EULAPLK.TXT Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

ÿþUMOWA LICENCYJNA DLA U{YTKOWNIKAUWAGA: PRZED ZAINSTALOWANIEM OPROGRAMOWANIA OBJTEGO LICENCJ PROSIMY ZAPOZNA SI Z TEKSTEM TEGO DOKUMENTU.Niniejszy dokument stanowi umow licencyjn midzy Panem/Pani oraz firm Canon Inc. z siedzib w 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia ( Canon ) i dotyczy oprogramowania oraz zwizanych z nim podrczników i ich ewentualnych aktualizacji, udostpnianych w formie elektronicznej lub w trybie online (zbiorczo Oprogramowanie ), i/lub tekstów, obrazów, grafik oraz innego rodzaju tre[ci oraz ich aktualizacji w formacie cyfrowym ( Tre[ci Towarzyszce ) udostpnianych razem z niniejsz Umow Licencyjn dla U|ytkownika (Oprogramowanie oraz Tre[ci Towarzyszce bd zwane Bcznie w niniejszym dokumencie Oprogramowaniem Objtym Licencj . Termin ten mo|e tak|e oznacza samodzielnie Oprogramowanie bdz Tre[ci Towarzyszce).INSTALUJC OPROGRAMOWANIE OBJTE LICENCJ, U{YTKOWNIK WYRA{A ZGOD NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, PROSIMY O NIEZWAOCZNE ZAMKNICIE PROGRAMU INSTALACYJNEGO. OPROGRAMOWANIE OBJTE LICENCJ NIE ZOSTANIE ZAINSTALOWANE I U{YTKOWNIK NIE BDZIE MIE PRAWA DO JEGO U{YWANIA. U|ytkownik wyra|a zgod na u|ywanie Oprogramowania Objtego Licencj tylko zgodnie z postanowieniami i warunkami przedstawionymi poni|ej.1. WBasno[ i prawa autorskie: Wszelkie prawa i tytuB do Oprogramowania Objtego Licencj oraz jego dokumentacji nale| do firmy Canon lub jej licencjodawców. Firma Canon lub jej licencjodawcy zachowuj w ka|dym czasie prawa autorskie lub inne prawa zwizane z wBasno[ci intelektualn w stosunku do Oprogramowania Objtego Licencj i jego kolejnych kopii niezale|nie od formy. O ile w niniejszej Umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, firma Canon nie udziela i nie przenosi na rzecz u|ytkownika |adnej licencji lub prawa, w sposób wyrazny lub dorozumiany, w stosunku do jakiejkolwiek wBasno[ci intelektualnej firmy Canon i jej licencjodawców. U|ytkownik nie ma prawa do modyfikowania, usuwania lub kasowania informacji o prawach autorskich firmy Canon i/lub jej licencjodawców, zawartych w Oprogramowaniu Objtym Licencj, w tym równie| w jego kopiach.2. Licencja: Licencja u|ytkownika na u|ywanie Oprogramowania Objtego Licencj nie jest wyBczna ani nie podlega przeniesieniu.(1) U|ytkownik ma prawo do u|ywania Oprogramowania ( u|ywanie oznacza przechowywanie, otwieranie, instalowanie, uruchamianie lub wy[wietlanie Oprogramowania) na swój wBasny u|ytek na wBasnych komputerach, z których osobi[cie korzysta. U|ytkownik nie ma prawa do: wynajmowania, wydzier|awiania, udzielania dalszej licencji, u|yczania, sprzeda|y, przeniesienia ani transferu Oprogramowania.(2) U|ytkownik ma prawo do: kopiowania, u|ywania i modyfikowania Tre[ci Towarzyszcych ( u|ywanie oznacza przechowywanie, otwieranie, instalowanie, uruchamianie lub wy[wietlanie Tre[ci Towarzyszcych) na swój wBasny u|ytek na wBasnych komputerach, z których osobi[cie korzysta. U|ytkownik nie ma prawa do: wynajmowania, wydzier|awiania, udzielania dalszej licencji, u|yczania, sprzeda|y, przeniesienia ani transferu Tre[ci Towarzyszcych ani ich opracowaD. U|ytkownik ma prawo do sporzdzania wydruków Tre[ci Towarzyszcych oraz ich opracowaD ( Wydruki ) oraz do bezpo[redniego i po[redniego u|ywania i kopiowania, a tak|e do dystrybuowania Wydruków do wBasnych niekomercyjnych celów. U|ytkownik nie ma prawa do bezpo[redniego ani po[redniego u|ywania ani kopiowania, ani do dystrybuowania Wydruków do komercyjnych celów. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialno[ci za korzystanie przez u|ytkownika z Tre[ci Towarzyszcych ani Wydruków ani za jakiekolwiek roszczenia lub pozwy wnoszone przeciw u|ytkownikowi bezpo[rednio lub po[rednio wynikajce z korzystania przez u|ytkownika z Tre[ci Towarzyszcych lub Wydruków, w szczególno[ci odpowiedzialno[ci i wydatków z tytuBu wszelkich roszczeD, strat, szkód, pozwów, orzeczeD, kosztów postpowania przed sdem oraz kosztów obsBugi prawnej.(3) U|ytkownik ma prawo do sporzdzania kopii zapasowych (backup) Oprogramowania Objtego Licencj w liczbie koniecznej dla jego u|ywania w dozwolonym zakresie pod warunkiem, |e wszelkie takie kopie bd zawieraBy informacj o prawach autorskich firmy Canon w formie zawartej w oryginalnej kopii Oprogramowania Objtego Licencj dostarczonej u|ytkownikowi.(4) O ile w niniejszej Umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, u|ytkownik nie ma prawa do: wynajmowania, wydzier|awiania, udzielania dalszej licencji, u|yczania, sprzeda|y, przeniesienia, transferu, kopiowania, modyfikowania, adaptowania, Bczenia, tBumaczenia, konwertowania na inny jzyk programowy, odtwarzania kodu zródBowego lub projektu Oprogramowania Objtego Licencj (reverse-engineer), dekompilowania, zmiany, demonta|u lub tworzenia prac pochodnych w oparciu o caBo[ lub cz[ Oprogramowania i do posBu|enia si inn osob do dokonania takich czynno[ci, lub u|ycia Oprogramowania Objtego Licencj przez osob trzeci, lub pozwolenia innej osobie na u|ycie Oprogramowania w inny sposób ni| wyraznie dopuszczony niniejsz Umow i w granicach wyraznie zakre[lonych prawem.3. Potwierdzenie przesyBu informacji

U|ytkownik wyraznie potwierdza i zgadza si, |e (i) w celu zapewnienia u|ytkownikowi danych i informacji najlepiej dostosowanych do [rodowiska, w ramach którego u|ytkownik uzyskuje dostp do serwerów firmy Canon lub wskazanych przez firm Canon osób trzecich, lub w celu informowania u|ytkownika o aktualizacjach Oprogramowania lub o innych sprawach, za po[rednictwem Oprogramowania mog by przesyBane bez wiedzy u|ytkownika peBne lub cz[ciowe informacje dotyczce m.in. nazwy i numeru seryjnego u|ywanej przez u|ytkownika drukarki Canon, typu Oprogramowania, ustawieD jzykowych, atramentu, stanu drukarki, regionu oraz typu systemu operacyjnego/przegldarki (o ile informacje te nie zawieraj danych osobowych u|ytkownika) oraz |e (ii) firma Canon mo|e dokonywa analiz i korzysta z takich informacji na potrzeby opracowywania nowych oraz udoskonalania jako[ci i funkcjonowania istniejcych produktów i usBug.4. Ograniczenia eksportowe: U|ytkownik zgadza si nie wysyBa i nie wywozi Oprogramowania Objtego Licencj poza granice kraju w którym zostaB on nabyty bez wymaganych zezwoleD wBa[ciwych organów. U|ytkownik zgadza si stosowa do wszelkich przepisów eksportowych oraz ograniczeD i regulacji wBa[ciwego kraju (krajów), jak równie| U.S. Export Administration Regulations ( EAR ) oraz nie eksportowa lub re-eksportowa, bezpo[rednio lub po[rednio, Oprogramowania Objtego Licencj z naruszeniem takich przepisów, ograniczeD lub regulacji, lub bez wszelkich koniecznych zezwoleD.5. Wypowiedzenie: Niniejsza Umowa obowizuje od chwili instalacji Oprogramowania Objtego Licencj do chwili jej rozwizania. U|ytkownik mo|e rozwiza Umow poprzez zniszczenie Oprogramowania Objtego Licencj, w tym wszelkich kopii. Niniejsza Umowa mo|e by tak|e rozwizana, je|eli u|ytkownik nie bdzie przestrzega jakichkolwiek jej postanowieD lub warunków. Z chwil rozwizania Umowy z jakichkolwiek przyczyn u|ytkownik niezwBocznie zniszczy wszelkie kopie Oprogramowania Objtego Licencj, w tym jakiekolwiek Oprogramowanie Objte Licencj zapisane na twardym dysku ka|dego komputera bdcego w posiadaniu lub pod kontrol u|ytkownika. Ponadto firma Canon ma prawo do dochodzenia wszelkich praw wynikajcych z umowy lub przepisów prawnych. Bez wzgldu na powy|sze postanowienia, postanowienia punktów 1, 3, 5 9 pozostaj w mocy po wypowiedzeniu niniejszej umowy.6. Wsparcie i aktualizacja: Firma Canon, jej spóBki zale|ne i powizane, ich dystrybutorzy i dilerzy nie s odpowiedzialni za konserwacj lub pomoc w u|yciu Oprogramowania Objtego Licencj przez u|ytkownika. Firma Canon, jej spóBki zale|ne i powizane, ich dystrybutorzy i dilerzy nie s zobowizani do udostpniania |adnych aktualizacji, napraw lub wsparcia technicznego w odniesieniu do Oprogramowania Objtego Licencj, o ile stosowne uzgodnienia na pi[mie zawarte przez firm Canon i wy|ej wymienione podmioty z u|ytkownikiem nie stanowi inaczej.7. OGRANICZONA GWARANCJA. OPROGRAMOWANIE OBJTE LICENCJ JEST DOSTARCZONE W STANIE TAKIM W JAKIM SI ZNAJDUJE BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI OKREZLONEJ WYRAyNIE LUB NAAO{ONEJ PRAWEM, W SZCZEGÓLNOZCI GWARANCJI DOTYCZCEJ WARTOZCI HANDLOWEJ, JAKOZCI I/LUB PRZYDATNOZCI DLA OKREZLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA {ADNYCH PRAW, TYTUAÓW WAASNOZCI LUB INTERESÓW, WACZAJC, BEZ ZASTRZE{EC, PRAWA WAASNOZCI INTELEKTUALNEJ.U{YTKOWNIK PONOSI CAAKOWITE RYZYKO CO DO JAKOZCI I REZULTATÓW DZIAAANIA OPROGRAMOWANIA OBJTEGO LICENCJ. JE{ELI OPROGRAMOWANIE OBJTE LICENCJ OKA{E SI WADLIWE, U{YTKOWNIK (A NIE FIRMA CANON, JEJ SPÓAKI ZALE{NE LUB POWIZANE, ICH DYSTRYBUTORZY I DILERZY) PONOSI CAAKOWITY KOSZT WSZELKICH KONIECZNYCH NAPRAW, OBSAUGI LUB POPRAWEK.NIEKTÓRE KRAJE LUB JURYSDYKCJE NIE POZWALAJ NA WYACZENIE GWARANCJI NAAO{ONEJ PRAWEM, W TAKICH PRZYPADKACH POWY{SZE WYACZENIE NIE STOSUJE SI DO U{YTKOWNIKA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE U{YTKOWNIKOWI OKREZLONE UPRAWNIENIA, LECZ MOG MU PRZYSAUGIWA TAK{E INNE PRAWA RÓ{NICE SI W ZALE{NOZCI OD KRAJU LUB JURYSDYKCJI.FIRMA CANON NIE GWARANTUJE, {E FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU OBJTYM LICENCJ SPEANI OCZEKIWANIA U{YTKOWNIKA LUB {E DZIAAANIE OPROGRAMOWANIA OBJTEGO LICENCJ BDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BADÓW.Je|eli Oprogramowanie Objte Licencj jest dostarczone przez firm Canon na no[niku, takim jak CD-ROM, firma Canon gwarantuje, |e no[nik, na którym Oprogramowanie Objte Licencj jest zapisane, jest wolny od wad materiaBowych i produkcyjnych w warunkach normalnego u|ywania przez okres dziewidziesiciu (90) dni od daty nabycia wskazanej na rachunku lub w inny sposób uznawany przez firm Canon.UPRAWNIENIA KLIENTA. Jedyna odpowiedzialno[ firmy Canon i jej licencjodawców oraz jedyne uprawnienie u|ytkownika polega na wymianie no[nika niespeBniajcego warunków OGRANICZONEJ GWARANCJI, zwróconego do lokalnej spóBki zale|nej firmy Canon, dziaBajcej w kraju, w którym zostaBo nabyte Oprogramowanie Objte Licencj, z kopi rachunku lub innym dokumentem uznawanym przez firm Canon. OGRANICZONA GWARANCJA nie ma zastosowania, je|eli wada no[nika jest wynikiem wypadku, nadu|ycia lub wadliwego zastosowania Oprogramowania Objtego Licencj i nie ulega ona przeniesieniu na kogokolwiek innego ni| oryginalny u|ytkownik Oprogramowania Objtego Licencj.8. ZRZECZENIE SI GWARANCJI. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA ZASTPUJE WSZELKIE GWARANCJE, WARUNKI, ZAPEWNIENIA, ZOBOWIZANIA, POSTANOWIENIA I ZOBOWIZANIA WYNIKAJCE Z USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH, DZIAAAC HANDLOWYCH I INNYCH DZIAAAC, KTÓRE TO WSZYSTKIE ZOSTAJ NINIEJSZYM WYACZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO.9. WYACZENIE ODPOWIEDZIALNOZCI ZA SZKODY NASTPCZE I PRZYPADKOWE ORAZ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOZCI. W {ADNYM PRZYPADKU FIRMA CANON LUB JEJ LICENCJODAWCY NIE BD ODPOWIEDZIALNI WOBEC U{YTKOWNIKA ZA {ADNE BEZPOZREDNIE, POZREDNIE, NASTPCZE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB INNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOZCI ODPOWIEDZIALNOZCI ZA UTRAT ZYSKÓW, PRZERW W DZIAAALNOZCI GOSPODARCZEJ LUB UTRAT INFORMACJI GOSPODARCZEJ), NIEZALE{NIE OD TEGO, CZY FIRMA CANON LUB JEJ LICENCJODAWCY POINFORMOWALI O MO{LIWOZCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOZ FIRMY CANON I JEJ LICENCJODAWCÓW WYNIKAJCA Z LUB W ZWIZKU Z NINIEJSZ UMOW, NIEZALE{NIE OD TEGO, CZY JEST TO ODPOWIEDZIALNOZ KONTRAKTOWA, DELIKTOWA (W SZCZEGÓLNOZCI W ZWIZKU Z NIEDOPEANIENIEM NALE{YTEJ STARANNOZCI) LUB W INNYM PRZYPADKU BDZIE OGRANICZONA DO WYSOKOZCI FAKTYCZNIE ZAPAACONEJ PRZEZ U{YTKOWNIKA ZA PRODUKT FIRMY CANON DLA KTÓREGO PRZEZNACZONE BYAO OPROGRAMOWANIE OBJTE LICENCJ LUB KWOTY PICIU DOLARÓW USA (5,00 USD), ALBO JEJ RÓWNOWARTOZCI W WALUCIE LOKALNEJ.{ADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE NARUSZA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTÓW.10. Postanowienie ogólne: Niniejsza Umowa stanowi caBkowite porozumienie midzy u|ytkownikiem i firm Canon w odniesieniu do Oprogramowania Objtego Licencj i zastpuje wszelkie ustne lub pisemne o[wiadczenia, umowy lub porozumienia dotyczce Oprogramowania Objtego Licencj. {adna strona nie bdzie miaBa |adnych uprawnieD w zwizku z jakimkolwiek o[wiadczeniem, na podstawie którego zawarBa niniejsz Umow (o ile o[wiadczenie takie nie byBo faBszywe), a jedyne uprawnienia strony w zwizku z naruszeniem Umowy przewiduje niniejsza Umowa.Je|eli w jakimkolwiek czasie cz[ niniejszej Umowy zostanie uznana przez sd wBa[ciwej jurysdykcji za caBkowicie lub cz[ciowo niedozwolon, niewa|n lub niewykonaln w jakimkolwiek zakresie, to fakt taki nie bdzie miaB wpBywu na zgodno[ z prawem, wa|no[ lub wykonalno[ innych postanowieD niniejszej Umowy.Zaniechanie lub opóznienie firmy Canon w realizowaniu jakichkolwiek uprawnieD lub przysBugujcych jej roszczeD na podstawie niniejszej Umowy w |adnym wypadku nie bdzie stanowiBo zrzeczenia si takich uprawnieD lub roszczeD.Zmiany niniejszej Umowy nie bd skuteczne, o ile nie zostan dokonane na pi[mie i podpisane przez upowa|nionych przedstawicieli firmy Canon.Postanowienia niniejszej Umowy w zakresie dotyczcym spóBek zale|nych i/lub powizanych firmy Canon mog by bezpo[rednio wykonywane przez takie spóBki zale|ne i/lub powizane.Informacja rzdu USA o ograniczonych uprawnieniach

Oprogramowanie Objte Licencj dostarczane rzdowi USA na mocy staraD poczynionych od dnia 1 grudnia 1995 r. jest dostarczane wraz z prawami i ograniczeniami licencji komercyjnej opisanymi w innym miejscu niniejszej Umowy. Oprogramowanie Objte Licencj dostarczane rzdowi USA na mocy staraD poczynionych od dnia 1 grudnia 1995 r. jest dostarczane z OGRANICZONYMI UPRAWNIENIAMI okre[lonymi odpowiednio w przepisach handlowych FAR, 48 CFR 52.227-14 (CZERWIEC 1987) lub DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (PAyDZIERNIK 1988).

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.25