Estonian.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

ÿþLÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPINGTÄHELEPANU! LUGEGE SEDA DOKUMENTI ENNE LITSENTSITARKVARA INSTALLIMIST.See on litsentsileping teie ja ettevõtte Canon Inc., mis asub aadressil 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Jaapan, ( Canon ), vahel tarkvaraprogrammi, sellega seotud elektrooniliste või võrgus olevate kasutusjuhendite ja nende võimalike värskenduste (üheskoos tarkvara ) ja/või teksti, piltide, jooniste ja muu digitaalses vormingus loodu ning nende võimalike värskenduste ( sisuandmed ) osas, mida teile käesoleva lõppkasutaja litsentsilepinguga pakutakse (tarkvara ja sisuandmeid viidatakse edaspidi ükshaaval või üheskoos nimetuse all litsentsitarkvara ).LITSENTSITARKVARA INSTALLIMISEGA NÕUSTUTE KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSTEGA SIDUMISEGA. KUI TE SELLE LEPINGU TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, KATKESTAGE PROGRAMMI INSTALLIMINE. LITSENTSITARKVARA EI INSTALLITA JA TEIL EI OLE ÕIGUST SEDA KASUTADA. Nõustute litsentsitarkvara kasutama üksnes vastavalt allkirjeldatud tingimustele.1. Omandiõigus ja autoriõigus. Kõik litsentsitarkvarasse puutuvad õigused, pealkiri ja huvid kuuluvad Canoni või selle litsentsiandjate omandusse. Canon või selle litsentsiandjad säilitavad litsentsitarkvara ja selle järgnevate koopiate autoriõiguse ning muud intellektuaalse omandi õigused alaliselt, sõltumata nende vormist. Välja arvatud käesolevas dokumendis selgesõnaliselt väljatoodud juhtudel ei anna Canon teile mingeid, ei väljendatud ega kaudseid litsentse või õigusi Canoni ega selle litsentsiandjate intellektuaalsele omandile. Te ei tohi muuta, eemaldada ega kustutada litsentsitarkvaras ega üheski selle koopias sisalduvat Canoni ja/või selle litsentsiandjate autoriõiguse teavet.2. Litsents. Teie litsentsitarkvara kasutamise litsents ei ole ainulaadne ega edasiantav.(1) Teil on lubatud kasutada tarkvara ( kasutama tähendab tarkvara talletamist, laadimist, installimist, käivitamist või kuvamist) mitmes oma arvutis isiklikul otstarbel. Te ei tohi tarkvara rentida, üürida, all-litsentsida, laenata, müüa, loovutada, üle anda ega edasi toimetada.(2) Teil on lubatud kopeerida, kasutada ja muuta sisuandmeid ( kasutama tähendab sisuandmete talletamist, laadimist, installimist, käivitamist või kuvamist) mitmes oma arvutis isiklikul otstarbel. Te ei tohi sisuandmeid ega nende tuletisi rentida, üürida, all-litsentsida, laenata, müüa, loovutada, üle anda ega edasi toimetada. Tohite sisuandmeid või selle tuletisi ka printida ( väljatrükk ) ja väljatrükke kasutada, omada kasutatuid, kopeerida, omada neist koopiaid ning neid levitada isiklikel mitteärilistel eesmärkidel. Te ei tohi väljatrükke kasutada, omada kasutatuid, kopeerida, omada neist koopiaid ega neid levitada ärilistel eesmärkidel. Canon ei vastuta selle eest, kuidas te sisuandmeid ja väljatrükke kasutate, sisuandmete ja väljatrükkide kasutamisest tingitud või sellega mis tahes viisil seotud teie vastu esitatud nõuete ega hagide eest, sealhulgas kõigist nõuetest, kaotustest, kahjudest, hagidest, kohtuotsustest, kohtuprotsessidest või advokaaditasudest tulenevatest mis tahes kohustuste või kulude eest.(3) Võite litsentsitarkvarast teha mõistliku arvu varukoopiaid lubatud kasutamise toeks eeldusel, et kõik sellised koopiad sisaldavad Canoni autoriõiguse teavet sellisel viisil, nagu see on esitatud teile antud litsentsitarkvara originaalis.(4) Välja arvatud käesolevas dokumendis selgesõnaliselt väljatoodud juhtudel ei tohi te litsentsitarkvara tervikut või osa rentida, üürida, all-litsentsida, laenata, müüa, loovutada, edasi toimetada, üle anda, kopeerida, reprodutseerida, muuta, kohandada, laiendada, tõlkida, teisendada teise programmeerimiskeelde, ümber projekteerida, dekompileerida, asendada, osadeks võtta ega luua sellel põhinevaid tuletisi, samuti ei tohi te lubada seda teha ega kasutada ühelgi kolmandal osapoolel, välja arvatud käesolevas lepingus selgesõnaliselt lubatud juhtudel ning seadusega selgesõnaliselt lubatud määral ja asjaoludel.3. Teabeedastuse tunnistamine

Tunnistate selgesõnaliselt ja nõustute, et (i) mõni tarkvara võib (eeldusel, et edastatav teave ei sisalda isiklikke andmeid) edastada terviklikult või osaliselt teavet, nagu kasutatava Canoni printeritoote nimi ja seerianumber, tarkvaratüüp, keelesätted, tinditeave, printeri seisund, operatsioonisüsteemi/brauseri piirkond ja tüüp, selleks, et pakkuda teie keskkonnale kõige enam sobivat teavet ja sobivamaid andmeid, kui hangite juurdepääsu Canoni või Canoni määratud kolmanda osapoole serveritele või et edastada teile teavet tarkvaravärskenduste ja muu olulise teabe kohta ilma, et peaks teid regulaarselt teavitama; ja et (ii) Canon võib analüüsida ja kasutada sellist teavet toodete arendamiseks ning kvaliteedi ja teenuste parandamiseks.4. Ekspordipiirang. Nõustute litsentsitarkvara mitte saatma või tooma välja esialgsest osturiigist teistesse riikidesse ilma vastavate valitsuste mis tahes nõutud volituseta. Nõustute täitma kõiki nii seotud riikide seadusi, piiranguid ja regulatsioone kui ka USA ekspordi administreerimise seadusi (EAR) ning mitte eksportima või uuesti eksportima litsentsitarkvara, kui see on otseselt või kaudselt vastuolus nende seaduste, piirangute ja regulatsioonidega või ilma mis tahes vajalike nõusolekuteta.5. Lõpetamine. Käesolev leping kehtib litsentsitarkvara installimise ajal ja lepingu lõpetamiseni. Lepingu saate lõpetada, kui hävitate litsentsitarkvara ja kõik selle koopiad. Käesoleva lepingu võib lõpetada ka juhul, kui te mõnda selle tingimust ei täida. Lepingu lõpetamisel mis tahes põhjusel peate koheselt hävitama litsentsitarkvara kõik koopiad, sealhulgas iga teie valduses, halduses või juhtimise all oleva arvuti kõvakettal oleva litsentsitarkvara. Lisaks on Canonil õigus kasutada kõiki selle võimalikke lepingulisi või seaduslikke õigusi, volitusi või abinõusid. Eeltulenevast sõltumata jäävad punktid 1, 3 ja 5 kuni 9 kehtima ka pärast lõpetamist.6. Tugi ja värskendused. Canon, tema tütarettevõtted ja filiaalid ning nende vastavad hulgi- ja jaemüüjad ei vastuta litsentsitarkvara hoolduse ega toe eest. Canon, tema tütarettevõtted ja filiaalid ning nende vastavad hulgi- ja jaemüüjad ei ole kohustatud litsentsitarkvarale pakkuma mis tahes värskendusi, parandusi ega tuge, välja arvatud juhul, kui teie ja mis tahes ülalnimetatud üksuste vahel sõlmitud kirjalikus kokkuleppes on öeldud teisiti.7. PIIRATUD GARANTII. LITSENTSITARKVARA ON LITSENTSITUD NAGU ON , ILMA MIS TAHES VÄLJENDATUD VÕI KAUDSE GARANTII VÕI TINGIMUSETA, SEALHULGAS, KUID MITTE SELLEGA PIIRATUD, KAUDSETE GARANTIIDETA TURUSTAMISE, KVALITEEDI JA/VÕI SOBIVUSE OSAS KÕNEALUSEL EESMÄRGIL VÕI MIS TAHES ÕIGUSE, PEALKIRJA JA HUVI, KA PIIRANGUTETA, INTELLEKTUAALSE OMANDI MITTERIKKUMISE OSAS.KOGU RISKI LITSENTSITARKVARA KVALITEEDI JA JÕUDLUSE OSAS KANNATE TEIE. LITSENTSITARKVARA DEFEKTSEKS OSUTUMISEL KANNATE TEIE (MITTE CANON, TEMA TÜTARETTEVÕTTED JA FILIAALID NING NENDE VASTAVAD HULGI- JA JAEMÜÜJAD) KÕIK VAJALIKUD HOOLDUS-, REMONDI- VÕI PARANDUSKULUD.MÕNED OSARIIGID VÕI ÕIGUSLIKUD JURISDIKTSIOONID EI LUBA VÄLISTADA KAUDSEID GARANTIISID VÕI TINGIMUSI, SEEGA EI PRUUGI ÜLALTOODUD VÄLISTUS TEIE SUHTES KEHTIDA. KÄESOLEV GARANTII ANNAB TEILE KINDLAD SEADUSLIKUD ÕIGUSED JA TEIL VÕIB OLLA KA MUID OSARIIGITI VÕI JURISDIKTSIOONITI ERINEVAID ÕIGUSI.CANON EI GARANTEERI LITSENTSITARKVARAS SISALDUVATE FUNKTSIOONIDE VASTAVUST TEIE NÕUDMISTELE EGA LITSENTSITARKVARA HÄIRETE JA TÕRGETETA TÖÖD.Kui litsentsitarkvara tarnitakse kandjal, nt CD-ROMil, garanteerib Canon, et litsentsitarkvara talletav kandja on normaalsel kasutusel materjali- ja tootmisdefektideta üheksakümmend (90) päeva alates selle hankimise kuupäevast, mis on tõendatav taeki või mõne muu Canoni aktsepteeritud vahendi alusel.KLIENDI NÕUDMISED. Canoni ja tema litsentsiandjate kogu vastutus ning teie ainus õigus seisneb PIIRATUD GARANTIILE mittevastava ja Canoni kohalikku müügiesindusse selles riigis, kust litsentsitarkvara hankisite, koos ostutaeki koopia või mõne muu Canoni aktsepteeritud vahendiga tagastatud kandja asendamises. PIIRATUD GARANTII ei kehti, kui kandja rikke põhjuseks on õnnetusjuhtum litsentsitarkvaraga, selle kuritarvitamine või väärkasutus, ja garantii laieneb üksnes litsentsitarkvara originaalkasutajale.8. GARANTIIDE LAHTIÜTLUS. ÜLALTOODUD PIIRATUD GARANTII ON AINUS TEILE LOODUD GARANTII JA SEDA PAKUTAKSE KÕIGI PÕHIKIRJA, ÜLDKEHTIVATE SEADUSTE, KAUBANDUSTAVADE, TEHINGUTE VÕI MUU VOOLUS VÄLJENDATUD GARANTIIDE, TINGIMUSTE, ESITUSTE, KOHUSTUSTE JA TINGIMUSTE ASEMEL, MILLEST ON KÄESOLEVAS DOKUMENDIS LAHTI ÖELDUD KÕIGE LAIEMALT SEADUSEGA LUBATUD PIIRIDENI.9. KAASNEVATE JA TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUSTUSTE JA VASTUTUSPIIRANGU VÄLISTAMINE. CANON EGA TEMA LITSENTSIANDJAD EI VASTUTA ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, TEGEVUSEST TULENEVA, KAASNEVA SPETSIAALSE EGA MUU MIS TAHES KAHJU (SEALHULGAS ÄRILISTEST KASUMIKADUDEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ÄRITEABE KADUMISEST TINGITUD KAHJU PIIRANGUTA) EEST ÜHELGI JUHUL, KAS CANON VÕI MIS TAHES LITSENTSIANDJA ON VÕI MITTE SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEADA ANDNUD. CANONI JA TEMA LITSENTSIANDJATE KOGU KÄESOLEVAST LEPINGUST TULENEV VÕI SELLEGA LEPINGUS, KAHJUTEKITAMISES (SEALHULGAS PIIRAMATA HOOLETUST) VÕI MUUL VIISIL SEOTUD VASTUTUS PIIRATAKSE KAS TEIE CANONI TOOTE EEST, MILLELE LITSENTSITARKVARA ON LOODUD, TEGELIKULT TASUTUD HINNA VÕI VIIE USA DOLLARI (US$ 5.00) VÕI SAMAVÄÄRSE KOGUSE VASTAVA KOHALIKU VALUUTAGA VASTAVALT SELLELE, KUMB ON SUUREMA VÄÄRTUSEGA.MITTE MISKI KÄESOLEVAS LEPINGUS ÖELDU EI MÕJUTA TARBIJA SEADUSLIKKE ÕIGUSI.10. Üldine. Käesolev leping moodustab kogu litsentsitarkvara lepingu teie ja Canoni vahel ning asendab mis tahes litsentsitarkvaraga seotud otseseid suulisi või kirjalikke esitusi, lepinguid või kokkuleppeid. Kumbki osapool ei saa kasutada õiguskaitsevahendeid avalduste osas, millele osapool tugines lepingu sõlmimisel, välja arvatud juhul, kui selline avaldus oli petturlik; viimasel juhul saab osapool kasutada vaid neid õiguskaitsevahendeid, mida võib vastavalt käesoleva lepingu tingimustele rakendada lepingu rikkumisel.Kui pädev jurisdiktsioon leiab mis tahes osa käesolevast lepingust olevat täielikult või osaliselt mis tahes jurisdiktsiooni seaduste alusel mis tahes osas ebaseadusliku, vale või mis tahes osas jõustamatu, ei mõjuta ega kahjusta see fakt käesoleva lepingu ühegi klausli seaduslikkust, kehtivust ega jõustumist.Kui Canon käesoleva lepingu mis tahes õigust, volitust või heastamisvahendit rikub või edasi lükkab, ei tähenda see ühegi asjaolu korral selle õiguse, volituse või heastamisvahendi loovutamist.Ükski käesoleva lepingu muudatus ei jõustu enne, kui see on kirja pandud ja selle on allkirjastanud Canoni volitatud esindaja.Käesoleva lepingu klausleid võivad jõustada Canoni tütarettevõtted ja/või filiaalid seni, kuni need kuuluvad nimetatud tütarettevõtetele ja/või filiaalidele.USA valitsuse piiratud õiguste teadaanne

Kogu USA valitsusele 1. detsembril 1995 või pärast seda välja antud taotluste alusel hangitud litsentsitarkvara on varustatud ärilitsentsi õiguste ja piirangutega, mida on kirjeldatud mujal käesolevas dokumendis. Kogu USA valitsusele enne 1. detsembrit 1995 välja antud taotluste alusel hangitud litsentsitarkvara on varustatud PIIRATUD ÕIGUSTEGA, mis on kirjeldatud dokumendis FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUUNI 1987), või DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OKTOOBER 1988).

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 4.35