readme_lithuanian.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

© CANON INC., 2000–2012. Visos teisës ginamos.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
„Canon IJ“ spausdintuvo tvarkyklës 2.60a 64 bitø versija,
„Canon IJ Network Tool“ 3.1.1 versija
skirta „Microsoft Windows“
Instrukcijos

____________________________________________________________________

„Microsoft“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekës þenklas.
„Windows“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekës þenklas
JAV ir (arba) kitose ðalyse.
„Windows Vista“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekës
þenklas JAV ir (arba) kitose ðalyse.
Visi kiti èia minimi ámoniø ir gaminiø pavadinimai gali bûti prekiø
þenklai arba registruotieji atitinkamø ámoniø prekiø þenklai.
____________________________________________________________________

< Komentarai >

Ávadas
 Pratarmë
 Diegimo komponentai

Spausdintuvo tvarkyklës parametrø nurodymas
 Spausdintuvo tvarkyklës sàrankos lango atidarymas
 Spausdintuvo tvarkyklës naudojimas

====================================================================
Ávadas
====================================================================

< Pratarmë >

Ðiame faile „Skaityk“ pateikta svarbi informacija, kaip nustatyti ir
naudoti „Canon IJ“ spausdintuvo tvarkyklæ, prie kurios „Skaityk“
ir pridedamas. „Canon IJ“ spausdintuvo tvarkyklë leidþia spausdinti
„Canon IJ“ spausdintuvu naudojant taikomàsias programas, veikianèias
kompiuteriuose, kuriuose ádiegta „Microsoft Windows 7“,
„Microsoft Windows Vista“ arba „Microsoft Windows XP“. Spausdintuvà
galësite naudoti tada, kai kompiuteryje ádiegsite spausdintuvo
tvarkyklæ.

< Diegimo komponentai >

Á diegimo paketà átraukti ðie komponentai:

 - Diegimo programa (Setup.exe).
  Skirta „Canon IJ“ spausdintuvo tvarkyklei ádiegti kompiuteryje.

 - „Canon IJ“ spausdintuvo tvarkyklë (toliau ðiame dokumente
  – spausdintuvo tvarkyklë).
  Programinë áranga, kurià naudodami galësite spausdinti
  spausdintuvu.

 - Paðalinti
  Skirta spausdintuvo tvarkyklei paðalinti ið kompiuterio.

 - „Skaityk“ (readme_lithuanian.txt).
  Ðis dokumentas. Jame pateikta svarbi informacija apie
  spausdintuvo tvarkyklæ.

====================================================================
Spausdintuvo tvarkyklës parametrø nurodymas
====================================================================

< Spausdintuvo tvarkyklës sàrankos lango atidarymas >

 - Lango atidarymas naudojant taikomàjà programà
  Paprastai naudodami taikomàjà programà spausdintuvo
  tvarkyklæ galite atidaryti pasirinkdami [Failas] >
  [Puslapio sàranka] ir spustelëdami [Spausdintuvas] arba
  pasirinkdami [Failas] > [Spausdinti...] ir spustelëdami
  [Ypatybës].

 - Lango atidarymas tiesiogiai
  Kad galëtumëte nurodyti reguliariai vykdomà sàrankà arba
  pasiekti spausdintuvo prieþiûros funkcijas, atlikite toliau
  nurodytus veiksmus.

  1) Meniu [Pradëti] pasirinkite ðiuos elementus:
    „Windows 7“:   [Árenginiai ir spausdintuvai]
    „Windows Vista“: [Valdymo skydas] > [Aparatûra ir garsas] >
             [Spausdintuvai]
    „Windows XP“:   [Valdymo skydas] >
             [Spausdintuvai ir kita aparatûra] >
             [Spausdintuvai ir faksai]
  2) Spustelëkite ketinamo naudoti spausdintuvo piktogramà.
  3) Meniu [Failas] pasirinkite [Spausdinimo nuostatos].
    Jei meniu [Failas] neatidaromas, paspauskite klaviatûros
    klaviðà [Alt], kad bûtø atidarytas meniu [Failas].

   Pastaba:
   jei pasirinkus [Spausdinimo nuostatos] nurodomi keli
   spausdintuvø modeliai, pasirinkite ketinamo naudoti
   spausdintuvo modelá.

   Pastaba:
   nekeiskite parametrø, nurodytø skirtuke [Iðsamiau], kuris
   atidaromas, kai spustelëjus [Spausdintuvo ypatybës]
   (kompiuteryje, kuriame veikia „Windows 7“) arba [Ypatybës]
   (kompiuteryje, kuriame veikia ne „Windows 7“, o kuri nors kita
   operacinë sistema) atidaromas spausdintuvo tvarkyklës sàrankos
   ekranas.
   Pakeitus kurá nors parametrà gali neveikti kai kurios
   funkcijos, tad jûs negalësite jø naudoti.

< Spausdintuvo tvarkyklës naudojimas >

 - Iðsamios informacijos apie funkcijas, susijusias su „Windows“
  64 bitø versija, þr. atitinkamoje naudojimo instrukcijoje.

 - Ájungus antspaudo, fono, kortelës / plakato ir ðablono
  spausdinimo funkcijas, naudojant kai kurias taikomàsias
  programas gali nepavykti tinkamai iðspausdinti dokumentø. Jei
  taip nutiktø, atidarykite spausdintuvo tvarkyklës sàrankos
  langà, nustatykite antspaudo, fono, kortelës / plakato ir fono
  spausdinimo funkcijos iðjungimo nuostatà ir tada spausdinkite.
  Kaip atidaryti spausdintuvo tvarkyklës sàrankos langà, þr. dalies
  „< Spausdintuvo tvarkyklës sàrankos lango atidarymas >“
  punktà „- Lango atidarymas tiesiogiai“.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.10