eulaSVE.txt Driver File Contents (R313343.exe)

ÿþLicensavtal för slutanvändareLÄS DETTA LICENSAVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ANTAR DU ANSVARET ATT BINDAS AV DETTA LICENSAVTAL.VARNING! Materialen kan inaktivera eller göra ändringar i: (1) programvara inklusive egenskaper och funktioner i operativsystemet, drivrutiner och applikationer, och andra systeminställningar; och (2) systemtjänster. NÄR MATERIALEN ANVÄNDS FÖR ATT INAKTIVERA ELLER GÖRA ÄNDRINGAR I DESSA OBJEKT I SIN HELHET ELLER DELVIS, KAN DU ERFARA (A) ÖKADE RISKER ATT VISSA SÄKERHETSFUNKTIONER INTE FUNGERAR OCH DÄRMED UTSÄTTA DITT DATORSYSTEM FÖR POTENTIELLA SÄKERHETSHOT INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADA FRÅN VIRUS, MASKAR OCH ANNAN SKADLIG PROGRAMVARA; PRESTANDA- OCH SAMVERKANSPROBLEM SOM OFÖRDELAKTIGT KAN PÅVERKA DIN UPPLEVELSE OCH STABILITETEN I DITT DATORSYSTEM; OCH ANDRA UPPLEVELSER SOM LEDER TILL OFÖRDELAKTIGA EFFEKTER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, SKADADE ELLER FÖRLORADE DATA.1. Licensavtal. Programvaran som medföljer denna licens (härefter "Programvaran"), oavsett vilka media på vilka den distribueras, licensieras till dig av Advanced Micro Devices, Inc. ("AMD") endast för användning tillsammans med AMD-hårdvaruprodukter som inhandlas tillsammans med Programvaran ("AMD-hårdvara"). Du äger de media på vilka Programvaran har kopierats, men AMD och AMD:s licensgivare (vilka sammantaget benämns "AMD") äger rätten till Programvaran och relaterad dokumentation. Du får:

a) använda Programvaran enbart tillsammans med AMD-hårdvaran på en enstaka dator;

b) göra en kopia av Programvaran i maskinläsbar form endast i syfte att ha en säkerhetskopia. Du måste på sådan kopia reproducera AMD:s copyrightmeddelande och eventuella andra förklaringar beträffande upphovsrättsskydd som fanns på den ursprungliga kopian av Programvaran;

c) överföra alla dina licensrättigheter till Programvaran, förutsatt att du också överför en kopia av detta Licensavtal, säkerhetskopian av Programvaran, AMD-hårdvaran och tillhörande dokumentation samt förutsatt att den andra parten läser och godkänner de allmänna villkoren i detta Licensavtal. I och med en sådan överföring upphör din licens att gälla.2. Begränsningar. Programvaran innehåller upphovsrättsligt skyddat och patenterat material, affärshemligheter och annat privatägt material. I syfte att skydda dessa material, med undantag för vad som är tillåtet enligt gällande lag, har du ej rätt att:

a) dekompilera, bakåtutveckla, montera ner eller på annat sätt reducera Programvaran till en av människan begriplig form;

b) ändra, nätverksansluta, hyra ut, leasa, låna ut, distribuera eller skapa härledda versioner baserade på hela eller delar av Programvaran; eller

c) elektroniskt överföra Programvaran från en dator till en annan eller över ett nätverk eller på annat sätt överföra Programvaran med undantag för vad som är tillåtet enligt detta Licensavtal.3. Uppsägning. Detta Licensavtal gäller tills det sägs upp. Du kan säga upp detta Licensavtal när som helst, genom att förstöra Programvaran, den tillhörande dokumentationen och alla kopior av dessa. Detta Licensavtal kommer omedelbart att sägas upp utan meddelande från AMD om du underlåter att efterfölja något eller några av villkoren i detta Licensavtal. Vid uppsägningen måste du förstöra Programvaran, den tillhörande dokumentationen och alla kopior av dessa.4. Statliga slutanvändare i USA. Det följande gäller om du införskaffar Programvaran för en statlig enhet eller myndighet i USA. De statliga enheterna och myndigheterna godtar att Programvaran och dokumentationen har utvecklats med privata medel och skyddas av "BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER". Statens användning, duplicering och avslöjande begränsas i enlighet med angivelserna i DFARS 227.7202-1(a) och 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (oktober 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19, (juni 1987) eller FAR 52.227-14(ALT III) (juni 1987), med tidvisa tillägg. I händelse av att detta Licensavtal, eller någon del därav, bedöms vara oförenligt med de minimirättigheter som anges i "Begränsade Rättigheter"-reglerna skall minimirättigheterna gälla.5. Ingen annan licens. Förutom vad som uttryckligen anges i detta Licensavtal medger AMD inga rättigheter eller licenser, varken uttryckligen eller underförstått, till privatägd information eller patent, upphovsrätt, affärshemlighet eller annan immateriell rättighet som ägs eller kontrolleras av AMD.6. Ytterligare licenser. DET KAN HÄNDA ATT DISTRIBUTION ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN TILLSAMMANS MED ETT OPERATIVSYSTEM KRÄVER YTTERLIGARE LICENSER FRÅN OPERATIVSYSTEMFÖRSÄLJAREN.7. Friskrivning från garanti på Programvaran. Du erkänner och godkänner uttryckligen att all användning av Programvaran sker på din egen risk. Programvaran och den tillhörande dokumentationen tillhandahålls i befintligt skick och utan några som helst garantier och AMD FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. AMD GARANTERAR INTE ATT DE FUNKTIONER SOM INNEFATTAS I PROGRAMVARAN KOMMER ATT MOTSVARA DINA KRAV, ELLER ATT BRUKET AV PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FEL, ELLER ATT FELAKTIGHETER I PROGRAMVARAN KOMMER ATT KORRIGERAS. DU ÅTAR DIG HELA ANSVARET FÖR PROGRAMVARANS RESULTAT OCH PRESTANDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADADE ELLER FÖRLORADE DATA. AMD LÄMNAR VIDARE INGA GARANTIER ELLER UPPGIFTER ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATEN AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN ELLER TILLHÖRANDE DOKUMENTATION VAD BETRÄFFAR DERAS RIKTIGHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET, ELLER NÅGOT ANNAT. INGA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA UPPLYSNINGAR ELLER RÅD FRÅN AMD ELLER EN AUKTORISERAD AMD-REPRESENTANT KAN UTGÖRA EN GARANTI ELLER PÅ NÅGOT SÄTT UTÖKA DENNA GARANTIS TILLÄMPNINGSOMRÅDE. OM PROGRAMVARAN SKULLE VISA SIG VARA BRISTFÄLLIG ÖVERTAR DU (OCH INTE AMD ELLER EN AUKTORISERAD AMD-REPRESENTANT) HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING. PROGRAMVARAN ÄR EJ AVSEDD ATT ANVÄNDAS I MEDICINSKA, LIVSRÄDDANDE ELLER LIVSUPPEHÅLLANDE TILLÄMPNINGAR. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAGANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ DET KAN HÄNDA ATT OVAN FRISKRIVNING INTE GÄLLER DIG.8. Begränsning av ansvar. AMD ELLER DESS DIREKTÖRER, CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE SKADESTÅND FÖR UTEBLIVEN RÖRELSEVINST, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION OCH DYLIKT) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, FELAKTIG ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN OCH TILLHÖRANDE DOKUMENTATION, KONTRAKTSBROTT ELLER FÖRSUMMELSE, INKLUSIVE DEM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV INTRÅNG ELLER PÅSTÅTT INTRÅNG I PATENT, VARUMÄRKE, UPPHOVSRÄTT ELLER ANNAN IMMATERIALRÄTT, AV AMD, ÄVEN OM AMD ELLER AMD:S AUKTORISERADE REPRESENTANT HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAGANDE AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DET KAN HÄNDA ATT OVAN BEGRÄNSNING ELLER FRISKRIVNING INTE GÄLLER DIG. AMD skall ej hållas ansvarigt för 1) förlust av, eller skador på, dina register eller data eller 2) de skadeanspråk du gör vilka är baserade på en tredje parts skadeanspråk. AMD:s totala ansvar gentemot dig för skador, förluster och grunder till åtgärder (oavsett om de är kontraktsmässiga, skadeståndsmässiga (inklusive försumlighet) eller av annat slag) skall under inga omständigheter överstiga det belopp du betalade för Programvaran.9. Gällande lag och avskiljbarhet. Detta Licensavtal skall styras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i staten Kalifornien utan hänskjutning till dess lagkonfliktsprinciper. Rättigheter och skyldigheter som ingår i detta avtal skall inte styras av Förenta Nationernas konvention gällande avtal eller internationell handel med varor, vars tillämpning uttryckligen är undantagen. Vardera parten underställer sig härmed den lagstiftning som gäller i staten och federala domstolar i kommunen Santa Clara och norra distriktet i Kalifornien avseende alla juridiska processer som kan uppstå ur eller är relaterade till detta avtal eller till ärende med samband därtill. Vardera parten avfärdar alla invändningar som det kan ha mot deltagande i sådant forum.10. Fullständigt avtal. Detta Licensavtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna med avseende på användningen av Programvaran och den tillhörande dokumentationen och ersätter samtliga tidigare eller samtidiga skriftliga eller muntliga överenskommelser eller avtal avseende sådant föremål. Inga tillägg till och ändringar av detta Licensavtal kommer att vara bindande om de inte är skriftliga och undertecknade av en vederbörligen auktoriserad representant för AMD.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.71