readme_slovak.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000–2012. Všetky práva vyhradené.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Ovládaè tlaèiarne Canon IJ, verzia 2.60a, 64-bitové vydanie
Canon IJ Network Tool, verzia 3.1.1
pre Microsoft Windows
Pokyny

____________________________________________________________________

Microsoft je registrovanou ochrannou známkou spoloènosti Microsoft
Corporation.
Windows je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou
spoloènosti Microsoft Corporation v USA alebo v iných krajinách.
Windows Vista je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou
známkou spoloènosti Microsoft Corporation v USA alebo v iných
krajinách.
Všetky ostatné názvy spoloèností a produkty spomínané v tomto
dokumente môžu byť ochranné známky alebo registrované ochranné
známky príslušných spoloèností.
____________________________________________________________________

< Obsah >

Úvod
 Predslov
 Súèasti inštalácie

Zmena nastavení ovládaèa tlaèiarne
 Otvorenie okna s nastaveniami ovládaèa tlaèiarne
 Používanie ovládaèa tlaèiarne

====================================================================
Úvod
====================================================================

< Predslov >

Tento súbor Readme obsahuje dôležité informácie o nastavení a
používaní ovládaèa tlaèiarne Canon IJ, s ktorým sa tento súbor
Readme distribuuje. Ovládaè tlaèiarne Canon IJ umožòuje tlaè na
tlaèiarni Canon IJ prostredníctvom aplikácií spustených v operaèných
systémoch Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista alebo
Microsoft Windows XP. Pred použitím tlaèiarne si musíte v poèítaèi
nainštalovať ovládaè tlaèiarne.

< Súèasti inštalácie >

Inštalaèný balík sa skladá z týchto súèastí:

 - Inštalátor (Setup.exe)
  Nainštaluje ovládaè tlaèiarne Canon IJ v poèítaèi.

 - Ovládaè tlaèiarne Canon IJ (ïalej v dokumente len
  „ovládaè tlaèiarne“)
  Softvér, ktorý umožòuje tlaè na tlaèiarni.

 - Odinštalovať
  Odstráni ovládaè tlaèiarne z poèítaèa.

 - Súbor Readme (readme_slovak.txt)
  Tento dokument. Obsahuje dôležité informácie o ovládaèi tlaèiarne.

====================================================================
Zmena nastavení ovládaèa tlaèiarne
====================================================================

< Otvorenie okna s nastaveniami ovládaèa tlaèiarne >

 - Otvorenie okna v aplikácii
  Ovládaè tlaèiarne sa v aplikácii zvyèajne otvára výberom ponuky
  [Súbor]-[Nastavenie strany] a kliknutím na položku [Tlaèiareò]
  alebo výberom ponuky [Súbor]-[Tlaèiť...] a kliknutím na položku
  [Vlastnosti].

 - Priame otvorenie okna
  Ak chcete zmeniť zvyèajné nastavenia alebo ak sa chcete dostať k
  funkciám údržby tlaèiarne, postupujte takto:

  1) V ponuke [Štart] vyberte tieto položky:
    V operaènom systéme Windows 7:   [Zariadenia a tlaèiarne]
    V operaènom systéme Windows Vista: [Ovládací panel]-
                     [Hardvér a zvuk]-[Tlaèiarne]
    V operaènom systéme Windows XP:  [Ovládací panel]-
                     [Tlaèiarne a iný hardvér]-
                     [Tlaèiarne a faxy]
  2) Kliknite na ikonu modelu tlaèiarne, ktorý chcete použiť.
  3) V ponuke [Súbor] vyberte položku [Predvo¾by tlaèe].
    Ak sa ponuka [Súbor] nezobrazuje, zobrazíte ju stlaèením
    klávesu [Alt].

   Poznámka:
   Ak sa po vybratí položky [Predvo¾by tlaèiarne] zobrazí viacero
   modelov tlaèiarne, vyberte požadovaný model tlaèiarne.

   Poznámka:
   Nemeòte nastavenia na karte [Rozšírené], ktorá sa zobrazí
   po otvorení obrazovky s nastaveniami ovládaèa tlaèiarne
   pomocou položky [Predvo¾by tlaèe] v operaènom systéme
   Windows 7 alebo [Vlastnosti] v inom operaènom systéme ako
   Windows 7.
   Ak nastavenia zmeníte, niektoré funkcie sa môžu vypnúť a
   nebudete ich môcť používať.

< Používanie ovládaèa tlaèiarne >

 - Podrobnosti o funkciách týkajúcich sa 64-bitovej verzie systému
  Windows nájdete v príslušnej používate¾skej príruèke.

 - Ak je nastavená tlaè peèiatky, pozadia, dlaždíc alebo plagátu a
  vzoru, v niektorých aplikáciách možno nebudete môcť správne
  tlaèiť dokumenty. V takom prípade otvorte okno nastavenia
  ovládaèa tlaèiarne, vypnite tlaè peèiatky, pozadia, dlaždíc
  alebo plagátu a vzoru a až potom tlaète. Pokyny, ako
  otvoriť okno s nastaveniami ovládaèa tlaèiarne, nájdete v
  sekcii - Priame otvorenie okna èasti < Otvorenie okna s
  nastaveniami ovládaèa tlaèiarne >.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.69