Rumanian.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

ÿþACORD DE LICENb PENTRU UTILIZATORUL FINALATENbIE: CITIbI ACEST DOCUMENT ÎNAINTE DE A INSTALA SOFTWARE-UL CU LICENb.Acesta este un acord de licenc între dvs. _i Canon Inc., cu sediul la 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia ( Canon ), cu privire la programele software, la manualele electronice sau online asociate cu acesta _i la eventualele actualizri (denumite în mod colectiv Software ) _i/sau la textul, imaginile, grafica _i alte creacii în format digital _i la eventualele actualizri ( Date de concinut ), care v sunt furnizate cu acest Acord de licenc pentru utilizatorul final (referirile la Software _i la Datele de concinut se vor face individual sau colectiv sub numele de Software cu licenc ).PRIN INSTALAREA SOFTWARE-ULUI CU LICENb SUNTEbI DE ACORD S V SUPUNEbI TERMENILOR ACESTUI ACORD. DAC NU SUNTEbI DE ACORD CU TERMENII ACESTUI ACORD, ÎNCHIDEbI IMEDIAT PROGRAMUL DE INSTALARE. SOFTWARE-UL CU LICENb NU SE VA INSTALA ^I NU VEbI AVEA NICIUN DREPT DE A-L UTILIZA. Sunteci de acord s utilizaci Software-ul cu licenc numai în conformitate cu termenii _i condiciile stabilite mai jos.1. Proprietate _i drepturi de autor: Toate drepturile, titlul _i interesele legate de Software-ul cu licenc sunt decinute de Canon sau de licenciatorii si. Canon sau licenciatorii si vor pstra întotdeauna toate drepturile de autor _i alte drepturi de proprietate intelectual din Software-ul cu licenc _i din toate copiile ulterioare, indiferent de forma acestora. Cu excepcia celor prevzute expres în prezentul document, prin acesta nu v sunt transmise sau garantate de Canon niciun fel de licence sau drepturi, exprese sau implicite, pentru oricare proprietate intelectual a Canon sau a licenciatorilor si. Nu aveci dreptul s modificaci, s îndeprtaci sau s _tergeci notele privind drepturile de autor ale Canon _i/sau ale licenciatorilor si din Software-ul cu licenc, inclusiv din copiile acestuia.2. Licenc: Licenca dvs. de a utiliza Software-ul cu licenc este neexclusiv _i netransferabil:(1) Vi se permite s utilizaci Software-ul ( utilizare înseamn stocarea, încrcarea, instalarea, executarea sau afi_area Software-ului) pe mai multe computere pentru uzul personal. Nu aveci dreptul s închiriaci, s oferici în leasing sau sub licenc, s împrumutaci, s vindeci, s cedaci, s transmiteci sau s transferaci Software-ul.(2) Vi se permite s copiaci, s utilizaci _i s modificaci Datele de concinut ( utilizare înseamn stocarea, încrcarea, instalarea, executarea sau afi_area Datelor de concinut) pe mai multe computere pentru uzul personal. Nu aveci dreptul s închiriaci, s oferici în leasing sau sub licenc, s împrumutaci, s vindeci, s cedaci, s transmiteci sau s transferaci Datele de concinut _i derivatele Datelor de concinut. De asemenea, vi se permite s imprimaci Datele de concinut sau derivatele Datelor de concinut ( Imprimate ) _i s utilizaci, s fi utilizat, s copiaci, s fi copiat _i s distribuici Imprimatele pentru propriile scopuri necomerciale. Nu aveci dreptul s utilizaci, s fi utilizat, s copiaci, s fi copiat sau s distribuici Imprimatele pentru scopuri comerciale. Compania Canon nu va fi rspunztoare pentru modul în care utilizaci Datele de concinut _i Imprimatele, nici pentru reclamaciile sau procesele împotriva dvs. ce survin din, sau în legtur cu utilizarea Datelor de concinut _i a Imprimatelor, inclusiv pentru obligaciile sau cheltuielile ce reies din toate pretenciile, pierderile, daunele, procesele, judeccile, costurile litigiilor _i taxele pentru avocaci.(3) Veci face un numr rezonabil de copii de rezerv ale Software-ului cu licenc pentru a-l putea utiliza în msura permis, cu condicia ca toate copiile s includ nota Canon privind dreptul de autor a_a cum apare în copia original a Software-ului cu licenc care v-a fost furnizat.(4) Exceptând cele prevzute aici în mod expres, nu veci închiria, oferi în leasing sau sub licenc, împrumuta, vinde, ceda, transmite, transfera, copia, reproduce, modifica, adapta, combina, traduce, converti în alt limbaj de programare, efectua inginerie invers, decompila, altera, dezasambla sau crea lucrri derivate pe baza întregului sau a unei prci din Software-ul cu licenc _i nici nu veci permite tercelor persoane s procedeze astfel sau s utilizeze Software-ul cu licenc, cu excepcia celor permise de acest Acord _i cu excepcia msurii _i în circumstancele permise de lege în mod expres.3. Acceptarea transmiterii de informacii

Acceptaci _i sunteci de acord în mod expres c (i) unele programe Software pot transmite integral sau parcial informacii precum numele _i numrul imprimantei Canon pe care o utilizaci, tipul de Software, setarea de limb, informaciile despre cerneal, starea imprimantei, regiunea _i tipul de sistem de operare/browser (cu condicia ca informaciile transmise s nu includ informaciile dvs. personale), cu scopul de a v furniza informacii _i date care corespund cel mai bine mediului dvs. când accesaci serverele Canon sau ale oricrei terce prci desemnate de Canon sau pentru a v informa în legtur cu actualizrile de Software sau cu alte informacii fr a v notifica periodic în legtur cu aceasta; _i c (ii) Canon poate analiza _i utiliza respectivele informacii în scopul dezvoltrii produsului _i îmbuntcirii calitcii _i serviciilor sale.4. Restriccie de export: Sunteci de acord s nu trimiteci _i s nu aduceci Software-ul cu licenc din cara în care l-aci obcinut inicial în alte cri fr autorizacia obligatorie a guvernelor respective. Sunteci de acord s respectaci toate legile, restricciile _i regulamentele referitoare la export din fiecare car implicat, precum _i regulamentele administraciei de export din SUA ( EAR ), s nu exportaci _i s nu re-exportaci, direct sau indirect, Software-ul cu licenc prin înclcarea acestor legi, restriccii sau regulamente sau fr toate aprobrile necesare.5. Terminare: Acest Acord intr în vigoare în momentul instalrii Software-ului cu licenc _i rmâne în vigoare pân când va fi terminat. Puteci s terminaci acest Acord prin distrugerea Software-ului cu licenc _i a tuturor copiilor acestuia. Acest Acord mai poate fi terminat _i dac nu respectaci termenii _i condiciile sale. În momentul terminrii, indiferent de motiv, trebuie s distrugeci imediat toate copiile Software-ului cu licenc, inclusiv Software-ul cu licenc stocat pe hard disk-urile computerelor aflate în posesia, sub autoritatea sau sub controlul dvs. În plus, compania Canon este îndreptcit s exercite orice drept, autoritate sau remediu contractual sau legal de care dispune. Fr a se cine seama de cele mai sus mencionate, secciunile 1, 3, 5 pân la 9 vor rmâne în vigoare în cazul terminrii acestui acord.6. Asistenc _i actualizare: Canon, filialele _i firmele asociate, precum _i distribuitorii _i dealerii acestora nu sunt rspunztori pentru întrecinerea sau asistarea utilizrii Software-ului cu licenc. Canon, filialele _i firmele asociate, precum _i distribuitorii _i dealerii acestora nu sunt obligaci s furnizeze actualizri, coreccii sau asistenc pentru Software-ul cu licenc decât în cazul în care s-a convenit altfel în mod expres _i în scris între dvs. _i oricare dintre entitcile de mai sus.7. GARANbIE LIMITAT. SOFTWARE-UL ESTE OFERIT CU LICENb CA ATARE FR NICIUN FEL DE GARANbII SAU CONDIbII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FR A SE LIMITA LA, GARANbII IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE, LA CALITATE ^I/SAU LA POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU LA NEÎNCLCAREA UNOR DREPTURI, TITLURI SAU INTERESE, INCLUSIV, DAR FR LIMITARE LA, PROPRIETATEA INTELECTUAL.ÎNTREGUL RISC CU PRIVIRE LA CALITATEA ^I LA PERFORMANbELE SOFTWARE-ULUI CU LICENb ESTE AL DVS. ÎN CAZUL ÎN CARE SOFTWARE-UL CU LICENb SE DOVEDE^TE A FI DEFECTUOS, DVS. (^I NU CANON, FILIALELE ^I FIRMELE ASOCIATE, PRECUM ^I DISTRIBUITORII ^I DEALERII ACESTORA) V ASUMAbI ÎN ÎNTREGIME COSTURILE ASOCIATE CU TOATE LUCRRILE DE SERVICE, DE REPARAbII SAU DE CORECTARE.UNELE STATE SAU JURISDICbII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANbIILOR SAU A CONDIbIILOR IMPLICITE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA DE MAI SUS S NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. ACEAST GARANbIE V D DREPTURI LEGALE SPECIFICE ^I ESTE POSIBIL S AVEbI ^I ALTE DREPTURI CARE POT VARIA DE LA UN STAT LA ALTUL SAU DE LA O JURISDICbIE LA ALTA.CANON NU GARANTEAZ C FUNCbIILE CONbINUTE ÎN SOFTWARE-UL CU LICENb VOR ÎNDEPLINI CERINbELE DVS. SAU C OPERAREA SOFTWARE-ULUI CU LICENb VA FI NEÎNTRERUPT SAU FR ERORI.Dac Software-ul cu licenc este furnizat într-un suport de memorare, precum un CD-ROM, Canon garanteaz suportul de memorare pe care este stocat Software-ul cu licenc a fi fr defecte de material sau de manoper în condicii normale de utilizare pentru o perioad de nouzeci (90) de zile de la data la care l-aci obcinut, dat ce poate fi dovedit pe baza unei chitance sau a altor mijloace acceptabile pentru Canon.REMEDIILE CLIENTULUI. Întreaga rspundere a companiei Canon _i a licenciatorilor si _i remediul dvs. exclusiv va consta în înlocuirea suportului de stocare ce nu îndepline_te GARANbIA LIMITAT _i care este returnat la filiala local de vânzri a companiei Canon care î_i desf_oar activitatea în cara în care aci obcinut Software-ul cu licenc, împreun cu o copie a chitancei sau cu un alt mijloc doveditor acceptabil pentru Canon. GARANbIA LIMITAT nu se aplic în cazul în care defectul suportului de stocare a survenit în urma unui accident, a unui abuz sau a aplicrii gre_ite a Software-ului cu licenc _i nu se va acorda nimnui în afar de utilizatorul inicial al Software-ului cu licenc.8. NEGAREA GARANbIILOR. GARANbIA LIMITAT DESCRIS MAI SUS ESTE SINGURA GARANbIE CARE VI SE ACORD ^I ESTE FURNIZAT ÎN LOCUL TUTUROR GARANbIILOR, CONDIbIILOR, REPREZENTRILOR, ANGAJAMENTELOR, TERMENILOR ^I OBLIGAbIILOR PRESUPUSE DE STATUT, DE LEGILE COMUNE, DE UZANbELE COMERCIALE, DE CONDUITELE DIN AFACERI SAU DIN ALTE PUNCTE DE VEDERE, TOATE ACESTEA FIIND NEGATE PRIN PREZENTUL ÎNSCRIS ÎN LIMITA MAXIM PERMIS DE LEGE.9. EXCLUDEREA DAUNELOR ACCIDENTALE ^I A CELOR PE CALE DE CONSECINb ^I LIMITAREA RSPUNDERII. ÎN NICIO SITUAbIE, NICI CANON ^I NICI LICENbIATORII SI NU VOR FI RSPUNZTORI FAb DE DVS. PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PE CALE DE CONSECINb, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU DE ALT NATUR (INCLUSIV, DAR FR A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI DIN AFACERI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITbII DE AFACERI SAU PIERDEREA DE INFORMAbII DE AFACERI), INDIFERENT DAC A FOST ÎN^TIINbAT SAU NU COMPANIA CANON SAU ORICARE DINTRE LICENbIATORII SI ÎN LEGTUR CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎNTREAGA RSPUNDERE A COMPANIEI CANON ^I A ORICROR LICENbIATORI AI SI CE REIESE DIN, SAU ÎN LEGTUR CU, ACEST ACORD PRIN CLAUZE CONTRACTUALE, PRIN PREJUDICIU (INCLUSIV, DAR FR A SE LIMITA LA, NEGLIJENb) SAU ALTFEL SE VA LIMITA LA VALOAREA MAI MARE DINTRE SUMA PE CARE AbI PLTIT-O PENTRU PRODUSUL CANON PENTRU CARE ESTE DESTINAT SOFTWARE-UL CU LICENb ^I SUMA DE CINCI DOLARI AMERICANI (5 USD) SAU SUMA ECHIVALENT ÎN MONEDA LOCAL RELEVANT.NIMIC DIN CADRUL ACESTUI ACORD NU VA AFECTA DREPTURILE UNUI CONSUMATOR PREVZUTE DE LEGE.10. Generalitci: Acest Acord constituie singurul acord dintre dvs. _i Canon cu privire la Software-ul cu licenc _i înlocuie_te orice reprezentri, acorduri sau încelegeri anterioare verbale sau scrise în legtur cu Software-ul cu licenc. Niciuna dintre prci nu va avea niciun remediu în legtur cu orice declaracie care i s-a fcut _i pe baza creia a intrat în acest Acord (exceptând cazul în care o astfel de declaracie s-a fcut prin mijloace frauduloase) _i singurul remediu al acelei prci va fi pentru înclcarea contractului, conform prevederilor din acest Acord.Dac la un moment dat una din prcile acestui Acord este gsit de o curte de jurisdiccie competent ca fiind în totalitate sau parcial ilegal, nevalabil sau imposibil de pus în aplicare sub orice form în conformitate cu legislacia oricrei jurisdiccii, acest fapt nu va afecta _i nici nu va duna legalitcii, valabilitcii sau punerii în aplicare a oricrei alte prevederi din acest Acord.Nereu_ita sau întârzierea companiei Canon în exercitarea oricrui drept, autoritate sau remediu sub prevederile acestui Acord nu vor fi încelese în nicio situacie ca o renuncare la acel drept, autoritate sau remediu.Nicio variacie a acestui Acord nu va fi pus în aplicare decât în form scris _i semnat de un reprezentant autorizat de Canon.Prevederile acestui Acord, în msura în care se refer la filialele _i/sau la firmele asociate ale Canon, sunt aplicabile direct de ctre filialele _i/sau firmele asociate ale Canon.Not privind drepturile limitate pentru Guvernul SUA

Toate Software-urile cu licenc furnizate ctre Guvernul SUA în acord cu solicitrile emise la sau dup 1 decembrie 1995 sunt furnizate cu drepturile _i cu restricciile de licenc comercial descrise în alt parte din prezentul document. Toate Software-urile cu licenc furnizate ctre Guvernul SUA în acord cu solicitrile emise înainte de 1 decembrie 1995 sunt furnizate cu DREPTURI LIMITATE conform prevederilor din FAR, 48 CFR 52.227-14 (IUNIE 1987) sau din DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), dup caz.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.62