eulaFIN.txt Driver File Contents (8_871_121536_WHQL_For_Asus_Brazos.zip)

ÿþKäyttöoikeussopimusLUE TÄMÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ. ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ ASIAKAS SITOUTUU TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOIHIN.VAROITUS: Materiaalit voivat poistaa käytöstä tai muuttaa: (1) ohjelmistoja, mukaan lukien käyttöjärjestelmän ominaisuudet ja toiminnot, ohjaimet ja sovellukset sekä muut järjestelmäasetukset, ja (2) järjestelmän palveluja. KUN MATERIAALEJA KÄYTETÄÄN POISTAMAAN KÄYTÖSTÄ TAI MUUTTAMAAN NÄITÄ KOHTEITA KOKONAAN TAI OSITTAIN: (A) RISKI ERÄIDEN TURVALLISUUSOMINAISUUKSIEN TOIMIMATTOMUUDESTA SAATTAA KASVAA, MIKÄ ALTISTAA TIETOKONEJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISILLE TURVALLISUUSUHILLE, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA VIRUSTEN, MATOJEN JA MUIDEN HAITTAOHJELMIEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT; (B) SAATTAA ESIINTYÄ SUORITUSKYKY- JA YHTEENTOIMIVUUSONGELMIA, JOTKA VOIVAT HAITATA TIETOKONEJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÄ JA VAKAUTTA, SEKÄ (C) SAATTAA ESIINTYÄ MUITA TILANTEITA, JOISTA SEURAA HAITTAVAIKUTUKSIA, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI TIETOJEN VIOITTUMINEN TAI MENETYS.1. Käyttöoikeussopimus. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) myöntää asiakkaalle tämän käyttöoikeussopimuksen yhteydessä toimitetun ohjelmiston (jäljempänä "ohjelmisto") käyttöoikeuden, ohjelmiston toimittamiseen käytetystä tietovälineestä riippumatta.Ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ohjelmiston yhteydessä hankittujen AMD-laitteistojen (AMD-laitteisto) kanssa. Asiakas omistaa tietovälineen, jolle ohjelmisto on tallennettu, mutta ohjelmiston ja siihen liittyvän dokumentaation omistusoikeus säilyy AMD:llä ja AMD:n lisenssinhaltijoilla (joihin viitataan yhteisellä nimellä AMD). Asiakkaalla on oikeus:

a) käyttää ohjelmistoa ainoastaan AMD-laitteiston kanssa yhdessä tietokoneessa;

b) tehdä yksi koneellisesti luettavassa muodossa oleva kopio ohjelmistosta varmuuskopiointia varten. AMD:n tekijänoikeustiedot ja muut alkuperäisen ohjelmiston omistusoikeustiedot, jotka olivat ohjelmiston alkuperäiskappaleessa, on jäljennettävä tälle kopiolle;

c) siirtää kaikki ohjelmiston käyttöoikeudet, jos samalla siirretään myös tämä käyttöoikeussopimus, ohjelmiston varmuuskopio, AMD-laitteisto ja siihen liittyvä dokumentaatio, edellyttäen että toinen osapuoli lukee tämän käyttöoikeussopimuksen ja hyväksyy sen ehdot. Alkuperäisen asiakkaan käyttöoikeussopimuksen voimassaolo päättyy käyttöoikeuksien siirron yhteydessä.2. Rajoitukset. Ohjelmisto sisältää tekijänoikeuksien alaista ja patentoitua materiaalia, liikesalaisuuksia ja immateriaalioikeuksien alaista materiaalia. Näiden suojaamiseksi asiakas ei saa, paitsi milloin lainsäädäntö toisin määrää:

a) palauttaa ohjelmiston koontikäännöstä, selvittää ohjelmiston valmistustapaa, purkaa koodia tai muuten palauttaa ohjelmistoa muuhun kuin koneellisesti luettavaan muotoon;

b) muokata, asentaa verkkoon, vuokrata, lainata, levittää tai luoda ohjelmistoon tai sen osaan perustuvia johdannaisia tai

c) siirtää ohjelmistoa sähköisesti tai verkon kautta tietokoneesta toiseen tai muuten siirtää ohjelmistoa muutoin kuin käyttöoikeussopimuksessa määritetyllä tavalla.3. Päättyminen. Tämä käyttöoikeussopimus on voimassa, kunnes se päätetään. Asiakas voi päättää käyttöoikeussopimuksen milloin tahansa tuhoamalla ohjelmiston, siihen liittyvän dokumentaation ja kaikki näiden kopiot. Käyttöoikeussopimus lakkaa välittömästi ilman AMD:n ilmoitusta, jos asiakas ei noudata käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Sopimuksen päättyessä asiakkaan on tuhottava ohjelmisto, siihen liittyvä dokumentaatio ja kaikki näiden kopiot.4. Hallituksen käyttäjät. Jos asiakas hankkii tämän ohjelmiston Yhdysvaltain hallituksen yksikön tai viraston puolesta, sovelletaan seuraavia ehtoja: Hallitus hyväksyy, että ohjelmisto ja dokumentaatio on kehitetty yksityisillä varoilla ja ne toimitetaan RAJOITETUIN OIKEUKSIN. Ohjelmiston ollessa hallituksen käytössä sovelletaan kohtien DFARS 227.7202-1(a) ja 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (lokakuu 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (kesäkuu 1987) tai FAR 52.227-14(ALT III) (kesäkuu 1987) mukaisia rajoituksia kaikkine lisäyksineen. Jos käyttöoikeussopimuksen tai jonkin sen osan katsotaan olevan ristiriidassa rajoitettujen oikeuksien vähimmäisvaatimusten kanssa, sovelletaan vähimmäisvaatimuksia.5. Ei muita käyttöoikeussopimuksia. Tässä käyttöoikeussopimuksessa suoraan ilmoitettujen oikeuksien lisäksi AMD ei myönnä tämän käyttöoikeussopimuksen alaisia suoria tai epäsuoria oikeuksia tai käyttöoikeussopimuksia, jotka liittyvät omistusoikeuksiin, patentteihin, tekijänoikeuksiin, liikesalaisuuksiin tai muihin AMD:n omistamiin tai hallitsemiin immateriaalioikeuksiin.6. Muut käyttöoikeussopimukset. OHJELMISTON LEVITTÄMINEN TAI KÄYTTÄMINEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN KANSSA SAATTAA EDELLYTTÄÄ KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN MYYJÄN MYÖNTÄMIÄ MUITA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA.7. Rajoitetun takuun vastuuvapauslauseke. Asiakas hyväksyy käyttävänsä ohjelmistoa omalla vastuullaan. Ohjelmisto ja siihen liittyvä dokumentaatio toimitetaan sellaisinaan ilman mitään takuita, EIKÄ AMD MYÖNNÄ MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI EPÄSUORA MYYTÄVYYSTAKUU TAI TAKUU TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA. AMD EI TAKAA, ETTÄ OHJELMISTON SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT VASTAAVAT ASIAKKAAN VAATIMUKSIA TAI ETTÄ OHJELMISTON TOIMINTA ON KESKEYTYKSETÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TAI ETTÄ OHJELMISTOSSA OLEVAT VIAT KORJATAAN. OHJELMISTON TOIMINNAN JA KÄYTÖN TULOSTEN RISKI ON YKSINOMAAN ASIAKKAALLA MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA TIETOJEN VIOITTUMINEN TAI MENETYS. AMD EI MYÖSKÄÄN TAKAA OHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVÄN DOKUMENTAATION KÄYTÖN TAI KÄYTÖN TULOSTEN OIKEELLISUUTTA, TARKKUUTTA, LUOTETTAVUUTTA, AJANTASAISUUTTA TAI MUITA OMINAISUUKSIA TAI ANNA LAUSUNTOJA NÄISTÄ. AMD:N TAI SEN VALTUUTETUN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI NEUVO EI MUODOSTA TAKUUTA TAI LAAJENNA TÄMÄN TAKUUN KATTAVUUTTA. JOS OHJELMISTO ON VIALLINEN, ASIAKAS (EI AMD TAI AMD:N VALTUUTETTU EDUSTAJA) ON VASTUUSSA HUOLLON TAI KORJAUKSEN EDELLYTTÄMISTÄ KUSTANNUKSISTA. OHJELMISTOA EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LÄÄKETIETEELLISIIN, HENGENPELASTUKSEEN LIITTYVIIN, TAI ELÄMÄÄ YLLÄPITÄVIIN SOVELLUKSIIN. JOIDENKIN MAIDEN TAI ALUEIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ EI SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA.8. Vastuun rajoitus. AMD, SEN JOHTO, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA, HUOLIMATTOMUUS MUKAAN LUKIEN, VASTAA SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI TUOTTAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKETOIMINNAN VOITTOJEN MENETYKSEN, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISEN, LIIKETOIMINNAN TIETOJEN MENETYKSEN JA VASTAAVIEN VAHINKOJEN KORVAAMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVÄN DOKUMENTAATION KÄYTÖSTÄ, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKELVOTTOMUUDESTA, SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI TOIMIMATTOMUUDESTA, MUKAAN LUKIEN KORVAUKSET, JOTKA PERUSTUVAT AMD:N TEKEMÄÄN PATENTIN, TEKIJÄNOIKEUDEN TAI MUUN IMMATERIAALIOIKEUDEN LOUKKAUKSEEN TAI VÄITETTYYN LOUKKAUKSEEN, VAIKKA AMD:TÄ TAI AMD:N VALTUUTETTUA EDUSTAJAA OLISI VAROITETTU VAHINGONKORVAUSTEN MAHDOLLISUUDESTA. JOIDENKIN MAIDEN TAI ALUEIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ EI SALLI SATUNNAISTEN TAI TUOTTAMUKSELLISTEN VAHINGONKORVAUSTEN VASTUUN RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA. AMD ei ole vastuussa 1) tietojen tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta tai 2) asiakkaan esittämistä vahingonkorvausvaatimuksista, jotka perustuvat kolmansien osapuolien asiakkaalle tekemiin vahingonkorvausvaatimuksiin. AMD:n enimmäisvastuu vahingonkorvauksista, tuhoutumisesta ja toimintasyistä (sopimuksellisista, sopimusrikkomuksista (huolimattomuus mukaan lukien) tai muista) ei missään tapauksessa ole suurempi kuin asiakkaan ohjelmistosta maksama hinta.9. Sovellettava lainsäädäntö ja erotettavuus. Tämä sopimus on Kalifornian osavaltion lakien alainen ilman viittauksia lain periaatteiden ristiriitaan. Tähän käyttöoikeussopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tavaroiden kauppaa koskevia sopimuksia, joiden soveltaminen on nimenomaan poissuljettu. Tämän sopimuksen kaikki osapuolet ovat Santa Claran piirikunnan ja Kalifornian pohjoisen alueen osavaltion ja liittovaltion tuomioistuinten alaisia kaikissa oikeudellisissa toimenpiteissä, jotka pohjautuvat tai liittyvät tähän sopimukseen tai sopimusta koskeviin asioihin. Osapuolet luopuvat kaikista vastalauseista, joita niillä saattaa olla kyseisten tuomioistuinten suhteen.10. Täydellinen sopimus. Tämä käyttöoikeussopimus muodostaa osapuolten välisen ohjelmiston ja siihen liittyvän dokumentaation käyttöä koskevan täydellisen sopimuksen, ja se korvaa aikaisemmat tätä asiaa koskevat suulliset ja kirjalliset sopimukset tai sitoumukset. Tähän käyttöoikeussopimukseen tehdyt lisäykset tai muutokset eivät ole sitovia, elleivät ne ole kirjallisia ja AMD:n valtuutetun edustajan allekirjoittamia.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.45