eulaNLD.txt Driver File Contents (8_871_121536_WHQL_For_Asus_Brazos.zip)

ÿþGebruiksrechtovereenkomstLEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG VÓÓR U DE SOFTWARE GEBRUIKT. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U ERMEE IN DAT DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST BINDEND VOOR U ZIJN.WAARSCHUWING: De materialen kunnen leiden tot uitschakeling of wijziging van: (1) software, waaronder functies van het besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen en andere systeeminstellingen; en (2) systeemservices. WANNEER DE MATERIALEN WORDEN GEBRUIKT OM DEZE ONDERDELEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK UIT TE SCHAKELEN OF TE WIJZIGEN, KAN DAT LEIDEN TOT (A) EEN VERHOOGD RISICO DAT BEPAALDE BEVEILIGINGSFUNCTIES NIET WERKEN WAARDOOR UW COMPUTERSYSTEEM WORDT BLOOTGESTELD AAN MOGELIJKE BEVEILIGINGSRISICO'S, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VIRUSSEN, WORMEN EN ANDERE SCHADELIJKE SOFTWARE; (B) PROBLEMEN MET PRESTATIES EN COMPATIBILITEIT DIE UW ERVARING EN DE STABILITEIT VAN UW COMPUTERSYSTEEM NADELIG KUNNEN BEÏNVLOEDEN; EN (C) ANDERE ERVARINGEN MET NEGATIEVE GEVOLGEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS.1. Licentie. Advanced Micro Devices, Inc. ("AMD") verleent aan u een licentie op de software waarop deze Licentie van toepassing is (hierna de "Software" genoemd), ongeacht de media waarop de software wordt gedistribueerd, op voorwaarde dat u de Software louter en alleen gebruikt in combinatie met de hardwareproducten van AMD die u samen met de Software hebt gekocht ("AMD-hardware"). U bent de eigenaar van het medium waarop de Software is vastgelegd, maar AMD en haar licentiegevers (waarnaar collectief wordt verwezen als "AMD") blijven eigenaar van de Software en de bijbehorende documentatie. U mag:

a) de Software uitsluitend gebruiken in combinatie met de AMD-hardware op één enkele computer;

b) één kopie maken van de Software in een vorm die door een computer kan worden gelezen op voorwaarde dat u deze kopie uitsluitend gebruikt als reservekopie. U moet op deze kopie de copyrightinformatie van AMD overnemen evenals alle andere verwijzingen naar eigendomsrechten, patenten, handelsmerken, handelsnamen en merknamen die zijn vermeld op de originele kopie van de Software;

c) al uw licentierechten met betrekking tot de Software overdragen op voorwaarde dat u ook een kopie van deze Licentie, de reservekopie van de Software, de AMD-hardware en de bijbehorende documentatie overdraagt en op voorwaarde dat de ontvanger de algemene voorwaarden van deze Licentie leest en aanvaardt. Op het moment van de overdracht vervalt uw licentie.2. Beperkingen. De Software bevat auteursrechtelijk beschermd en gepatenteerd materiaal, handelsgeheimen en andere beschermde materialen. Om deze te beschermen, zijn de volgende zaken verboden, tenzij deze expliciet worden toegestaan door de toepasselijke wetgeving:

a) U mag de Software niet decompileren, de broncode ervan achterhalen, disassembleren of op enige andere manier reduceren tot een voor mensen leesbare vorm;

b) U mag geen afgeleide producten die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de Software wijzigen, opnemen in een netwerk, verhuren, uitlenen, distribueren of maken; of

c) U mag de Software niet elektronisch verzenden van de ene naar de andere computer of via een netwerk, of de Software op enige andere wijze overdragen behalve zoals toegestaan door deze Licentie.3. Beëindiging. Deze Licentie is van kracht tot op het moment dat ze wordt beëindigd. U mag deze Licentie op elk moment beëindigen door de Software, de bijbehorende documentatie en alle kopieën ervan te vernietigen. Deze Licentie vervalt onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving door AMD, als u een bepaling van deze Licentie niet naleeft. Zodra deze licentie wordt beëindigd of vervalt, moet u de Software, de bijbehorende documentatie en alle kopieën ervan vernietigen.4. Gebruik door de overheid. Als u de Software aanschaft namens een orgaan of instantie van de Amerikaanse overheid, gelden de volgende bepalingen. De overheid erkent dat de Software en bijbehorende documentatie zijn ontwikkeld met private gelden en worden geleverd met "BEPERKTE RECHTEN". Het gebruiken, kopiëren of onthullen door de overheid is onderworpen aan de beperkingen die worden beschreven in DFARS 227.7202-1(a) en 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (okt 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (juni 1987) of FAR 52.227-14(ALT III) (juni 1987) en de bijbehorende huidige en toekomstige amendementen. In geval deze Licentie of een deel ervan geacht wordt strijdig te zijn met de minimale rechten die zijn beschreven in de "Beperkte rechten", zullen de minimale rechten prevaleren.5. Geen andere licentie. AMD verleent op grond van deze Licentie geen rechten of licenties, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, met betrekking tot beschermde informatie of patenten, auteursrechten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan of worden beheerd door AMD, tenzij zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Licentie.6. Bijkomende licenties. DE DISTRIBUTIE OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE MET EEN BESTURINGSSYSTEEM VEREIST MOGELIJK BIJKOMENDE LICENTIES VAN DE VERKOPER VAN HET BESTURINGSSYSTEEM.7. Afwijzing van garantie op de Software. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat u de Software volledig op eigen risico gebruikt. De Software en bijbehorende documentatie worden geleverd "IN DE HUIDIGE STAAT" en zonder enige garantie. AMD WIJST UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. AMD GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES DIE ZIJN VERVAT IN DE SOFTWARE ZULLEN BEANTWOORDEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL WERKEN OF DAT DEFECTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN EN PRESTATIES VAN DE SOFTWARE, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS. VERDER BIEDT AMD GEEN GARANTIES EN DOET AMD GEEN TOEZEGGINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE WAT BETREFT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, ACTUALITEIT OF ANDERSZINS. GEEN MONDELINGE OF GESCHREVEN INFORMATIE OF ADVIES VANWEGE AMD OF DE GEVOLMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN AMD ZAL AANLEIDING GEVEN TOT EEN GARANTIE OF OP ENIGE WIJZE HET BEREIK VAN DEZE GARANTIE UITBREIDEN. INDIEN ZOU BLIJKEN DAT DE SOFTWARE GEBREKEN VERTOONT, NEEMT U (EN NIET AMD OF DE GEVOLMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN AMD) DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR HET NODIGE ONDERHOUD EN DE NODIGE HERSTELLINGEN OF CORRECTIES VOOR UW REKENING. DE SOFTWARE IS NIET BEDOELD OM TE WORDEN GEBRUIKT IN MEDISCHE TOEPASSINGEN OF IN TOEPASSINGEN DIE ZIJN ONTWIKKELD OM LEVENS TE REDDEN OF IN STAND TE HOUDEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN NIET TOE DAT IMPLICIETE GARANTIES WORDEN UITGESLOTEN. DIT BETEKENT DAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.8. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN ENKEL GEVAL, ZELFS NIET INGEVAL VAN NALATIGHEID, ZULLEN AMD, ZIJN BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN TEN OPZICHTE VAN U VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE, BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS EN DERGELIJKE) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF VERKEERD GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE OF BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE TE GEBRUIKEN, INBREUK OF VERZUIM, MET INBEGRIP VAN INBREUK OF VERZUIM DAT VOORTVLOEIT UIT DE SCHENDING OF VERMEENDE SCHENDING VAN EEN PATENT, HANDELSMERK, AUTEURSRECHT OF ANDER INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT DOOR AMD, ZELFS INDIEN AMD OF DE GEVOLMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN AMD WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN NIET TOE DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE WORDT BEPERKT OF UITGESLOTEN. DIT BETEKENT DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. AMD is niet aansprakelijk voor 1)verlies of beschadiging van uw bestanden of gegevens of 2) een schadevergoeding die u eist op basis van een vordering van derden. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van AMD ten opzichte van u voor alle schade, verliezen en procesredenen (hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins) groter zijn dan het bedrag dat u hebt betaald voor de Software.9. Vigerend recht en deelbaarheid. Deze Overeenkomst valt onder en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met de daar gehanteerde collisierechtelijke principes. Het VN-verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken geldt niet voor de rechten en verplichtingen in deze Overeenkomst en de toepassing ervan op deze Overeenkomst wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Iedere partij verklaart hierbij in te stemmen met de rechtspraak van de staat en de federale rechtbanken van het district Santa Clara en het noordelijke district van Californië in het geval van gerechtelijke acties die voortvloeien uit deze overeenkomst of die met deze overeenkomst of met de inhoud ervan in verband zouden staan. Iedere partij ziet af van alle bezwaren die ze zou kunnen hebben om een dergelijk forum te betwisten.10. Volledige overeenkomst. Deze Licentie vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de Software en de bijbehorende documentatie, en heeft voorrang op alle voorgaande of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge afspraken of overeenkomsten met betrekking tot de Software en de bijbehorende documentatie. Amendementen of wijzigingen van deze Licentie zijn niet bindend tenzij ze schriftelijk worden opgesteld en worden ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van AMD.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.79