Slovenian.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

ÿþLICENNA POGODBA ZA KONNEGA UPORABNIKAPOZOR: PRED NAME`ANJEM LICENCIRANE PROGRAMSKE OPREME PREBERITE TA DOKUMENT.To je licen
na pogodba med vami in podjetjem Canon Inc. s sede~em na naslovu 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonska (»Canon«), glede programske opreme, z njo povezanih elektronskih ali spletnih priro
nikov in morebitnih posodobitev teh priro
nikov (skupaj »Programska oprema«) in/ali besedila, slik, grafike in drugih izdelkov v digitalnem formatu ter morebitnih posodobitev teh izdelkov (»Podatki o vsebini«), ki vam je ponujena s to Licen
no pogodbo za kon
nega uporabnika (v nadaljevanju tega dokumenta bodo programska oprema in podatki o vsebini posamezno ali skupno imenovani kot »Licencirana programska oprema«).Z NAME`ANJEM LICENCIRANE PROGRAMSKE OPREME SE STRINJATE, DA STE ZAVEZANI DOLOILOM TE POGODBE. E SE Z DOLOILI TE POGODBE NE STRINJATE, TAKOJ ZAPRITE NAMESTITVENI PROGRAM. LICENCIRANA PROGRAMSKA OPREMA SE NE BO NAMESTILA IN NE BOSTE JE SMELI UPORABLJATI. Strinjate se, da boste licencirano programsko opremo uporabljali le v skladu z dolo
ili in pogoji, ki so opredeljeni spodaj.1. Lastniatvo in avtorske pravice: Vse pravice, pravni naslovi in zahteve v licencirani programski opremi so last podjetja Canon ali njegovih licen
nih partnerjev. Podjetje Canon ali njegovi licen
ni partnerji vedno obdr~ijo vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine v licencirani programski opremi in vseh poznejaih kopijah te opreme ne glede na obliko. Razen v obliki, ki je izrecno navedena v tem dokumentu, vam podjetje Canon za nobeno intelektualno lastnino Canona in njegovih licen
nih partnerjev ne prenese ali dovoli nikakrane izrecno izra~ene ali nakazane licence ali pravice. Obvestila o avtorskih pravicah podjetja Canon in/ali njegovih licen
nih partnerjev, ki so v licencirani programski opremi, vklju
no s kakrano koli kopijo te opreme, ne smete spreminjati, odstraniti ali izbrisati.2. Licenca: Vaaa licenca za uporabo licencirane programske opreme ni ekskluzivna niti prenosljiva:(1) Programsko opremo lahko uporabljate (»uporaba« pomeni shranjevanje, nalaganje, namea
anje, izvraevanje ali prikaz programske opreme) v ve
 ra
unalnikih za svojo lastno uporabo. Programske opreme ne smete dati v najem, zakup, prodati, dodeliti, poslati, prenesti ali ustvariti podlicence,(2) Podatke o vsebini lahko kopirate, uporabljate in spreminjate (»uporaba« pomeni shranjevanje, nalaganje, namea
anje, izvraevanje ali prikaz podatkov o vsebini) v ve
 ra
unalnikih za svojo lastno uporabo. Podatkov o vsebini in njihovih izpeljav ne smete dati v najem, zakup, prodati, dodeliti, poslati, prenesti ali ustvariti podlicence. Podatke o licenci in njihove izpeljave lahko tudi tiskate (»Tiskanje«), poleg tega pa lahko natisnjene podatke uporabljate, kopirate in razdeljujete za lastne nekomercialne namene. Natisnjenih podatkov ne smete uporabljati, kopirati in razdeljevati za komercialne namene. Podjetje Canon ni odgovorno za vaao uporabo podatkov o vsebini in natisnjenih izvodov teh podatkov, niti za kakrano koli zahtevo ali to~bo, do katere pride zaradi ali v kakrani koli povezavi z uporabo podatkov o vsebini in natisnjenih izvodov teh podatkov, vklju
no s kakrano koli odgovornostjo ali stroaki, ki izhajajo iz vseh zahtev, izgub, poakodb, to~b, razsodb, stroakov pravnega postopka in za odvetnike.(3) Izdelati morate dovolj veliko atevilo varnostnih kopij licencirane programske opreme za podporo dovoljene uporabe, pod pogojem, da vse tovrstne kopije vsebujejo Canonovo obvestilo o avtorskih pravicah, kot ga lahko vidite v izvirniku licencirane programske opreme, ki vam je poslan.(4) Razen v primerih, ki so izrecno navedeni v tem dokumentu, licencirane programske opreme ne smete dati v najem, zakup, ustvariti podlicence, posoditi, prodati, dodeliti, poslati, prenesti, kopirati, ponovno izdelati, spreminjati, prilagoditi, zdru~iti, prevesti, pretvoriti v drug programski jezik, opraviti povratno izdelovanje, razstaviti, spremeniti, razbiti na kose ali ustvariti izpeljav na podlagi celotne licencirane programske opreme ali njenega dela, poleg tega pa ne smete omogo
iti drugi osebi, da bi to naredila ali uporabljala licencirano programsko opremo, razen pod pogoji, ki so izrecno dovoljeni s to pogodbo in razen v obsegu in okolia
inah, ki so izrecno zakonsko dovoljeni.3. Potrditev prenosa informacij

Izrecno potrjujete in se strinjate, da (i) lahko dolo
ena programska oprema v celoti ali delno prenaaa informacije, kot so ime, serijska atevilka tiskalnika Canon, vrsta programske opreme, nastavitev jezika, informacije o 
rnilu, stanje tiskalnika, regija in vrsta operacijskega sistema/brskalnika (v primeru, da prenesene informacije ne vklju
ujejo osebnih informacij) ter vam tako ponudi informacije in podatke, ki so najbolje prilagojene vaaemu okolju, ko dostopate do stre~nikov Canon ali katere koli tretje osebe, ki jo je dolo
ila dru~ba Canon, ali vas obvesti o posodobitvah programske opreme oz. vam ponudi druge informacije, brez da bi vas redno obvea
ala; in da (ii) lahko dru~ba Canon analizira te informacije z namenom razvoja in izboljaanja kakovosti izdelka ter storitev zanj.4. Omejitev izvoza: Strinjate se, da licencirane programske opreme ne poaljete ali prenesete iz dr~ave, kjer ste jo prvotno pridobili, v druge dr~ave, ne da bi za to prejeli potrebnih pooblastil ustreznih vlad. Strinjate se, da se boste dr~ali vseh izvoznih zakonov in omejitev ter predpisov vsake vpletene dr~ave, poleg tega pa tudi izvoznih predpisov ZDA (»EAR«) ter da licencirane programske opreme ne boste izvozili ali ponovno izvozili, 
e bi s tem kraili takane zakone, omejitve in predpise ali 
e za to ne bi dobili vseh potrebnih dovoljenj.5. Preklic veljavnosti: Ta pogodba je veljavna po namestitvi licencirane programske opreme in ostane veljavna do preklica. To pogodbo lahko prekli
ete z uni
enjem licencirane programske opreme in vseh morebitnih kopij. Ta pogodba se lahko prekli
e tudi 
e se ne dr~ite katerih koli pogojev in dolo
il te pogodbe. Po preklicu iz kakranega koli razloga morate takoj uni
iti vse kopije licencirane programske opreme, vklju
no s kakrano koli licencirano programsko opremo, shranjeno na trdem disku katerega koli ra
unalnika, ki je v vaai lasti ali pod vaaim nadzorom. Poleg tega lahko podjetje Canon vrai kakrane koli pogodbene ali pravne pravice, pooblastila ali odakodninske zahtevke, ki jih lahko. Ne glede na navedeno preklic veljavnosti ne vpliva na razdelke 1, 3 ter od 5 do 9.6. Podpora in posodobitve: Canon, njegove podru~nice in partnerji ter njihovi distributerji in trgovci niso odgovorni za vzdr~evanje ali podporo licencirane programske opreme. Canon, njegove podru~nice in partnerji ter njihovi distributerji in trgovci niso zavezani omogo
anju kakranih koli posodobitev, popravkov ali podpore za licencirano programsko opremo, razen 
e se o tem druga
e ne sporazumete s katero koli od omenjenih strank.7. OMEJENA GARANCIJA. PROGRAMSKA OPREMA JE LICENCIRANA »KOT JE«, BREZ KAKR`NE KOLI IZRECNE ALI NAKAZANE GARANCIJE ALI POGOJA, VKLJUNO Z, A NE OMEJENO NA NAKAZANE GARANCIJE V ZVEZI Z MO}NOSTJO PRODAJE, KAKOVOSTI IN/ALI USTREZNOSTI ZA DOLOEN NAMEN ALI NEKR`ITEV KATERE KOLI PRAVICE, POOBLASTILA IN ZAHTEV, VKLJUNO Z INTELEKTUALNO LASTNINO BREZ OMEJITEV.NOSILEC VSEH TVEGANJ GLEDE KAKOVOSTI IN DELOVANJA PROGRAMSKE OPREME STE VI. E SE IZKA}E, DA JE LICENCIRANA PROGRAMSKA OPREMA POKVARJENA, NOSITE VSE STRO`KE POTREBNIH POPRAVKOV VI (IN NE CANON, NJEGOVE PODRU}NICE ALI PARTNERJI TER NJIHOVI DISTRIBUTERJI IN PRODAJALCI).NEKATERE DR}AVE ALI PRAVNE OBLASTI NE DOVOLJUJEJO IZKLJUITVE NAKAZANIH GARANCIJ ALI POGOJEV, TAKO DA MORDA ZGORAJ NAVEDENA IZKLJUITEV NE VELJA ZA VAS. TA GARANCIJA VAM OMOGOA POSEBNE ZAKONSKE PRAVICE, POLEG NJIH PA IMATE LAHKO TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO GLEDE NA DR}AVO ALI SODNO OBLAST.CANON NE JAMI, DA BODO FUNKCIJE V LICENCIRANI PROGRAMSKI OPREMI USTREZALE VA`IM POTREBAM ALI DA BO DELOVANJE LICENCIRANE PROGRAMSKE OPREME NEMOTENO ALI BREZ NAPAK.e licencirano programsko opremo dobite na mediju, kot je CD-ROM, Canon jam
i, da je medij, na katerem je licencirana programska oprema shranjena, pri obi
ajni uporabi brez napak v materialu in izdelavi devetdeset (90) dni od dne, ko ste ta medij prejeli, kar je dokazano z ra
unom ali drugimi na
ini, ki jih odobri podjetje Canon.OD`KODNINE STRANK. Vsa odgovornost podjetja Canon in njegovih licen
nih partnerjev ter vaaa edina odakodnina je zamenjava medija, ki ne ustreza OMEJENI GARANCIJI in ki ga vrnete v lokalno prodajno podru~nico podjetja Canon, ki deluje v dr~avi, kjer ste licencirano programsko opremo pridobili, pri tem pa morate imeti kopijo ra
una ali druga dokazila, ki jih odobri podjetje Canon. OMEJENA GARANCIJA ne velja, 
e je do napake medija prialo zaradi nesre
e, zlorabe ali nepravilne uporabe licencirane programske opreme, in se ne more prenesti na nikogar razen na izvirnega uporabnika licencirane programske opreme.8. ZAVRNITEV JAMSTVA. ZGORAJ NAVEDENA OMEJENA GARANCIJA JE EDINA GARANCIJA, KI VAM JE ZAGOTOVLJENA, OMOGOENA PA JE NAMESTO VSEH GARANCIJ, POGOJEV, ZAGOTOVIL, PODJEMOV, DOLOIL IN OBVEZNOSTI, KI IZHAJAJO IZ ZAKONODAJE, SPLO`NEGA PRAVA, TR}NE UPORABE, POTEKA PRODAJE ALI DRUGAE, IN KI SO S TEM ZAVRNJENE DO NAJVEJE MERE, KI JO DOVOLJUJE ZAKON.9. IZKLJUITEV NAKLJUNE IN POSLEDINE `KODE TER OMEJITEV ODGOVORNOSTI. PODJETJE CANON ALI NJEGOVI LICENNI PARTNERJI VAM NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKR`NO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSLEDINO, NAKLJUNO, POSEBNO ALI KAKR`NO KOLI DRUGO `KODO (VKLJUNO Z, A NE OMEJENO NA `KODO ZARADI IZGUBE POSLOVNIH DOBIKOV, PREKINITVE POSLA ALI IZGUBE POSLOVNIH INFORMACIJ), NE GLEDE NA TO, ALI JE BILO PODJETJE CANON ALI KATERI KOLI LICENNI PARTNER OPOZORJEN NA MO}NOST TAK`NE `KODE. CELOTNA ODGOVORNOST PODJETJA CANON IN KATEREGA KOLI OD NJEGOVIH LICENNIH PARTNERJEV, KI IZHAJA IZ TE POGODBE ALI V POVEZAVI Z NJO V ZVEZI S POGODBO, O`KODOVANJEM (VKLJUNO Z, A NE OMEJENO NA MALOMARNOST) ALI S IM DRUGIM, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI STE GA DEJANSKO PLAALI ZA IZDELEK CANON, ZA KATEREGA JE LICENCIRANA PROGRAMSKA OPREMA IZDELANA, ALI NA PET AMERI`KIH DOLARJEV (US$5,00) OZIROMA ENAKOVREDEN ZNESEK V USTREZNI DOMAI VALUTI.NOBEN DEL TE POGODBE NE SME VPLIVATI NA ZAKONSKE PRAVICE UPORABNIKA.10. Sploano: Ta pogodba sestavlja celotno pogodbo med vami in podjetjem Canon v zvezi z licencirano programsko opremo in ima prednost pred katerimi koli predhodnimi ustnimi ali pisnimi zagotovili, pogodbami ali sporazumi v zvezi z licencirano programsko opremo. Nobena stranka nima nikakranega pravnega sredstva glede kakrane koli izjave o njej, po kateri je ra
unala na sklenitev te pogodbe (razen, 
e je do take izjave prialo z goljufijo), edino pravno sredstvo te stranke je zaradi kraitve pogodbe, kot je dolo
eno v tej pogodbi.e pristojno sodia
e kadar koli odlo
i, da je kateri koli del te pogodbe v celoti ali delno nezakonit, neveljaven ali ga ni mogo
e izvraiti na kakraen koli na
in po zakonu katere koli sodne oblasti, to dejstvo ne vpliva ali izni
i zakonitost, veljavnost ali izvraljivost katerega koli drugega dolo
ila te pogodbe.e podjetje Canon kakrane koli pravice, pooblastila ali pravnega sredstva po tej pogodbi ne izvrai ali ga izvrai z zakasnitvijo, to na nikakraen na
in ne predstavlja odpovedi takanih pravic, pooblastil ali pravnih sredstev.Nobena razli
ica te pogodbe ni veljavna, razen 
e je v pisni obliki in podpisana s strani Canonovega pooblaa
enega predstavnika.Canonove podru~nice in/ali partnerji lahko neposredno vraijo dolo
ila te pogodbe, ki se nanaaajo na njih.Obvestilo vlade ZDA glede omejenih pravic

Komercialne licen
ne pravice in omejitve za vso licencirano programsko opremo, ki jo prejme vlada ZDA in so opisane v drugih delih tega dokumenta, so podvr~ene omejitvam s strani vlade ZDA, izdanim na dan 1. decembra 1995 ali po njem. Za vso licencirano programsko opremo, ki jo prejme vlada ZDA, po pravilih, izdanih pred 1. decembrom 1995, veljajo OMEJENE PRAVICE, dolo
ene v dokumentih FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNIJ 1987) ali DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OKTOBER 1988), po potrebi.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.20