0005.txt Driver File Contents (kxdriver-ccd-clp-20150928-zip-data.zip)

ÿþ

1001	&Ano

1002	&Ne

1003	Ano (doporu
eno)

1004	&Zpt

1005	&Dalaí

1006	Zruait

1007	Dokon
i&t

1008	&Instalovat

1009	Akt&ualizovat

1010	Restartovat

1011	&PYijmout

1012	Odinsta&lovat

1013	VytvoYit

1014	Za&vYít

1015	OK

1016	PYidat port...

1017	Konfigurovat

1018	Nastavení zaYízení

1019	Vae

1020	Pro&cházet

1021	Vybrat vae

1022	Zruait vae

1023	Instalovat

1024	Vy~aduje %s

1025	&OtevYít

1026	Upgradovat

1027	Odinstalovat

1028	Spustit

1029	Na
ítání...

1030	Spustit

1031	Nainstalováno

1032	Aktualizovatelné

1033	Typ

1034	Obnovit

1035	Údaje

1036	ekání na provedení instalace

1037	Instalace...

1038	Odinstalace...

1039	NezdaYilo se

1040	Konec

1041	Zpt na za
átek

1042	Odebráno

1043	Odebírání...

1044	ekání na provedení odinstalace

1045	Je vy~adován restart systému

1046	Probíhá upgrade...

1047	ekání na provedení upgradu

1048	Upgradováno

1049	Novjaí verze ji~ byla nainstalována.

1050	Produkty

1051	Dokumentace

1052	O aplikaci

1053	Jazyk

1054	Vlastnosti

1055	Vyhledat zaYízení

1056	&Spustit

1057	Vymazat hledání

1058	Nainstalovaná verze

1059	Odebrat

1060	Povolit Oboustranný

1061	Povolit Monitor stavu

1062	Po dokon
ení tisku odeslat upozornní

1063	Povolit oznamování událostí

1071	&Konec

1072	Podrobnosti

1073	Produkty

1074	Podrobnosti

1075	%s - Vlastnosti

1076	PYizposobit

1077	Úpravy

1078	Zobrazit

1079	Resetovat

1080	odstranit

1081	upravit

1082	Odstranit

1083	Browse

1085	Packaging& 

1086	Packaged

1087	Waiting to package.

1088	%s a %s

1101	Probíhá kopírování souboro

1102	Probíhá odebírání souboro

1103	VytváYení polo~ek registru

1104	Odebírání polo~ek registru

1105	VytváYeníí zástupco

1106	Odebírání zástupco

1107	VytváYení informací pro odinstalování

1108	Odebírání informací o odinstalování

1109	Probíhá proces

1110	Probíhá ovYování

1111	Nedokon
ená odinstalace

1112	VytvoYit informace o zaYízení...

1113	Instalovat zaYízení...

1114	Odstranit zaYízení...

1115	Instalovat ovlada
...

1116	Odstranit ovlada
...

1401	

1402	Vyberte programy a slu~by, které se mají do po
íta
e nainstalovat.

1403	Produkty k upgradu

1404	Vyberte programy a slu~by, které se mají v po
íta
i upgradovat.

1421	Vyberte mo~nost, kterou chcete zmnit nebo zkontrolovat.

1422	Chcete-li pokra
ovat, je tYeba zavYít: %s.

1423	Chcete-li pokra
ovat, je tYeba ukon
it: %s.

1501	Instalovat zaYízení a nástroje

1502	PYesuHte polo~ky na seznam Produkty k instalaci.

1503	ZaYízení

1504	Ovlada
e

1505	Nástroj

1506	Produkty k instalaci

1507	Po
et polo~ek: %d

1508	Po
et vybraných zaYízení: %d z %d

1509	Po
et ovlada
o: %d

1510	Po
et nástrojo: %d

1511	Po
et po
et polo~ek: %d

1512	Po
et vybraných zaYízení: %d z %d

1513	Po
et ovlada
o: %d

1514	Po
et nástrojo: %d

1515	Ovlada
e

1516	Nástroj

1517	Pou~ít název hostitele jako název portu

1518	Název hostitele

1530	Vyberte zaYízení, které chcete pYidat.

1531	

1532	Vyberte funkce, které chcete se zaYízením pou~ít.

1533	

1534	Po
et zaYízení: %d

1535	Po
et zaYízení: %d

1550	Vyberte nástroj ze seznamu a kliknte na tla
ítko Spustit.

1551	

1552	Rychlá instalace

1553	Vlastní instalace

1554	Údr~ba

1555	Dokumentace

1556	Odinstalovat

1557	Aktualizovat

1558	PYidat jedno zaYízení a jeho výchozí ovlada
e

1559	PYidat více zaYízení a tiskových nástrojo

1560	Spustit aplikace nástrojo

1561	PYe
íst pYíru
ky a soubory Readme

1562	Odstranit zaYízení, ovlada
e a nástroje

1563	PYidat nové verze ovlada
o a nástrojo

1600	ZaYízení

1601	Ovlada
e

1602	Popis

1603	Podrobnosti

1604	Verze

1605	Název

1630	Obnovit

1631	Aktualizovat seznam zaYízení

1632	PYepnout na zobrazení ikon

1633	PYepnout na zobrazení seznamu

1634	Zmnit vzhled zobrazení seznamu.

1635	Sériové 
íslo: %s

1636	PYidat vlastní zaYízení

1637	PYidat zaYízení na seznam instalace

1638	PYesunout produkty na seznam instalace

1639	PYidejte zaYízení do seznamu pomocí aipek nebo pomocí dvojitého kliknutí.

1640	PYidat ovlada
 k zaYízení na seznamu instalace

1641	Ovlada
 bude pou~it pro vybraná zaYízení na seznamu Produkty k instalaci.

1642	PYesunout produkty na seznam instalace

1643	Chcete-li pYidat polo~ku do seznamu, kliknte na aipku nebo dvakrát kliknte na samotnou polo~ku.

1644	Odstranit

1645	Odstranit polo~ku ze seznamu Produkty k instalaci

1646	Odstranit vae

1647	Odstranit vaechny polo~ky ze seznamu Produkty k instalaci

1648	Vybrat vae

1649	Vybrat vaechna dostupná zaYízení

1650	Zruait výbr

1651	Vymazat výbr

1652	Název hostitele : %s

1653	Hledat zaYízení podle názvu modelu nebo adresy IP

1654	PYidat ovlada
 k tomuto zaYízení

1655	Hledat podle modelu, IP adresa, jméno po
íta
e nebo USB port.

1656	Nastavení komunikace

1657	Zmnit název komunity pro 
tení:

1658	Zadejte nastavení sít

1659	Zadejte %s

1660	Jsou povoleny pouze následující znaky:

1661	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'!#$%&()+,-.;=@[]^_`{}~:\/|\"<>?* <space>

1662	Obnovit výchozí hodnoty

1663	Nastavení komunikace1680	PYidat zaYízení na seznam Produkty k instalaci

1681	PYidat ovlada
 zaYízení

1682	PYidat ovlada
e vaech zaYízení

1683	PYidat nástroj na seznam Produkty k instalaci

1684	PYidat zaYízení do seznamu produkto k instalaci

1685	PYidat ovlada
e k zaYízení

1686	PYidat ovlada
e ke vaem zaYízením

1687	PYidat nástroje do seznamu produkto k instalaci

1688	Kliknutím na aipku, pYeta~ením nebo dvojitým kliknutím pYidáte polo~ku do seznamu.

2050	Instala
ní program

2051	Odinstala
ní program

2052	Opravdu chcete instala
ní program zavYít?

2053	%s   nastavení

2054	

2055	v%s

2057	Odinstalovat

2058	Aktualizovat

2059	Opravdu chcete instala
ní program zavYít?

2060	Tento opera
ní systém není podporován. Seznam podporovaných systémo najdete v poznámkách.

2061	Chcete opravdu skon
it?

2104	VAROVÁNÍ: Pou~ití této aplikace vy~aduje pYístupová práva správce. PYihlaste se jako správce a zkuste to znovu.

2121	ZaYízení

2122	Vyberte zaYízení, které chcete instalovat.

2123	Model

2124	Vyberte zaYízení, které chcete instalovat:

2125	Chcete-li toto zaYízení pou~ívat, je tYeba k nmu pYidat ovlada
.

2126	Tuto polo~ku nelze pYizposobit.

2130	Port tiskárny

2131	Vyberte port, jeho~ prostYednictvím je zaYízení pYipojeno:

2132	Název portu

2133	Popis

2134	Vyberte nebo pYidejte port, jeho~ prostYednictvím je zaYízení pYipojeno.

2201	Správa produkto

2203	PYidat software %s do tohoto po
íta
e.

2204	Pou~ít aktualizace.

2205	Odebrat vybrané sou
ásti aplikace %s.

2210	Zobrazit dokumentaci

2211	Vyberte u~ivatelskou pYíru
ku nebo referen
ní dokumentaci a kliknte na tla
ítko OtevYít. K prohlí~ení tchto souboro je tYeba aplikace Adobe Acrobat Reader 8.0 nebo vyaaí.

2212	Pro otvírání souboro %s není nainstalován ~ádný program. Nainstalujte program, který mo~e tento typ souboro otevYít, a pokus opakujte.

2220	Vyberte produkty, které chcete odinstalovat.

2221	Pokud ovlada
 odinstalujete, budou odebrána také zaYízení, která jej pou~ívají.

2241	Instalace...

2242	Probíhá instalace softwaru.

2243	Dokon
eno

2244	Software je pYipraven k pou~ití.

2245	Restartujte po
íta
.

2246	Restartovat

2247	Pro dokon
ení instalace je tYeba po
íta
 restartovat.

2248	Instalace se nezdaYila.

2251	Odinstalace...

2252	Probíhá odinstalace softwaru.

2253	Dokon
eno

2254	Software byl odebrán

2255	Pro dokon
ení odinstalace je tYeba po
íta
 restartovat.

2256	Odinstalace se nezdaYila.

2261	Probíhá upgrade...

2262	Probíhá upgrade softwaru.

2263	Dokon
eno

2264	Software byl upgradován.

2265	Pro dokon
ení upgradu je tYeba po
íta
 restartovat.

2266	Upgrade se nezdaYil.

2270	Your software is being packaged.

2271	Compressing the package.

2272	Your package is ready to use.

2273	The packaging did not complete successfully.

2274	Destination

2275	Select a folder to save the package.

2276	Package name:

2300	Ovlada
e lze pYidat pouze k zaYízením.

2301	Ovlada
 %s byl ji~ pYidán k zaYízení %s.

2302	PYi vybraném typu pYipojení nelze ovlada
 %s k zaYízení %s pYidat. Vyberte jiný ovlada
.

2303	ZaYízení %s nepodporuje ovlada
 %s.

2304	Tiskárna s tímto názvem ji~ existuje. Zadejte jiný.

2305	Sdílená polo~ka s tímto názvem ji~ existuje. Zadejte jiný.

2306	Jako výchozí tiskárna je ji~ vybráno jiné zaYízení. Chcete toto nastavení pYepsat a jako výchozí tiskárnu nastavit aktuální zaYízení?

2307	Ovlada
e budou pYidány pouze ke kompatibilním zaYízením. Chcete pokra
ovat?

2320	Nastavení zjistilo, ~e nebyly splnny následující pYedpoklady.

2321	Je vy~adován následující pYedpoklad:

2322	Po~adavky nesplnny

2323	Instala
ní program rozpoznal, ~e nejsou nainstalovány tyto po~adované programy:

2324	Nainstalujte po~adované sou
ásti systému a znovu spusete instala
ní program.

3001	Vytisknout zkuaební stranu

6101	Poznámka

6102	Pou~itím nebo instalací softwaru a ovlada
o zaYízení, které jsou sou
ástí balení, souhlasíte, ~e se budete Yídit podmínkami a ujednáními této licen
ní smlouvy.

6103	Zobrazit licen
ní smlouvu

6104	Bylo zjiatno prostYedí tiskového serveru.

6105	PYed instalací nového ovlada
e nejprve v klientském po
íta
i odinstalujte stávající ovlada
.

6106	Za pou~ití tohoto instala
ního programu nedoporu
ujeme aktualizovat sdílené ovlada
e v prostYedí klient-server.

6107	Pou~ijte nástroj pro odstranní ovlada
e.

6108	Více informací najdete v odkazovaném dokumentu.

8010	Instalace USB PnP se nezdaYila. Akci zopakujte.

8011	Instala
ní program zjistil probíhající událost PnP. Opakujte akci pozdji.

8012	PYipojení USB bylo ztraceno. PYipojte zaYízení a zkuste to znovu.

8013	Nebyla nalezena ~ádná zaYízení. PYipojte tiskárnu k zaYízení USB nebo síti a poté kliknutím na tla
ítko Obnovit restartujte vyhledávání.

8014	Ka~dá instalace povoluje pouze %d zaYízení.

8015	Ka~dá aktualizace povoluje pouze %d ovlada
o.

9000	Zobrazit kartu rychlého tisku

9001	Nastavit základní výchozí polo~ky Rychlého tisku

9002	Skrýt ostatní karty

9003	Nastavit Základní zálo~ku jako výchozí

10202	Smazat u~ivatelská data a nastavení

10203	U~ivatelská data a nastavení budou smazána. Chcete pokra
ovat?

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.65