readme_polish.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2012. All Rights Reserved.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Sterownik drukarki Canon IJ, wersja 2.60a edycja 64-bitowa
Canon IJ Network Tool, wersja 3.1.1
dla systemu Microsoft Windows
Instrukcje

____________________________________________________________________

Microsoft jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation.
Windows jest znakiem towarowym lub zastrze¿onym znakiem towarowym
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
Windows Vista jest znakiem towarowym lub zastrze¿onym znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
Wszystkie pozosta³e nazwy firm i produktów wymienione w tym dokumencie
mog¹ byæ znakami towarowymi lub zastrze¿onymi znakami towarowymi
odpowiednich firm.
____________________________________________________________________

< Spis treści >

Wprowadzenie
 Przedmowa
 Sk³adniki instalacji

Określanie ustawieñ sterownika drukarki
 Otwieranie okna Ustawienia sterownika drukarki
 Korzystanie ze sterownika drukarki

====================================================================
Wprowadzenie
====================================================================

< Przedmowa >

Niniejszy plik informacji dodatkowych zawiera wa¿ne informacje
dotycz¹ce konfigurowania i u¿ytkowania sterownika drukarki Canon IJ,
z którym jest rozpowszechniany. Sterownik drukarki Canon IJ umo¿liwia
drukowanie przy u¿yciu drukarki Canon IJ z poziomu aplikacji
dzia³aj¹cych w systemie Microsoft Windows 7, Microsoft
Windows Vista lub Microsoft Windows XP. Przed u¿yciem drukarki
nale¿y zainstalowaæ sterownik drukarki na komputerze.

< Sk³adniki instalacji >

Pakiet instalacyjny zawiera nastêpuj¹ce sk³adniki:

 - Instalator (Setup.exe)
  Umo¿liwia zainstalowanie sterownika drukarki Canon IJ na
  komputerze.

 - Sterownik drukarki Canon IJ (w dalszej czêści tego dokumentu
  nazywany „sterownikiem drukarki”)
  Oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce drukowanie przy u¿yciu drukarki.

 - Odinstaluj
  Usuwa sterownik drukarki z komputera.

 - Informacje dodatkowe (readme_polish.txt)
  Niniejszy dokument. Zawiera on wa¿ne informacje na temat
  sterownika drukarki.

====================================================================
Określanie ustawieñ sterownika drukarki
====================================================================

< Otwieranie okna Ustawienia sterownika drukarki >

 - Otwieranie okna z poziomu u¿ywanej aplikacji
  Standardowa metoda otwierania okna sterownika drukarki z poziomu
  u¿ywanej aplikacji polega na wybraniu z menu [Plik] polecenia
  [Ustawienia strony] i klikniêciu przycisku [Drukarka] albo
  wybraniu z menu [Plik] polecenia [Drukuj...] i klikniêciu
  przycisku [W³aściwości].

 - Otwieranie okna w sposób bezpośredni
  Aby określiæ czêsto u¿ywane ustawienia lub uzyskaæ dostêp do
  funkcji obs³ugi drukarki, nale¿y wykonaæ poni¿sz¹ procedurê.

  1) Z menu [Start] wybierz kolejno nastêpuj¹ce polecenia:
    W przypadku systemu operacyjnego Windows 7:
      [Urz¹dzenia i drukarki]
    W przypadku systemu operacyjnego Windows Vista:
      [Panel sterowania]-[Sprzêt i dźwiêk]-[Drukarki]
    W przypadku systemu operacyjnego Windows XP:
      [Panel sterowania]-[Drukarki i inny sprzêt]-
      [Drukarki i faksy]
  2) Kliknij ikonê modelu drukarki, która ma byæ u¿ywana.
  3) Z menu [Plik] wybierz polecenie [Preferencje drukowania].
    Jeśli menu [Plik] nie jest wyświetlane, naciśnij klawisz [Alt],
    aby je wyświetliæ.

   Uwaga:
   Jeśli po wybraniu opcji [Preferencje drukowania] widocznych jest
   kilka modeli drukarek, wybierz ten, z którego chcesz skorzystaæ.

   Uwaga:
   Nie nale¿y zmieniaæ ustawieñ na karcie [Zaawansowane], która
   jest wyświetlana po otwarciu ekranu z ustawieniami sterownika za
   pośrednictwem okna [W³aściwości drukarki] w systemie operacyjnym
   Windows 7 lub [W³aściwości] w przypadku innych wersji systemu
   operacyjnego Windows.
   Jeśli te ustawienia zostan¹ zmienione, niektóre funkcje mog¹ nie
   dzia³aæ i nie bêdzie mo¿na z nich korzystaæ.

< Korzystanie ze sterownika drukarki >

 - Informacje na temat funkcji zwi¹zanych z 64-bitowymi wersjami
  systemu Windows mo¿na znaleźæ w odpowiednim podrêczniku
  u¿ytkownika.

 - Jeśli w³¹czono funkcje stempla, t³a, drukowania s¹siaduj¹co/plakatu
  lub drukowania wzoru, poprawne drukowanie dokumentów z poziomu
  niektórych aplikacji mo¿e byæ niemo¿liwe. W takich przypadkach
  nale¿y otworzyæ okno ustawieñ sterownika drukarki, wy³¹czyæ funkcje
  stempla, t³a, drukowania s¹siaduj¹co/plakatu lub drukowania wzoru,
  a nastêpnie uruchomiæ drukowanie.
  Instrukcje dotycz¹ce otwierania okna ustawieñ sterownika drukarki
  mo¿na znaleźæ w punkcie „- Otwieranie okna w sposób bezpośredni”
  w sekcji „< Otwieranie okna Ustawienia sterownika drukarki >”.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.48