eulaKOR.txt Driver File Contents (R214434.exe)

ÿþ\ÍÈ ¬À©ÆÇ |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕ0® ÈÐÅ ø¼ |·tÇ<Á¤Â|¹ Ç8Á× }Ç´Å ô¼íÂÜÂ$Æ. ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕtº ø¼ |·tÇ<Á¤Â pÈmÕDÇ 0µ|¹ ¬DÇ ¹ÂxÇ\Õ ¬ÇȲä². 1. |·tÇ<Á¤Â. ø¼ |·tÇ<Á¤Â@Æ hÕØ® Èõ¬´² ÁÕ¸ÒèÆ´Å("ÁÕ¸ÒèÆ´Å")² tÕù² ÁÕ¸ÒèƴŬ 0¼ìÓ´ ä¹´ÌÐÅ ÁÀ­ÆÅtÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ¬tÇ l­Ç\Õ AMD XÕÜ´èÆ´Å ÈÔ("AMD XÕÜ´èÆ´Å")ü¬ hÕØ® ¬À©Æ`Õ ½¬°ÆÐÅ̹ Advanced Micro Devices, Inc.( AMD )¬ ¬À©ÆÇÐŬ ¬À©Æ­DÇ ÈÕ¬iÕȲä². ¬À©ÆDz ÁÕ¸ÒèƴŬ 0®]¸´ ä¹´Ì|¹ Á ÇXÕÀÉ̹ AMD ¼ ­(¸ ¬À©Æ­ ÈÕ¬Ç(hÕØ® "AMD"|· mÎhÕ)² ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸ 8»ÁÐÅ ³\Õ Á Ç­DÇ ô¼ ÇiÕȲä². ¬À©ÆÇÐŬ² ä²LÇ ¬ÀmÕtÇ ÈÕ©Æ)´È²ä².

a) \Õ ³XÇ ôÎèÔ0ÑÐÅÁ AMD XÕÜ´èÆ´Å@Æ hÕØ® ¬À©Æ`Õ ½¬°ÆÐÅ̹ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ`Õ  ǵÂȲä².

b) 1¼ÅÅ ©ºÈ<Ç\¸Ì¹ ôÎèÔ0Ѭ }ÇDÇ  Dz ÖÜÐ\¸ ÁÕ¸ÒèÆ´Å õ¼¬Àø¼DÇ Xհ̹ Ì¹ä´  ǵÂȲä². ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÐÆø¼ÐŠDz AMD ÈÇ­ ¼ 0®ÀÐ Á Ç­ $Áº8»Ä³ tÕù² õ¼¬Àø¼ÐÅ õ¼¬ÀtÕ|Å iÕȲä².

c) tÇ |·tÇ<Á¤ÂXÇ õ¼¬Àø¼ü¬ ÁÕ¸ÒèÆ´Å 1¼ÅÅ õ¼¬Àø¼, AMD XÕÜ´èÆ´Å ¼ ­(¸ $ÁºÁ|¹ ÅijXÕଠÁÀ³)¼tÇ ø¼ |·tÇ<Á¤ÂXÇ pÈmÕDÇ }ÇଠٳXÇ\Õ ½¬°ÆÐŲ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ |·tÇ<Á¤Â ­¬¹|¹ ¨ºP´ Åij`Õ  ǵÂȲä². Åij ÉÜ ¬À©ÆÇXÇ |·tÇ<Á¤Â² È̸)´È²ä².2. È\Õ. ÁÕ¸ÒèƴŲ ÈÇ­, ¹ÒÈÕ­, p¬· 0®¼ ¼ 0®ÀÐ Á Ç­ ´°©ÆtÇ ìÓhÕ´´Å ǵÂȲä². tÇ|¹ ô¼8ÖXÕ0® ÇtÕ tÕù² ¼`¹ÐÅÁ ÈÕ¬XÕ² ½¬°Æ|¹ ÈxÆ\Õ ä²LÇ ¬ÀmÕ@Ç ÈÕ©Æ´ÀÉ JŵÂȲä².

a) íÅôÎÓ|Ç, íÅ$ÁĬ, íÅ´ÅHÁ¾Á¹tÇ° ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À·tÇ xÇÀÉ`Õ  Dz ÖÜÐ\¸ Ì¹ä´  ÆŵÂȲä².

b) ÂÈ, $±¸ÒÌÆlÐ, dz, ³ìÅ, ÇÜ ÈÕ¬, ½0¼XÕp¬° ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ Ƚ ¶² |ǽ|¹ 0®¼<Ç\¸ ÓÝÀ ÈÔDÇ Ì¹ä´  ÆŵÂȲä².

c) $±¸ÒÌÆlÐ|¹ µÑtÕ \Õ ôÎèÔ0ÑÐÅÁ ä²x¹ ôÎèÔ0Ñ\¸ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÈÇÈ<Ç\¸ È¡ÁXÕp¬° ø¼ |·tÇ<Á¤ÂÐÅÁ ÈÕ¬\Õ ¬ tÇxÆÐÅ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ 첬¹ Åij`Õ  ÆŵÂȲä².3. È̸. ø¼ |·tÇ<Á¤Â² È̸ ´ LµL®ÀÉ ǨÖiÕȲä². ´Å² Lµ|·Ä³ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸ $ÁºÁ ¼ ¨ºà´ tÕù² õ¼¬Àø¼DÇ Ó0®XÕìÅ ø¼ |·tÇ<Á¤Â|¹ È̸`Õ  ǵÂȲä². ø¼ |·tÇ<Á¤ÂXÇ pÈmÕDÇ ÉÂXÕÀÉ JÅDÇ ½¬°ÆÐŲ AMDXÇ µÑÀÉ ÆÅtÇij ø¼ |·tÇ<Á¤Â² ÉÜ È̸)´È²ä². È̸ ÉÜ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸ $ÁºÁ ¼ ¨ºà´ tÕù² õ¼¬Àø¼DÇ Ó0®tÕ|Å iÕȲä².4. Ƚ \ÍÈ ¬À©ÆÇ. ø»m­ ȽÐÅÁ ¬À©Æ`Õ ©ºÈ<Ç\¸ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ l­Ç\Õ ½¬°Æ ä²LÇ pÈmÕtÇ È©Æ)´È²ä². Ƚ² ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ $ÁºÁ¬ ¬xÇ D¾©Æ<Ç\¸ ¬¼´ÈÅ<Çpº "È\Õ´ ­¬¹"¬ Èõ¬´² ¬DÇ xÇÈiÕȲä². Ƚ¬ ¬À©Æ, õ¼È, õ¬¬XÕ² ¬@Ç ÂÜÂ\¸ ÂÈ´² DFARS 227.7202-1(a) ¼ 227.7202-3(a) (1995D±), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (1988D± 10ÔÆ), FAR 12.212(a)(1995D±), FAR 52.227-19, (1987D± 6ÔÆ) ¶² FAR 52.227-14(ALT III) (1987D± 6ÔÆ)ÐÅÁ ÈXÇXÕ² È\Õ pÈmÕDÇ 0µ¹È²ä². ø¼ |·tÇ<Á¤Â ¶² ø¼ |·tÇ<Á¤ÂXÇ |ǽ|·Ä³ È\Õ´ ­¬¹ pÈmÕXÇ \ÍÁ\ÕXÇ ­¬¹@Æ |ÇXÎXÕÀÉ JÅDÇ ½¬°Æ \ÍÁ\ÕXÇ ­¬¹¬ °Æ ÁiÕȲä².5. ä²x¹ |·tÇ<Á¤Â ÆÅLÇ. ø¼ |·tÇ<Á¤ÂÐÅÁ ºÜÂÈ<Ç\¸ Ü­È\Õ ½¬°Æ² ÈxÆXÕଠAMDÐÅÁ Á Ç ¼ ­¬¹XÕ² ¨ºà´ ¬Ç°À­ Èô¼ ¼ ¹ÒÈÕ­, ÈÇ­, p¬· 0®¼ ¼ 0®ÀÐ ÀÉÈ ¬Ç°À­ü¬ ­(¸XÕìÅ ø¼ |·tÇ<Á¤ÂÐÅÁ² ºÜÂÈtÇà´ 5»ÜÂÈtÇà´ ä²x¹ ­¬¹° |·tÇ<Á¤Â|¹ ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä².6. ͬ |·tÇ<Á¤Â. ´ÆÆ ´ÌÈ@Æ hÕØ® ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ 0¼ìÓ ¼ ¬À©ÆXÕ² p³² tÕù² ´ÆÆ ´ÌÈ õ¬	®ÅÅ´ÌXÇ Í¬ |·tÇ<Á¤Â¬ DÕÆ`Õ Âij ǵÂȲä². 7. ÁÕ¸ÒèÆ´Å ³\Õ ô¼É ìÓ0®. ¬À©ÆDz ÈÈ<Ç\¸ ÇàÂXÇ EÌÇ XÕÐÅ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ`Õ ¬DÇ ºÜÂÈ<Ç\¸ Ù³XÇiÕȲä². ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸ $ÁºÁ² ´Å¤µ ÈX¹XÇ ô¼ÉÆÅtÇ "Dz ø­³\¸" Èõ¬´pº AMD² ÁÀÅÅ1Áü¬ ¹Ò ©ºÈÐÅXÇ ÈiÕ1ÁÐÅ ­\Õ 5»ÜÂÈxÇ ô¼Éп̹ DÅȲ|· ºÜÂÈtÇà´ 5»ÜÂÈtÇà´ ¨ºà´ ô¼ÉDÇ ìÓ0®XÕ² ¼ÇȲä². AMD² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´ 0®¥²tÇ ¬À©ÆÇXÇ Æl­ÐÅ ÈiÕXÕp¬°, ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÇÙ³tÇ Éè²´ÀÉ JÅp¬° $ÆX¹¬ ÆÅp¬° ¶² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ °¬hÕDÇ ÂÈXÕ ¬ä²² ô¼ÉDÇ XÕÀÉ JŵÂȲä². ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ °¬ü¬@Æ 1Á¥²ÐÅ ­\Õ ¨ºà´ ÇØÕ ½ô²@Ç ¬À©ÆÇÐŬ ǵÂȲä². ø­¬¹à¬, ATI² ÁÕ¸ÒèÆ´Å° ­(¸ $ÁºÁXÇ ¬À©ÆtÇ° ¬À©Æ °¬ü¬ÐÅ ­tÕ ø­ ÈUÖ1Á, à°¸1Á, Ö¬Ç1Á ñ´ÐÅ ³tÕ ´Å¤µ ô¼ÉtÇ° ÄÉ Âij XÕÀÉ JŵÂȲä². AMD° AMDXÇ õ¬xÇ´ ³\ÔǬ Èõ¬\Õ l­P´ ¶² Átº Èô¼° µÑÀɬ ÈÀ\¸´Æ ô¼ÉDÇ Ì¹ä´p¬° ø¼ ô¼É ¼Ç|¹ UֳܤÐÀÉ JŵÂȲä². ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ °¬hÕtÇ ÇDÇ ½¬°Æ AMD° AMDXÇ õ¬xÇ´ ³\ÔǬ DÅ̲ ¬À©ÆÇ ÇàÂtÇ DÕÆ\Õ ÁD¾¤Â, ¬¹ ¼ ÂÈ D¾©ÆDÇ ÈÈ<Ç\¸ ½ô²tÕ|Å iÕȲä². ÁÕ¸ÒèƴŲ XÇ̸, l­º, ÝÀº ÇÀÉ QÇ©Æ Õ\¸ø­¨·ÐÅ ¬À©Æ`Õ ©ºÈ<Ç\¸ ̹ഠ¬tÇ DÅٲȲä². |ǽ ¼È ­`Õ­ÐÅ 0µ|· 5»ÜÂÈ ô¼É 0¼È|¹ ÈÕ©ÆXÕÀÉ JÅDÇ ½¬°Æ ÁÀ0® 0¼È pÈmÕtÇ ¬À©ÆÇÐŬ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ Âij ǵÂȲä². 8. EÌÇ È\Õ. ½üÈXÇ|¹ ìÓhÕ\Õ ´Å¤µ ½¬°ÆÐÅij ¹ÒÈÕ­, ÁÀ\Ô­, ÈÇ­, 0®ÀÐ ÀÉÈ ¬Ç°À­XÇ Ç¼<Ç\¸ xÇ\Õ ÁtÕ|¹ ìÓhÕXÕìÅ ÁÕ¸ÒèÆ´Å° ­(¸ 8»ÁXÇ ¬À©ÆtÇ° $Æ©Æ, à¬¥Ç ¶² ǼtÇ° ÜÐ̹<Ç\¸ xÇ\Õ ¬ÀÅÅ ÂuÇ ÁäÂ, ¬ÀÅÅ Éè², ¬ÀÅÅ Èô¼ Áä ñ´DÇ ìÓhÕ\Õ °ÆðÅÈ, ¬ÈÈ, ¹Òļ\Õ ¶² DÕðÅÈxÇ ÁtÕÐÅ ³tÕ AMD° AMDXÇ õ¬xÇ´ ³\ÔǬ tÇ@Æ ¬@Ç ÁäÂXÇ ¼ÝÀ ¬¥²1ÁÐÅ ³tÕ µÑÀÉ|¹ ¼@Ç ½¬°ÆÐÅij AMD@Æ AMDXÇ tǬÀ, ÇÐÆ, ¬ÀÐÆ, ³¬¹xÇ@Ç EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä². |ǽ ¬À¼­ÐÅÁ² °ÆðÅÈ ¶² DÕðÅÈxÇ ÁtÕÐÅ ³\Õ EÌÇ È\ÕtÇ° 0¼È|¹ ÈÕ©ÆXÕÀÉ JÅ<ÇÀ»\¸ ÁÀ0®XÇ EÌÇ È\ÕtÇ° 0¼Ȭ ¬À©ÆÇÐŬ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ Âij ǵÂȲä². AMD² 1)¸TÏÜ´° p³tÇ0ÑXÇ Áä ¼ ÁtÕ 2)È3ÇXÇ ÁtÕ0¼ÁÀ ­Ìl­|¹ 0®É<Ç\¸ ¬À©ÆǬ ­Ìl­\Õ ÁtÕÐÅ ³tÕ EÌÇÀÉÀÉ JŵÂȲä². ´Å¤µ ½¬°ÆÐÅij AMD¬ ¨ºà´ ÁtÕ, Áä ¼ Ĭ}ÅÁ° ÜÐ̹DÇ ìÓhÕ\Õ ½¼ ÕÇXÇ Á¡Á ¬À Ç(ÁxÇ)ÐÅ ³tÕ ¬À©ÆÇÐŬ ½ô²XÕ² Í EÌÇ ®aÅ@Ç ¬À©ÆǬ ÀÉ	®\Õ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ³®DÇ Íü¬XÕÀÉ JŵÂȲä².9. ÑÉÕ¼ ¼ ¬½1Á. ø¼ |·tÇ<Á¤Â² |·tÇ<Á¤Â¬ ¼`¹ ÐÆYÎÐÅ ÁÀ©Í´²ÀÉ ìŽ@Æ ­Ä¬ÆÅtÇ 4»pÈt¬ Î°ä² (ÆÀЬ¹$Æ üÈXÇ ¼ÐÅ 0µ|· ÑÉÕ ¼ tÕÁ)´È²ä². ø¼ Ĭ}ÅÁÁÀXÇ EÌÇü¬ XÇ4»² m­È <»Ô ä¹ä¹ Ĭ}ÅÐÅ ­\Õ UN Ö}ÅÐÅ ÈÁ´ÀÉ JÅ<Çpº ø­ È©Æ ¶\Õ ºÜÂÈ<Ç\¸ 0¼È)´È²ä². 
Ã)¼@Ç tÇÐÅ ø¼ Ĭ}ÅÁ ¶² ø­ üÈÈ\¸ xÇtÕ ¼ÝÀXÕp¬° ø­@Æ ­(¸´ ¨ºà´ ¼È È(Ì|¹ °ÀÀÐ tÐ|·|·(Santa Clara) p­ ¼ ά¹ìÓȲDÅ ½½ üÈ ¼ÐÆü¬ ðÅ)¼ ¼ÐÆXÇ ­`Õ\¸ XÕ² p³ Ù³XÇiÕȲä². 


Ã)¼@Ç ÁÀ0® ¼ÐÆÐÅ ÁÀ¼ ´  Dz tÇXÇ È0® ­¬¹|¹ ìÓ0®iÕȲä².

 10. \ÍÈ Ä¬}Å. ø¼ |·tÇ<Á¤Â² ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸ $ÁºÁXÇ ¬À©ÆÐÅ ­\Õ Å ù²¬ÀÇ ¬XÇ \ÍÈ Ä¬}ÅtÇpº tÇì·\Õ ´°©ÆÐÅ ­tÕ tÇÈtÇ° Ö¬Ç Ç1Á\Õ ¨ºà´ Átº ¼ l­P´ ÅtÕ ¬Á@Æ Ä¬}ÅÁ|¹ ³àÂiÕȲä². AMDXÇ õ¬xÇ´ ÈÝ ³\ÔǬ Átº<Ç\¸ Áº\Õ ½¬°ÆÐÅ̹ ø¼ |·tÇ<Á¤ÂXÇ ÂÈtÇ ǨÖiÕȲä².Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.57