Latvian.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

ÿþLIETOTJA LICENCES L*GUMSUZMAN*BU: PIRMS LICENCTS PROGRAMMATjRAS INSTAL`ANAS, LjDZU, IZLASIET `O DOKUMENTU.`is licences l+gums tiek noslgts starp jums un uzFmumu Canon Inc., re#istrtu 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ( Canon ), attiec+b uz programmatkras programmm, ar to saist+tajm elektroniskajm vai tieasaistes rokasgrmatm un ts atjauninjumiem, ja tdi ir, (kop saukti par Programmatkru ) un/vai tekstu, attliem, grafikm un citiem digitl formt izveidotiem vienumiem, k ar+ to atjauninjumiem, ja tdi ir, ( Satura datiem ), kas jums tiek nodroainti ar ao Lietotja licences l+gumu (turpmk tekst Programmatkra un Satura dati  gan kop, gan atsevia7i  tiks saukti par Licencto programmatkru ).INSTALJOT LICENCTO PROGRAMMATjRU, JjS PIEKR*TAT IEVROT `* L*GUMA NOTEIKUMUS. JA NEPIEKR*TAT `* L*GUMA NOTEIKUMIEM, NEKAVJOTIES AIZVERIET INSTAL`ANAS PROGRAMMU. LICENCT PROGRAMMATjRA NETIKS INSTALTA UN JUMS NEBjS TIES*BU TO LIETOT. Jks piekr+tat Licencto programmatkru lietot tikai atbilstoai tlk aprakst+tajiem noteikumiem un nosac+jumiem.1. *paaumties+bas un autorties+bas. Visas ar Licencto programmatkru saist+ts ties+bas, +paaumties+bas un procenti pieder uzFmumam Canon vai t licences devjiem. Canon un t licences devji vienmr patur visas autorties+bas vai citas intelektul +paauma ties+bas aaj Licenctaj programmatkr un ts turpmkajs kopijs, neatkar+gi no formas. Ja vien tlk nav tieai nord+ts citdi, ar ao Canon, ne tiea, ne netiea veid, jums nenodod un nepiea7ir nekdas licences vai ties+bas uz jebkdu Canon un t licences devju intelektulo +paaumu. Jks nedr+kstat main+t, noFemt vai dzst Canon un/vai t licences devju autorties+bu paziFojumu, kas ir iek<auts Licenctaj programmatkr, tostarp jebkurs ts kopijs.2. Licence. Jums ir neekskluz+va un nenododama licence izmantot ao Licencto programmatkru.(1) Jums ir at<auts ao Programmatkru lietot ( lietot noz+m Programmatkru glabt, ieldt, instalt, izpild+t vai pard+t) vairkos savos datoros, savm personiskajm vajadz+bm. Jums nav ties+bu Programmatkru nomt, iz+rt, piea7irt ts apakalicenci, to aizdot, prdot, piea7irt, prskt+t vai nodot.(2) Jums ir at<auts Satura datus kopt, lietot un modifict ( lietot noz+m Satura datus glabt, ieldt, instalt, izpild+t vai pard+t) vairkos savos datoros, savm personiskajm vajadz+bm. Satura datus un Satura datu atvasinjumus jks nedr+kstat nomt, iz+rt, piea7irt to apakalicenci, tos aizdot, prdot, piea7irt, prskt+t vai nodot. Jums ir ar+ ties+bas Satura datus vai Satura datu atvasinjumus drukt (iegkstot Izdrukas ) un a+s Izdrukas lietot, <aut ts lietot citiem, kopt, <aut ts kopt citiem un izplat+t savos nekomercilos nolkkos. Izdrukas jks nedr+kstat lietot, <aut ts lietot citiem, kopt, <aut ts kopt citiem, k ar+ izplat+t komercilos nolkkos. UzFmums Canon nav atbild+gs par veidu, k izmantojat Satura datus un Izdrukas, k ar+ par jebkdm pret jums izvirz+tm pras+bm un tiesas procesiem, kas raduaies Satura datu un Izdruku izmantoaanas d< vai saist+b ar tiem, tostarp Canon nav atbild+gs un tam nav jsedz nekdi izdevumi, kas raduaies jebkdu adu pras+bu, zaudjumu, zudumu, tiesas procesu, spriedumu, tiesas procesu izmaksu un advoktu maksu rezultt.(3) Jums ir jizveido racionli pamatots Licencts programmatkras dubljumkopiju skaits, atbilstoai at<autajam lietoaanas veidam, ja visas a+s kopijas ietver Canon autorties+bu paziFojumu, kds ir redzams skotnj jums nodroaintj Licencts programmatkras kopij.(4) Ja vien tlk nav tieai noteikts citdi, jks nedr+kstat Licencto programmatkru nomt, +rt, piea7irt ts apakalicenci, to aizdot, prdot, piea7irt, prskt+t, nodot, kopt, pavairot, modifict, pielgot, apvienot, tulkot, konvertt cit programmaanas valod, dekonstrut, dekompilt, izmain+t, izjaukt vai izveidot ts atvasinjumus, kas piln+b vai da<ji sastv no Licencts programmatkras, k ar+ ne<aut to dar+t vai Licencto programmatkru lietot jebkurai treaai personai, ja vien tas nav tieai at<auts aaj l+gum un izFemot apjomu un apstk<us, kas ir tieai at<auti ar likumu.3. Informcijas nodoaanas apstiprinjums.

Jks skaidri apstiprint un piekr+tat, ka (i) Programmatkra var noskt+t visu informciju vai ts da<u, piemram, informciju par lietoto Canon printera produktu, Programmatkras veidu, valodas iestat+jumu, tinti, printera stvokli, OS/prlkkprogrammas re#ionu un veidu (ar nosac+jumu, ka noskt+taj informcij netiek iek<auti jksu personas dati), lai vartu sniegt jums informciju un datus, kas ir vispiemrotkie jksu videi, kad piek<kstat Canon vai jebkuras Canon noteiktas treas puses serveriem, vai lai paziFotu jums par Programmatkras atjauninjumiem vai citu informciju, nesktot jums ziFojumus periodiski, k ar+ tam, ka (ii) Canon var analizt un izmantot adu informciju produktu att+st+aanas un pakalpojumu un kvalittes uzlaboaanas nolkk.4. Eksporta ierobe~ojums. Jks piekr+tat Licencto programmatkru neskt+t un neizvest rpus valsts, kur to skotnji ieguvt, uz citm valst+m, ieprieka nesaFemot nepiecieaamo attiec+go valstu at<auju. Jks piekr+tat ievrot visus attiec+go valstu eksporta normat+vos aktus, ierobe~ojumus un regulas, k ar+ ASV Eksporta administraanas regulas ( U.S. Export Administration Regulations jeb EAR ), un neveikt Licencts programmatkras eksportu vai atkrtotu eksportu tiea vai netiea veid, kas ir pretrun ar aiem normat+vajiem aktiem, ierobe~ojumiem un regulm, vai bez nepiecieaamajm at<aujm.5. Izbeigaana. `is l+gums stjas spk Licencts programmatkras instalaanas gad+jum un ir spk l+dz t prtraukaanai. `o l+gumu varat prtraukt, izn+cinot Licencto programmatkru, tostarp visas un jebkdas ts kopijas. `is l+gums var tikt izbeigts, ja neievrojat jebkurus no t noteikumiem un nosac+jumiem. Ja l+gums tiek prtraukts jebkuru iemeslu d<, jums ir nekavjoties jizn+cina visas Licencts programmatkras kopijas, tostarp jebkura jums piederoaa, jksu prvald+ta vai kontrolta datora cietaj disk saglabts Licencts programmatkras kopijas. Turklt uzFmumam Canon ir ties+bas izmantot jebkdas l+gum nord+ts vai juridisks ties+bas, ietekmi vai l+dzek<us, kas tam var bkt. Neatkar+gi no ieprieka mint 1., 3. un 5. 9. noteikums pc adas izbeigaanas joprojm ir spk.6. Atbalsts un atjauninaana. UzFmums Canon, t fililes un saist+tie uzFmumi, k ar+ to attiec+gie izplat+tji un tirgotji nav atbild+gi par Licencts programmatkras lietoaanas uzturaanu vai atbalstu. UzFmumam Canon, t fililm un saist+tajiem uzFmumiem, k ar+ to attiec+gajiem izplat+tjiem un tirgotjiem nav pienkuma Licenctajai programmatkrai sniegt jebkdus atjauninjumus, labojumus vai atbalstu, ja vien tas nav rakstiski +paai nord+ts starp jums un jebkuru ieprieka minto juridisko personu noslgtos l+gumos.7. IEROBE}OT GARANTIJA. LICENCT PROGRAMMATjRA IR LICENCTA TDA, KDA T IR , BEZ JEBKDM GARANTIJM VAI NOSAC*JUMIEM, NE IZTEIKTIEM, NE IETVERTIEM, TOSTARP, BEZ IEROBE}OJUMIEM, BEZ IETVERTM GARANTIJM ATTIEC*B UZ PIEMROT*BU PRDO`ANAI, KVALITTI UN/VAI ATBILST*BU NOTEIKTAM MR6IM VAI ATTIEC*B UZ JEBKDU TIES*BU, *PA`UMTIES*BU UN INTERE`U, TOSTARP, BEZ IEROBE}OJUMIEM, *PA`UMTIES*BU NEPRKP`ANU.JjS UZEEMATIES RISKU PAR LICENCTS PROGRAMMATjRAS KVALITTI UN VEIKTSPJU. JA LICENCTAJAI PROGRAMMATjRAI TIEK KONSTATTI DEFEKTI, JUMS (NEVIS UZEMUMAM CANON, T FILILM VAI SAIST*TAJIEM UZEMUMIEM, VAI TO ATTIEC*GAJIEM IZPLAT*TJIEM UN TIRGOTJIEM) IR JSEDZ VISAS IZMAKSAS PAR JEBKDU NEPIECIE`AMO APKOPI, LABO`ANU VAI KOREKCIJM.NOTEIKTS VALST*S VAI JURISDIKCIJS NAV AT;AUTA IEK;AUTO GARANTIJU VAI NOSAC*JUMU IZSLG`ANA, TPC IEPRIEK` MINTIE IZEMUMI VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS. `* GARANTIJA JUMS SNIEDZ NOTEIKTAS JURIDISKAS TIES*BAS, UN JUMS VAR BjT AR* CITAS TIES*BAS, KAS DA}DS VALST*S VAI JURISDIKCIJS VAR AT`6IRTIES.UZEMUMS CANON NEGARANT, KA LICENCTAJ PROGRAMMATjR IETILPSTO`S FUNKCIJAS ATBILD*S JjSU PRAS*BM VAI KA LICENCT PROGRAMMATjRA DARBOSIES BEZ PRTRAUKUMIEM VAI BEZ K;jDM.Ja Licenct programmatkra ir nodroainta datu nesj, piemram, CD-ROM, Canon garant, ka datu nesjam, kur ir ierakst+ta Licenct programmatkra, parasts lietoaanas apstk<os deviFdesmit (90) dienu laik kopa t saFemaanas datuma, kas ir nord+ts uz kv+ts vai citiem Canon pieFemamajiem l+dzek<iem, nerad+sies materilu un ra~oaanas defekti.KLIENTU KOMPENSCIJAS. UzFmuma Canon un t licences devju vien+gais pienkums un jksu ekskluz+v atl+dz+ba ir datu nesja nomaiFa, ja datu nesjs neatbilst IEROBE}OTAJAI GARANTIJAI un to atdodat uzFmuma Canon vietjai tirdzniec+bas fililei, kas darbojas valst+, kur iegdjties Licencto programmatkru, kop ar kv+ts kopiju vai citiem Canon pieFemamajiem l+dzek<iem. IEROBE}OT GARANTIJA neattiecas uz gad+jumiem, kad datu nesjs nedarbojas negad+juma, Licencts programmatkras <aunprt+gas lietoaanas vai nepareizas lietoaanas d<, un t netiek nodota tlk nevienai personai, izFemot Licencts programmatkras skotnjo lietotju.8. GARANTIJU ATRUNA. IEPRIEK` APRAKST*T IEROBE}OT GARANTIJA IR VIEN*G JUMS SNIEGT GARANTIJA, UN T AIZSTJ VISAS GARANTIJAS, NOSAC*JUMUS, PRSTV*BAS, SAIST*BAS, NOTEIKUMUS UN PIENKUMUS, KAS IR NOTEIKTI AR STATjTIEM, VISPRJM TIES*BM, TIRDZNIEC*BAS LIETOJUMU, DAR*JUMU GAITU VAI K CITDI; AR `O VISAS MINTS GARANTIJAS TIEK ATCELTAS, CIKTL TAS IR AT;AUTS AR LIKUMU.9. NEJAU`U UN IZRIETO`U ZAUDJUMU IZSLG`ANA UN SAIST*BU IEROBE}OJUMS. UZEMUMS CANON UN NEVIENS NO T LICENCES DEVJIEM NEKD GAD*JUM NEBjS JUMS ATBILD*GS PAR JEBKDIEM TIE`IEM, NETIE`IEM, IZRIETO`IEM, NEJAU`IEM *PA`IEM VAI JEBKDIEM CITIEM ZAUDJUMIEM (TOSTARP, BEZ IEROBE}OJUMIEM, PAR ZAUDJUMIEM SAIST*B AR UZEMUMA PE;EAS ZUDUMIEM, UZEMUMA DARB*BAS TRAUCJUMIEM VAI UZEMUMA INFORMCIJAS ZUDUMIEM), NEATKAR*GI NO T, VAI CANON VAI JEBKUR` T LICENCES DEVJS IR BIJIS INFORMTS PAR `DU ZAUDJUMU IESPJU. UZEMUMA CANON UN JEBKURA T LICENCES DEVJA VIEN*GS SAIST*BAS, SASKAE AR `O L*GUMU VAI SAIST*B AR TO, L*GUMA NOSLG`AN, PRKPUMOS (TOSTARP, BEZ IEROBE}OJUMIEM, NOLAID*BAS GAD*JUM) VAI K CITDI IR IEROBE}OTAS UN TO MAKSIMLAIS APJOMS IR SUMMA, KO FAKTISKI SAMAKSJT PAR CANON PRODUKTU, KURAM IR PAREDZTA LICENCT PROGRAMMATjRA, VAI PIECI ASV DOLRI (USD 5,00) VAI EKVIVALENTA SUMMA ATTIEC*GAJ VIETJ VALjT.NEKAS NO `AJ L*GUM MINT NEIETEKM PATRTJA AR LIKUMU NOTEIKTS TIES*BAS.10. Vispr+gi. `is l+gums ir viss jksu un Canon noslgtais l+gums attiec+b uz Licencto programmatkru, un tas aizstj jebkdas iepriekajas mutiskas vai rakstiskas prstv+bas, l+gumus vai vienoaanos attiec+b uz Licencto programmatkru. Nevienai l+gumsldzja pusei nav nekdu kompensciju attiec+b uz jebkdiem tai izteiktiem apgalvojumiem, kam t ticja, nosldzot ao l+gumu (ja vien adi apgalvojumi netika izteikti krpnieciski), un a+s l+gumsldzja puses vien+g kompenscija ir par l+guma prkpaanu, aaj l+gum noteiktaj krt+b.Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa jebkur laik kdu no a+ l+guma da<m atz+st par da<ji vai piln+gi nelikum+gu, neder+gu vai nepiemrojamu jebkd ziF, saskaF ar jebkuras jurisdikcijas ties+bu aktiem, ais spriedums nekdi neietekm un nekav jebkura cita a+ l+guma punkta tiesiskumu, der+gumu vai piemrojam+bu.UzFmuma Canon nespja vai kavaans +stenot jebkdas aaj l+gum noteikts ties+bas, ietekmi vai l+dzek<us nekdos apstk<os nedarbojas k atteikaans no attiec+gajm ties+bm, ietekmes vai l+dzek<iem.Neviena a+ l+guma varicija nav spk, ja vien t nav formulta rakstiski un to nav parakst+jis pilnvarots Canon prstvis.`+ l+guma noteikumus, ciktl tie attiecas uz Canon fililm un/vai saist+tajiem uzFmumiem, adas Canon fililes un/vai saist+tie uzFmumi var +stenot tieai. PaziFojums par ASV Valsts ierobe~otajm ties+bm

Visa Licenct programmatkra, kas ir nodroainta ASV Valsts iestdm, uz kurm attiecas 1995. gada 1. decembr+ vai vlk pieFemts juridisks pras+bas, tiek nodroaintas ar komercils licences ties+bm un aeit cit punkt aprakst+tajiem ierobe~ojumiem. Visa licenct programmatkra, kas ir nodroainta ASV valsts iestdm, uz kurm attiecas pirms 1995. gada 1. decembra pieFemts juridisks pras+bas, tiek nodroainta ar IEROBE}OTAJM TIES*BM, k noteikts ar FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987), vai DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), ja piemrojams.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.01