eulaTRK.txt Driver File Contents (8_871_121536_WHQL_For_Asus_Brazos.zip)

ÿþSon Kullan1c1 Lisans Anla_mas1YAZILIMI KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU L0SANS ANLA^MASINI D0KKATLE OKUYUN. YAZILIMI KULLANARAK BU L0SANSIN HÜKÜMLER0N0N BALAYICILIINI KABUL ETM0^ OLACAKSINIZ.UYARI: Materyaller, (1) i_letim sisteminin özellikleri ve i_levleri, sürücüleri ve uygulamalar1 ve dier sistem ayarlar1 da dahil olmak üzere yaz1l1m1 ve (2) sistem servislerini devre d1_1 b1rakabilir veya dei_tirebilir. MATERYALLER BU ÖELER0 KISMEN VEYA TAMAMEN DEVRE DI^I BIRAKMAK VEYA DE0^T0RMEK 0Ç0N KULLANILDIINDA, V0RÜSLER, SOLUCANLAR VE D0ER ZARARLI YAZILIMLARIN YOL AÇTII ZARARLAR DAH0L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, BEL0RL0 GÜVENL0K 0^LEVLER0N0N DÜZGÜN ÇALI^MADII VE B0LG0SAYAR S0STEM0N0Z0N POTANS0YEL GÜVENL0K TEHD0TLER0NE AÇIK HALE GELD00 ARTAN R0SK DURUMLARI; (B) DENEY0M0N0Z0 VE B0LG0SAYARINIZIN KARARLILIINI OLUMSUZ ETK0LEYEB0LECEK PERFORMANS VE B0RL0KTE ÇALI^MA SORUNLARI VE (C) VER0 BOZULMASI VEYA KAYBI DA DAH0L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA OLUMSUZ ETK0LER DOURAN D0ER DENEY0MLER YA^AYAB0L0RS0N0Z.1. Lisans. Da1t1m1n1n hangi ortam üzerinde yap1ld11na bak1lmaks1z1n, bu Lisansla birlikte gelen yaz1l1m1n (bundan böyle "Yaz1l1m" olarak an1lacakt1r) lisans1, Advanced Micro Devices, Inc.("AMD") taraf1ndan size sadece, Yaz1l1mla birlikte sat1n al1nan AMD donan1m ürünleriyle (bundan böyle "AMD Donan1m1") birlikte kullan1m için verilmektedir. Yaz1l1m1n üzerine kay1tl1 olduu ortam size aittir ancak AMD ve AMD'nin Lisans Verenleri (hep birlikte "AMD" olarak an1lacakt1r) Yaz1l1m ve ilgili belgelerle ilgili tüm mülkiyet haklar1n1 sakl1 tutar. ^unlar1 yapabilirsiniz:

a) Yaz1l1m1 tek bir bilgisayarda sadece AMD Donan1m1yla birlikte kullanabilirsiniz;

b) sadece yedekleme amac1yla Yaz1l1m1n makine taraf1ndan okunabilir formatta bir kopyas1n1 olu_turabilirsiniz. Böyle bir kopyan1n üzerine AMD'nin telif hakk1 bildirimini ve Yaz1l1m1n orijinal kopyas1 üzerinde bulunan dier mülkiyet bilgilerini de kopyalamal1s1n1z;

c) bu Lisans1n bir nüshas1n1, Yaz1l1m1n yedek kopyas1n1, AMD donan1m1n1 ve ilgili belgeleri de devretmeniz ve devralan taraf1n bu Lisans1n hüküm ve _artlar1n1 okuyup kabul etmesi ko_uluyla Yaz1l1mdaki tüm lisans haklar1n1z1 devredebilirsiniz. Böyle bir devirle birlikte lisans1n1z fesholunur.2. K1s1tlamalar. Yaz1l1m; telif hakk1 ve patent kapsam1ndaki materyalleri, ticari s1rlar1 ve mülkiyete konu olan ba_ka materyalleri içermektedir. Bunlar1 korumak amac1yla ve geçerli kanunla özel olarak izin verilen durumlar haricinde:

a) Yaz1l1m üzerinde derlemeyi çözme, ters mühendislik, kaynak koda dönü_türme i_lemleri yapamaz veya Yaz1l1m1 ba_ka hiçbir _ekilde insanlar taraf1ndan anla_1labilecek bir biçime indirgeyemez;

b) k1smen veya tamamen Yaz1l1ma dayanan türetilmi_ i_ler olu_turamaz, dei_iklik yapamaz, yaz1l1m1 da1tamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, dola_1ma sokamaz veya

c) bu Lisansla izin verilen durumlar haricinde Yaz1l1m1 bir bilgisayardan dierine veya a üzerinde ya da ba_ka _ekillerde elektronik olarak aktaramazs1n1z.3. Fesih. Bu Lisans feshedilinceye dek yürürlükte kal1r. Herhangi bir zamanda, Yaz1l1m, ilgili belgeler ve bunlar1n tüm kopyalar1n1 imha ederek bu Lisans1 feshedebilirsiniz. Bu Lisans1n herhangi bir hükmüne uymazsan1z AMD'nin herhangi bir bildirimde bulunmas1na gerek olmadan Lisans hemen feshedilmi_ olacakt1r. Fesihle birlikte Yaz1l1m1, ilgili belgeleri ve bunlar1n tüm kopyalar1n1 imha etmelisiniz.4. Kamu Kurulu_u Son Kullan1c1lar. Yaz1l1m1 Amerika Birle_ik Devletleri Hükümeti'ne bal1 herhangi bir daire veya kurulu_ ad1na al1yorsan1z a_a1daki hükümler geçerlidir. Hükümet, Yaz1l1m ve belgelerin tüm masraflar1 özel ki_ilere ait olarak geli_tirildiini ve "KISITLI HAKLARLA" saland11n1 kabul eder. Hükümet taraf1ndan kullan1m, çoalt1m veya aç1klama zaman zaman dei_iklie urayan halleriyle DFARS 227.7202-1(a) ve 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Ekim 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (Haziran 1987) veya FAR 52.227-14'te (ALT III) (Haziran 1987) belirtilen k1s1tlamalara tabidir. Bu Lisans1n veya herhangi bir k1sm1n1n K1s1tl1 Haklar hükümlerinde belirtilen asgari haklarla çeli_tiine karar verilirse asgari haklar geçerli olacakt1r.5. Ba_ka Lisans Verilmemesi. AMD taraf1ndan bu Lisans kapsam1nda herhangi bir mülkiyete konu bilgi veya patent, telif hakk1, ticari s1r veya AMD'nin mülkiyetindeki veya kontrolündeki ba_ka bir mülkiyet hakk1yla ilgili hiçbir hak veya lisans, bu Lisansta aç1k olarak belirtilmedikçe, aç1k veya z1mni olarak verilmemektedir.6. Ek Lisanslar. YAZILIMIN B0R 0^LET0M S0STEM0YLE DAITIMI VEYA KULLANIMI, 0^LET0M S0STEM0 SATICISINDAN EK L0SANSLARIN ALINMASINI GEREKT0REB0L0R.7. Yaz1l1ma 0li_kin Garanti Sorumluluu Reddi. Yaz1l1m1 kullanma riskinin tamamen ve bir tek size ait olduunu aç1k _ekilde beyan ve kabul edersiniz. Bu Yaz1l1m ve ilgili belgeler "OLDUU G0B0" ve herhangi bir garanti olmadan verilmekte olup AMD, BELL0 B0R AMACA UYGUNLUK VE PAZARLANAB0L0RL0KLE 0LG0L0 ZIMN0 GARANT0LER DAH0L OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM AÇIK VE ZIMN0 GARANT0LER0 AÇIKÇA REDDEDER. AMD, YAZILIMDAK0 0^LEVLER0N 0HT0YAÇLARINIZI KAR^ILAYACAINA VEYA YAZILIMIN ÇALI^MASININ KES0NT0S0Z YA DA HATASIZ OLACAINA YA DA YAZILIMDAK0 HATALARIN DÜZELT0LECE0NE DA0R H0ÇB0R GARANT0 VERMEZ. HERHANG0 B0R VER0 BOZULMASI VEYA KAYBI DAH0L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BU YAZILIMIN SONUÇLARI VE PERFORMANSINA 0L0^K0N TÜM R0SK, TARAFINIZDAN ÜSTLEN0LMEKTED0R. AYRICA AMD, YAZILIMIN VE 0LG0L0 BELGELER0N KULLANIMI VEYA SONUÇLARIYLA 0LG0L0 OLARAK DORULUK, KES0NL0K, GÜVEN0L0RL0K, GÜNCELL0K VEYA D0ER BAKIMLARDAN HERHANG0 B0R GARANT0 VERMEZ VEYA HERHANG0 B0R BEYANDA BULUNMAZ. AMD VEYA AMD'N0N YETK0L0 TEMS0LC0S0 TARAFINDAN VER0LEN HERHANG0 B0R SÖZLÜ VEYA YAZILI B0LG0 YA DA TAVS0YE H0ÇB0R ^EK0LDE B0R GARANT0 OLU^TURMAZ VEYA BU GARANT0N0N KAPSAMINI GEN0^LETMEZ. YAZILIM HATALI ÇIKACAK OLURSA GEREKEB0LECEK HER TÜR SERV0S, ONARIM VEYA DÜZELTME MASRAFINI S0Z (AMD VEYA AMD'N0N YETK0L0 TEMS0LC0S0 DE0L) ÜSTLEN0RS0N0Z. YAZILIM, TIBB0, YA^AM KURTARICI VEYA YA^AMI SÜRDÜRMEY0 SALAYAN UYGULAMALARDA KULLANIM 0Ç0N TASARLANMAMI^TIR. BAZI YASAL S0STEMLERDE ZIMN0 GARANT0LER0N KAPSAM DI^I TUTULMASINA 0Z0N VER0LMED00NDEN YUKARIDA BEL0RT0LEN KAPSAM DI^I DURUMLAR S0Z0N 0Ç0N GEÇERL0 OLMAYAB0L0R.8. Yükümlülüün S1n1rland1r1lmas1. 0HMAL DAH0L OLMAK ÜZERE H0ÇB0R KO^ULDA, AMD VEYA MÜDÜRLER0, MEMURLARI, ÇALI^ANLARI VEYA TEMS0LC0LER0, YAZILIM VE 0LG0L0 BELGELER0N KULLANIMI, HATALI KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASINDAN, AMD TARAFINDAN HERHANG0 B0R PATENT, TESC0LL0 MARKA, TEL0F HAKKI VEYA D0ER F0K0R HAKLARININ 0HLAL0 VEYA 0HLAL 0DD0ASI DAH0L OLMAK ÜZERE 0HLAL VE YÜKÜMLÜLÜÜN YER0NE GET0R0LMEMES0NDEN KAYNAKLANAN ARIZ0, DOLAYLI, ÖZEL VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN (KÂR KAYBI, 0^0N KES0NT0YE URAMASI, 0^LE 0LG0L0 B0LG0LER0N KAYBI VE BENZER0 DURUMLAR DAH0L OLMAK ÜZERE), AMD VEYA AMD'N0N YETK0L0 TEMS0LC0S0 OLASI B0R ZARARDAN HABERDAR ED0LM0^ OLSA B0LE, S0ZE KAR^I YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. BAZI YASAL S0STEMLERDE ARIZ0 VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARA 0L0^K0N YÜKÜMLÜLÜÜN SINIRLANDIRILMASINA VEYA KAPSAM DI^I TUTULMASINA 0Z0N VER0LMED00NDEN YUKARIDAK0 SINIRLAMALAR VEYA KAPSAM DI^I DURUMLAR S0Z0N 0Ç0N GEÇERL0 OLMAYAB0L0R. AMD 1)kay1t veya verilerinizin kayb1 veya hasar görmesi veya 2) herhangi bir üçüncü _ah1s talebine dayal1 olarak kar_1l11nda hak talep ettiiniz zarardan dolay1 sorumlu olmayacakt1r. AMD'nin her türlü zarar, ziyan veya dava nedeni (sözle_me, haks1z fiil (ihmal dahil olmak üzere) veya ba_ka _ekillerde) için size kar_1 yükümlülüü hiçbir durumda Yaz1l1m1 sat1n al1rken ödediiniz tutar1 geçmeyecektir.9. Geçerli Yasalar ve Ayr1labilirlik. Bu Anla_ma yasa çat1_malar1 ilkelerine bak1lmaks1z1n Kaliforniya Eyaleti kanunlar1na tabidir ve bu kanunlara göre yorumlan1r. Bu Anla_ma kapsam1ndaki haklar ve yükümlülükler Birle_mi_ Milletler Mallar1n Uluslararas1 Sat1_ Sözle_meleri Konvansiyonu'na tabi deildir ve bu konvansiyonun uygulanmas1 aç1k bir biçimde kapsam d1_1 tutulmu_tur. Bu Anla_man1n her bir taraf1, bu Anla_madan veya konusundan kaynaklanan ya da bu Anla_mayla veya konusuyla ili_kili tüm yasal i_lemlerde Santa Clara Bölgesi ve Kaliforniya Kuzey Bölgesi eyalet mahkemelerine ve federal mahkemelere ba_vurur. Her bir taraf, bu makamlara yönelik olas1 itiraz1ndan feragat eder.10. Anla_man1n Tamam1. Bu Lisans, Yaz1l1m ve ilgili belgelerin kullan1lmas1yla ilgili olarak taraflar aras1ndaki anla_man1n tamam1n1 te_kil etmekte olup bu konuyla ilgili daha önceki veya e_ zamanl1 tüm yaz1l1 veya sözlü anla_malar1 veya mutabakatlar1 geçersiz k1lar. Yaz1l1 olarak yap1lmad1kça ve AMD'nin usulüne uygun olarak yetkilendirilmi_ bir temsilcisi taraf1ndan imzalanmad1kça bu Lisansta yap1lacak hiçbir düzeltme veya dei_iklik balay1c1 deildir.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.81