readme_czech.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2012. All Rights Reserved.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Ovladaè tiskárny Canon IJ verze 2.60a 64-bit Edition
Canon IJ Network Tool verze 3.1.1
pro systémy Microsoft Windows
Pokyny

____________________________________________________________________

Microsoft je registrovaná ochranná známka spoleènosti Microsoft
Corporation.
Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
spoleènosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších zemích.
Windows Vista je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
spoleènosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších zemích.
Všechny ostatní uvedené názvy spoleèností a produktù mohou být
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
pøíslušných spoleèností.
____________________________________________________________________

< Obsah >

Úvod
 Pøedmluva
 Instalaèní komponenty

Zadání nastavení ovladaèe tiskárny
 Otevøení okna Nastavení ovladaèe tiskárny
 Používání ovladaèe tiskárny

====================================================================
Úvod
====================================================================

< Pøedmluva >

Tento soubor obsahuje dùležité informace o instalaci a používání
Ovladaèe tiskárny Canon IJ, se kterým je distribuován.
Ovladaè tiskárny Canon IJ umožòuje tisknout na tiskárnì Canon IJ
z aplikací v systémech Microsoft Windows 7, Microsoft
Windows Vista nebo Microsoft Windows XP. Než zaènete tiskárnu
používat, musíte nejprve do poèítaèe nainstalovat ovladaè tiskárny.

< Instalaèní komponenty >

Instalaèní sada obsahuje následující souèásti:

 - Instalátor (Setup.exe)
  Nainstaluje Ovladaè tiskárny Canon IJ do poèítaèe.

 - Ovladaè tiskárny Canon IJ (v tomto dokumentu se používá
  název "ovladaè tiskárny")
  Software umožòující tisk na vaší tiskárnì.

 - Odinstalovat
  Odstraní ovladaè tiskárny z poèítaèe.

 - Readme (readme_czech.txt)
  Tento dokument. Obsahuje dùležité informace o ovladaèi tiskárny.

====================================================================
Zadání nastavení ovladaèe tiskárny
====================================================================

< Otevøení okna Nastavení ovladaèe tiskárny >

 - Otevøení okna z aplikace
  Obvyklým zpùsobem, jak otevøít ovladaè tiskárny z aplikace,
  je vybrat možnosti [Soubor]-[Vzhled stránky] a klepnout na
  tlaèítko [Tiskárna], nebo vybrat možnosti [Soubor]-[Tisk...]
  a klepnout na tlaèítko [Vlastnosti].

 - Otevøení okna pøímo
  Následujícím postupem mùžete zadat standardnì používaná nastavení
  nebo používat funkce údržby tiskárny.

  1) V nabídce [Start] vyberte následující možnosti:
    Windows 7:   [Zaøízení a tiskárny]
    Windows Vista: [Ovládací panely]-[Hardware a zvuk]-[Tiskárny]
    Windows XP:  [Ovládací panely]-[Tiskárny a jiný hardware]-
           [Tiskárny a faxy]
  2) Klepnìte na ikonu používaného modelu tiskárny.
  3) V nabídce [Soubor] vyberte pøíkaz [Pøedvolby tisku].
    Pokud není nabídka [Soubor] zobrazena, stisknutím klávesy [Alt]
    na klávesnici zobrazíte nabídku [Soubor].

   Poznámka:
   Pokud je po otevøení nabídky [Pøedvolby tisku] zobrazeno více
   modelù tiskáren,
   vyberte model, který chcete používat.

   Poznámka:
   Nemìòte nastavení na kartì [Upøesnit], která se zobrazí po
   otevøení obrazovky s nastavením ovladaèe tiskárny pomocí
   tlaèítka [Vlastnosti tiskárny] v systému Windows 7, nebo pomocí
   tlaèítka [Vlastnosti] v jiných systémech.
   Pokud nìkterá z tìchto nastavení zmìníte, mohou se stát nìkteré
   funkce nedostupné a nebude možné je použít.

< Používání ovladaèe tiskárny >

 - Podrobné informace o funkcích souvisejících s 64bitovými verzemi
  systému Windows naleznete v pøíslušné uživatelské pøíruèce.

 - Pokud je nastaveno razítko, pozadí, nastavení vedle sebe/plakát
  a tisk vzorku, nebudete možná moci pøesnì vytisknout dokumenty v
  urèitých aplikacích. V takových pøípadech otevøete okno nastavení
  ovladaèe tiskárny, nastavte razítko, pozadí, nastavení vedle
  sebe/plakát a tisk vzorku na vypnuto a spusťte tisk.
  Pokyny k otevøení okna nastavení ovladaèe tiskárny naleznete
  v tématu "- Otevøení okna pøímo" v èásti "< Otevøení okna
  Nastavení ovladaèe tiskárny >".

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.49