0x0412.ini Driver File Contents (DRVR_WIN_R293340.EXE)

ÿþ[Properties]

FontName=t­¼¹

FontSize=9[0x0412]

1100=$ÁXÎ Í0®TÖ $ÆX¹

1101=%s

1102=%2 ¬ ¬À©ÆÇXÇ ôÎèÔ0ÑÐÅ %1DÇ(|¹) $ÁXÎ`Õ $ÁXΠȹ¼¬À|¹ ÉD¾ ÉÇȲä².  ÇÜ 0®ä²¬¹íÂÜÂ$Æ.

1103=´ÆÆ ´ÌÈ ¼È UÖxÇ É

1104=Windows(R) Installer ¼È UÖxÇ É

1105=Windows Installer l­1Á É

1106=%s l­1Á É

1107=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·tÇ ¬À©ÆÇXÇ Ü¤Â\ÑÐÅ Windows InstallerXÇ l­1ÁDÇ DÆ̸յÂȲä². $ÁXÎ|¹ ĬÁXÕ$¸tº ܤÂ\ÑDÇ ä²Ü ÜÂÇtÕ|Å iÕȲä². "ä²Ü ÜÂÇ" è²Í|¹ ²ì· ܤÂ\ÑDÇ ä²Ü ½ÓXÕíÂÜÂ$Æ.

1108=%s

1125=$ÁXÎ ¸Å´Å ÁÝÐ

1126=$ÁXÎXÕ² Ù³HÅ ¬À©Æ`Õ ¸Å´Å|¹ DÅ·ÐÅÁ ÁÝÐXÕíÂÜÂ$Æ.

1127=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·tÇ Windows Installer ÁD¾¤Â l­1ÁDÇ DÆ̸XÕ$¸tº ܤÂ\ÑDÇ ä²Ü ÜÂÇtÕ|Å iÕȲä². ÀÉ® ܤÂ\ÑDÇ ä²Ü ÜÂÇXÕ$¸tº [Æ]|¹ tЭ¹XÕÜÂଠ, °ÉÐÅ ä²Ü ÜÂÇXÕ$¸tº [DÅȲ$Æ]|¹ tЭ¹XÕíÂÜÂ$Æ.

1128=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·@Ç '%s' DÇ(|¹) ÅÅø­¸tÇÜ´iÕȲä². ĬÁXÕÜ ¬µÂȲL®?

1129=\Íà ¼ÈXÇ '%s' tÇ(¬) tÇø» $ÁXδ´Å ǵÂȲä². $ÁXÎ|¹ ĬÁ`Õ  ÆŵÂȲä².

1130=UÖxÇ

1131=èÍÁ

1132=D¾¼¼8Ö:

1133= $ÁXÎ

1134=ä²LÇ(&N) >

1150=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·tÇ 8ÖXÖ´ÀÉ JŲ Windows ¼ÈDÇ ¬ÀÉÕµÂȲä². "UÖxÇ" è²Í|¹ ²x¹ ÄÖ Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 tÇÁÀXÇ ¼ÈÐÅÁ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ ä²Ü äÂÕXÕíÂÜÂ$Æ.

1151=ÇÜ ¥ÇÁÐÅ ðIJ É $ÆX¹¬ ¼ÝÀÕµÂȲä².

1152=ÇÜ ¥ÇÁÐÅ %s XÇ UÅÍDÇ xÔ² É $ÆX¹¬ ¼ÝÀÕµÂȲä².

1153=$ÁXÎ Í0®TÖ Ó|ÇDÇ }Ç´Å$Ʋ É $ÆX¹¬ ¼ÝÀÕµÂȲä².

1154=%s ÐÅÁ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ >ÌDÇ  ÆŵÂȲä².

1155=%s Ó|ÇDÇ >ÌDÇ  ÆŵÂȲä².

1156=Windows InstallerXÇ ´°½ $ÆX¹ÇȲä².

1158=8»ÇôÅ Ç1Á $ÆX¹. Setup.iniXÇ ¨ºà´ 8»ÇôÅtÇ ÈiÕ\ÕÀÉ UÖxÇXÕíÂÜÂ$Æ. 

1200=ä²Ü ÜÂÇ

1201=$ÁXÎXÕ$¸tº %lu KB XÇ H¾ µ¤ÂlÐ õ¬¬tÇ %s ÐÅ DÕÆiÕȲä². õ¬¬DÇ UÖô¼\Õ ÄÖ ä²Ü ÜÂijXÕíÂÜÂ$Æ.

1202=ܤÂ\ÑXÇ ¨ºà´ ¬À©ÆÇ©Æ<Ç\¸ $ÁXÎ|¹ DÆ̸`Õ  Dz ­\ÕtÇ ©Í½XÕÀÉ JŵÂȲä². ­¬¹Ç\¸ \¸ø­(Æ\Õ ä²LÇ ¬Ç$ÁXÎXÕíÂÜÂ$Æ.

1203=º9¸Õ 乬À¼Â:

1204=/L ¸Å´Å ID

1205=/S Hide Í0®TÖ ³TÖÁÀÇ. 4»àÂ8Ö ¨ºÜ´xÇ ½¬°Æ /S /v/qn"DÇ ¬À©ÆXÕíÂÜÂ$Æ.

1206=/V MsiExec.exeÐÅ ³\Õ ä¹¬À¼Â

1207=Windows(R) Installer %s DÇ(|¹) >ÌXŵÂȲä². tǬ@Ç tÇÈ ¼ÈXÇ Windows(R) InstallerÇȲä². ĬÁXÕ$¸tº "UÖxÇ" è²Í|¹ ²t¹íÂÜÂ$Æ.

1208=%s XÇ ANSI TÏÜ´ ÓtÇÀɬ ܤÂ\ÑÐÅ $ÁXδ´Å ÇÀÉ JÅ<ÇÀ»\¸ ÁÝÐ\Õ ¸Å´ÅÐÅÁ $ÁÈ Õ\¸ø­¨·DÇ äÂÕ`Õ  ÆŵÂȲä². $ÁÈ Õ\¸ø­¨·DÇ äÂÕ\Õ ÄÖ ä²x¹ ¸Å´Å|¹ ÁÝÐXÕíÂÜÂ$Æ.

1210=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·tÇ Microsoft .NET Framework ¼È 2.0DÇ $ÁXÎXÕ$¸tº Windows Installer ¼È %s tÇÁÀtÇ DÕÆiÕȲä². Windows Installer ¼È %s tÇÁÀDÇ $ÁXÎXÕଠä²Ü ÜÂijXÕíÂÜÂ$Æ.

1603=Windows Installer ÔÅÄÉ $ÁXÎ $ÆX¹. ¼Ô¯|Å `Õ Ó|ÇtÇ Ä¬Á ¬À©Æ É|Ç  ǵÂȲä². ¨ºà´ QÇ©ÆÕ\¸ø­¨·DÇ ë²à¬ ¬ÇÜÂÇXÕíÂÜÂ$Æ.

1604=tÇ $ÁXβ ø¼ ´ÆÆ ´ÌÈÐÅ $ÁXÎXÕ²p³ DÕÆ\Õ (%s) Windows Installer ÔÅÄÉtÇ ìÓhÕ´´Å ÇÀÉ JŵÂȲä².

1607=%s Scripting Runtime DÇ $ÁXÎ`Õ  ÆŵÂȲä².

1608=InstallDriver xǤÂ4ѤÂ|¹ Ì¹ä´  ÆŵÂȲä². ¼XÖ TÏÜ´: %d

1609=$ÁXÎ (Ó¤ÐÀÉ|¹ È¥Ç`Õ ÇXÎ|¹ ÀÉÈXÕíÂÜÂ$Æ. 

1611=%s Ó|ÇXÇ UÅÍDÇ Ô  ÆŵÂȲä².

1612=Ó|ÇXÇ UÅÍDÇ xÔ² ÉÇȲä².

1613=%s Ó|ÇDÇ ä²´Æ\¸Ü´XÕ² ÉÇȲä².

1614=%s Ó|ÇDÇ ä²´Æ\¸Ü´XÕ² Ù³HÅ $ÆX¹¬ ¼ÝÀXÕƵÂȲä². ´Å¤µ ÇÅÅDÇ ÂÕXÕ ¬µÂȲL®?

1615=ܬ

1616=½

1617=Í

1618=MB

1619=KB

1620=/Í

1621=%s Ó|Ç ÁºDÇ UÖxÇ`Õ  ÆŵÂȲä². 

1622=¨°@Ç ÆÁÀ ܬ: 

1623=%d %s of %d %s downloaded at %01d.%01d %s%s

1624=$ÁXÎ ÉD¾ É...

1625=$ÁXΠijÀÆйDÇ UÖxÇXÕíÂÜÂ$Æ.

1626=ijÀÆй

1627=Ó|ÇDÇ È¥Ç`Õ  ÆŵÂȲä²: %s

1628=0®ø¼ $ÁXÎ ¤Âlн¹¸Ò|¹ DÆ̸`Õ  ÆŵÂȲä².

1629=½ÈiÕ\Õ º9¸ÕÇȲä². 

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=$ÁÈ Í0®TÖ $ÆX¹, Õ\¸8Á¤Â õ¼ÈÐÅ äÂ(ÓXÕƵÂȲä². 

1635=%s Ó|Ç@Ç tÇø» tȬÇiÕȲä². tÇ Ó|ÇDÇ ¼¸¯ ¬µÂȲL®?

1642=ÁºDÇ UÖxÇ`Õ  ÆŵÂȲä². Authenticode 1¬àÂÐŲ Internet Explorer 3.02 tÇÁÀ ¼ÈtÇ DÕÆiÕȲä².

1643=$ÁXÎÐŲ WinInet.dllXÇ \Íà ¼ÈtÇ DÕÆiÕȲä². Internet Explorer 3.02 tÇÁÀ ¼ÈDÇ $ÁXÎtÕ|Å iÕȲä².

1644=ܤÂ\ÑXÇ ¨ºà´ ¬À©ÆÇ©Æ<Ç\¸ $ÁXÎ|¹ DÆ̸`Õ  Dz ­\ÕtÇ ©Í½XÕÀÉ JŵÂȲä². ­¬¹Ç\¸ \¸ø­(Æ\Õ ä²LÇ ¬Ç$ÁXÎXÕíÂÜÂ$Æ.

1645=Microsoft(R) .NET Framework $ÁXÎ É $ÆX¹. ¼XÖ TÏÜ´: %d

1646=%s @Ç(²) Microsoft (R) .NET %s Framework|¹ ÁÝÐÈ<Ç\¸ ¬À©ÆiÕȲä². ÀÉ® $ÁXÎXÕ ¬µÂȲL®?

1648=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·tÇ 8ÖXÖ´ÀÉ JŲ Windows ¼ÈDÇ ¬ÀÉÕµÂȲä². "UÖxÇ" è²Í|¹ ²x¹ ÄÖ Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 tÇÁÀXÇ ¼ÈÐÅÁ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ ä²Ü äÂÕXÕíÂÜÂ$Æ.

1649=%s @Ç(²) Visual J# ¬Ç0¼ìÓ ¬¥² ÆÁ (Ó¤ÐÀÉ|¹ ÁÝÐÈ<Ç\¸ ¬À©ÆiÕȲä². ÀÉ® $ÁXÎXÕÜ ¬µÂȲL®? 

1650= tÇ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ äÂÕXÕtº .NET Frameworkij hÕØ® $ÁXÎ)´È²ä².)

1651=8ÖXÖ´ÀÉ JŲ Windows ¼ÈÇÈ²ä² UÖxÇDÇ tЭ¹XÕìÅ ³ÁÀ ܤÂ\ÑtÇ Windows 2000 ÁD¾¤Â )Ó ¼È 3(tÇÁÀ)DÇ äÂÕXÕଠDzÀÉ UÖxÇXÕଠ$ÁXÎ|¹ ä²Ü ÜÂÇXÕíÂÜÂ$Æ.

1652=%sDÇ(|¹) $ÁXÎXÕ$¸tº ܤÂ\ÑÐÅ ä²LÇ mÕ©ºtÇ $ÁXδ´Å Ç´Å|Å iÕȲä². tÇì·\Õ DÕ mÕ©ºXÇ $ÁXÎ|¹ ÜÂÇXÕ$¸tº $ÁXÎ|¹ tЭ¹XÕíÂÜÂ$Æ.

1653=%s $ÁXÎ

1654=%s tÇ(¬) $ÁXÎ|¹ ]°¸° ÄÖÐÅ $ÁÈDÇ èÍÁXÕ ¬µÂȲL®?

1655=$ÁXÎ DÕ ÆÁ %s XÇ Ó|ÇDÇ >ÌDÇ  ÆŵÂȲä². $ÁXÎ|¹ È̸iÕȲä². tÇ $ÆX¹² ä²´Æ\¸Ü´ äÂ(Ó ¶² èÍÁ Lµ8»ÐÅ ¼ÝÀÕDÇ  ǵÂȲä². 

1656=%s XÇ $ÁXά äÂ(ÓÕµÂȲä². $ÁXÎ|¹ ĬÁXÕ ¬µÂȲL®

1657=1Áõ¬

1658=$ÁXÎ É

1659=ô¼X¹ É

1660=$ÁXÎ(´

1661=ÁÀÜÐ

1662=DÕÂ ÆÁ

1663=äÂ(Ó

1664=UÅÍDÇ xÔ² É

1665=ä²´Æ\¸Ü´ É

1666=t¬±·

1667=%s DÇ(|¹) $ÁXÎXÕÀÉ »ºÕµÂȲä². $ÁXÎ|¹ ]°Å°È²ä².

1668=%s $ÁXÎ|¹ ȹXÎ$¸tº ä²Ü ½ÓtÕ|Å iÕȲä². ÀÉ® ܤÂ\ÑDÇ ä²Ü ÜÂÇXÕ$¸tº [Æ]|¹ tЭ¹XÕà¬, °ÉÐÅ ä²Ü ÜÂÇXÕ$¸tº [DÅȲÆ]|¹ tЭ¹XÕíÂÜÂ$Æ.

1669=%1 @Ç(²) ÁÝÐÈ<Ç\¸ %2 DÇ(|¹) ¬À©ÆiÕȲä². ÀÉ® $ÁXÎXÕÜ ¬µÂȲL®?

1670=¨ºÈ´ %s DÇ(|¹) \¸Ü´`Õ  ÆŵÂȲä². $ÆX¹ TÏÜ´: %d

1671=Ó|Ç ä²´Æ\¸Ü´ É %2/%3: %1

1700=InstallScript ÔÅÄÉDÇ Í0®TÖXÕ² Ù³HÅ $ÆX¹¬ ¼ÝÀÕµÂȲä².

1701=ÇÜ ÇXÎÐÅ InstallScript ÔÅÄÉ ÀÉÐÆ Ó|ÇXÇ UÅÍDÇ Ô  ÆŵÂȲä².

1702=tÇ $ÁXβ ÈÔXÇ ìÅì· xǤÂ4Ѥ $ÁXÎ|¹ ÈÕ©ÆiÕȲä². $ÁXÎXÕ$¸² xǤÂ4ѤÂ|¹ ÁÝÐ\Õ ÄÖ Ä¬ÁXÕ$¸tº ä²LÇDÇ tЭ¹XÕíÂÜÂ$Æ.

1703=ÈÀ xǤÂ4Ѥ $ÁXÎ(&I)

1704=0®tÈ xǤÂ4Ѥ  ÇÀÉ ¶² ÅÅø­¸tÇÜ´(&M)

1705=0®ø¼

1706=xǤÂ4Ѥ ID

1707=ÈÔ tǹ

1708=ÇXÎ

1710=tÇ $ÁXβ ÈÔXÇ ìÅì· xǤÂ4Ѥ (ÓXÎ|¹ ÈÕ©ÆiÕȲä². DÅ· 5ÆXÁDÇ ÁÝÐXÕìÅ tÇ (ÓXÎ|¹ ´Å¤µ ÝÂ<Ç\¸ È©Æ`ÕÀÉ ÀÉÈ\Õ ÄÖ Ä¬ÁXÕ$¸tº ä²LÇDÇ tЭ¹XÕíÂÜÂ$Æ.

1711=0®tÈ xǤÂ4Ѥ ¨ºP´ (ÓXÎ(&A)

1712=0®tÈ xǤÂ4Ѥ (ÓXÎ(&P)

1713=tÇ $ÁXÎ|¹ XÕ$¸tº Windows Installer ¼È 4.5 tÇÁÀtÇ DÕÆiÕȲä². $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ È̸iÕȲä².

1714=UÅÍDÇ xÔ² É

1804=$ÁXÎ ¸Å´Å ÁÝÐ

1812=ä²LÇ ÁÝЬÀmÕÐÅÁ $ÁXÎ ¸Å´Å|¹ ÁÝÐiÕȲä². 

1813=UÖxÇ(&O)

1815=InstallShield Wizard

1822=èÍÁ

1834=ä²LÇ(&N) >

1835=< ¤´\¸(&B)

1837=%sDÇ(|¹) $ÁXÎXÕ ¬µÂȲL®?

1838=xÇÉ(´

1839=ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ñ´]¸ÇXÇ àÂÐÆtÇ %sÐÅÁ UÖxÇ´ÈŵÂȲä². 

1840=üÈXÇ: %s@Ç(²) ÁÕ¸ÒèƴŬ HÅÈ\ÕÀÉ UÖxÇiÕȲä². %stÇ(¬) tÇ ü¬ÈDÇ ¹ÂxÇ`Õ ½¬°ÆÐÅ̹ ĬÁ`Õ  ǵÂȲä². 

1841=%sÐÅ XÇtÕ ñ´]¸´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ mÕÁÀ ¹ÂxÇiÕȲä²(&A).

1842=ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ %sÐÅÁ ñ´]¸´ ÄÖ À¼½¬´ÀÉ JÅXŵÂȲä². %sDÇ(|¹) $ÁXÎXÕ$¸tº [ä²LÇ]DÇ ²t¹íÂÜÂ$Æ. 

1854=InstallShield

1865=$ÁXÎ ÉD¾

1866=InstallShield ȹ¼¬À¬ $ÁXÎ|¹ ÉD¾XÕ² Ù³HÅ 0®ä²¬¹íÂÜÂ$Æ. 

1872=È̸

1873=È¡Á(Ç: 

1874=¨°@Ç ÆÁÀ ܬ: 

1880=/s

1887=%s - InstallShield Wizard

1888=$ÁXÎ ]°´°0®

1889=$ÁXÎ|¹ èÍÁXÕ ¬µÂȲL®?

1901=tÇ ÈÔXÇ ÈÀ\¸´Æ ¬Àø¼DÇ $ÁXÎiÕȲä²(&I)

1903=¼¬¬´ ÈÔ

1904=1¬àÂ`Õ ÈÔDÇ ÁÝÐiÕȲä². 

1905=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·tÇ Ö¬Ç 1¬àÂø¼ÐÅ ³tÕ xÇÉ\Õ ôÎèÔ0ÑÐÅÁ ä²LÇ ÈÔDÇ ¼¬¬ÕµÂȲä². 

1906=DÅ·ÐÅÁ ÁÝÐ\Õ ÈÔDÇ 1¬àÂiÕȲä²(&U)

1907=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·tÇ Ü¤Â\ÑÐÅ tÇø» $ÁXδ tÇ QÇ©Æ Õ\¸ø­¨·XÇ xǤÂ4ѤÂ|¹ XÕ° tÇÁÀ ¼¬¬XÕƵÂȲä². 0®tÈ xǤÂ4ѤÂ|¹ ÇÀÉ ¶² ÅÅp³tǸÒXÕp¬° ÈÀ xǤÂ4ѤÂ|¹ $ÁXÎ`Õ  ǵÂȲä².

1908=DÅ·ÐÅÁ ÇÀÉXÕp¬° ÅÅp³tǸÒ`Õ QÇ©Æ Õ\¸ø­¨· xǤÂ4ѤÂ|¹ ÁÝÐXÕíÂÜÂ$Æ(&M).

1909=µ¤ÂÕ¸tÇ tǹ

1910=$ÁXÎ ÇXÎ

2001=%s $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·tÇ InstallShield Wizard ȹ¼¬À|¹ ÉD¾ÉÇȲä².  ÇÜÂ̹ 0®ä²$¸ üÈíÂÜÂ$Æ.

2002=$ÆX¹ TÏÜ´: 

2003=$ÆX¹ Èô¼: 

2004=$ÆX¹ (%s)¬ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨· äÂÕ ÉÐÅ ¼ÝÀÕµÂȲä². 

2005=tÇÈ $ÁXÎ|¹ DÆ̸\Õ ÄÖ QÇ©ÆÕ\¸ø­¨·DÇ È̸ղÀÉ UÖxÇXÕíÂÜÂ$Æ. $ÆX¹¬ ìÅÈ× ¼ÝÀ`Õ ½¬°Æ, Óä¹ÅÅ´ÌÐÅ 8»XÇXÕíÂÜÂ$Æ. %s.

2006=Ç8Á×(&D)

2007=ô¼à¬(&R)

2008=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ Í0®TÖ`Õ õ¬¬tÇ ½qÈiÕȲä². $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ äÂÕXÕ0® ÈÐÅ %s Ü´|·tÇ¾ÐÅÁ È´Åij %ld KB|¹ UÖô¼XÕíÂÜÂ$Æ. 

2009=­¬¹Ç ­\ÕDÇ ¬ÄÉ ¬À©ÆǬ tÇ QÇ©ÆÕ\¸ø­¨·DÇ $ÁXÎÕµÂȲä². QÇ©ÆÕ\¸ø­¨·DÇ ÂÈXÕp¬° Èp¬XÕ$¸tº tÕù²´² ­\ÕtÇ Ç´Å|Å iÕȲä². 

2010=tÇ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·XÇ ¶ ä²x¹ xǤÂ4Ѥ¬ tÇø» äÂÕ ÉÇȲä². ä²x¹ xǤÂ4Ѥ¬ ]°° ÄÖ ä²Ü ÜÂijXÕíÂÜÂ$Æ.

2143=ô¼HÅ ½¬à¬

2144=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ Ä¬Á äÂÕXÕ ¬µÂȲL®?

2146=QÇ©ÆÕ\¸ø­¨·XÇ ÐÆø¼ü¬ 4»°¬1ÁDÇ UÖxÇ`Õ  ÆŵÂȲä². %s  ä²x¹ ¬À·<Ç\¸ à©Æ\Õ ñ´]¸Ç|¹ UÖxÇXÕìÅ ñ´]¸ ÄÖÐÅ QÇ©ÆÕ\¸ø­¨·tÇ UÖäÂ× À¼½¬´ÀÉ JÅ@Ç ½¬°ÆÐÅ̹ ĬÁ`Õ  ǵÂȲä². 

2147=tÇ $ÁXÎ|¹ à©ÆXÕÀÉ JŵÂȲä²(&D)

2148=ô¼HÅ ÇØÕDÇ tÇtÕXÕଠĬÁXÕ ¬µÂȲä²(&U)

2151=ñ´]¸ÇÐÅ XÇtÕ QÇ©ÆÕ\¸ø­¨·tÇ Áº´ÀÉ JÅXÅ<ÇÀ»\¸ QÇ©ÆÕ\¸ø­¨·XÇ ÐÆø¼ü¬ 4»°¬1ÁDÇ UÖxÇ`Õ  ÆŵÂȲä².  ä²x¹ ¬À·<Ç\¸ à©Æ\Õ ñ´]¸Ç|¹ UÖxÇXÕìÅ ñ´]¸ ÄÖÐÅ QÇ©ÆÕ\¸ø­¨·tÇ UÖäÂ× À¼½¬´ÀÉ JÅ@Ç ½¬°ÆÐÅ̹ ĬÁ`Õ  ǵÂȲä². 

2152=QÇ©ÆÕ\¸ø­¨·XÇ ÐÆø¼ü¬ 4»°¬1ÁDÇ UÖxÇ`Õ  ÆŵÂȲä². ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÁºÐÅ ¬À©Æ´ xÇÉÁ¬ ̸̹´ÈÅp¬° ¶² ½ÈiÕXÕp¬° à©Æ´ÀÉ JÅXŵÂȲä².  ä²x¹ ¬À·<Ç\¸ à©Æ\Õ ñ´]¸Ç|¹ UÖxÇXÕìÅ ñ´]¸ ÄÖÐÅ QÇ©ÆÕ\¸ø­¨·tÇ UÖäÂ× À¼½¬´ÀÉ JÅ@Ç ½¬°ÆÐÅ̹ ĬÁ`Õ  ǵÂȲä².

2153=ÁÕ¸ÒèƴŬ ÁÁÀ´ÈÅp¬° ñ´]¸\Õ ÄÖ À¼½¬´ÈŵÂȲä².  tÇ $ÁXÎ|¹ ĬÁ`Õ  ÆŵÂȲä². 

2154=tÇ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·@Ç %sXÇ  ¼ÀÐ ¼È<Ç\¸ ̹ä´ÈŵÂȲä².

2155=tÇ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·@Ç %sXÇ ÉÓ¬ ¼È<Ç\¸ ̹ä´ÈŵÂȲä².

2156=D¾¼¼8Ö|¹ Ç%¸XÕíÂÜÂ$Æ

2157=tÇ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·@Ç ´°½ MSI Ó|ÇXÇ ÍÍDÇ ÀÉÐÆXÕÀÉ JŲ %s ÉÓ¬Ó<Ç\¸ Ç1Á´ÈŵÂȲä². InstallShieldXÇ ÈÝ ¼È@Ç tÇ 0®¥²DÇ ÀÉÐÆiÕȲä². Ç8Á\Õ Èô¼² InstallShield KB 8»Á Q200900DÇ 8ÌpÈXÕíÂÜÂ$Æ.

2158=tÇ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·@Ç %s ÉÓ¬Ó<Ç\¸ Ç1Á´ÈŵÂȲä². ÉÓ¬Ó $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·@Ç Ç1Á ÄÖ %s|Ç Ù³HÅ̹ ÇÙ³iÕȲä². $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ ä²Ü Ç1ÁXÕìÅ ä²Ü äÂÕXÕíÂÜÂ$Æ. $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ È̸iÕȲä².

2159=tÇ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·@Ç %sL®ÀÉ ÇÙ³iÕȲä². $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ È̸iÕȲä².[Languages]

0x0401=DÅ·´Å

0x0402=½¬¬¹DÅ´Å

0x0403=tÎÈÐ\¸È²DÅ´Å

0x0404=Ém­´Å(¼Ç´Ì)

0x0405=´ÌTÏ´Å

0x0406=t³È¹lдÅ

0x0407=ų|Ç´Å

0x0408=ø­¬¹¤Â´Å

0x0409=Æ´Å

0x040a=¤ÂÓxÇ´Å

0x040b=@Õ·Ü´´Å

0x040c=Õ·¤Â´Å(\ÔÉ)

0x040d=×¾¬¹´Å

0x040e=ÝÕ¬¬¹´Å

0x0410=tÇÈЬ¹DÅ´Å

0x0411=|Çø¼´Å

0x0412=\Õm­´Å

0x0413=$±\³·Ü´´Å

0x0414=x±t¹èÆtÇ´Å

0x0415=ôÓ·Ü´´Å

0x0416=ìÓt¹,Ò¬´Å(¾|·ÈÉ)

0x0418=è¸È¹È²DÅ´Å

0x0419=ì·ÜÂDÅ´Å

0x041a=lÐ\¸DÅðÒDÅ´Å

0x041b=¬Â\¸¼¤ÐDÅ´Å

0x041d=¤ÂèÆt³´Å

0x041e=ÜÐm­´Å

0x041f=0ѤдÅ

0x0421=xÇij$±ÜÂDÅ´Å

0x0424=¬Â\¸ ¼È²DÅ´Å

0x042d=¼¤ÂlдÅ

0x0804=Ém­´Å(¬Ç´Ì)

0x0816=ìÓt¹,Ò¬´Å(\ÔÉ)

0x0c0c=Õ·¤Â´Å(ΰä²)

0x0c1a=8Át¹D¾DÅ(¤Ð´¹)´Å

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 1.01