license.txt Driver File Contents (Chipset_Driver_TTCJG_WN_v8.0.1.1263_A00.EXE)

ÿþLICENNI SPORAZUM ZA PROGRAMSKO OPREMO INTEL (OEM / IHV / ISV distribucija in posamezni uporabnik)POMEMBNO - PREBERITE PRED KOPIRANJEM, NAMESTITVIJO ALI UPORABO. 

Ne nalo~ite te programske opreme oz. z njo povezanega gradiva (skupaj imenovano programska oprema ) dokler niste pazljivo prebrali naslednja dolo
ila in pogoje. S tem, ko nalo~ite ali uporabite to programsko opremo, pristanete na dolo
ila tega sporazuma. e ne ~elite pristati, ne namestite ali uporabite te programske opreme.Upoatevajte tudi naslednje:

e ste izvirni proizvajalec opreme (OEM), neodvisni dobavitelj strojne opreme (IHV) ali neodvisni dobavitelj programske opreme (ISV), velja ta celoten LICENNI SPORAZUM;

e ste kon
ni uporabnik, velja samo Priloga A LICENNEGA SPORAZUMA ZA PROGRAMSKO OPREMO INTEL.Za OEMe, IHVje in ISVje:LICENCA. Ta programska oprema je licencirana samo za uporabo s komponentami izdelkov Intel. Uporaba programske opreme s komponentami izdelkov, ki jih ni izdelala dru~ba Intel, ne sodi v to licenco. Intel vam pod dolo
ili tega sporazuma podeljuje neizklju
no, neprenosljivo, globalno, v celoti pla
ano licenco pod Intelovimi avtorskimi pravicami za:

	interno uporabo, spreminjanje in kopiranje programske opreme za lasten razvoj in vzdr~evanje; in

	spreminjanje, kopiranje in distribucijo programske opreme, vklju
no z izpeljanimi deli na osnovi programske opreme, za vaae kon
ne uporabnike, vendar samo v okviru licen
nega sporazuma z dolo
ili, ki so vsaj toliko omejujo
a kot tista, ki so vklju
ena v Intelov kon
ni licen
ni sporazum za enega uporabnika, ki je v prilogi A; in 

	spreminjanje, kopiranje in distribucijo dokumentacije za kon
ne uporabnike, ki lahko spremlja programsko opremo, vendar samo skupaj s programsko opremo.e niste kon
ni izdelovalec ali dobavitelj ra
unalniakega sistema ali programa, ki vklju
uje programsko opremo, lahko prenesete kopijo programske opreme, vklju
no z izpeljanimi deli na osnovi programske opreme (in pripadajo
o dokumentacijo za kon
nega uporabnika) vaaim prejemnikom za uporabo v skladu z dolo
ili tega sporazuma, 
e prejemnik pristane na to, da je v celoti obvezan s temi dolo
ili. Programske opreme druga
e ne smete dodeliti, podlicencirati, dati v najem ali na kakraenkoli drug na
in prenesti ali razkriti nobeni tretji osebi. Programske opreme ne smete obratno prevajati, razstaviti ali na njej druga
e izvesti obratnega in~eniringa.Nobena licenca ali pravica, razen kot je izrecno navedeno v tem sporazumu, vam ni podeljena neposredno ali mol
e, z napeljevanjem, z uveljavljanjem neuveljavljenih dejstev ali na kak drug na
in. Intel ima pravico do pregleda ali neodvisne revizije vaaih ustreznih dokumentov, da se preveri vaaa skladnost z dolo
ili in pogoji tega sporazuma.PRIVOLITEV. Strinjate se, da Intel lahko zbira in uporabi tehni
ne in s tem povezane informacije, vklju
no, vendar ne omejeno na tehni
ne informacije o vaaem ra
unalniku, sistemu in programski opremi aplikacije ter zunanjimi napravami, ki jih ob
asno zbere, da vam omogo
i posodobitev programske opreme, podporo izdelka in druge storitve (
e obstajajo), ki so v zvezi s programsko opremo. Intel lahko uporabi te informacije in jih v primeru ranljivosti programske opreme, napake ali zruaitve, posreduje drugim osebam, kot npr. dobavitelju take programske opreme, dokler je v obliki, ki ne razkrije vaae identitete, da izboljaa svoje izdelke oz. da vam ponudi storitve ali tehnologije. NI PODPORNIH STORITEV. Niti Intel, izdelovalec vaae naprave, niti vaa ponudnik Internetnih storitev nista odgovorna za nudenje pomo
i za programsko opremo. Stopite v stik z dru~bo Intel, da ugotovite ali so na voljo podporne storitve. POSODOBITVE. Intel lahko kadarkoli, brez predhodnega obvestila, spremeni programsko opremo, vendar dru~ba ni zavezana, da podpira ali posodablja programsko opremo. Programska oprema lahko samodejno od 
asa do 
asa prenese in namesti posodobitve dru~be Intel. Te posodobitve so namenjene izboljaanju, zaa
iti in obogatitvi programske opreme in so lahko izvedene v obliki popravkov napak, varnostnih popravkov, obogatenih funkcij, novih modulov programske opreme in popolnoma novih razli
ic. Strinjate se, da dru~ba Intel posreduje takane posodobitve kot del uporabe programske opreme. ZAUPNOST. e ~elite, da bi tretja oseba, npr. svetovalec ali podpogodbenik ( pogodbenik ), v vaaem imenu izvedla delo, ki vklju
uje dostop do ali uporabo programske opreme, morate od pogodbenika dobiti pisno pogodbo o zaupnosti podatkov, ki vsebuje dolo
ila in obveznosti glede dostopa do in uporabe programske opreme, ki niso manj omejujo
a kot dolo
ila iz te pogodbe, in ki izklju
uje kakranekoli pravice do distribucije in uporabo za kakraenkoli drug namen.

Druga
e ne smete razkriti dolo
il ali obstoja tega sporazuma ali uporabljati Intelovo ime v kakranihkoli publikacijah, oglasih ali drugih objavah brez Intelovega prejanjega pisnega soglasja. Nobenih pravic nimate za uporabo Intelovih blagovnih znamk ali logotipov.LASTNI`TVO PROGRAMSKE OPREME IN AVTORSKE PRAVICE. Lastniatvo vseh kopij programske opreme ostane pri Intelu ali njegovih dobaviteljih. Programska oprema je zaa
itena z zakoni o intelektualni lastnini Zdru~enih dr~av Amerike in drugih dr~av in dolo
ili mednarodnega sporazuma. Iz programske opreme ne smete odstraniti nobenih obvestil o avtorskih pravicah. Intel lahko kadarkoli in brez obvestila spremeni programsko opremo ali tu omenjene stvari, vendar ni dol~an podpirati ali posodobiti programske opreme. Razen kot je izrecno navedeno zgoraj, Intel ne podeljuje nobenih izrecnih ali nakazanih pravic v okviru Intelovih patentov, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih pravic do intelektualne lastnine. Programsko opremo lahko prenesete samo, 
e prejemnik pristane na to, da je v celoti zavezan tem dolo
ilom, in 
e vi ne obdr~ite nobene kopije programske opreme.OMEJENO JAMSTVO ZA MEDIJE. e je Intel Programsko opremo dostavil na fizi
nem mediju, zagotavlja, da bo medij brez fizi
nih napak v obdobju devetdeset (90) dni po tem, ko ga Intel dostavi. e odkrijete napako, vrnite medij Intelu v zamenjavo ali za alternativno dostavo programske opreme, po Intelovi izbiri.IZVZETJE DRUGIH JAMSTEV. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, JE PROGRAMSKA OPREMA PONUJENA KAKR`NA JE , BREZ KAKR`NIHKOLI IZRECNIH ALI POSREDNIH JAMSTEV, VKLJUNO Z JAMSTVOM ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO, NEKR`ENJE INTELEKTUALNIH PRAVIC ALI PRIMERNOST ZA DOLOEN NAMEN. Intel ne jam
i in ne prevzema odgovornosti za to
nost ali celovitost kakranihkoli informacij, besedila, grafik, povezav ali drugih elementov, ki so vklju
eni v programsko opremo.OMEJITEV ODGOVORNOSTI. INTEL IN NJEGOVI POGODBENIKI NE BODO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKR`NOKOLI `KODO (VKLJUNO Z, BREZ OMEJITEV, IZGUBO DOBIKA, PREKINITVIJO POSLOVANJA ALI IZGUBO INFORMACIJ), DO KATERE BI LAHKO PRI`LO ZARADI UPORABE ALI NEZMO}NOSTI UPORABE PROGRAMSKE OPREME, TUDI E JE BIL INTEL OBVE`EN O MO}NOSTI TAKE `KODE. ZAKONSKA UREDITEV V NEKATERIH OBMOJIH PREPOVEDUJE IZVZEM ALI OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA IMPLICIRANA JAMSTVA ALI POSLEDINO ALI NAKLJUNO `KODO, ZATO ZGORNJE OMEJITVE MOREBITI NE VELJAJO ZA VAS. MOREBITI IMATE NA VOLJO TUDI DRUGE ZAKONSKE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO MED OBMOJI Z RAZLINIMI SODNIMI OBLASTMI. ODPOVED TEGA SPORAZUMA. Intel lahko kadarkoli odpove ta sporazum, 
e kraite njegova dolo
ila. Po odpovedi boste nemudoma uni
ili vso programsko opremo ali vrnili vse kopije programske opreme Intelu.

 

PRISTOJNI ZAKONI. Zahtevki, do katerih bi prialo v okviru tega sporazuma, so podvr~eni zakonom zvezne dr~ave Kalifornija, pri 
emer so izklju
eni principi kolizije zakonov in konvencije Zdru~enih narodov o pogodbah za prodajo blaga. Programske opreme ne smete izvoziti v nasprotju z veljavnimi izvoznimi zakoni in predpisi. Intel ni obvezan z nobenimi drugimi sporazumi, 
e niso v pisni obliki in podpisani s strani pooblaa
enega predstavnika Intela.OMEJENE PRAVICE VLADE. Programska oprema je dobavljena z OMEJENIMI PRAVICAMI . Uporaba, podvajanje in razkrivanje s strani vlade so predmet omejitev, kot je dolo
eno v FAR52.227-14 in DFAR252.227-7013 ter slede
ih, in predpisih, ki jih nasledijo. Uporaba programske opreme s strani vlade predstavlja priznanje Intelove lastniake pravice do programske opreme. Pogodbenik ali izdelovalec je Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

Priloga A 

LICENNI SPORAZUM ZA PROGRAMSKO OPREMO INTEL (dokon
ni, posamezni uporabnik)POMEMBNO - PREBERITE PRED KOPIRANJEM, NAMESTITVIJO ALI UPORABO. 

Ne uporabite oz. nalo~ite te programske opreme in s tem povezanega gradiva (skupaj imenovno programska oprema ) dokler niste pazljivo prebrali naslednjih dolo
il in pogojev. S tem, ko nalo~ite ali uporabite to programsko opremo, pristanete na dolo
ila tega sporazuma. e ne ~elite pristati, ne namestite ali uporabite te programske opreme.LICENCA. Programsko opremo lahko kopirate v en sam ra
unalnik za vaao osebno, nekomercialno uporabo, in naredite lahko eno varnostno kopijo programske opreme, pod naslednjimi pogoji: 

1. Ta programska oprema je licencirana samo za uporabo s komponentami izdelkov Intel. Uporaba programske opreme s komponentami izdelkov, ki jih ni izdelala dru~ba Intel, ne sodi v to licenco. 

2. Ne smete kopirati, spremeniti, dati v najem, prodati, distribuirati ali prenesti nobenega dela programske opreme, razen 
e je tako opredeljeno v tej pogodbi, in strinjate se, da boste prepre
ili nepooblaa
eno kopiranje programske opreme.

3. Ne smete izvesti obratnega in~eniringa, povratnega prevajanja ali zbiranja programske opreme. 

4. Ne smete podlicencirati ali dovoliti hkratne uporabe programske opreme s strani ve
 kot enega uporabnika.

5. Programska oprema lahko vsebuje programsko opremo ali drugo lastnino tretjih dobaviteljev, ki so lahko opredeljeni v, in licencirani v skladu s prilo~eno datoteko license.txt ali drugim besedilom ali datoteko. LASTNI`TVO PROGRAMSKE OPREME IN AVTORSKE PRAVICE. Lastniatvo vseh kopij programske opreme ostane pri Intelu ali njegovih dobaviteljih. Licencirana programska oprema je zaa
itena z zakoni o intelektualni lastnini Zdru~enih dr~av Amerike in drugih dr~av in dolo
ili mednarodnega sporazuma. Iz programske opreme ne smete odstraniti nobenih obvestil o avtorskih pravicah. Intel lahko kadarkoli in brez obvestila spremeni programsko opremo ali tu omenjene stvari, vendar ni dol~an podpirati ali posodobiti programske opreme. Razen kot je izrecno navedeno zgoraj, Intel ne podeljuje nobenih izrecnih ali nakazanih pravic v okviru Intelovih patentov, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih pravic do intelektualne lastnine. Programsko opremo lahko prenesete samo, 
e prejemnik pristane na to, da je v celoti zavezan tem dolo
ilom, in 
e vi ne obdr~ite nobene kopije programske opreme.OMEJENO JAMSTVO ZA MEDIJE. e je Intel Programsko opremo dostavil na fizi
nem mediju, zagotavlja, da bo medij brez fizi
nih napak v obdobju devetdeset (90) dni po tem, ko ga Intel dostavi. e odkrijete napako, vrnite medij Intelu v zamenjavo ali za alternativno dostavo Programske opreme, po Intelovi izbiri.RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, JE PROGRAMSKA OPREMA PONUJENA KAKR`NA JE , BREZ KAKR`NIHKOLI IZRECNIH ALI POSREDNIH JAMSTEV, VKLJUNO Z JAMSTVOM ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO, NEKR`ENJE INTELEKTUALNIH PRAVIC ALI PRIMERNOST ZA DOLOEN NAMEN. Intel ne jam
i in ne prevzema odgovornosti za to
nost ali celovitost kakranihkoli informacij, besedila, grafik, povezav ali drugih elementov, ki so vklju
eni v programsko opremo.OMEJITEV ODGOVORNOSTI. INTEL IN NJEGOVI POGODBENIKI NE BODO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKR`NOKOLI `KODO (VKLJUNO Z, BREZ OMEJITEV, IZGUBO DOBIKA, PREKINITVIJO POSLOVANJA ALI IZGUBO INFORMACIJ), DO KATERE BI LAHKO PRI`LO ZARADI UPORABE ALI NEZMO}NOSTI UPORABE PROGRAMSKE OPREME, TUDI E JE BIL INTEL OBVE`EN O MO}NOSTI TAKE `KODE. ZAKONSKA UREDITEV V NEKATERIH OBMOJIH PREPOVEDUJE IZVZEM ALI OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA IMPLICIRANA JAMSTVA ALI POSLEDINO ALI NAKLJUNO `KODO, ZATO ZGORNJE OMEJITVE MOREBITI NE VELJAJO ZA VAS. MOREBITI IMATE NA VOLJO TUDI DRUGE ZAKONSKE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO MED OBMOJI Z RAZLINIMI SODNIMI OBLASTMI. ODPOVED TEGA SPORAZUMA. Intel lahko kadarkoli odpove ta sporazum, 
e kraite njegova dolo
ila. Po odpovedi boste nemudoma uni
ili vso programsko opremo ali vrnili vse kopije programske opreme Intelu.

 

PRISTOJNI ZAKONI. Zahtevki, do katerih bi prialo v okviru tega sporazuma, so podvr~eni zakonom zvezne dr~ave Kalifornije, pri 
emer so izklju
eni principi kolizije zakonov in konvencije Zdru~enih narodov o pogodbah za prodajo blaga. Programske opreme ne smete izvoziti v nasprotju z veljavnimi izvoznimi zakoni in predpisi. Intel ni obvezan z nobenimi drugimi sporazumi, 
e niso v pisni obliki in podpisani s strani pooblaa
enega predstavnika Intela.OMEJENE PRAVICE VLADE. Programska oprema je dobavljena z OMEJENIMI PRAVICAMI . Uporaba, podvajanje in razkrivanje s strani vlade so predmet omejitev, kot je dolo
eno v FAR52.227-14 in DFAR252.227-7013 ter slede
ih, in predpisih, ki jih nasledijo. Uporaba programske opreme s strani vlade predstavlja priznanje Intelove lastniake pravice do programske opreme. Pogodbenik ali izdelovalec je Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00JEZIK; PREVODI. V primeru, da angleako razli
ico te Pogodbe spremlja katerakoli druga razli
ica, prevedena v katerikoli drug jezik, je prevedena razli
ica namenjena samo za pomo
, veljavna pa je angleaka razli
ica.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.26