readme_latvian.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Autortiesîb. CANON INC. 2000-2012. Visas tiesîbas paturçtas.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Canon IJ printera draivera versija 2.60a
Canon IJ Network Tool versija 3.1.1
operçtâjsistçmai Microsoft Windows
Instrukcijas

____________________________________________________________________

Microsoft ir Microsoft Corporation reìistrçta preèu zîme.
Windows ir Microsoft Corporation preèu zîme vai reìistrçta preèu
zîme ASV un/vai citâs valstîs.
Windows Vista ir Microsoft Corporation preèu zîme vai reìistrçta
preèu zîme ASV un/vai citâs valstîs.
Jebkâdi citi ðajâ dokumentâ minçtie uzòçmumu nosaukumi un produkti
var bût attiecîgo îpaðnieku preèu zîmes vai reìistrçtas preèu zîmes.
____________________________________________________________________

< Saturs >

Ievads
 Priekðvârds
 Instalâcijas komponenti

Printera draivera iestatîjumu norâdîðana
 Printera draivera iestatîðanas loga atvçrðana

====================================================================
Ievads
====================================================================

< Priekðvârds >

Ðajâ failâ Readme ir iekïauta svarîga informâcija par to, kâ
iestatît un lietot Canon IJ printera draiveri, kura komplektâcijâ
ir iekïauts ðis fails Readme. Canon IJ printera draiveris nodroðina
drukas iespçjas Canon IJ printerî, izmantojot lietojumprogrammas,
kas darbojas operçtâjsistçmâ Microsoft Windows 7,
Microsoft Windows Vista vai Microsoft Windows XP. Lai varçtu lietot
printeri, vispirms datorâ ir jâinstalç attiecîgais printera draiveris.

< Instalâcijas komponenti >

Instalâcijas pakotnç ir iekïauti tâlâk norâdîtie komponenti.

 - Instalâcijas programma (Setup.exe)
  Datorâ instalç Canon IJ printera draiveri.

 - Canon IJ printera draiveris (ðajâ dokumentâ: “printera draiveris”)
  Programmatûra, kas nodroðina drukâðanas iespçju printerî.

 - Atinstalçt
  Noòem printeri no datora.

 - Fails Readme (readme_latvian.txt)
  Ðis dokuments. Tajâ ir iekïauta svarîga informâcija par printera
  draiveri.

====================================================================
Printera draivera iestatîjumu norâdîðana
====================================================================

< Printera draivera iestatîðanas loga atvçrðana >

 - Loga atvçrðana lietojumprogrammâ
  Ierastais veids, kâ lietojumprogrammâ atvçrt printera draiveri,
  ir atlasît [Fails]-[Lappuses iestatîðana] un noklikðíinât uz
  [Printeris], vai arî atlasît [Fails]-[Drukât...] un noklikðíinât
  uz [Rekvizîti].

 - Loga tieða atvçrðana
  Izmantojiet tâlâk norâdîto procedûru, lai norâdîtu regulâri
  izmantotos iestatîjumus vai piekïûtu printera uzturçðanas
  funkcijâm.

  1) Izvçlnç [Sâkt] atlasiet tâlâk norâdîtos vienumus.
    Operçtâjsistçmâ Windows 7:   [Ierîces un printeri]
    Operçtâjsistçmâ Windows Vista: [Vadîbas panelis]-
                   [Aparatûra un skaòa]-[Printeri]
    Operçtâjsistçmâ Windows XP:  [Vadîbas panelis]-
                   [Printeri un cita aparatûra]-
                   [Printeri un faksi]
  2) Noklikðíiniet uz lietojamâ printera modeïa ikonas.
  3) Izvçlnç [Fails] atlasiet opciju [Drukas preferences].
    Ja izvçlne [Fails] netiek râdîta, nospiediet tastatûras
    taustiòu [Alt], lai tiktu parâdîta izvçlne [Fails].

   Piezîme.
   Ja, atlasot opciju [Drukas preferences], tiek râdîti vairâki
   printeru modeïi, atlasiet printera modeli, ko vçlaties izmantot.

   Piezîme.
   Nemainiet iestatîjumus cilnç [Papildu], kas tiek râdîta,
   atverot printera draivera iestatîðanas logu izmantojot sadaïu
   [Printera rekvizîti] operçtâjsistçmâ Windows 7 vai sadaïu
   [Rekvizîti] operçtâjsistçmâ, kas nav operçtâjsistçma Windows 7.
   Ja mainîsiet jebkuru no ðiem iestatîjumiem, atseviðías funkcijas
   var tikt atspçjotas un tâs nevarçs izmantot.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.74