative and/or its licensors.

5. One Archival Copy (Section 5 shall not apply to Trial Software)
You may make one (1) archival copy of the machine-readable portion of the Software for backup purposes only in support of your use of the Software on a single computer, provided that you reproduce on the copy all copyright and other proprietary rights notices included on the originals of the Software.

6. No Merger or Integration
You may not merge any portion of the Software into, or integrate any portion of the Software with, any other program, except to the extent expressly permitted by the laws of the jurisdiction where you are located. Any portion of the Software merged into or integrated with another program, if any, will continue to be subject to the terms and conditions of this Agreement, and you must reproduce on the merged or integrated portion all copyright and other proprietary rights notices included on the originals of the Software.

7. Network Version
If you have purchased a "network" version of the Software, this Agreement applies to the installation of the Software on a single "file server". It may not be copied onto multiple systems. Each "node" connected to the "file server" must also have its own license of a "node copy" of the Software, which becomes a license only for that specific "node".
	
8. No Transfer of License
You may not transfer your license of the Software to a third party.

9. Limitations on Using, Copying, and Modifying the Software
Except to the extent expressly permitted by this Agreement or by the laws of the jurisdiction where you acquired the Software, you may not use, copy or modify the Software. Nor may you sub-license any of your rights under this Agreement. You may use the Software for your personal use only, and not for public performance or for the creation of publicly displayed videotapes.
	
10. Decompiling, Disassembling, or Reverse Engineering
You acknowledge that the Software contains trade secrets and other proprietary information of Creative and its licensors. Except to the extent expressly permitted by this Agreement or by the laws of the jurisdiction where you are located, you may not decompile, disassemble or otherwise reverse engineer the Software, or engage in any other activities to obtain underlying information that is not visible to the user in connection with normal use of the Software.

In particular, you agree not to transmit the Software or display the Software's object code on any computer screen or to make any hardcopy memory dumps of the Software's object code. If you believe you require information related to the interoperability of the Software with other programs, you shall not decompile or disassemble the Software to obtain such information, and you agree to request such information from Creative at the address listed below. Upon receiving such a request, Creative shall determine in its sole discretion whether to provide such information to you.

In any event, you will notify Creative of any information derived from reverse engineering or such other activities, and the results thereof will constitute the confidential information of Creative that may be used only in connection with the Software.

11. Gracenote(R) CDDB(R) Terms of Use
This application may contain software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). The software from Gracenote (the "Gracenote Client") enables this application to do online disc and music file identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information ("Gracenote Data") from online servers ("Gracenote Servers"), and to perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of the intended End User functions of this application software.

You acknowledge and agree that Creative does not make any representation, undertaking or warranty, either express, implied, or otherwise regarding the provision, continuity of provision and/or use of Gracenote Client, Gracenote Data or Gracenote Server or related materials. You specifically agree that Creative does not guarantee that you will be able to access Gracenote services throughout the term of this Agreement.

You further acknowledge and agree that Creative shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused by or alleged to be caused by or in connection with the use of or inability to use Gracenote Client, Gracenote Data or Gracenote Server or related materials. 

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote Client or any Gracenote Data (except in a Tag associated with a music file) to any third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE CLIENT, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN. 

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Client, and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Client, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for any information that you provide, including music file information. You agree that Gracenote may enforce its rights under this agreement against you directly in its own name.

The Gracenote Service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service to count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web page at www.gracenote.com for the Gracenote Privacy Policy for the relevant Gracenote Service.

The Gracenote Client and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete data from the Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote Client or Gracenote Servers are error-free or that the functioning of the Gracenote Client or Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with any enhanced or additional data types that Gracenote may choose to provide in the future and is free to discontinue its online services at any time. GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. Gracenote does not warrant the results that will be obtained by your use of the Gracenote Client or any Gracenote Server. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES. 

12. TERMINATION
The license granted to you is effective until terminated. You may terminate it at any time by destroying the Software (including any portions or copies thereof) currently in your possession or control. The license will also terminate automatically without any notice from Creative if you fail to comply with any term or condition of this Agreement. You agree upon any such termination to destroy the Software (including any portions or copies thereof). Upon termination, Creative may also enforce any and all rights provided by law. The provisions of this Agreement that protect the proprietary rights of Creative will continue in force after termination.

13. NO WARRANTY
ANY USE BY YOU OF THE SOFTWARE IS AT YOUR OWN RISK. THE SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE ONLY WITH CREATIVE'S HARDWARE AND RELATED SOFTWARE. THE SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, CREATIVE DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. CREATIVE IS NOT OBLIGATED TO PROVIDE ANY UPDATES OR UPGRADES TO THE SOFTWARE.

No distributor, dealer or any other entity or person is authorized to expand or alter this warranty or any other provisions of this Agreement. Creative does not warrant that the functions contained in the Software will meet your requirements or that the operation of the Software will be uninterrupted or error-free or free from malicious code. For purposes of this paragraph, "malicious code" means any program code designed to contaminate other computer programs or computer data, consume computer resources, modify, destroy, record, or transmit data, or in some other fashion usurp the normal operation of the computer, computer system, or computer network, including viruses, Trojan horses, droppers, worms, logic bombs, and the like. 

Any representation, other than the warranties set forth in this Agreement, will not bind Creative. You assume full responsibility for the selection of the Software to achieve your intended results, and for the downloading, use and results obtained from the Software. You also assume the entire risk as it applies to the quality and performance of the Software. Should the Software prove defective, you (and not Creative, or its distributors or dealers) assume the entire cost of all necessary servicing, repair or correction.

Further, Creative shall not be liable for the accuracy of any information provided by Creative or third-party technical support personnel, or any damages caused, either directly or indirectly, by acts taken or omissions made by you as a result of such technical support. 

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you. Creative disclaims all warranties of any kind if the Software was customized, repackaged or altered in any way by any third party other than Creative.
 
14. DISCLAIMER OF DAMAGES: LIMITATION OF LIABILITY (Section 14 shall not apply to Trial Software. Please refer to Clause C under "Additional Provisions for Trial Software".)
IN NO EVENT SHALL CREATIVE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR ANY PERSONAL INJURY OR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS SOFTWARE, EVEN IF CREATIVE OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. IN NO EVENT WILL CREATIVE’S LIABILITY OR DAMAGES TO YOU OR ANY OTHER PERSON EVER EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU TO USE THE SOFTWARE, REGARDLESS OF THE FORM OF THE CLAIM. BECAUSE SOME STATES/ COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

15. INDEMNIFICATION BY YOU
If you distribute the Software in violation of this Agreement, you hereby indemnify, hold harmless and defend Creative from and against any and all claims or lawsuits, including attorney's fees and costs that arise, result from or are connected with the use or distribution of the Software in violation of this Agreement.

16. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
All Software and related documentation are provided with restricted rights. Use, duplication or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions as set forth in subdivision (b)(3)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software Clause at 252.227-7013. If you are sub-licensing or using the Software outside of the United States, you will comply with the applicable local laws of your country, U.S. export control law, and the English version of this Agreement.

17. CONTRACTOR/MANUFACTURER
The Contractor/Manufacturer for the Software is:
Creative Technology Ltd
31, International Business Park
Creative Resource
Singapore 609921

18. GENERAL
This Agreement is binding on you as well as your employees, employers, contractors and agents, and on any successors and assignees. Neither the Software nor any information derived therefrom may be exported except in accordance with the laws of the U.S. or other applicable provisions. This Agreement is governed by the laws of the State of California (except to the extent federal law governs copyrights and federally registered trademarks). This Agreement is the entire agreement between us and you agree that Creative will not have any liability for untrue statement or representation made by it, its agents or anyone else (whether innocently or negligently) upon which you relied upon entering this Agreement, unless such untrue statement or representation was made fraudulently. This Agreement supersedes any other understandings or agreements, including, but not limited to, advertising, with respect to the Software.

If any provision of this Agreement is deemed invalid or unenforceable by any country or government agency having jurisdiction, that particular provision will be deemed modified to the extent necessary to make the provision valid and enforceable, and the remaining provisions will remain in full force and effect.

For questions concerning this Agreement, please contact Creative at the address stated above. For questions on product or technical matters, contact the Creative technical support center nearest you.

This package may include software with DVD-Audio functionality for you to play content-protected DVD-Audio discs. The functionality of this Software may be lost if the content protection system is compromised. In this event, your sole remedy to restore such functionality is to download a product update from Creative's website.

ADDENDUM TO THE MICROSOFT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
===========================================================
IMPORTANT: By using the Microsoft software files (the "Microsoft Software") provided with this Addendum, you are agreeing to be bound by the following terms. If you do not agree to be bound by these terms, you may not use the Microsoft Software.

The Microsoft Software is provided for the sole purpose of replacing the corresponding files provided with a previously licensed copy of the Microsoft software product ("ORIGINAL PRODUCT"). Upon installation, the Microsoft Software files become part of the ORIGINAL PRODUCT and are subject to the same warranty and license terms and conditions as the ORIGINAL PRODUCT. If you do not have a valid license to use the ORIGINAL PRODUCT, you may not use the Microsoft Software. Any other use of the Microsoft Software is prohibited.

Nothing in this Agreement shall be construed on the part of Creative as advocating or authorizing the infringement of local and/or international laws applicable to your jurisdiction.

DRM ADDENDUM 
===============
The following addendum is applicable to products containing Windows Media digital rights management technology (WMDRM).

Content owners use Windows Media digital rights management technology (WMDRM) to protect their intellectual property, including copyrights. This device uses WMDRM software to access WMDRM-protected content. If the WMDRM software fails to protect the content, content owners may ask Microsoft to revoke the software’s ability to use WMDRM to play or copy protected content. Revocation does not affect unprotected content. When you download licenses for protected content, you agree that Microsoft may include a revocation list with the licenses. Content owners may require you to upgrade WMDRM to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade. 

COPYRIGHT INFORMATION FOR USERS OF CREATIVE PRODUCTS 
=========================================================
Certain Creative products are designed to assist you in reproducing material for which you own the copyright or are authorized to copy by the copyright owner or by exemption in applicable law. Unless you own the copyright or have such authorization, you may be violating copyright law and may be subject to payment of damages and other remedies. If you are uncertain about your rights, you should contact your legal advisor. 

It is your responsibility when using a Creative product to ensure there is no infringement of applicable laws on copyright whereby the copying of certain materials may require the prior consent of the copyright owners. Creative disclaims any liability with regard to any illegal use of the Creative product and Creative shall in no event be liable with regard to the origin of any data stored in a compressed audio file. 

You acknowledge and agree that the exportation or use of MP3 Codecs that may be included with your software, in real-time broadcasting (terrestrial, satellite, cable or other media) or broadcasting via Internet or other networks, such as but not limited to intranets etc., in pay-audio or pay-on-demand applications, is not authorized and/or licensed.

SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE EUROPEAN UNION
======================================================
If you downloaded the Software in the European Union (EU), the following provisions also apply to you. If there is any inconsistency between the terms of the Software License Agreement set out above and the following provisions, the following provisions shall take PRECEDENCE.

Decompilation:
You agree not for any purpose to transmit the Software or display the Software's object code on any computer screen or to make any hard copy memory dumps of the Software's object code. If you believe you require information related to the interoperability of the Software with other programs, you shall not decompile or disassemble the Software to obtain such information, and you agree to request such information from Creative at the address listed earlier. Upon receiving such a request, Creative shall determine whether you require such information for a legitimate purpose and, if so, Creative will provide such information to you within a reasonable time and on reasonable conditions.

LIMITED WARRANTY:
EXCEPT AS STATED ABOVE IN THIS AGREEMENT, AND AS PROVIDED BELOW UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS", THE SOFTWARE IS PROVIDED AS-IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT.

LIMITATION OF REMEDY AND DAMAGES:
THE LIMITATIONS OF REMEDIES AND DAMAGES IN THE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT SHALL NOT APPLY TO PERSONAL INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE AND ARE SUBJECT TO THE PROVISION SET OUT BELOW UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS".

Statutory rights:
Irish law provides that certain conditions and warranties may be implied in contracts for the sale of goods and in contracts for the supply of services. Such conditions and warranties are hereby excluded, to the extent such exclusion, in the context of this transaction, is lawful under Irish law. Conversely, such conditions and warranties, insofar as they may not be lawfully excluded, shall apply. Accordingly nothing in this Agreement shall prejudice any rights that you may enjoy by virtue of Sections 12, 13, 14 or 15 of the Irish Sale of Goods Act 1893 (as amended).

General:
This Agreement is governed by the laws of the Republic of Ireland. The local language version of this Agreement shall apply to Software downloaded in the EU. This Agreement is the entire agreement between us, and you agree that Creative will not have any liability for any untrue statement or representation made by it, its agents or anyone else (whether innocently or negligently) upon which you relied upon entering this Agreement, unless such untrue statement or representation was made fraudulently.

ADDITIONAL PROVISIONS FOR TRIAL SOFTWARE
===========================================

A. Installation and Use Rights
You may install the Trial Software only once per device (solely in object code form). You are authorised to use the Trial Software only on one device at any given time (maximum number of 3 devices but only one device at any given time). Simultaneous use of the Trial Software on more than one device is not permitted under this License. You may use the Trial Software only to internally evaluate it for your personal purposes. You are not granted any rights to use the Trial Software for any commercial purposes or derive profit in any manner whatsoever.

B. Trial Period
The Trial Software has an in-built tracker which allows the Trial Software to be activated for the period of time specified on the web download page while installing the Trial Software (including the date of installation - "Trial Period"). At the end of the Trial Period, if you choose not to purchase the Software, the Trial Software will be deactivated and you are not authorised to use the Trial Software after the Trial Period. You may not receive any notice warning that the Trial Software is going to be deactivated or expire at the end of the Trial Period. If you decide not to purchase the Trial Software, you must uninstall the Trial Software from your device, otherwise it will reside in your device even after deactivation. You may not be able to access data used with the Trial Software after it has been deactivated. Neither Creative nor its affiliates will be, in any manner responsible for any loss of data or information or any other discrepancy resulting from the deactivation of the Trial Software.

C. DISCLAIMER OF DAMAGES: LIMITATION OF LIABILITY 
IN NO EVENT SHALL CREATIVE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR ANY PERSONAL INJURY OR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THIS AGREEMENT OR THE USE OR INABILITY TO USE THIS TRIAL SOFTWARE, EVEN IF CREATIVE OR ITS
 LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. BECAUSE SOME STATES/ COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR DEATH, PERSONAL OR BODILY INJURY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

D. This Trial Software may contain Adobe(r) Flash(r) Player software by Adobe Systems Incorporated, Copyright(c) 1995-2006 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved. Adobe and Flash are trademarks of Adobe Systems Incorporated.


====================================================================
          E n d  o f  A g r e e m e n t
====================================================================


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.98