license.txt Driver File Contents (Chipset_Driver_TTCJG_WN_v8.0.1.1263_A00.EXE)

ÿþINTEL YAZILIM L0SANS SÖZLE^MES0 (OEM / IHV / ISV Da1t1m1 ve Tek Kullan1c1)ÖNEML0 - KOPYALAMADAN, YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN. 

Bu yaz1l1m1 ve ilgili malzemeleri (tümü Yaz1l1m olarak an1lacak) a_a1daki hüküm ve ko_ullar1 dikkatle okumadan kullanmay1n ya da yüklemeyin. Yaz1l1m'1 yüklemeniz ya da kullanman1z, bu Sözle_me'nin ko_ullar1n1 kabul ettiiniz anlam1na gelir. Ko_ullar1 kabul etmek istemiyorsan1z Yaz1l1m'1 yüklemeyin veya kullanmay1n.Lütfen a_a1dakileri dikkate al1n:

* Özgün Donat1m Üreticisi (OEM), Ba1ms1z Donan1m Sat1c1s1 (IHV) veya Ba1ms1z Yaz1l1m Sat1c1s1 (ISV) iseniz, bu L0SANS SÖZLE^MES0'nin tümü sizin için geçerlidir;

* Son Kullan1c1 iseniz, yaln1zca Ek A: INTEL YAZILIM L0SANS SÖZLE^MES0 sizin için geçerlidir.OEM, IHV ve ISV'ler için:L0SANS. Bu Yaz1l1m ancak Intel bile_en ürünleriyle ili_kili kullan1m için lisansl1d1r. Bu Yaz1l1m'1n Intel harici bile_en ürünleriyle ili_kili kullan1m1 bu sözle_me hükümleri çerçevesinde lisansl1 deildir. Intel, size, bu sözle_me hükümlerine tâbi olarak a_a1daki i_lemleri yapabilmeniz için Intel'in telif haklar1 kapsam1nda münhas1r olmayan, devredilemeyen, tüm dünyada geçerli olan ve bedeli tümüyle ödenmi_ bir lisans vermektedir:

	a) kendi yaz1l1m geli_tirme ve bak1m amaçlar1n1z dorultusunda Yaz1l1m'1 dâhili olarak kullanma, dei_tirme ve kopyalama; ve

	b) Yaz1l1m üzerinde dei_iklik yapma, Yaz1l1m'1 kopyalama ve Yaz1l1m'1, Yaz1l1m'1n türevi niteliinde i_ler de dâhil olmak üzere, en az Ek A'daki Intel'in Nihai, Tek Kullan1c1 Lisans Sözle_mesi'nde yer alan ko_ullar kadar k1s1tlay1c1 ko_ullara sahip bir lisans sözle_mesi çerçevesinde Son Kullan1c1lar1n1za da1tma; ve

	c) Yaz1l1m ile birlikte verilen son kullan1c1 belgelerini, yaln1zca Yaz1l1m ile balant1l1 olarak dei_tirme, kopyalama ve da1tma.Yaz1l1m'1 içeren bilgisayar sisteminin veya yaz1l1m program1n1n nihai üreticisi veya sat1c1s1 siz deilseniz, bu durumda, Yaz1l1m'1n türevi niteliindeki çal1_malar (ve ilgili son kullan1c1 belgeleri) dahil olmak üzere, Yaz1l1m'1n bir kopyas1n1, devralan ki_inin bu Sözle_me'nin hükümlerine tümüyle uymay1 kabul etmesi ko_uluyla, bu Sözle_me hükümlerine uygun _ekilde kullan1lmak üzere devredebilirsiniz.  Bunun d1_1nda Yaz1l1m'1 herhangi bir üçüncü _ah1sa atayamaz, alt lisans1n1 veremez, kiralayamaz veya ba_ka _ekilde devredemez ya da aç1klayamazs1n1z. Yaz1l1m'1 kaynak koda dönü_türemez, parçalar1na ay1ramaz veya ba_ka hiçbir _ekilde tersine mühendislik i_lemi uygulayamazs1n1z.Bu Sözle_me'de aksi aç1kça belirtilmedii sürece, size dorudan, ima yoluyla, dolayl1 biçimde, emri vâki niteliinde ya da ba_ka _ekilde hiçbir lisans veya hak verilmez. Intel, bu Sözle_me'nin hüküm ve ko_ullar1n1 yerine getirdiinizi dorulamak için ilgili kay1tlar1n1z1 inceleme veya ba1ms1z bir denetçiye inceletme hakk1na sahiptir.ONAY. Intel'in size yaz1l1m güncellemelerini, ürün desteini ve Yaz1l1m ile ilgili dier hizmetleri (varsa) daha kolay salayabilmek için bilgisayar1n1z, sisteminiz, uygulama yaz1l1m1n1z ve çevre birimleri hakk1ndaki teknik bilgileri ve dier bilgileri düzenli olarak toplayabileceini ve kullanabileceini kabul etmi_ say1l1rs1n1z. Intel bu bilgileri kullanabilir ve Yaz1l1m programlar1nda bir aç1k, hata veya çökme olmas1 durumunda, ürünlerini daha iyi hale getirmek veya size hizmet ve teknolojiler sunmak amac1yla, kimliinizin ortaya ç1kmas1na neden olmayacak bir biçimde olmas1 ko_uluyla bilgileri söz konusu program1n salay1c1s1 gibi üçüncü _ah1slarla payla_abilir. DESTEK H0ZMET0 VER0LMEMES0. Intel, ayg1t1n1z1n üreticisi veya internet servis salay1c1n1z, Yaz1l1m ile ilgili destek hizmeti salamakla yükümlü deildir. Destek hizmeti sunulup sunulmad11n1 örenmek için Intel'e ba_vurun. GÜNCELLEMELER. Yaz1l1m'da herhangi bir bildirimde bulunmaks1z1n dei_iklikler yapabilir, ama Yaz1l1m'1 desteklemek veya güncellemek zorunda deildir. Yaz1l1m zaman zaman Intel'den otomatik olarak güncellemeler indirip yükleyebilir. Bu güncellemeler, Yaz1l1m'1 daha iyi hale getirmek, korumak ve geli_tirmek amac1yla tasarlan1r ve hata düzeltmeleri, güvenlik yamalar1, geli_mi_ i_levler, yeni yaz1l1m modülleri ve tümüyle yeni sürümler biçiminde olabilir. Intel'in Yaz1l1m'1 kullanman1z nedeniyle size bu tür güncellemeler gönderebileceini kabul etmi_ say1l1rs1n1z. G0ZL0L0K. Sizin ad1n1za çal1_mak üzere Yaz1l1m'a eri_mesi veya Yaz1l1m'1 kullanmas1 gereken üçüncü taraf bir dan1_man veya alt yüklenici ("Yüklenici") tutmaya karar verirseniz, Yüklenici'ye Yaz1l1m'1n kullan1lmas1 konusunda en az bu Sözle_me'de yer alanlar kadar k1s1tlay1c1 ko_ullara sahip olan ve hiçbir _ekilde da1tma ve ba_ka amaçla kullanma izni içermeyen yaz1l1 bir gizlilik sözle_mesi imzalatman1z gerekir.

Aksi takdirde, önceden Intel'in yaz1l1 iznini almadan herhangi bir yay1nda, reklamda veya ba_ka bir duyuruda bu Sözle_me'nin hükümlerini veya mevcudiyetini aç1klayamaz ve Intel'in ad1n1 kullanamazs1n1z. Size hiçbir _eklide Intel ticari markalar1n1 veya logolar1n1 kullanma izni verilmemi_tir.YAZILIMIN MÜLK0YET0 VE TEL0F HAKLARI. Yaz1l1m'1n tüm kopyalar1n1n mülkiyeti Intel'e veya salay1c1lar1na aittir. Yaz1l1m telif haklar1yla, ABD'deki ve dier ülkelerdeki yasalarla ve uluslararas1 anla_ma hükümleriyle korunmaktad1r. Yaz1l1m'daki telif hakk1 bildirimlerini kald1ramazs1n1z. Intel, istedii zaman ve haber vermeksizin Yaz1l1m veya burada belirtilen öeler üzerinde dei_iklik yapabilir, ama Yaz1l1m1 güncellemekle veya Yaz1l1m'la ilgili destek vermekle yükümlü deildir. Aksi aç1k _ekilde belirtilmedikçe Intel, Intel patentleri, telif haklar1, ticari markalar1 ya da dier zihinsel mülkiyet haklar1 alt1nda aç1kça ya da ima yoluyla herhangi bir hak tan1maz. Al1c1n1n buradaki ko_ullara tümüyle uymay1 kabul etmesi ve Yaz1l1m1n hiçbir kopyas1n1 saklamaman1z kayd1yla Yaz1l1m1 devredebilirsiniz.SINIRLI ORTAM GARANT0S0. Yaz1l1m Intel taraf1ndan bir fiziksel ortamda sunulmu_sa, Intel, ortam1n Intel taraf1ndan teslim edildii tarihten itibaren doksan (90) gün boyunca fiziksel malzeme kusuru içermeyeceini garanti eder. Bu tür bir kusurla kar_1la_1rsan1z yeni bir ortam istemek veya yaz1l1m1 Intel'in seçecei ba_ka bir _ekilde teslim almak için ortam1 Intel'e iade edin.D0ER GARANT0LER0N HAR0Ç TUTULMASI. YAZILIM, YUKARIDA BEL0RT0LEN KO^ULLAR DI^INDA, SATILAB0L0RL0K, F0KR0 MÜLK0YET HAKLARININ 0HLAL ED0LMEMES0 VEYA BEL0RL0 B0R AMACA UYGUNLUK DAH0L OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMN0 H0ÇB0R GARANT0 VER0LMEKS0Z0N "OLDUU G0B0" SALANMAKTADIR. Intel, Yaz1l1m'daki bilgi, metin, görsel malzeme, balant1 veya dier öelerin doruluu veya bütünlüü konusunda hiçbir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez.SORUMLULUUN SINIRLANMASI. INTEL VEYA TEDAR0KÇ0LER0 YAZILIMIN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HASARLARDAN (KÂR KAYBI, 0^0N KES0NT0YE URAMASI, B0LG0 KAYBI DÂH0L OLMAK ÜZERE AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) H0ÇB0R ZARARDAN, BU TÜR B0R ZARARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILII KONUSUNDA ÖNCEDEN HABERDAR ED0LM0^ OLSA B0LE, SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI HUKUK S0STEMLER0, ÖRTÜLÜ GARANT0LER VEYA NEDEN OLUNAN VEYA ARIZ0 HASARLARA 0L0^K0N SORUMLULUUN SINIRLANMASINI VEYA HAR0Ç TUTULMASINI ENGELLED00NDEN, YUKARIDAK0 SINIRLAMA S0Z0N 0Ç0N GEÇERL0 OLMAYAB0L0R. AYRICA YARGI BÖLGES0NE GÖRE DE0^EN BA^KA YASAL HAKLARINIZ DA OLAB0L0R. SÖZLE^MEN0N FESH0. Ko_ullara uymaman1z durumunda, Intel bu Sözle_me'yi istedii zaman sona erdirebilir. Sözle_me feshedildiinde, Yaz1l1m1n tüm kopyalar1n1 imha etmeniz veya Intel'e iade etmeniz gerekir.

 

UYGULANACAK YASALAR. Bu Sözle_meden kaynaklanan taleplerde, yasalar1n ihtilaf1 ve Mal Sat1_ Sözle_melerine 0li_kin Birle_mi_ Milletler Konvansiyonu ilkeleri hariç tutulmak üzere California yasalar1 geçerli olacakt1r. Yaz1l1m1 ilgili ihracat yasa ve düzenlemelerine ayk1r1 olarak ihraç edemezsiniz. Intel, yaz1l1 olmayan ve Intel'in yetkili bir temsilcisi taraf1ndan imzalanmayan ba_ka hiçbir sözle_menin ko_ullar1na tabi deildir.HÜKÜMET0N SINIRLI HAKLARI. Bu Yaz1l1m "SINIRLI HAKLAR" ile salanm1_t1r. Yaz1l1m1n Hükümet taraf1ndan kullan1lmas1, çoalt1lmas1 veya aç1klanmas1 FAR52.227-14 ve DFAR252.227-7013 ve devam1 ile bunlar1n yerini alan maddelerde belirtilen k1s1tlamalara tabidir. Yaz1l1m1n Hükümet taraf1ndan kullan1lmas1, Intel'in Yaz1l1m üzerindeki fikri mülkiyet haklar1n1n tan1nd11 anlam1na gelir. Sözle_meyi Yapan veya Üretici Firma: Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

Ek "A" 

INTEL YAZILIM L0SANSI SÖZLE^MES0 (Nihai, Tek Kullan1c1)ÖNEML0 - KOPYALAMADAN, YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN. 

Bu yaz1l1m1 ve ilgili malzemeleri (tümü Yaz1l1m olarak an1lacak) a_a1daki hüküm ve ko_ullar1 dikkatle okumadan kullanmay1n ya da yüklemeyin. Yaz1l1m'1 yüklemeniz ya da kullanman1z, bu Sözle_me'nin ko_ullar1n1 kabul ettiiniz anlam1na gelir. Ko_ullar1 kabul etmek istemiyorsan1z Yaz1l1m'1 yüklemeyin veya kullanmay1n.L0SANS. Yaz1l1m1 ki_isel, ticari olmayan amaçlarla tek bir bilgisayara kopyalayabilir ve _u ko_ullara bal1 olarak Yaz1l1m1n tek bir kopyas1n1 alabilirsiniz: 

1. Bu Yaz1l1m ancak Intel bile_en ürünleriyle ili_kili kullan1m için lisansl1d1r. Bu Yaz1l1m1n Intel harici bile_en ürünleriyle ili_kili kullan1m1 bu sözle_me hükümleri çerçevesinde lisansl1 deildir. 

2. Bu Sözle_me'de belirtilen durumlar d1_1nda Yaz1l1m1n hiçbir bölümünü kopyalayamaz, dei_tiremez, kiralayamaz, satamaz, da1tamaz veya aktaramazs1n1z ve Yaz1l1m1n izinsiz bir _eklide kopyalanmas1na engel olmay1 kabul etmi_ say1l1rs1n1z.

3. Yaz1l1m'a tersine mühendislik uygulayamaz, Yaz1l1m'1 bile_enlerine veya parçalara ay1ramazs1n1z. 

4. Yaz1l1m için alt lisans sunamaz veya Yaz1l1m1n ayn1 anda birden fazla kullan1c1 taraf1ndan kullan1lmas1na izin veremezsiniz.

5. Yaz1l1m, üçüncü _ah1s tedarikçilere ait ve baz1lar1 ili_ik bir "license.txt" dosyas1nda veya ba_ka bir metin veya dosyada belirtilmi_ olan yaz1l1m ve ba_ka tür parçalar içerebilir. YAZILIMIN MÜLK0YET0 VE TEL0F HAKLARI. Yaz1l1m1n tüm kopyalar1n1n mülkiyeti Intel'e veya salay1c1lar1na aittir. Yaz1l1m telif haklar1yla, ABD'deki ve dier ülkelerdeki yasalarla ve uluslararas1 anla_ma hükümleriyle korunmaktad1r. Yaz1l1mdaki telif hakk1 bildirimlerini kald1ramazs1n1z. Intel, istedii zaman haber vermeksizin Yaz1l1m veya burada belirtilen öeler üzerinde dei_iklik yapabilir, ama Yaz1l1m1 güncellemekle veya Yaz1l1mla ilgili destek vermekle yükümlü deildir. Aksi aç1k _ekilde belirtilmedikçe Intel, Intel patentleri, telif haklar1, ticari markalar1 ya da dier zihinsel mülkiyet haklar1 alt1nda aç1kça ya da ima yoluyla herhangi bir hak tan1maz. Al1c1n1n buradaki ko_ullara tümüyle uymay1 kabul etmesi ve Yaz1l1m1n hiçbir kopyas1n1 saklamaman1z kayd1yla Yaz1l1m1 devredebilirsiniz.SINIRLI ORTAM GARANT0S0. Yaz1l1m Intel taraf1ndan bir fiziksel ortamda sunulmu_sa, Intel, ortam1n Intel taraf1ndan teslim edildii tarihten itibaren doksan (90) gün boyunca fiziksel malzeme kusuru içermeyeceini garanti eder. Bu tür bir kusurla kar_1la_1rsan1z yeni bir ortam istemek veya yaz1l1m1 Intel'in seçecei ba_ka bir _ekilde teslim almak için ortam1 Intel'e iade edin.D0ER GARANT0LER0N HAR0Ç TUTULMASI. YAZILIM, YUKARIDA BEL0RT0LEN KO^ULLAR DI^INDA, SATILAB0L0RL0K, F0KR0 MÜLK0YET HAKLARININ 0HLÂL ED0LMEMES0 VEYA BEL0RL0 B0R AMACA UYGUNLUK DÂH0L OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMN0 H0ÇB0R GARANT0 VER0LMEKS0Z0N, "OLDUU G0B0" KAYDIYLA SALANMI^TIR. Intel, Yaz1l1m'daki bilgi, metin, görsel malzeme, balant1 veya dier öelerin doruluu veya bütünlüü konusunda hiçbir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez.SORUMLULUUN SINIRLANMASI. INTEL VEYA TEDAR0KÇ0LER0 YAZILIMIN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HASARLARDAN (KÂR KAYBI, 0^0N KES0NT0YE URAMASI, B0LG0 KAYBI DÂH0L OLMAK ÜZERE AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) H0ÇB0R ZARARDAN, BU TÜR B0R ZARARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILII KONUSUNDA ÖNCEDEN HABERDAR ED0LM0^ OLSA B0LE, SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI HUKUK S0STEMLER0, ÖRTÜLÜ GARANT0LER VEYA NEDEN OLUNAN VEYA ARIZ0 HASARLARA 0L0^K0N SORUMLULUUN SINIRLANMASINI VEYA HAR0Ç TUTULMASINI ENGELLED00NDEN, YUKARIDAK0 SINIRLAMA S0Z0N 0Ç0N GEÇERL0 OLMAYAB0L0R. AYRICA YARGI BÖLGES0NE GÖRE DE0^EN BA^KA YASAL HAKLARINIZ DA OLAB0L0R. SÖZLE^MEN0N FESH0. Ko_ullara uymaman1z durumunda, Intel bu Sözle_me'yi istedii zaman sona erdirebilir. Sözle_me feshedildiinde, Yaz1l1m1n tüm kopyalar1n1 imha etmeniz veya Intel'e iade etmeniz gerekir.

 

UYGULANACAK YASALAR. Bu Sözle_meden kaynaklanan taleplerde, yasalar1n ihtilaf1 ve Mal Sat1_ Sözle_melerine 0li_kin Birle_mi_ Milletler Konvansiyonu ilkeleri hariç tutulmak üzere California yasalar1 geçerli olacakt1r. Yaz1l1m1 ilgili ihracat yasa ve düzenlemelerine ayk1r1 olarak ihraç edemezsiniz. Intel, yaz1l1 olmayan ve Intel'in yetkili bir temsilcisi taraf1ndan imzalanmayan ba_ka hiçbir sözle_menin ko_ullar1na tabi deildir.HÜKÜMET0N SINIRLI HAKLARI. Bu Yaz1l1m "SINIRLI HAKLAR" ile salanm1_t1r. Yaz1l1m1n Hükümet taraf1ndan kullan1lmas1, çoalt1lmas1 veya aç1klanmas1 FAR52.227-14 ve DFAR252.227-7013 ve devam1 ile bunlar1n yerini alan maddelerde belirtilen k1s1tlamalara tabidir. Yaz1l1m1n Hükümet taraf1ndan kullan1lmas1, Intel'in Yaz1l1m üzerindeki fikri mülkiyet haklar1n1n tan1nd11 anlam1na gelir. Sözle_meyi Yapan veya Üretici Firma: Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00D0L; ÇEV0R0LER. Bu Sözle_me'nin 0ngilizce kopyas1yla birlikte ba_ka bir dildeki sürümünün verilmi_ olmas1 durumunda, çevirinin yaln1zca kolayl1k salamak amac1yla verildii ve 0ngilizce kopyan1n esas al1naca1 varsay1lacakt1r.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.11