license.txt Driver File Contents (Video_Driver_8WD9X_WN32_10.18.15.4256_A02.EXE)

ÿþLICENNÁ ZMLUVA NA SOFTVÉR INTEL (OEM / IHV / ISV Distribúcia a jeden pou~ívate>)DÔLE}ITÉ  PREÍTAd PRED KOPÍROVANÍM, IN`TALÁCIOU ALEBO POU}ÍVANÍM. 

Tento Softvér ani ~iadne sprievodné materiály (spolu Softvér ) nepou~ívajte ani nezavádzajte, kým si pozorne nepre
ítate nasledujúce podmienky a po~iadavky. Zavedením alebo pou~ívaním Softvéru sa zaväzujete reapektovae pravidlá tejto zmluvy. Ak si ne~eláte takýto záväzok, neinatalujte ani nepou~ívajte tento Softvér.Vezmite tie~ na vedomie:

* Ak ste výrobca originálnych zariadení (Original Equipment Manufacturer  OEM), nezávislý predajca hardvéru (Independent Hardware Vendor  IHV) alebo nezávislý predajca softvéru (Independent Software Vendor - ISV), uplatHuje sa táto úplná LICENNÁ ZMLUVA,

* Ak ste koncový pou~ívate>, potom sa uplatHuje iba Predpis A, SOFTVÉROVÁ LICENNÁ ZMLUVA SPOLONOSTI INTEL.Pre OEM, IHV a ISV:LICENCIA. Tento Softvér má licenciu iba na pou~ívanie v spojení s komponentmi zna
ky Intel. Pou~ívanie tohto Softvéru v spojení z komponentmi inými ako sú produkty zna
ky Intel nie je pod>a tohto dokumentu licencované. Na základe pravidiel tejto zmluvy spolo
nose Intel ude>uje nevýhradnú, neprenosnú, celosvetovú, plne platenú licenciu pod>a autorských práv spolo
nosti Intel na:

	a) interné pou~ívanie, úpravu a kopírovanie Softvéru pre ú
ely váaho vlastného vývoja a údr~by a 

	b) úpravu, kopírovanie a distribúciu Softvéru, vrátane 
iastkových prác Softvéru pre koncových pou~ívate>ov, avaak iba na základe licen
nej zmluvy s pravidlami minimálne rovnako obmedzujúcimi ako sú pravidlá uvedené v Kone
nej licen
nej zmluve pre jedného pou~ívate>a spolo
nosti Intel, ktorá je prilo~ená ako Predpis A, a

	c) úpravu, kopírovanie a distribúciu dokumentácie pre koncových pou~ívate>ov, ktorá sa mô~e dodávae spolu so Softvérom, ale iba v spojitosti so Softvérom.Ak nie ste kone
ný výrobca alebo predajca po
íta
ového systému alebo softvérového programu, ktorý obsahuje Softvér, potom mô~ete prenáaae kópiu Softvéru, vrátane 
iastkových prác Softvéru (a zodpovedajúcej pou~ívate>skej dokumentácie) svojim príjemcom na pou~ívanie v súlade s pravidlami tento zmluvy, za predpokladu, ~e sa daný príjemca zaväzuje bye plne viazaný podmienkami uvedenými v tomto dokumente.  }iadnymi iným spôsobom nebudete pride>ovae, sublicencovae, prenajímae alebo iným spôsobom prevádzae alebo sprístupHovae Softvér ~iadnej tretej strane. Nebudete spätne kompilovae, rozoberae alebo iným spôsobom Softvér spätne upravovae.Okrem prípadov výslovne uvedených v tejto zmluve sa vám neposkytuje ~iadna licencia ani právo, a to priame ani odvodené, za úplatu, uplatnením ~aloby ani iným spôsobom. Spolo
nose Intel má právo vykonae inapekciu alebo po~iadae nezávislého audítora o vykonanie inapekcie vaaich relevantných záznamov pre ú
ely overenia, 
i konáte v súlade s podmienkami a po~iadavkami tejto zmluvy.DÔVERNOSd. Ak chcete, aby konzultant alebo subdodávate> tretej strany (alej len Dodávate> ) vykonal práce vo vaaom mene, ktoré zahrHujú prístup k Softvéru alebo jeho pou~ívanie, musíte od dodávate>a obdr~ae písomnú zmluvu o zachovaní dôvernosti, ktorá obsahuje podmienky a záväzky s oh>adom na prístup k Softvéru alebo na jeho pou~ívanie, ktoré nie sú menej obmedzujúce ako podmienky uvedené v tejto zmluve a vylu
uje akéko>vek distribu
né práva a pou~ívanie pre akéko>vek alaie ú
ely.

V opa
nom prípade nesmiete sprístupnie podmienky alebo existenciu tejto zmluvy alebo pou~ívae názov spolo
nosti Intel v akejko>vek publikácii, reklame alebo iných oznámeniach bez predoalého písomného súhlasu spolo
nosti Intel. Nemáte ~iadne právny nárok na to, aby ste pou~ívali ochranné známky alebo logá spolo
nosti Intel.VLASTNÍCTVO SOFTVÉRU A AUTORSKÉ PRÁVA. Nárok na vaetky kópie Softvéru zostáva spolo
nosti Intel alebo jej dodávate>om. Softvér podlieha autorským právam a je chránený zákonmi Spojených atátov amerických a iných krajín, ako aj ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Zo Softvéru nesmiete odstránie ~iadne upozornenie o autorských právach. Spolo
nose Intel mô~e vykonae zmeny Softvéru alebo polo~iek, ktoré sú odkazované v tomto dokumente, a to kedyko>vek bez predoalého upozornenia, ale nie je povinná vykonávae podporu ani aktualizácie Softvéru. Okrem vyslovene uvedených prípadov neposkytuje spolo
nose Intel ~iadne výslovné alebo odvodené práva na základe patentových práv, autorských práv, práv týkajúcich sa ochranných zna
iek alebo iných práv duaevného vlastníctva spolo
nosti Intel. Softvér mô~ete prenáaae, iba ak sa príjemca zaväzuje bye plne viazaný týmito podmienkami, a ak si neponecháte ~iadne kópie Softvéru.OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA MÉDIUM. Ak spolo
nose Intel dodala Softvér na fyzickom médiu, spolo
nose Intel zaru
uje, ~e médium nemá ~iadne fyzické poruchy po dobu 90 (deväedesiat) dní po doru
ení od spolo
nosti Intel. Ak sa takáto porucha vyskytne, vráete médium spolo
nosti Intel na výmenu alebo na alternatívne doru
enie Softvéru pod>a rozhodnutia spolo
nosti Intel.VYLÚENIE OSTATNÝCH ZÁRUK. OKREM PRÍPADOV UVEDENÝCH VY``IE SA SOFTVÉR POSKYTUJE VO FORME TAK AKO JE , BEZ AKEJKO=VEK VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ ZÁRUKY AKÉHOKO=VEK DRUHU, VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATE=NOSTI, DODR}IAVANIA PREDPISOV ALEBO VHODNOSTI NA URITÝ ÚEL. Spolo
nose Intel nezaru
uje ani nepreberá zodpovednose za presnose a úplnose akýchko>vek informácií, textu, grafiky, liniek alebo iných polo~iek, ktoré sú zahrnuté v Softvéri.OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. V }IADNOM PRÍPADE SPOLONOSd INTEL A JEJ DODÁVATELIA NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKO=VEK PO`KODENIA (VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA, U`LÉHO ZISKU, PRERU`ENIE PODNIKANIA ALEBO STRATY INFORMÁCIÍ), KTORÉ VYVSTÁVAJÚ Z POU}ÍVANIA ALEBO Z NEMO}NOSTI POU}ÍVAd SOFTVÉR, DOKONCA AJ V PRÍPADE, }E SPOLONOSd INTEL BOLA UPOZORNENÁ NA MO}NOSd TAKÝCHTO `KÔD. NIEKTORÉ JURISDIKCIE ZAKAZUJÚ VYLÚENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ODVODENÉ ZÁRUKY ALEBO ZA NÁSLEDNE A NÁHODNÉ `KODY, TAK}E VY``IE UVEDENÉ OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZdAHOVAd. MÔ}ETE TAKTIE} MAd INÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA LÍ`IA POD=A JURISDIKCIE. VYPOVEDANIE TEJTO ZMLUVY. Spolo
nose Intel mô~e kedyko>vek vypovedae túto zmluvu, ak poruaíte jej podmienky. Po vypovedaní zmluvy bezodkladne zni
íte Softvér alebo vrátite vaetky kópie Softvéru spolo
nosti Intel.

 

PRÍSLU`NÉ ZÁKONY. Nároky vyvstávajúce z tejto zmluvy sa riadia zákonmi atátu Kalifornia, s vynechaním ich princípov konfliktu právnych noriem a konvenciou OSN o predajných zmluvách. Softvér nesmiete exportovae, ak to nie je v súlade s prísluanými zákonmi a nariadeniami o exporte. Spolo
nose Intel nie je zaviazaná ~iadnymi inými zmluvami, pokia> nie sú v písomnej forme a podpísané autorizovaným predstavite>om spolo
nosti Intel.OBMEDZENÉ PRÁVA PRE VLÁDNE IN`TITÚCIE. Softvér sa poskytuje s OBMEDZENÝMI PRÁVAMI . Pou~ívanie, duplikácia alebo sprístupnenie vládnymi inatitúciami podlieha obmedzeniam, ako je to uvedené v normách FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 et seq. alebo v predpisoch, ktoré po nich nasledujú. Pou~ívanie Softvéru vládnymi inatitúciami ustanovuje potvrdenie majetkových práv spolo
nosti Intel uvedených v tomto dokumente. Zmluvná strana alebo výrobca je spolo
nose Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

PREDPIS A 

LICENNÁ ZMLUVA NA SOFTVÉR SPOLONOSTI INTEL (kone
ná, jeden pou~ívate>)DÔLE}ITÉ  PREÍTAd PRED KOPÍROVANÍM, IN`TALÁCIOU ALEBO POU}ÍVANÍM. 

Tento Softvér ani ~iadne sprievodné materiály (spolu Softvér ) nepou~ívajte ani nezavádzajte, kým si pozorne nepre
ítate nasledujúce podmienky a po~iadavky. Zavedením alebo pou~ívaním Softvéru sa zaväzujete reapektovae pravidlá tejto zmluvy. Ak si ne~eláte takýto záväzok, neinatalujte ani nepou~ívajte tento Softvér.LICENCIA. Softvér mô~ete kopírovae na jeden po
íta
 pre osobné a nekomer
né pou~ívanie a mô~ete vykonae jednu zálo~nú kópiu Softvéru na základe týchto podmienok: 

1. Tento Softvér má licenciu iba na pou~ívanie v spojení s komponentmi zna
ky Intel. Pou~ívanie tohto Softvéru v spojení z komponentmi inými ako sú produkty zna
ky Intel nie je pod>a tohto dokumentu licencované. 

2. Nesmiete kopírovae, upravovae, prenajímae, predávae, distribuovae ani prenáaae ~iadnu sú
ase Softvéru, okrem prípadov uvedených v tejto zmluve a zaväzujete sa zabránie neoprávnenému kopírovaniu tohto Softvéru.

3. Softvér nesmiete spätne upravovae, dekompilovae ani rozde>ovae. 

4. Nesmiete poskytovae sublicencie ani povolie simultánne pou~ívanie Softvéru viac ako jedným pou~ívate>om.

5. Softvér mô~e obsahovae programy alebo iné vlastníctvo tretích dodávate>ov, pri
om niektorí z nich mô~u bye identifikovaní a licencovaní v súlade s prilo~eným súborom license.txt alebo pod>a iného textu alebo súboru. VLASTNÍCTVO SOFTVÉRU A AUTORSKÉ PRÁVA. Nárok na vaetky kópie Softvéru zostáva spolo
nosti Intel alebo jej dodávate>om. Softvér podlieha autorským právam a je chránený zákonmi Spojených atátov amerických a iných krajín, ako aj ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Zo Softvéru nesmiete odstránie ~iadne upozornenie o autorských právach. Spolo
nose Intel mô~e vykonae zmeny Softvéru alebo polo~iek, ktoré sú odkazované v tomto dokumente a to kedyko>vek bez predoalého upozornenia, ale nie je povinná vykonávae podporu ani aktualizácie Softvéru. Okrem vyslovene uvedených prípadov neposkytuje spolo
nose Intel ~iadne výslovné alebo odvodené práva na základe patentových práv, autorských práv, práv týkajúcich sa ochranných zna
iek alebo iných práv duaevného vlastníctva spolo
nosti Intel. Softvér mô~ete prenáaae, iba ak sa príjemca zaväzuje bye plne viazaný týmito podmienkami, a ak si neponecháte ~iadne kópie Softvéru.OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA MÉDIUM. Ak spolo
nose Intel dodala Softvér na fyzickom médiu, spolo
nose Intel zaru
uje, ~e médium nemá ~iadne fyzické poruchy po dobu 90 (deväedesiat) dní po doru
ení od spolo
nosti Intel. Ak sa takáto porucha vyskytne, vráete médium spolo
nosti Intel na výmenu alebo na alternatívne doru
enie Softvéru pod>a rozhodnutia spolo
nosti Intel.VYLÚENIE OSTATNÝCH ZÁRUK. OKREM PRÍPADOV UVEDENÝCH VY``IE SA SOFTVÉR POSKYTUJE VO FORME TAK AKO JE , BEZ AKEJKO=VEK VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ ZÁRUKY AKÉHOKO=VEK DRUHU, VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATE=NOSTI, DODR}IAVANIA PREDPISOV ALEBO VHODNOSTI NA URITÝ ÚEL. Spolo
nose Intel nezaru
uje ani nepreberá zodpovednose za presnose a úplnose akýchko>vek informácií, textu, grafiky, liniek alebo iných polo~iek, ktoré sú zahrnuté v Softvéri.OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. V }IADNOM PRÍPADE SPOLONOSd INTEL A JEJ DODÁVATELIA NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKO=VEK PO`KODENIA (VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA, U`LÉHO ZISKU, PRERU`ENIE PODNIKANIA ALEBO STRATY INFORMÁCIÍ), KTORÉ VYVSTÁVAJÚ Z POU}ÍVANIA ALEBO Z NEMO}NOSTI POU}ÍVAd SOFTVÉR, DOKONCA AJ V PRÍPADE, }E SPOLONOSd INTEL BOLA UPOZORNENÁ NA MO}NOSd TAKÝCHTO `KÔD. NIEKTORÉ JURISDIKCIE ZAKAZUJÚ VYLÚENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ODVODENÉ ZÁRUKY ALEBO ZA NÁSLEDNE A NÁHODNÉ `KODY, TAK}E VY``IE UVEDENÉ OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZdAHOVAd. MÔ}ETE TAKTIE} MAd INÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA LÍ`IA POD=A JURISDIKCIE. VYPOVEDANIE TEJTO ZMLUVY. Spolo
nose Intel mô~e kedyko>vek vypovedae túto zmluvu, ak poruaíte jej podmienky. Po vypovedaní zmluvy bezodkladne zni
íte Softvér alebo vrátite vaetky kópie Softvéru spolo
nosti Intel.

 

PRÍSLU`NÉ ZÁKONY. Nároky vyvstávajúce z tejto zmluvy sa riadia zákonmi atátu Kalifornia, s vynechaním ich princípov konfliktu právnych noriem a konvenciou OSN o predajných zmluvách. Softvér nesmiete exportovae, ak to nie je v súlade s prísluanými zákonmi a nariadeniami o exporte. Spolo
nose Intel nie je zaviazaná ~iadnymi inými zmluvami, pokia> nie sú v písomnej forme a podpísané autorizovaným predstavite>om spolo
nosti Intel.OBMEDZENÉ PRÁVA PRE VLÁDNE IN`TITÚCIE. Softvér sa poskytuje s OBMEDZENÝMI PRÁVAMI . Pou~ívanie, duplikácia alebo sprístupnenie vládnymi inatitúciami podlieha obmedzeniam, ako je to uvedené v normách FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 et seq. alebo v predpisoch, ktoré po nich nasledujú. Pou~ívanie Softvéru vládnymi inatitúciami ustanovuje potvrdenie majetkových práv spolo
nosti Intel uvedených v tomto dokumente. Zmluvná strana alebo výrobca je spolo
nose Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00JAZYK A PREKLADY. V prípade, ~e anglická verzia tejto zmluvy sa dodáva spolu s >ubovo>nou inou verziou prelo~enou do >ubovo>ného cudzieho jazyka, takáto prelo~ená verzia sa poskytuje iba pre informatívne ú
ely a záväzná je anglická jazyková verzia.

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.Please Also Note:

* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;

* If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.For OEMs, IHVs, and ISVs:LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

	a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and

	b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and

	c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Software, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.

Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

EXHIBIT "A" 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 

1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 

2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.

5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.04