EULAKOR.TXT Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

ÿþ\ÍÈ ¬À©ÆÇ |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁüÈXÇ: ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕ0® ÈÐÅ ø¼ 8»Á|¹ }Ç<ÇíÂÜÂ$Æ.ø¼ 8»Á² ø¼ \ÍÈ ¬À©ÆÇ |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁ@Æ hÕØ® Èõ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å Õ\¸ø­¨·, ̹}Å Çä²tº ­(¸ ÈÇ $ÁºÁ ¶² (Æ|·xÇ $ÁºÁ ¼ ø­ ÅÅp³tǸÒ(ÍmÎXÕìÅ "ÁÕ¸ÒèÆ´Å"|·à¬ hÕ) ¼/¶² MѤ¸Ò, tÇø»ÀÉ, ø­·=Õü¬ µÀÉ8Ñ ÖÝÂ<Ç\¸ ´ 0®ÀÐ Ç1Á<» ¼ ø­ ÅÅp³tǸÒ("XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ"|·à¬ }ÅhÕ)ÐÅ ³\Õ ¬À©ÆÇ@Æ Canon Inc.("Canon"tÇ|·à¬ }ÅhÕ, Ö¬À ÇXÎ: 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan) ¬ÀtÇXÇ |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁÇȲä²(tÇXÕ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ XÏPÑ Î p³tÇ0Ѳ ¬Ä¼È<Ç\¸, ¶² ÍmÎXÕìÅ "¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å"|·à¬ hÕ).¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕ² ½¬°Æ, ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ tÕù² pÈmÕÐÅ l­Á´² p³ Ù³XÇXÕ² ¬<Ç\¸ ¬üÈ)´È²ä². ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ pÈmÕÐÅ Ù³XÇXÕÀÉ JŲ ½¬°Æ, ÉÜ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ ë²<ÇíÂÜÂ$Æ. ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèƴŬ $ÁXδÀÉ JÅଠ¬À©ÆǬ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕ² ­\ÕtÇ ÆŬ )´È²ä². ä²LÇü¬ ¬@Ç pÈmÕ ¼ pÈt¬ÐÅ̹ 0µ|· ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕ² p³ Ù³XÇiÕȲä².1. Á Ç­ ¼ ÈÇ­: ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å HÅXÇ ¨ºà´ ­¬¹, È©º ¼ tÇuÇ@Ç Canon¬À 9Ö@Ç Canon¬ÀXÇ |·tÇ<Á¤Â¬ Á ÇiÕȲä². Canon¬À 9Ö@Ç Canon¬ÀXÇ |·tÇ<Á¤Â² ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ ¬È ÖÝÂXÇ ­(¸ ¬Àø¼ HÅXÇ ¨ºà´ ÈÇ­ ¼ ÀÉÈ Á Ç­DÇ ¸ÅÈà´ÀÉ ô¼ ÇiÕȲä². ø¼ 8»ÁÐÅÁ ºÜÂ\Õ xÆÐÅ Canon¬À ¼ Canon¬ÀXÇ |·tÇ<Á¤ÂXÇ ÀÉÈ Á Ç­ÐÅ ­\Õ ¨ºà´ ºÜÂÈtÇ° TÅÜÂÈxÇ |·tÇ<Á¤Â 9Ö@Ç ­¬¹² Canon¬ÀÐÅÁ ¬À©ÆÇÐŬ Èì²´p¬° ÈÕ¬´ÀÉ JŵÂȲä². ¬À©ÆDz ø¼ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å 9Ö@Ç ­(¸ ¬Àø¼ÐÅÁ ìÓhÕ\Õ Canon¬À ¼/9Ö@Ç Canon¬ÀXÇ |·tÇ<Á¤ÂXÇ ÈÇ­ \ÔÜÂ|¹ ÂÈ, Èp¬XÕp¬° ­ÀÈ`Õ  ÆŵÂȲä².2. |·tÇ<Á¤Â: ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕ² |·tÇ<Á¤Â² D¾Å³ÈÈtÇଠD¾ÅijÈÇȲä².(1) ¬À©ÆǬ ¬xÇÈxÇ ©Æij\¸ ìÅì· ôÎèÔ0ÑÐÅÁ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ("¬À©Æ"tÇ· ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ È¥Ç, \¸Ü´, $ÁXÎ, äÂÕ ¶² \ÔÜÂXÕ² ¬Ç)XÕ² ¬DÇ ÈÕ©ÆiÕȲä². ¬À©ÆDz ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ dz, Ç(Ì, ¬À©Æ ÈÕ¬, ³ìÅ, Óä¹, Åij, tÇÈXÕp¬° xÇijXÕÀÉ »ºiÕȲä².(2) ¬À©ÆǬ ¬xÇÈxÇ ©Æij\¸ ìÅì· ôÎèÔ0ÑÐÅÁ XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ|¹ õ¼¬À, ¬À©ÆXÕଠÂÈ("¬À©Æ"tÇ· XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ|¹ È¥Ç, \¸Ü´, $ÁXÎ, äÂÕ ¶² \ÔÜÂXÕ² ¬Ç)XÕ² ¬DÇ ÈÕ©ÆiÕȲä². ¬À©ÆDz XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ ¼ ø­ ÓÝÀ<»DÇ Ç³, Ç(Ì, ¬À©Æ ÈÕ¬, ³ìÅ, Óä¹, Åij, tÇÈXÕp¬° xÇijXÕÀÉ »ºiÕȲä². ¶\Õ ¬À©ÆǬ XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ ¶² ø­ ÓÝÀ<»DÇ xÇÄÁ("xÇÄÁ<»"tÇ|·à¬ }ÅhÕ)XÕଠ¬xÇÈtÇଠD¾ÁÀÅÅÈxÇ ©Æij\¸ ø­ xÇÄÁ<»DÇ ¬À©ÆXÕp¬°, ¬À©ÆÕp¬°, õ¼¬ÀXÕp¬°, õ¼¬ÀÕp¬° 0¼ìÓXÕ² ¬DÇ ÈÕ©ÆiÕȲä². ¬À©ÆDz ø­ xÇÄÁ<»DÇ ÁÀÅÅÈxÇ ©ºÈ<Ç\¸ ¬À©ÆXÕp¬°, ¬À©ÆÕp¬°, õ¼¬ÀXÕp¬°, õ¼¬ÀÕp¬° 0¼ìÓ`Õ  ÆŵÂȲä². Canon¬À² ¬À©ÆÇXÇ XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ ¼ xÇÄÁ<» ¬À©ÆÐÅ ³tÕ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JÅ<Çpº, XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ ¼ xÇÄÁ<» ¬À©Æ<Ç\¸ xÇtÕ ¼ÝÀÕp¬°, ø­ ¬À©Æü¬ ­(¸´ ¨ºà´ ­Ìl­, ÁäÂ, <ÕtÕ, Á¡Á, ¬ÇÓ, Á¡Á D¾©Æ ¼ À¼8Ö¬À ÁÀô²D¾\¸ xÇ\Õ EÌÇtÇ° D¾©ÆDÇ ìÓhÕXÕìÅ ¬À©ÆÇ|¹ ÁÀ³\¸ \Õ ¨ºà´ ­Ìl­@Æ Á¡ÁÐÅ ³tÕ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä².(3) ¬À©ÆDz ÈÕ¬´ ¬À©ÆDÇ ÀÉÐÆXÕ0® ÇXÕìÅ |ÇÈ\Õ ÂÉ·XÇ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å 1¼ÅÅ ¬Àø¼DÇ Ì¹ä´  ÇÀÉ̹ ¬À©ÆÇÐŬ Èõ¬´ ÐÆø¼ÐÅÁ \ÔÜ´ Canon ÈÇ­ \ÔÜÂ|¹ ìÓhÕtÕ|Å iÕȲä².(4) ìÅ0®ÐÅÁ ºÜÂÈ<Ç\¸ Ü­È\Õ xÆÐÅ ¬À©ÆDz ø¼ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ dz, Ç(Ì, ¬À©Æ ÈÕ¬, ³ìÅ, Óä¹, Åij, tÇÈ, xÇij, õ¼¬À, ¬ÇÝÀ, ÂÈ, ¬¸Ó, iÕѼ, ¼íÅ, ä²x¹ Õ\¸ø­·
¼ ¸Å´Å\¸ À¼XÖ, ¬¹¼¤Â ÔÅÀÉȲ´Å, µôÎÓ|Ç, À¼½¬, µ¤Â´ÅHÁ¾XÕp¬° ø¼ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ Ƚ ¶² ½½DÇ 0®ÍXÕìÅ ÓÝÀ<»DÇ Ì¹ä´  ÆÅà¬, ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅÁ ºÜÂÈ<Ç\¸ ÈÕ¬XÕp¬° ¼`¹ÐÅÁ ºÜÂÈ<Ç\¸ ÈÕ¬XÕ² ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠȼÀÇÐŬ ø­ì·\Õ ÕÇ|¹ XÕp¬° ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕ² ¬DÇ ÈÕ¬`Õ  ÆŵÂȲä².3. Èô¼ È¡Á ¹ÂxÇ

¬À©ÆDz ä²LÇ pÈmÕÐÅ ³tÕ º1¼× ¹ÂxÇXÕଠٳXÇiÕȲä². (i) Canon ¶² CanonÐÅÁ ÀÉÈ\Õ ÀЬÀXÇ Á¼ÐÅ aÅ8Á¤Â`Õ Lµ ¬À©ÆÇXÇ XÖ½¬ÐÅ ¬¥Ç ÈiÕ\Õ Èô¼ ¼ p³tÇ0Ñ|¹ Èõ¬XÕ0® ÇXÕìÅ, ¶² ¬À©ÆÇÐŬ È0®È<Ç\¸ LŬ¹ÀÉ JÅଠÁÕ¸ÒèÆ´Å ÅÅp³tǸҰ 0®ÀÐ Èô¼|¹ ¬À©ÆÇÐŬ LŬ¹0® ÇXÕìÅ |ǽ ÁÕ¸ÒèƴŲ ¬À©ÆXÕ² Canon Õ°¹0Ñ ÈÔXÇ tǹü¬ |Ç(¸ ¼8Ö, ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÇÖ, ¸Å´Å $ÁÈ, ÇlÐ Èô¼, Õ°¹0Ñ ÁÀÜÐ, ÀÉíÅ ¼ OS/¾|·°ÆÈ ÇÖ(È¡Á´ Èô¼² ¬À©ÆÇXÇ ¬xÇ Èô¼|¹ ìÓhÕXÕÀÉ JÅLÇ) ñ´ Ƚ ¶² |ǽ Èô¼|¹ È¡Á`Õ  ǵÂȲä². (ii) ÈÔ ¬¼ ¼ ÈÔ ÔÈÉü¬ ÁD¾¤ÂXÇ ¥ÕÁÀDÇ ÇXÕìÅ Canon@Ç tÇì·\Õ Èô¼|¹ ½ÁXÕଠ¬À©Æ`Õ  ǵÂȲä².4. ÂÍ È\Õ: ¬À©ÆDz tÕù² ȽXÇ ÈÕ¬ ÆÅtÇ ÁÁ m­¬ xÆXÇ ä²x¹ m­¬ÐÅ ø¼ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ô¼´°p¬° ¬8Ȭ  ÆŵÂȲä². ¬À©ÆDz ø»m­ ÂÍÜ­ÈÜ­È("EAR"|·à¬ }ÅhÕ)ü¬ hÕØ® tÕù² m­¬XÇ ÂÍ ¼`¹, È\Õ ¼ Ü­ÈDÇ ÉÂtÕ|Å XÕpº tÇð· ¼`¹, È\Õ ¼ Ü­ÈDÇ Ç¼XÕp¬° DÕÆ\Õ ¹ÂxÇ ÆÅtÇ ÁÉÈ 9Ö@Ç ¬ÈÈ<Ç\¸ ø¼ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÂÍ ¶² ¬ÇÂÍ`Õ  ÆŵÂȲä².5. È°¬: ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕ² Ù³ÜÂÐÅ ø¼ Ĭ}ÅÁ¬ ¨Ö%¸DÇ ¼×XÕଠĬ}ÅtÇ È°¬ ´ LµL®ÀÉ ǨÖiÕȲä². ¬À©ÆDz ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ¨ºà´ ¬Àø¼DÇ Ó0®XÕìÅ ø¼ Ĭ}ÅÁ|¹ È°¬`Õ  ǵÂȲä². ø¼ Ĭ}ÅÁ² ¬À©ÆǬ tÕù² pÈmÕ ¼ pÈt¬DÇ ÉÂXÕÀÉ JŲ ½¬°ÆÐÅij È°¬)´È²ä². ÐÆxÇü¬ ÁÀ­ÆÅtÇ È°¬ ÜÂ, ¬À©ÆǬ Á Ç, ­¬¹ ¶² È´ÅXÕ² ôÎèÔ0ÑXÇ XÕÜ´µ¤ÂlÐЊȥÇ\Õ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ¨ºà´ ¬Àø¼DÇ ÉÜ Ó0®tÕ|Å iÕȲä². ø­ xÆÐÅ Canon¬À² ¬È Ĭ}ÅÁÀXÇ ¶² ¼È ­¬¹, ­%¸ ¶² 0¼ÁÀDÇ tÇÕXÕ² ­\ÕtÇ ÇµÂȲä². È Â\Õ ´°©ÆÐÅ ­Ä¬ÆÅtÇ È1mÕ, È3mÕ, È5mÕ~È9mÕ@Ç tÇ Ä¬}ÅÁXÇ ´Å µ\Õ È°¬ÐÅij tÈÁiÕȲä².6. ÀÉÐÆü¬ ÅÅp³tǸÒ: Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ@Ç ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÇÀÉ ô¼ ¶² ¬À©Æ ÀÉÐÆÐÅ ³XÕìÅ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä². ÇXÇ pÈmÕÐÅÁ ºÜÂÈ<Ç\¸ Ù³XÇ\Õ ¬DÇ ÈxÆXÕଠCanon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ@Ç ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÅÅp³tǸÒ, $ÆX¹ ÂÈ ¶² ÀÉÐÆÐÅij EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä².7. È\Õ´ ô¼É.  ø¼ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèƴŲ ¨ºà´ ºÜÂÈtÇ° TÅÜÂÈxÇ ô¼É(TÅÜÂÈxÇ ô¼ÉDÇ ìÓhÕ\Õ ¨ºà´ ô¼É, 9Ö@Ç ÁÀÔ1Á, ¹ÒÈ ©ºÈDÇ Ç\Õ ÔÈÉ ¼/¶² ÈiÕ1Á, 9Ö@Ç ´Å¤µ ­¬¹XÇ iÕ¼1Á, È©º ¼ tÇuÇ, 4»È\Õ, ÀÉÈ Á Ç­) ÆÅtÇ "Dz ø­³\¸" Èõ¬)´È²ä².¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÔÈÉü¬ äÂÕÐÅ ³\Õ ¨ºà´ ÇØÕ@Ç ¬À©ÆǬ ô²ù²iÕȲä². ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ °¬hÕtÇ ÇDÇ ½¬°Æ, ¬À©ÆÇ(Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀtÇ DÅȲ|·)¬ DÕÆ\Õ ÁD¾¤Â,  Á 9Ö@Ç ÂÈ D¾©ÆDÇ ½ô²iÕȲä².´Å¤µ üÈ 9Ö@Ç ¬À¼­@Ç TÅÜÂÈxÇ ô¼É ¶² pÈt¬ 0¼È|¹ ÈÕ©ÆXÕÀÉ JÅ0® Lµ8»ÐÅ ÇXÇ ô¼É 0¼Ȭ ¬À©ÆÇÐŬ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ  ǵÂȲä². ø¼ ô¼É@Ç ¬À©ÆÇÐŬ ¹ÒÈ ¼È ­¬¹|¹ ½ìÅXÕpº ìÅì· üÈ@Æ ¬À¼­ÐÅ 0µ|· ì²|·Àɲ ä²x¹ ­¬¹Ä³ ½ìÅ`Õ  ǵÂȲä².Canon¬À² ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´ 0®¥²tÇ ¬À©ÆÇXÇ Æl­ÐÅ ½iÕ´p¬° ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ pÈÇtÇ ÀÉ¥Ç ¼ÀÉ JÅp¬° ÐÅì· ÆÅLÇDÇ ô¼ÉXÕÀÉ JŵÂȲä².¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèƴŬ CD-ROMü¬ ¬@Ç ä¹¬<»\¸ Èõ¬´´Å ÇDÇ ½¬°Æ, Canon¬À² ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèƴŬ ȥǴ´Å Dz 乬<»tÇ ÆÂÉ ¶² Canon¬À¬ ÈÕ©Æ\Õ 0®ÀÐ )¼ÝÂ<Ç\¸ ÉY¾´² l­ä¹|Ç\¸½0Ñ 90|Ç tÇ´°XÇ ÈÁÀÈxÇ ¬À©Æ 0®¬ Ù³HÅ ÈÔ ¶² õ¬ÈXÇ °¬hÕtÇ ÆÅLÇDÇ ô¼ÉiÕȲä².ବ 0¼ÁÀ. Î|±ü¬ Î|±|·tÇ<ÁÁXÇ ¨ºà´ EÌÇü¬ ųÈÈ l­ÈEÌ@Ç Î|±XÇ ÆÂÉ ¶² Î|±tÇ xÇÈhÕDÇ XÇø»XÕ² ä²x¹ Âè²ü¬ hÕØ® ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ l­Ç\Õ tÕù²m­¬ÐÅÁ ´ÆƴଠDz ÀÉíÅÓä¹ÈÐÅ ¼XÖ´ ä¹´ÌXÇ P­´Ì|Ç Ð¿ Ç È\Õô¼ÉÁXÇ XÇ4»|¹ tÇÕXÕ² ¬@Ç DÅٲȲä².8. ô¼É p¬½­. ÇXÇ È\Õ´ ô¼É@Ç ¬À©ÆÇÐŬ É Ç|Ç\Õ ô¼ÉtÇଠ¼`¹XÇ \ͳ ¼Ç HÅÐÅÁ ¼Ü­, ­µÂ¼, 4»íÅ ­@¸, 4»íÅ ü¬È ñ´ÐÅ TÅÜÂ\Õ ô¼É, pÈt¬, ÄÉ Â, ¹Â°, pÈmÕ ¼ XÇ4»|¹ p¬½iÕȲä².9. ½ÂÈtÇଠÓÝÀÈxÇ ÁtÕXÇ 0¼È ¼ EÌÇ È\Õ. Canon¬À 9Ö@Ç Canon¬ÀXÇ |·tÇ<Á¤Â¬ ÁÁÀXÇ ¬¥²1ÁÐÅ ­XÕìÅ ­à¬ ¼XÅDÇ ÀÉ|·Ä³, Canon¬À 9Ö@Ç Canon¬ÀXÇ |·tÇ<Á¤Â² ÁÉÈÈ, ¬ÈÈ, ÓÝÀÈ, ½ÂÈ, È8»ÈxÇ ÁtÕ° ä²x¹ ¨ºà´ ÁtÕ(ÆÅÅ ÂuÇXÇ ÁäÂ, ÆÅÅ Éè² ¶² ÆÅÅ Èô¼XÇ ½äÂDÇ ìÓhÕXÕ°, tÇÐÅ \ÕÈXÕÀÉ JÅLÇ)ÐÅ ³XÕìÅ ´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij EÌÇÀÉÀÉ JŵÂȲä². ø¼ Ĭ}ÅÁ\¸ xÇXÕp¬° ø¼ Ĭ}ÅÁ@Æ ­(¸´ Canon¬À 9Ö@Ç Canon¬ÀXÇ |·tÇ<Á¤ÂXÇ Ƚ EÌÇ@Ç Ä¬}ÅÁ° ½¼ ÕÇ(Á@Ö ìÓhÕXÕ°, tÇÐÅ \ÕÈXÕÀÉ JÅLÇ) ñ´ÐÅÁ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å $ÁĬ|¹ Ç\Õ Canon ÈÔXÇ äÂÈ ¬©¬ 9Ö@Ç 5ì²ì·(US$5.00) 9Ö@Ç tÕù² m­¬XÇ m­´° µÑTÖÐÅ ÁÀù²\Õ ¬©¬ ÉÐÅÁ ±@Ç ¬©¬DÇ ÀɽXÕ² ¬ÐÅ̹ \ÕÈiÕȲä².ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ DÅ4»¬Ä³ Á ÇÇXÇ ¼È ­¬¹ÐŠƥÕDÇ ø»XÎÀÉ JŵÂȲä².10. |Ǽ Ü­È: ø¼ Ĭ}ÅÁ² ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ­XÕìÅ ¬À©ÆÇ@Æ Canon¬À ¬ÀtÇÐÅ ´Ì°¬\Õ DÆÈ\Õ Ä¬}ÅtÇpº, ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ³\Õ tÇÈXÇ ¨ºà´ l­P´ ¶² Átº ÄÉ Â, Ĭ}Å ¶² ÖÁÀDÇ ³´ÌiÕȲä². ù²¬ÀÇ ´Å² |Ç)¼Ä³ ø¼ Ĭ}ÅÁ(¬À0®ÈxÇ 1ÁºDÇ ÈxÆhÕ)XÇ 1ÁºDÇ ÂÈ`Õ  ÆÅଠ|Ç)¼XÇ ÂÈ@Ç ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ ³\Õ Ç}ÅtÇ|·à¬ xÇÉ)´È²ä².¬À¼­XÇ ¼ÐÆÐÅÁ ¼`¹ÐÅ XÇXÕìÅ ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ ´Å¤µ Ü­ÈtÇ Ƚ ¶² ½½È<Ç\¸ ½¼, 4»¨Ö, ¶² ÑÉÕ ½¬¥²XÕä²à¬ Ó°¬´² ½¬°Æ, tÕù² Ü­È@Ç ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ ÇìÅ Ü­ÈXÇ iÕ¼1Á, ǨÖ1Á ¶² ÑÉÕ ¬¥²1ÁЊƥÕDÇ ø»XÎÀÉ JŵÂȲä².ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ ´Å¤µ ­¬¹, ­%¸ ¶² 0¼ÁÀDÇ tÇÕ`Õ ÜÂXÇ Canon¬ÀXÇ äÂ(Ó ¶² Àɴ̲ ´Å¤µ ÁÀiÖÐÅÁij tÕù² ­¬¹, ­%¸ ¶² 0¼ÁÀÐÅ ³\Õ ­¬¹ ìÓ0®\¸ ¬üÈ´ÀÉ JŵÂȲä².Canon¬À¬ ÇÇ\Õ ³¬¹xÇtÇ ÁºXÕÀÉ JŲ \Õ, ø¼ Ĭ}ÅXÇ ÂÈ@Ç ¨Ö%¸DÇ ¼×XÕÀÉ JŵÂȲä².ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅÁ Canon ÇÖ¬À ¼/¶² È4׬ÀÐÅ ­\Õ Ü­È@Ç Canon ÇÖ¬À ¼/¶² È4׬ÀÐÅ XÇtÕ ÁÉÈ äÂÕ)´È²ä². ø»m­ ȽXÇ È\Õ´ ­¬¹ à¬ÜÂ

1995D± 12ÔÆ 1|ǽ0Ñ ¶² tÇÄÖXÇ pÈmÕÐÅ XÇp¬XÕìÅ ø»m­ ȽÐÅ Èõ¬´ ¨ºà´ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèƴŲ tÇ 8»ÁÐÅ ºÜ´ ÁÀÅÅ |·tÇ<Á¤Â ­¬¹ ¼ È\Õü¬ hÕØ® Èõ¬)´È²ä². 1995D± 12ÔÆ 1|Ç tÇÈXÇ pÈmÕÐÅ XÇp¬XÕìÅ ø»m­ ȽÐÅ Èõ¬´ ¨ºà´ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèƴŲ FAR, 48 CFR 52.227-14(1987D± 6ÔÆ), ¶² DFAR, 48 CFR 252.227-7013(1988D± 10ÔÆ)ÐÅ ºÜ´ È\Õü¬ hÕØ® Èõ¬)´È²ä².

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.72