license.txt Driver File Contents (Chipset_Driver_TTCJG_WN_v8.0.1.1263_A00.EXE)

ÿþÔáÛÝ èéÙÕß éÜ êÕÛàê INTEL (ÔäæÔ âÜ-ÙÓÙ Ùæèß æÙÕÓ ÞçÕèÙ (OEM) / áäç ×ÕÞèÔ âæÞÐÙ (IHV) / áäç êÕÛàÔ âæÞÐÙ (ISV) ÕÞéêÞé ÑÕÓÓ)×éÕÑ - çèÐ ÜäàÙ ÔâêçÔ, ÔêçàÔ ÐÕ éÙÞÕé. 

ÐÜ êéêÞé ÑêÕÛàÔ ÖÕ ÐÕ êØâß ÐÕêÔ ÕÛß ÛÜ ×ÕÞè çéÕè (ÜÔÜß, Ô"êÕÛàÔ") ÜäàÙ éêçèÐ ÑçäÙÓÔ Ðê ÔêàÐÙÝ ÕÔÔêàÙÕê ÔÑÐÙÝ. ØâÙàÔ éÜ ÔêÕÛàÔ ÐÕ éÙÞÕé ÑÔ ÞÔÕÕÙÝ ÔáÛÞÔ ÜêàÐÙ ÔáÛÝ ÖÔ. ÐÝ ÐÙàÚ ÞâÕàÙÙß ÜÔáÛÙÝ, ÐÜ êêçÙß Ðê ÔêÕÛàÔ ÕÐÜ êéêÞé ÑÔ.ÛÞÕ Ûß, éÙÝ ÜÑ:

* ÐÝ ÐêÔ Ùæèß æÙÕÓ ÞçÕèÙ (OEM), áäç ×ÕÞèÔ âæÞÐÙ (IHV) ÐÕ áäç êÕÛàÔ âæÞÐÙ (ISV), ÔáÛÝ èéÙÕß êÕÛàÔ ÞÜÐ ÖÔ ×Ü;

* ÐÝ ÐêÔ ÞéêÞé çæÔ, ÐÖÙ èç ÞÕæÒ A, ÔáÛÝ èéÙÕß ÔêÕÛàÔ éÜ INTEL, ×Ü.âÑÕè ÙæèàÙ æÙÕÓ ÞçÕèÙ (OEM), áäçÙ ×ÕÞèÔ âæÞÐÙÙÝ (IHV) ÕáäçÙ êÕÛàÔ âæÞÐÙÙÝ (ISV ):èéÙÕß. êÕÛàÔ ÖÕ ÞÕèéÙê ÜéÙÞÕé èç Ù×Ó âÝ ÞÕæèÙ èÛÙÑÙÝ éÜ Intel . ÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ Ù×Ó âÝ ÞÕæèÙ èÛÙÑÙÝ éÐÙàÝ éÜ Intel ÐÙàÕ ÞÕèéÔ ÑÖÐê. ÑÛäÕã ÜêàÐÙÝ éÜ ÔáÛÝ ÖÔ, Intel ÞâàÙçÔ ÜÚ èéÙÕß ÜÐ-ÑÜâÓÙ, ÑÜêÙ àÙêß ÜÔâÑèÔ, ÛÜÜ-âÕÜÞÙ, ÑêéÜÕÝ ÞÜÐ ÑÛäÕã ÜÖÛÕÙÕê ÔÙÕæèÙÝ éÜ Intel ÜéÝ:

	Ð) éÙÞÕé, ÔâêçÔ ÕÔäæÔ éÜ ÔêÕÛàÔ ÑæÕèÔ äàÙÞÙê ÜÞØèÕê ÔäÙêÕ× ÕÔê×ÖÕçÔ éÜÚ, ÕÛß

	Ñ) éÙàÕÙ, ÔâêçÔ ÕÔäæÔ éÜ ÔêÕÛàÔ, ÛÕÜÜ âÑÕÓÕê àÒÖèÕê éÜ ÔêÕÛàÔ, ÜÞéêÞéÙ ÔçæÔ éÜÚ, ÐÚ èç ÑÛäÕã ÜÔáÛÝ èéÙÕß âÝ êàÐÙÝ ÞÒÑÙÜÙÝ Üä×Õê ÛÞÕ ÐÜÔ ÔÛÜÕÜÙÝ ÑÞÕæÒ A ÜÔÜß; ÕÛß

	Ò) éÙàÕÙ, ÔâêçÔ ÕÔäæÔ éÜ ÔêÙâÕÓ ÜÞéêÞé ÔçæÔ, Ðéè âéÕÙ ÜÜÕÕê Ðê ÔêÕÛàÔ, ÐÕÜÝ èç ÑæÕèÔ ÔçéÕèÔ ÜêÕÛàÔ.ÐÝ ÐÙàÚ ÔÙæèß ÐÕ Ôáäç ÔáÕäÙ éÜ ÞâèÛê Þ×éÑ ÐÕ êÕÛàÔ ÔÞéÜÑÙÝ Ðê ÔêÕÛàÔ, ÑÐäéèÕêÚ ÜÔâÑÙè Ôâêç éÜ ÔêÕÛàÔ, ÛÕÜÜ âÑÕÓÕê àÒÖèÕê éÜ ÔêÕÛàÔ (ÕêÙâÕÓ ÜÞéêÞé ÔçæÔ éçéÕè ÜêÕÛàÔ) ÐÜ ÔÞçÑÜ éÜÚ ÜéÙÞÕé ÑÔêÐÝ ÜêàÐÙ ÔáÛÝ ÖÔ, ÑêàÐÙ éÔÞçÑÜ ÞáÛÙÝ éêàÐÙ ÔáÛÝ ÖÔ Þ×ÙÙÑÙÝ ÐÕêÕ ÑÞÜÕÐÝ. ÐÙàÚ èéÐÙ ÜÔçæÕê, Üêê èéÙÕàÕê ÞéàÔ, ÜÔ×ÛÙè ÐÕ ÜÔâÑÙè ÐÕ ÜÞáÕè ÑÛÜ ÓèÚ Ð×èê êÕÛàÔ ÜæÓ éÜÙéÙ ÛÜéÔÕ. ÐÙàÚ èéÐÙ ÜÑæâ ÔÙÓÕè ÜÐ×Õè, äÙèÕç ÐÕ ÜÑæâ ÑÛÜ ÓèÚ Ð×èê ÔàÓáÔ ÜÐ×Õè éÜ ÔêÕÛàÔ.äèØ ÜÞæÕÙß ÑÞäÕèé ÑÔáÛÝ ÖÔ, ÜÐ ÞÕâàçÙÝ ÜÚ èéÙÕß ÐÕ ÖÛÕê ÙéÙèÕê ÐÕ ÑÞéêÞâ, ÑâçÙäÙß, ÑÔéêçÔ ÐÕ Ð×èê. Ü- Intel êÔÙÔ ÖÛÕê ÜÑæâ ÑÓÙçÔ ÐÕ ÜÑçé ÞÞÑçè âæÞÐÙ ÜÑæâ ÑÓÙçÔ éÜ ÔèéÕÞÕê ÔÞêÐÙÞÕê, ÛÓÙ ÜÕÕÓÐ Ðê âÞÙÓêÚ ÑêàÐÙÝ ÕÑÔêàÙÕê éÜ ÔáÛÝ ÖÔ.ÔáÛÞÔ. ÐêÔ ÞáÛÙÝ é- Intel êÐáÕã ÞÙÓâ ØÛàÙ ÕÞÙÓâ çéÕè, ÕêéêÞé ÑÕ, ÛÕÜÜ ÑÙß ÔÙêè ÞÙÓâ ØÛàÙ âÜ ÔÞ×éÑ, ÔÞâèÛê ÕÔêÕÛàÕê ÕæÙÕÓ ÔÙçäÙ, éàÐáã Þâê Üâê, ÖÐê âÜ Þàê ÜÔçÜ âÜ Ðáäçê âÓÛÕàÙ êÕÛàÔ, êÞÙÛê ÞÕæèÙÝ ÕéÙèÕêÙÝ Ð×èÙÝ ÜÚ (ÐÝ çÙÙÞÙÝ) ÔçéÕèÙÝ ÜêÕÛàÕê. Intel âéÕÙÔ ÜÔéêÞé ÑÞÙÓâ ÖÔ, ÕÑÞçèÔ éÜ äÒÙâÕê êÕÛàÔ, éÒÙÐÔ ÐÕ çèÙáÔ, âéÕÙÔ Üéêã ÐÕêÕ âÝ ÐàéÙÝ Ð×èÙÝ, ÛÒÕß ÔáäçÙÝ éÜ êÕÛàÔ éÛÖÕ, ÛÜ âÕÓ ÔÞÙÓâ àÞæÐ ÑæÕèÔ éÐÙàÕ ÞÖÔÔ ÐÕêÚ ÐÙéÙê, ÖÐê âÜ Þàê Üéäè Ðê ÔÞÕæèÙÝ éÜàÕ ÐÕ Üáäç ÜÚ éÙèÕêÙÝ ÐÕ ØÛàÕÜÕÒÙÕê. ÜÜÐ éÙèÕêÙ êÞÙÛÔ ØÛàÙê. Intel, Ùæèß ÔÔêçß ÐÕ áäç éÙèÕêÙ ÔÐÙàØèàØ éÜÚ ÐÙàÝ Ð×èÐÙÝ ÜÐáäçê éÙèÕêÙ êÞÙÛÔ âÑÕè ÔêÕÛàÔ. ÛÓÙ ÜçÑÕâ ÐÝ àÙêàÙÝ éÙèÕêÙ êÞÙÛÔ ÛÜéÔÝ, äàÔ ÐÜ Intel . âÓÛÕàÙÝ. Intel âéÕÙÔ ÜÑæâ éÙàÕÙÙÝ ÑêÕÛàÔ, ÑÛÜ âê ÕÜÜÐ ÔÕÓâÔ, ÐÚ ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê Üáäç êÞÙÛÔ ÑêÕÛàÔ ÐÕ ÜâÓÛß ÐÕêÔ. ÔêÕÛàÔ âéÕÙÔ ÑÐÕäß ÐÕØÕÞØÙ ÜÔÕèÙÓ ÕÜÔêçÙß âÓÛÕàÙÝ Þ- Intel Þâê Üâê. âÓÛÕàÙÝ ÐÜÕ àÕâÓÕ Üéäè, ÜÔÒß ÕÜÔéÑÙ× Ðê ÔêÕÛàÔ, ÕÔÝ âéÕÙÙÝ ÜÔÙÕê ÑæÕèÔ éÜ êÙçÕàÙ ÑÐÒÙÝ, ØÜÐÙ ÐÑØ×Ô, äÕàçæÙÕê ÞéÕäèÕê, ÞÕÓÕÜÙ êÕÛàÔ ×ÓéÙÝ ÕÒèáÐÕê ×ÓéÕê ÜÒÞèÙ. ÐêÔ ÞáÛÙÝ é- Intel ÙÛÕÜÔ Üáäç ÜÚ âÓÛÕàÙÝ éÛÐÜÔ Û×Üç ÞÔéÙÞÕé éÜÚ ÑêÕÛàÔ. áÕÓÙÕê. ÐÝ ÑèæÕàÚ ÜÔéêÞé ÑÙÕâå éÜ æÓ éÜÙéÙ ÐÕ ÑçÑÜß ÞéàÔ ("çÑÜß") ÜÑÙæÕâ âÑÕÓÔ ÞØâÞÚ Ðéè ÛèÕÛÔ ÑÒÙéÔ ÜêÕÛàÔ ÐÕ éÙÞÕé ÑÔ, âÜÙÚ ÜÔ×êÙÝ Ðê ÔçÑÜß âÜ ÔáÛÝ áÕÓÙÕê ÑÛêÑ Ðéè ÞÛÙÜ êàÐÙÝ ÕÔÒÑÜÕê ÑÛÜ ÔàÕÒâ ÜÒÙéÔ ÐÕ ÜéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ, éÜÐ ÙÔÙÕ ÞÒÑÙÜÙÝ ä×Õê ÞÐÜÔ ÔÞæÕÙàÙÝ ÑÔáÛÝ ÖÔ ÕÔéÕÜÜÙÝ ÖÛÕÙÕê ÔäæÔ ÕÛß éÙÞÕé ÜÛÜ ÞØèÔ Ð×èê.

Ð×èê, ÜÐ êÞáÕè Ðê ÔêàÐÙÝ ÐÕ Ðê ÔçÙÕÝ éÜ ÔáÛÝ ÖÔ ÐÕ êéêÞé ÑéÝ éÜ Intel ÑÛÜ äèáÕÝ, äèáÕÞê ÐÕ ÔÕÓâÔ Ð×èê, ÜÜÐ ÔáÛÞÔ ÞèÐé ÑÛêÑ Þ- Intel . ÐÙß ÜÚ ÛÜ ÖÛÕÙÕê ÜÔéêÞé ÑáÙÞàÙÝ ÔÞá×èÙÙÝ ÐÕ ÑáÙÞàÙ ÔÜÕÒÕ éÜ Intel.ÑâÜÕê âÜ êÕÛàÔ ÕÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ. ÔÑâÜÕê âÜ ÛÜ ÔâÕêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ àéÐèê ÑÙÓÙ Intel ÐÕ ÔáäçÙÝ éÜÔ. ÔêÕÛàÔ ÞÕÒàê ÑÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÕÑ×ÕçÙÝ éÜ ÐèÔ"Ñ ÕÞÓÙàÕê Ð×èÕê, ÕÑÐÞàÕê ÑÙàÜÐÕÞÙÕê. ÐÙàÚ èéÐÙ ÜÔáÙè ÔÕÓâÕê ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÛÜéÔß ÞÔêÕÛàÔ. Intel âéÕÙÔ ÜÑæâ éÙàÕÙÙÝ ÑêÕÛàÔ, ÐÕ ÑäèÙØÙÝ ÔÞÐÕÖÛèÙÝ ÑÖÐê, ÑÛÜ âê ÕÜÜÐ ÔÕÓâÔ, ÐÚ ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ÜêÞÕÚ ÑêÕÛàÔ ÐÕ ÜâÓÛß ÐÕêÔ. ÐÜÐ ÐÝ ÞæÕÙß ÑÞäÕèé Ð×èê, Intel ÐÙàÔ ÞâàÙçÔ ÛÜ ÖÛÕê, ÞäÕèéê ÐÕ ÞéêÞâê, ÑÛäÕã ÜäØàØÙÝ, ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ, áÙÞàÙÝ Þá×èÙÙÝ ÐÕ ÖÛÕÙÕê çàÙÙß èÕ×àÙ Ð×èÕê éÜ Intel . ÑÐäéèÕêÚ ÜÔâÑÙè Ðê ÔêÕÛàÔ èç ÐÝ ÔÞçÑÜ ÞáÛÙÝ ÛÙ êàÐÙ ÔáÛÝ ÖÔ Ù×ÙÙÑÕ ÐÕêÕ ÑÞÜÕÐÝ ÕÐÝ ÜÐ êéÐÙè Ñ×ÖçêÚ ÔâêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ.Ð×èÙÕê ÞÕÒÑÜê âÜ ÐÞæâÙ Ð×áÕß. ÐÝ ÔêÕÛàÔ àÞáèÔ âÜ-ÙÓÙ Intel âÜ ÐÞæâÙ Ð×áÕß äÙÖÙ, Intel âèÑÔ éÐÞæâÙ ÔÐ×áÕß ÙÔÙÔ àçÙ ÞäÒÞÙÝ äÙÖÙÙÝ Ñ×ÕÞè ÜêçÕäÔ éÜ êéâÙÝ (90) ÙÕÝ, ÞÙÕÝ ÔÞáÙèÔ âÜ-ÙÓÙ Intel . ÐÝ àÞæÐ äÒÝ éÛÖÔ, Ô×Öè Ðê ÐÞæâÙ ÔÐ×áÕß Ü- Intel ÜéÝ Ô×ÜäÔ ÐÕ ÞáÙèÔ ×ÜÕäÙê éÜ ÔêÕÛàÔ, ÜäÙ Ñ×ÙèêÔ éÜ Intel .éÜÙÜê Ð×èÙÕê Ð×èê. äèØ ÜÞäÕèØ ÜâÙÜ, ÔêÕÛàÔ ÞáÕäçê "ÛäÙ éÔÙÐ" (AS IS) ÜÜÐ ÛÜ Ð×èÙÕê ÞäÕèéê ÐÕ ÞÛÜÜÐ ÞÛÜ áÕÒ, ÛÕÜÜ Ð×èÙÕê Üá×ÙèÕê, ÐÙ-ÔäèÔ ÐÕ ÔêÐÞÔ ÜÞØèÔ ÞáÕÙÞê. Intel ÐÙàÔ âèÑÔ ÕÐÙàÔ àÕØÜê âÜ âæÞÔ Ð×èÙÕê ÜÓÙÕç ÐÕ ÜéÜÞÕê éÜ ÛÜ ÞÙÓâ, ØçáØ, ÒèäÙçÔ, çÙéÕèÙÝ ÐÕ äèÙØÙÝ Ð×èÙÝ ÔÛÜÕÜÙÝ ÑêÕÛàÔ.ÔÒÑÜê ×ÑÕê. Ü×Ñèê INTEL ÐÕ ÜáäçÙÝ éÜÔ ÜÐ êÔÙÔ ×ÑÕê ÑéÕÝ ÞçèÔ âÜ àÖçÙÝ ÛÜéÔÝ (ÜèÑÕê, ÐÚ ÞÑÜÙ ÜÔÒÑÙÜ, ÔäáÓ èÕÕ×ÙÝ, éÙÑÕé âáçÙÝ ÐÕ ÐÙÑÕÓ ÞÙÓâ) éÙàÑâÕ ÞéÙÞÕé ÐÕ Þ×Õáè ÙÛÕÜê ÜÔéêÞé ÑêÕÛàÔ, ÒÝ ÐÝ àÞáèÔ Ü- INTEL ÔÕÓâÔ ÑÓÑè àÖçÙÝ ÐäéèÙÙÝ ÛÐÞÕè. ê×ÕÞÙ éÙäÕØ ÞáÕÙÞÙÝ ÐÕáèÙÝ ÐÙ ÔÛÜÜÔ ÐÕ ÔÒÑÜÕê âÜ Ð×èÙÕê âÑÕè Ð×èÙÕê ÞÛÜÜÐ ÐÕ àÖçÙÝ ÞçèÙÙÝ ÐÕ êÕæÐêÙÙÝ, ÛÚ éÔÔÒÑÜÔ ÜâÙÜ âéÕÙÔ éÜÐ Ü×ÕÜ âÜÙÚ. àÕáã âÜ ÛÚ, ÙÙêÛß éÙé ÜÚ ÖÛÕÙÕê ÞéäØÙÕê Ð×èÕê ÔÞéêàÕê Þê×ÕÝ éÙäÕØ Ð×Ó ÜÐ×è. Ôäáçê ÔáÛÝ ÖÔ. Intel âéÕÙÔ ÜÔäáÙç ÔáÛÝ ÖÔ ÑÛÜ âê ÐÝ êäè Ðê êàÐÙÕ. âÝ Ôäáçê ÔÔáÛÝ, âÜÙÚ ÜÔéÞÙÓ ÞÙÓ Ðê ÔêÕÛàÔ ÐÕ ÜÔ×ÖÙè Ü-Intel Ðê ÛÜ ÔâÕêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ.

 

Ô×ÕçÙÝ ÔÙéÙÞÙÝ. êÑÙâÕê ÔàÕÑâÕê ÞÔáÛÝ ÖÔ ÙÔÙÕ ÛäÕäÕê Ü×ÕçÙÝ éÜ çÜÙäÕèàÙÔ, äèØ ÜâçèÕàÕê ÜáêÙèÕê éÜ ×ÕçÙÝ, ÕÜÐÞàÕê éÜ ÔÐÕÞÕê ÔÞÐÕ×ÓÕê ÜÒÑÙ ×ÕÖÙÝ ÜÞÛÙèê ØÕÑÙß. ÐÙàÚ èéÐÙ ÜÙÙæÐ Ðê ÔêÕÛàÔ ÑàÙÒÕÓ Ü×ÕçÙÝ ÕÜêçàÕê ÔÙéÙÞÙÝ ÜÙÙæÕÐ. Intel ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ÑÛäÕã ÜÛÜ ÔáÛÝ Ð×è, ÐÜÐ ÐÝ Ûß ÔÕÐ ÑÛêÑ Õ×êÕÝ âÜ-ÙÓÙ àæÙÒ ÞÕèéÔ éÜ Intel .ÖÛÕÙÕê ÞÞéÜêÙÕê ÞÕÒÑÜÕê. ÔêÕÛàÔ ÞáÕäçê âÝ "ÖÛÕÙÕê ÞÕÒÑÜÕê". éÙÞÕé, éÛäÕÜ ÐÕ ÞáÙèÔ âÜ-ÙÓÙ ÔÞÞéÜÔ ÛäÕäÙÝ ÜÞÒÑÜÕê éäÕèáÞÕ Ñ- FAR52.227-14 ÕÑ- DFAR252.227-7013  ÐÕ ÑÞÒÑÜÕê ÔÞ×ÜÙäÕê ÐÕêß. ÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ âÜ-ÙÓÙ ÔÞÞéÜÔ ÞÔÕÕÔ ÐÙéÕè ÜÖÛÕÙÕê ÔçàÙÙàÙÕê éÜ Intel ÑÖÐê. Ôáäç ÐÕ ÔÙæèß ÔÕÐ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 .

ÞÕæÒ "A" 

ÔáÛÝ èéÙÕß éÜ êÕÛàê INTEL (ÞéêÞé çæÔ ÑÕÓÓ)×éÕÑ - çèÐ ÜäàÙ ÔâêçÔ, ÔêçàÔ ÐÕ éÙÞÕé. 

ÐÜ êéêÞé ÑêÕÛàÔ ÖÕ ÐÕ êØâß ÐÕêÔ ÕÛß ÛÜ ×ÕÞè çéÕè (ÜÔÜß, Ô"êÕÛàÔ") ÜäàÙ éêçèÐ ÑçäÙÓÔ Ðê ÔêàÐÙÝ ÕÔÔêàÙÕê ÔÑÐÙÝ. ØâÙàÔ éÜ ÔêÕÛàÔ ÐÕ éÙÞÕé ÑÔ ÞÔÕÕÙÝ ÔáÛÞÔ ÜêàÐÙ ÔáÛÝ ÖÔ. ÐÝ ÐÙàÚ ÞâÕàÙÙß ÜÔáÛÙÝ, ÐÜ êêçÙß Ðê ÔêÕÛàÔ ÕÐÜ êéêÞé ÑÔ.èéÙÕß. ÑÐäéèÕêÚ ÜÔâêÙç Ðê ÔêÕÛàÔ ÑÞ×éÑ Ù×ÙÓ ÜéÙÞÕéÚ ÔÐÙéÙ ÕÔÞá×èÙ, ÕÑÐäéèÕêÚ ÜÙæÕè âÕêç ÒÙÑÕÙ Ð×Ó éÜ ÔêÕÛàÔ, ÑÛäÕã ÜêàÐÙÝ ÐÜÔ: 

1. êÕÛàÔ ÖÕ ÞÕèéÙê ÜéÙÞÕé èç Ù×Ó âÝ ÞÕæèÙ èÛÙÑÙÝ éÜ Intel . ÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ Ù×Ó âÝ ÞÕæèÙ èÛÙÑÙÝ éÐÙàÝ éÜ Intel ÐÙàÕ ÞÕèéÔ ÑÖÐê. 

2. ÐÙß ÜÔâêÙç, ÜéàÕê, ÜÔéÛÙè, ÜÞÛÕè, ÜÔäÙå, ÐÕ ÜÔâÑÙè ÛÜ ×Üç éÜ ÔêÕÛàÔ, äèØ ÜÞäÕèØ ÑÔáÛÝ ÖÔ, ÕÐêÔ ÞáÛÙÝ ÜÞàÕâ ÔâêçÔ ÑÜêÙ ÞÕèéÙê éÜ ÔêÕÛàÔ.

3. ÐÙàÚ èéÐÙ ÜÑæâ ÔàÓáÔ ÜÐ×Õè, ÔÙÓÕè ÜÐ×Õè ÐÕ äÙèÕç éÜ ÔêÕÛàÔ. 

4. ÐÙß ÜÔâàÙç èÙéÙÕß ÞéàÔ ÐÕ ÜÔêÙè éÙÞÕé ÑÕ-ÖÞàÙ ÑêÕÛàÔ ÜÙÕêè ÞÞéêÞé Ð×Ó.

5. ÔêÕÛàÔ âéÕÙÔ ÜÛÜÕÜ Ðê ÔêÕÛàÔ ÐÕ çàÙÙß Ð×è éÜ áäçÙ æÓ éÜÙéÙ, Ðéè ×ÜçÝ âéÕÙÙÝ ÜÔÙÕê ÞÖÕÔÙÝ ÕÜçÑÜ èéÙÕß, ÑÔêÐÝ ÜÛÜ çÕÑå "license.txt" ÞæÕèã ÐÕ ØçáØ ÐÕ çÕÑå Ð×è. ÑâÜÕê âÜ êÕÛàÔ ÕÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ. ÔÑâÜÕê âÜ ÛÜ ÔâÕêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ àéÐèê ÑÙÓÙ Intel ÐÕ ÔáäçÙÝ éÜÔ. ÔêÕÛàÔ ÞÕÒàê ÑÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÕÑ×ÕçÙÝ éÜ ÐèÔ"Ñ ÕÞÓÙàÕê Ð×èÕê, ÕÑÐÞàÕê ÑÙàÜÐÕÞÙÕê. ÐÙàÚ èéÐÙ ÜÔáÙè ÔÕÓâÕê ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÛÜéÔß ÞÔêÕÛàÔ. Intel âéÕÙÔ ÜÑæâ éÙàÕÙÙÝ ÑêÕÛàÔ, ÐÕ ÑäèÙØÙÝ ÔÞÐÕÖÛèÙÝ ÑÖÐê, ÑÛÜ âê, ÜÜÐ ÔÕÓâÔ, ÐÚ ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ÜêÞÕÚ ÑêÕÛàÔ ÐÕ ÜâÓÛß ÐÕêÔ. ÐÜÐ ÐÝ ÞæÕÙß ÑÞäÕèé Ð×èê, Intel ÐÙàÔ ÞâàÙçÔ ÛÜ ÖÛÕê, ÞäÕèéê ÐÕ ÞéêÞâê, ÑÛäÕã ÜäØàØÙÝ, ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ, áÙÞàÙÝ Þá×èÙÙÝ ÐÕ ÖÛÕÙÕê çàÙÙß èÕ×àÙ Ð×èÕê éÜ Intel . ÑÐäéèÕêÚ ÜÔâÑÙè Ðê ÔêÕÛàÔ èç ÐÝ ÔÞçÑÜ ÞáÛÙÝ ÛÙ êàÐÙ ÔáÛÝ ÖÔ Ù×ÙÙÑÕ ÐÕêÕ ÑÞÜÕÐÝ ÕÐÝ ÜÐ êéÐÙè Ñ×ÖçêÚ ÔâêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ.Ð×èÙÕê ÞÕÒÑÜê âÜ ÐÞæâÙ Ð×áÕß. ÐÝ ÔêÕÛàÔ àÞáèÔ âÜ-ÙÓÙ Intel âÜ ÐÞæâÙ Ð×áÕß äÙÖÙ, Intel âèÑÔ éÐÞæâÙ ÔÐ×áÕß ÙÔÙÔ àçÙ ÞäÒÞÙÝ äÙÖÙÙÝ Ñ×ÕÞè ÜêçÕäÔ éÜ êéâÙÝ (90) ÙÕÝ, ÞÙÕÝ ÔÞáÙèÔ âÜ-ÙÓÙ Intel . ÐÝ àÞæÐ äÒÝ éÛÖÔ, Ô×Öè Ðê ÐÞæâÙ ÔÐ×áÕß Ü- Intel ÜéÝ Ô×ÜäÔ ÐÕ ÞáÙèÔ ×ÜÕäÙê éÜ ÔêÕÛàÔ, ÜäÙ Ñ×ÙèêÔ éÜ Intel .ÞàÙâê êâÕÓÕê Ð×èÙÕê àÕáäÕê; äèØ ÜÞäÕèØ ÜâÙÜ, ÔêÕÛàÔ ÞáÕäçê "ÛäÙ éÔÙÐ" (AS IS) ÜÜÐ ÛÜ Ð×èÙÕê ÞäÕèéê ÐÕ ÞÛÜÜÐ ÞÛÜ áÕÒ, ÛÕÜÜ Ð×èÙÕê Üá×ÙèÕê, ÐÙ-ÔäèÔ éÜ çàÙÙß èÕ×àÙ ÐÕ ÔêÐÞÔ ÜÞØèÔ ÞáÕÙÞê. Intel ÐÙàÔ âèÑÔ ÕÐÙàÔ àÕØÜê âÜ âæÞÔ Ð×èÙÕê ÜÓÙÕç ÐÕ ÜéÜÞÕê éÜ ÛÜ ÞÙÓâ, ØçáØ, ÒèäÙçÔ, çÙéÕèÙÝ ÐÕ äèÙØÙÝ Ð×èÙÝ ÔÛÜÕÜÙÝ ÑêÕÛàÔ.ÔÒÑÜê ×ÑÕê. Ü×Ñèê INTEL ÐÕ ÜáäçÙÝ éÜÔ ÜÐ êÔÙÔ ×ÑÕê ÑéÕÝ ÞçèÔ âÜ àÖçÙÝ ÛÜéÔÝ (ÜèÑÕê, ÐÚ ÞÑÜÙ ÜÔÒÑÙÜ, ÔäáÓ èÕÕ×ÙÝ, éÙÑÕé âáçÙÝ ÐÕ ÐÙÑÕÓ ÞÙÓâ) éÙàÑâÕ ÞéÙÞÕé ÐÕ Þ×Õáè ÙÛÕÜê ÜÔéêÞé ÑêÕÛàÔ, ÒÝ ÐÝ àÞáèÔ Ü- INTEL ÔÕÓâÔ ÑÓÑè àÖçÙÝ ÐäéèÙÙÝ ÛÐÞÕè. ê×ÕÞÙ éÙäÕØ ÞáÕÙÞÙÝ ÐÕáèÙÝ ÐÙ ÔÛÜÜÔ ÐÕ ÔÒÑÜÕê âÜ Ð×èÙÕê âÑÕè Ð×èÙÕê ÞÛÜÜÐ ÐÕ àÖçÙÝ ÞçèÙÙÝ ÐÕ êÕæÐêÙÙÝ, ÛÚ éÔÔÒÑÜÔ ÜâÙÜ âéÕÙÔ éÜÐ Ü×ÕÜ âÜÙÚ. àÕáã âÜ ÛÚ, ÙÙêÛß éÙé ÜÚ ÖÛÕÙÕê ÞéäØÙÕê Ð×èÕê ÔÞéêàÕê Þê×ÕÝ éÙäÕØ Ð×Ó ÜÐ×è. Ôäáçê ÔáÛÝ ÖÔ. Intel âéÕÙÔ ÜÔäáÙç ÔáÛÝ ÖÔ ÑÛÜ âê ÐÝ êäè Ðê êàÐÙÕ. âÝ Ôäáçê ÔÔáÛÝ, âÜÙÚ ÜÔéÞÙÓ ÞÙÓ Ðê ÔêÕÛàÔ ÐÕ ÜÔ×ÖÙè Ü-Intel Ðê ÛÜ ÔâÕêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ.

 

Ô×ÕçÙÝ ÔÙéÙÞÙÝ. êÑÙâÕê ÔàÕÑâÕê ÞÔáÛÝ ÖÔ ÙÔÙÕ ÛäÕäÕê Ü×ÕçÙÝ éÜ çÜÙäÕèàÙÔ, äèØ ÜâçèÕàÕê ÜáêÙèÕê éÜ ×ÕçÙÝ, ÕÜÐÞàÕê éÜ ÔÐÕÞÕê ÔÞÐÕ×ÓÕê ÜÒÑÙ ×ÕÖÙÝ ÜÞÛÙèê ØÕÑÙß. ÐÙàÚ èéÐÙ ÜÙÙæÐ Ðê ÔêÕÛàÔ ÑàÙÒÕÓ Ü×ÕçÙÝ ÕÜêçàÕê ÔÙéÙÞÙÝ ÜÙÙæÕÐ. Intel ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ÑÛäÕã ÜÛÜ ÔáÛÝ Ð×è, ÐÜÐ ÐÝ Ûß ÔÕÐ ÑÛêÑ Õ×êÕÝ âÜ-ÙÓÙ àæÙÒ ÞÕèéÔ éÜ Intel .ÖÛÕÙÕê ÞÞéÜêÙÕê ÞÕÒÑÜÕê. ÔêÕÛàÔ ÞáÕäçê âÝ "ÖÛÕÙÕê ÞÕÒÑÜÕê". éÙÞÕé, éÛäÕÜ ÐÕ ÞáÙèÔ âÜ-ÙÓÙ ÔÞÞéÜÔ ÛäÕäÙÝ ÜÞÒÑÜÕê éäÕèáÞÕ Ñ- FAR52.227-14 ÕÑ- DFAR252.227-7013  ÐÕ ÑÞÒÑÜÕê ÔÞ×ÜÙäÕê ÐÕêß. ÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ âÜ-ÙÓÙ ÔÞÞéÜÔ ÞÔÕÕÔ ÐÙéÕè ÜÖÛÕÙÕê ÔçàÙÙàÙÕê éÜ Intel ÑÖÐê. Ôáäç ÐÕ ÔÙæèß ÔÕÐ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 .

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00éäÔ; êèÒÕÞÙÝ. ÑÞçèÔ éÜÒèáÔ ÑéäÔ ÔÐàÒÜÙê éÜ ÔáÛÝ ÖÔ ÞæÕèäê ÛÜ ÒèáÔ Ð×èê ÔÞêÕèÒÞê ÜéäÕê Ð×èÕê, ÒèáÔ ÞêÕèÒÞê éÛÖÕ àÙêàê ÜÞØèê àÕ×Õê ÑÜÑÓ ÕÔÒèáÔ ÑéäÔ ÔÐàÒÜÙê ÔÙÐ ÔçÕÑâê.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.75