Readme_polish.txt Driver File Contents (mpnx_4_1-win-4_1_4-ea23_2.exe)

____________________________________________________________________

          Canon MP Navigator EX wersja 4.1.4
                 dla
            systemu Microsoft Windows
               Instrukcje

          *** Copyright CANON INC. 2011-2014 ***
____________________________________________________________________


< Spis treści >

Wprowadzenie
 Przedmowa
 Informacje o znakach towarowych
 Elementy instalacji
 
Ograniczenia dotycz¹ce korzystania z programu MP Navigator EX

====================================================================
Wprowadzenie
====================================================================

< Przedmowa >

 Dziêkujemy za wybranie programu Canon MP Navigator EX.
 Program ten umo¿liwia skanowanie, zapisywanie i drukowanie 
 fotografii i dokumentów. Pozwala on równie¿ edytowaæ obrazy
 i do³¹czaæ je do wiadomości e-mail.

< Informacje o znakach towarowych >

 Microsoft jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmy Microsoft
 Corporation.
 Windows jest znakiem towarowym lub zastrze¿onym znakiem towarowym
 firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych
 krajach.
 Wszystkie nazwy marek i produktów wymienione w tym dokumencie to 
 znaki towarowe lub zastrze¿one znaki towarowe określonych firm.

< Elementy instalacji >

 Na niniejszy produkt sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce elementy.

 Program Canon MP Navigator EX (dalej zwany MP Navigator EX)
  Program ten umo¿liwia ³atwe zapisywanie, drukowanie,
  do³¹czanie do wiadomości e-mail i edycjê zeskanowanych obrazów.

 Dezinstalator
  Program ten s³u¿y do usuwania niepotrzebnych plików zwi¹zanych
  z programem MP Navigator EX.

 Plik Readme do programu MP Navigator EX (Readme.txt)
  Niniejszy plik. Zawiera on wa¿ne informacje o programie MP
  Navigator EX. 
  Po zakoñczeniu instalacji nale¿y wybraæ opcjê [Start]-
  [(Wszystkie)Programy]-[Canon Utilities]-[MP Navigator EX 4.1]-
  [Plik Readme programu MP Navigator EX] w celu wyświetlenia 
  zawartości niniejszego pliku.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.56