readme_turkish.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2012. All Rights Reserved.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Canon IJ Yazýcý Sürücüsü Sürüm 2.60a
Canon IJ Network Tool Sürüm 3.1.1
Microsoft Windows için
Yönergeler

____________________________________________________________________

Microsoft, Microsoft Corporation'ýn tescilli bir ticari markasýdýr.
Windows, Microsoft Corporation'ýn ABD ve/veya diðer ülkelerde bir
ticari markasý veya tescilli ticari markasýdýr.
Windows Vista, Microsoft Corporation'ýn ABD ve/veya diðer ülkelerde
bir ticari markasý veya tescilli ticari markasýdýr.
Bu belgede adý geçen diðer tüm þirket adlarý ve ürünler ilgili
þirketlerin tescilli ticari markalarý veya ticari markalarýdýr.
____________________________________________________________________

< Ýçindekiler >

Giriþ
 Önsöz
 Yükleme Bileþenleri

Yazýcý Sürücüsü Ayarlarýný Belirleme
 Yazýcý Sürücüsü Kurulumu Penceresini Açma

====================================================================
Giriþ
====================================================================

< Önsöz >

Bu Benioku dosyasý, birlikte verildiði Canon IJ Yazýcý
Sürücüsünü kurma ve kullanma hakkýnda önemli bilgiler sunar.
Canon IJ Yazýcý Sürücüsü, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows
Vista veya Microsoft Windows XP sisteminde çalýþan
uygulamalardan Canon IJ yazýcýnýzla yazdýrmanýzý saðlar.
Yazýcýnýzý kullanmadan önce, yazýcý sürücüsünü bilgisayarýnýza
yüklemeniz gerekir.

< Yükleme Bileþenleri >

Yükleme paketinde aþaðýdaki bileþenler yer almaktadýr:

 - Yükleyici (Setup.exe)
  Canon IJ Yazýcý Sürücüsünü bilgisayarýnýza yükler.

 - Canon IJ Yazýcý Sürücüsü (bu belgede "yazýcý sürücüsü" olarak
  anýlacaktýr)
  Yazýcýnýzda yazdýrabilmenize olanak tanýyan yazýlým.

 - Kaldýr
  Yazýcý sürücüsünü bilgisayarýnýzdan kaldýrýr.

 - Benioku (readme_turkish.txt)
  Bu belge. Yazýcý sürücüsüyle ilgili önemli bilgiler içerir.

====================================================================
Yazýcý Sürücüsü Ayarlarýný Belirleme
====================================================================

< Yazýcý Sürücüsü Kurulumu Penceresini Açma >

 - Pencereyi uygulamanýzdan açma
  Yazýcý sürücüsünü uygulamanýzdan açmanýn normal yolu [Dosya]-
  [Sayfa Yapýsý]'ný seçmek ve [Yazýcý] öðesini týklatmak veya
  [Dosya]-[Yazdýr...] seçeneðini belirlemek ve [Özellikler]'i
  týklatmaktýr.

 - Pencereyi doðrudan açma
  Sýk kullanýlan bir kurulum belirtmek veya yazýcýnýzýn bakým
  iþlevlerine eriþmek için aþaðýdaki yordamý kullanýn.

  1) [Baþlat] menüsünden aþaðýdaki öðeleri seçin:
    Windows 7 için:   [Aygýtlar ve Yazýcýlar]
    Windows Vista için: [Denetim Masasý]-[Donaným ve Ses]-
              [Yazýcýlar]
    Windows XP için:   [Denetim Masasý]-
              [Yazýcýlar ve Diðer Donaným]-
              [Yazýcý ve Fakslar]
  2) Kullanýlacak yazýcý modelinin simgesini týklatýn.
  3) [Dosya] menüsünden, [Yazdýrma Tercihleri]'ni seçin.
    [Dosya] menüsü görüntülenmiyorsa, görüntülemek için
    klavyenizdeki [Alt] tuþuna basýn.

   Not:
   [Yazdýrma tercihleri] öðesini seçtiðinizde birkaç yazýcý modeli
   görüntüleniyorsa, kullandýðýnýz yazýcý modelini seçin.

   Not:
   Yazýcý kurulumu ekraný, Windows 7'de [Yazýcý özellikleri] ya da
   Windows 7 dýþýndaki iþletim sistemlerinde [Özellikler]'den
   açýldýðýnda görüntülenen [Geliþmiþ] sekmesindeki ayarlarý
   deðiþtirmeyin.
   Buradaki ayarlarý deðiþtirirseniz, bazý iþlevler devre dýþý
   kalabilir ve bunlarý kullanamayabilirsiniz.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.92