eulaHNG.txt Driver File Contents (8_871_121536_WHQL_For_Asus_Brazos.zip)

ÿþVégfelhasználói licencszerzQdésA SZOFTVER HASZNÁLATA ELPTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN LICENCET. A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZPNEK FOGADJA EL A JELEN LICENC FELTÉTELEIT.FIGYELMEZTETÉS: Az Anyagok letilthatják vagy módosíthatják: (1) a szoftvert, ideértve az operációs rendszer, az illesztQprogramok és az alkalmazások szolgáltatásait és funkcióit; vagy (2) a rendszerszolgáltatásokat. AMIKOR EZEKET AZ ANYAGOKAT HASZNÁLJA A FENT EMLÍTETT TÉTELEK RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN TÖRTÉNP LETILTÁSÁRA VAGY MÓDOSÍTÁSÁRA, A KÖVETKEZPKET TAPASZTALHATJA: (A) FOKOZOTT KOCKÁZATA ANNAK, HOGY BIZONYOS BIZTONSÁGI FUNKCIÓK NEM MpKÖDNEK, ÍGY SZÁMÍTÓGÉPE POTENCIÁLIS BIZTONSÁGI KOCKÁZATOKNAK LEHET KITÉVE, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A VÍRUSOK, A FÉRGEK ÉS EGYÉB KÁRTÉKONY SZOFTVEREK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKAT; (B) TELJESÍTMÉNYBELI ÉS MpKÖDÉSBELI PROBLÉMÁK, MELYEK NEGATÍVAN BEFOLYÁSOLJÁK A SZÁMÍTÓGÉP MpKÖDÉSÉT ÉS STABILITÁSÁT; ÉS (C) EGYÉB NEGATÍV HATÁSÚ ESEMÉNYEK, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ADATVESZTÉST.1. Licenc. A jelen Licenchez tartozó szoftvert (a továbbiakban "Szoftver") - függetlenül attól, hogy az milyen adathordozón kerül forgalomba - Ön az Advanced Micro Devices Inc.("AMD") licence alapján kizárólag a Szoftverhez mellékelt AMD hardvertermékekkel együtt használhatja ("AMD Hardver"). Ön a tulajdonosa az adathordozónak, amelyen a Szoftvert rögzítették, de az AMD és az AMD Licencadói (a továbbiakban együtt "AMD") fenntartják maguknak a jogot a Szoftverre és a kapcsolódó dokumentációra. Ön jogosult:

a) a Szoftver kizárólag az AMD Hardverrel együtt való, egyetlen számítógépen történQ használatára;

b) a SzoftverrQl kizárólag biztonsági másolat céljára, a gép által olvasható formában egy másolat készítésére. Az ilyen másolaton el kell helyeznie az AMD szerzQi jogi figyelmeztetését és minden egyéb tulajdonosi információt, amely a Szoftver eredeti példányán szerepelt;

c) a Szoftverre vonatkozó valamennyi licencének átruházására, feltéve, hogy egyúttal átruházza a jelen Licenc egy példányát, a Szoftver biztonsági másolatát, az AMD Hardvert és a kapcsolódó dokumentációt, valamint hogy a másik fél elolvassa a jelen Licenc feltételeit és elfogadja azokat. Ilyen átruházás esetén az Ön Licence megszqnik.2. Korlátozások. A Szoftver szerzQi jog által védett és szabadalmazott anyagot, üzleti titkokat és egyéb saját tulajdonú anyagot tartalmaz. Ezek védelme érdekében - kivéve, ha a hatályos törvények ezt megengedik - Ön nem jogosult:

a) lefordítani, visszafejteni, szétbontani vagy más módon ember számára érthetQ formára alakítani a Szoftvert;

b) a Szoftver egészének vagy részének módosítására, hálózaton való elérhetQvé tételére, bérbeadására, kölcsönadására, terjesztésére, vagy a Szoftver egésze, illetve része alapján származékos mq létrehozására;

c) a Szoftver elektronikus úton, egy számítógéprQl egy másikra való továbbítására, hálózaton való közzétételére, vagy a Szoftver más módon történQ átadására, kivéve a jelen Licenc által megengedett módot.3. Megszqnés. A jelen Licenc a megszqnésig hatályos. A Szoftver, a kapcsolódó dokumentáció és azok valamennyi példányának megsemmisítésével Ön bármikor megszüntetheti a Licencet. A jelen Licenc az AMD által küldött értesítés nélkül azonnal megszqnik, ha Ön a Licenc bármely rendelkezését elmulasztja betartani. A megszqnéskor Önnek meg kell semmisítenie a Szoftvert, a kapcsolódó dokumentációt és azok valamennyi példányát.4. Kormányzati végfelhasználók. Ha Ön az Egyesült Államok kormányának bármely egysége vagy hivatala nevében szerzi meg a Szoftvert, akkor a következQ rendelkezések érvényesek. A kormány elfogadja, hogy a Szoftver és a dokumentáció fejlesztése magánpénzbQl történt, és hogy azokra a "KORLÁTOZOTT JOGOK" vonatkoznak. A kormány általi használat, sokszorosítás és közzététel az idQrQl idQre módosított DFARS 227.7202-1(a) és 227.7202-3(a) (1995), a DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (1988. október), a FAR 12.212(a)(1995), a FAR 52.227-19, (1987. június) vagy a FAR 52.227-14(ALT III) (1987. június) rendelkezésekben leírtak szerinti korlátozás alá esik. Abban az esetben, ha a Licenc vagy a Licenc bármely része nincs összhangban a Korlátozott Jogok rendelkezéseiben megállapított minimális jogokkal, a minimális jogok érvényesítendQk.5. Nincs más licenc. Az AMD a tulajdonában lévQ vagy általa ellenQrzött semmilyen saját tulajdonú információra vagy szabadalomra, szerzQi jogra, üzleti titokra vagy más szellemi tulajdonra vonatkozó jogra sem kifejezetten sem beleértve nem ad semmilyen jogot vagy licencet a jelen Licenc értelmében, kivéve, ha azt a jelen Licenc kifejezetten elrendeli.6. További licencek. A SZOFTVERNEK EGY OPERÁCIÓS RENDSZERREL TÖRTÉNP TERJESZTÉSÉHEZ VAGY HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉG LEHET AZ OPERÁCIÓS RENDSZER FORGALMAZÓJÁTÓL KAPOTT TOVÁBBI LICENCEKRE.7. A Szoftverre vonatkozó szavatosságról való lemondás. Ön kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy a Szoftvert kizárólag a saját kockázatára használja. A Szoftvert és a kapcsolódó dokumentációt jelen állapotában kapja, mindenféle szavatosság nélkül, és az AMD KIFEJEZETTEN ELUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, EZEN BELÜL, DE NEM KIZÁRÓLAG A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. AZ AMD NEM SZAVATOLJA, HOGY A SZOFTVER ÁLTAL TARTALMAZOTT FUNKCIÓK MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK, VAGY HOGY A SZOFTVER MEGSZAKÍTÁS ÉS HIBA NÉLKÜL MpKÖDNI FOG, VAGY HOGY A SZOFTVER HIBÁI KI LESZNEK JAVÍTVA. A SZOFTVER TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK TELJES EGÉSZÉBEN ÖNT TERHELIK, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ADATVESZTÉST IS. AZ AMD TOVÁBBÁ NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT ÉS SEMMILYEN NYILATKOZATOT NEM TESZ A SZOFTVER VAGY A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATÁRA VAGY HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓAN AZOK HELYESSÉGE, PONTOSSÁGA, MEGBÍZHATÓSÁGA, IDPSZERpSÉGE TEKINTETÉBEN VAGY EGYÉB TEKINTETBEN. AZ AMD VAGY AZ AMD MEGHATALMAZOTT KÉPVISELPJE ÁLTAL ADOTT SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS VAGY TANÁCS NEM HOZHAT LÉTRE SZAVATOSSÁGOT, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM NÖVELHETI A JELEN SZAVATOSSÁG TERJEDELMÉT. HA A SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL, ÖN (ÉS NEM AZ AMD VAGY AZ AMD MEGHATALMAZOTT KÉPVISELPJE) MAGÁRA VÁLLALJA A SZÜKSÉGES KARBANTARTÁS, HELYREÁLLÍTÁS ÉS JAVÍTÁS TELJES KÖLTSÉGÉT. A SZOFTVERT NEM ORVOSI, ÉLETMENTP VAGY ÉLETFENNTARTÓ ALKALMAZÁSOKHOZ SZÁNTÁK. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELPFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK AZ ÖN ESETÉBEN NEM ALKALMAZHATÓK.8. A felelQsség korlátozása. AZ AMD VAGY IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELPI, ALKALMAZOTTJAI VAGY MEGBÍZOTTJAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, EZEN BELÜL GONDATLANSÁG ESETÉN SEM TARTOZNAK ÖNNEK FELELPSSÉGGEL SEMMILYEN VÉLETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (EZEN BELÜL AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓ ELVESZÉSÉBPL ÉS MÁS HASONLÓKBÓL EREDP KÁROKÉRT), AMELY A SZOFTVER VAGY A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL, HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, KÖTELESSÉGSZEGÉSBPL VAGY NEM TELJESÍTÉSBPL ERED, KÖZTÜK AZOKÉRT A KÁROKÉRT SEM, AMELYEK BÁRMILYEN SZABADALOMNAK, VÉDJEGYNEK, SZERZPI JOGNAK VAGY SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ MÁS JOGNAK AZ AMD ÁLTALI MEGSÉRTÉSÉBPL VAGY ÁLLÍTÓLAGOS MEGSÉRTÉSÉBPL EREDNEK, AKKOR SEM, HA AZ AMD-T VAGY AZ AMD MEGHATALMAZOTT KÉPVISELPJÉT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETPSÉGÉRPL. EGYES JOGHATÓSÁGOK A VÉLETLEN VAGY A KÖVETKEZMÉNYES KÁROKRA NEM ENGEDIK MEG A KÁRTÉRÍTÉSI FELELPSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELPFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK AZ ÖN ESETÉBEN NEM ALKALMAZHATÓK. Az AMD nem tartozik felelQsséggel 1) az Ön nyilvántartásai vagy adatai elveszéséért vagy károsodásáért, sem 2) bármilyen Ön által igényelt, bármely harmadik személy igényén alapuló kárösszegért. Az AMD Önt illetQ teljes kártérítési felelQssége az összes kárért, veszteségért és kereseti jogalapért (akár szerzQdés szerinti, szerzQdésen kívüli károkozás (beleértve a mulasztást) vagy egyéb) semmilyen esetben sem haladhatja meg az Ön által a Szoftverért fizetett összeget.9. Alkalmazandó jog és oszthatóság. A jelen SzerzQdésre az Egyesült Államokbeli Kalifornia állam törvényei alkalmazandók, és a Licencet e jog alapján kell értelmezni, a kollíziós jogi rendelkezésekre történQ hivatkozás nélkül. A jelen szerzQdésben részletezett jogok és kötelezettségek nem tartoznak az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerzQdéseirQl szóló Egyezményének hatálya alá, ezért az Egyezmény a jogokra és kötelezettségekre nem alkalmazható. A jelen SzerzQdéssel kapcsolatos, a jelen SzerzQdésbQl következQ, vagy a jelen SzerzQdés tárgyát képezQ valamennyi jogi eljárására vonatkozóan minden fél elfogadja a Santa Clara megye (Santa Clara County), valamint az Észak-Kaliforniai kerület (Northern District of California) állami, illetve szövetségi bíróságai igazságszolgáltatásának illetékességét. Mindegyik fél lemond azon jogáról, hogy ellenvetéssel éljen, ha ilyen fórumon tiltakoznia kellene.10. Teljes megállapodás. A jelen Licenc a Szoftver és a kapcsolódó dokumentáció használatára vonatkozóan a felek közötti a teljes megállapodást megtestesíti, és felvált minden korábbi vagy egyidejq, szóbeli vagy írásbeli ilyen tárgyú megegyezést vagy megállapodást. A jelen Licenc semmilyen módosítása vagy megváltoztatása nem lesz kötelezQ érvényq, hacsaknem írásba foglalják, és az AMD megfelelQ módon meghatalmazott képviselQje nem engedélyezte.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.12