license.txt Driver File Contents (Chipset_Driver_TTCJG_WN_v8.0.1.1263_A00.EXE)

ÿþINTEL-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (OEM/IHV/ISV -jakelu & yksittäinen käyttäjä)TÄRKEÄÄ - LUE ENNEN KOPIOINTIA, ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ. 

Älä käytä tai lataa tätä ohjelmistoa tai mitään siihen liittyvää materiaalia (kutsutaan tässä yhdessä nimellä "ohjelmisto"), ennen kuin olet lukenut huolellisesti alla olevat ehdot ja määräykset. Lataamalla ohjelmiston tai käyttämällä sitä hyväksyt tämän sopimuksen ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä asenna ohjelmistoa tai käytä sitä.Lisähuomautus:

* Jos olet OEM (Original Equipment Manufacturer)-, IHV (Independent Hardware Vendor)- tai ISV (Independent Software Vendor) -yrityskäyttäjä, sovelletaan tätä täydellistä KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSTA;

* Jos olet loppukäyttäjä, sovelletaan vain Asiakirjaa A, INTEL-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS.OEM-, IHV- ja ISV-yrityskäyttäjät:KÄYTTÖOIKEUS. Tälle ohjelmistolle myönnetään käyttöoikeus ainoastaan yhdessä Intel-komponenttituotteiden kanssa. Ohjelmistolle ei myönnetä tässä käyttöoikeutta muiden kuin Intelin komponenttituotteiden kanssa. Tämän sopimuksen nojalla Intel myöntää käyttäjälle ei-poissulkevan, ei-siirrettävän, maailmanlaajuisen, täysin maksetun käyttöoikeuden Intelin tekijänoikeuksien alaisena:

	a) käyttää, muuttaa ja kopioida ohjelmistoa sisäisesti omiin kehitys- ja ylläpitotarkoituksiin; ja

	b) muuttaa, kopioida ja jakaa ohjelmistoa, mukaan lukien ohjelmistosta johdetut teokset, omille loppukäyttäjilleen, mutta ainoastaan sellaisen käyttöoikeussopimuksen nojalla, jonka ehdot ovat vähintään yhtä rajoittavat kuin ehdot, jotka sisältyvät Intelin lopulliseen yhden käyttäjän käyttöoikeussopimukseen, joka on liitteenä Asiakirja A; ja

	c) muokata, kopioida, ja jakaa loppukäyttäjädokumentoinnin, joka mahdollisesti toimitetaan ohjelmiston mukana, mutta ainoastaan ohjelmiston yhteydessä.Jos et ole ohjelmiston sisältävän tietokonejärjestelmän tai ohjelmistotuotteen lopullinen valmistaja tai toimittaja, saat siirtää kopion ohjelmistosta, mukaan lukien ohjelmiston johdannaisteokset (ja siihen liittyvän loppukäyttäjädokumentoinnin) omalle vastaanottajallesi tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti sillä edellytyksellä, että tällainen vastaanottaja hyväksyy nämä ehdot. Muussa tapauksessa ohjelmistoa ei saa siirtää, alilisensoida, vuokrata tai millään muulla tavalla siirtää tai luovuttaa millekään muulle osapuolelle. Ohjelmistoa ei saa purkaa eikä sen valmistustapaa saa tutkia perusteellisesti.Ellei tässä sopimuksessa nimenomaisesti muuta mainita, käyttäjälle ei myönnetä mitään suoraa, epäsuoraa, oletettua tai muuta käyttöoikeutta tai oikeutta. Intelillä on oikeus tarkastaa tai valtuuttaa riippumaton tarkastaja tarkastamaan käyttäjän asiaan liittyvät asiakirjat sen varmistamiseksi, että käyttäjä noudattaa tämän sopimuksen ehtoja.SUOSTUMUS. Käyttäjä suostuu siihen, että Intel voi kerätä ja käyttää teknisiä ja muita aiheeseen liittyviä tietoja, mukaan lukien, mutta muitakaan pois sulkematta, tekniset tiedot käyttäjän tietokoneesta ja sovellusohjelmistosta sekä oheislaitteista, joita kerätään jaksoittain helpottamaan ohjelmistopäivitysten, tuotetuen ja ohjelmistoon liittyvien muiden palveluiden (jos on) toimittamista käyttäjälle. Intel voi käyttää näitä tietoja ja, ohjelman haavoittuvuuden, virheen tai vikaantumisen tapauksessa, voi jakaa niitä muille osapuolille, kuten tällaisen ohjelman toimittajalle, niin kauan kuin ne ovat muodossa, josta käyttäjää ei voida tunnistaa, tuotteiden parantamiseksi tai palveluiden tai teknologioiden toimittamiseksi käyttäjälle. EI TUKIPALVELUITA. Intel, laitteen valmistaja eikä Internet-palveluntarjoaja eivät ole velvollisia tarjoamaan ohjelmiston tukipalveluita. Ota yhteyttä Inteliin, jos haluat selvittää saatavana olevat tukipalvelut. PÄIVITYKSET. Intel voi tehdä ohjelmistoon muutoksia koska tahansa siitä ilmoittamatta, mutta ei ole velvollinen tukemaan tai päivittämään ohjelmistoa. Ohjelmisto voi aika ajoin automaattisesti ladata ja asentaa päivityksiä Inteliltä. Tällaiset päivitykset on tarkoitettu parantamaan, suojaamaan ja kehittämään ohjelmistoa, ja ne voivat olla muodoltaan virhekorjauksia, uusia ohjelmistomoduuleja ja kokonaan uusia versioita. Käyttäjä suostuu siihen, että Intel voi toimittaa tällaisia päivityksiä osana ohjelmiston käyttöä. SALASSAPITO. Jos käyttäjä haluaa käyttää muuta osapuolta edustavaa konsulttia tai alihankkijaa (yhdessä "alihankkija") suorittamaan puolestaan työn, johon liittyy ohjelmiston käyttö, käyttäjän on hankittava alihankkijalta kirjallinen salassapitosopimus, joka sisältää ohjelmiston käyttämiseen liittyvät ehdot ja velvoitteet, jotka eivät ole vähemmän rajoittavia kuin tässä sopimuksessa määritetyt ehdot, ja evättävä kaikki jakeluoikeudet sekä käyttö mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Muussa tapauksessa tämän sopimuksen ehtoja tai olemassaoloa ei saa paljastaa eikä Intelin nimeä saa käyttää missään julkaisuissa, mainoksissa tai ilmoituksissa ilman Intelin ennalta myöntämää kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei ole mitään oikeuksia käyttää mitään Intelin tavaramerkkejä tai logoja.OHJELMISTON OMISTAJUUS JA TEKIJÄNOIKEUDET. Ohjelmiston kaikkien kopioiden omistusoikeus säilyy Intelillä tai sen toimittajilla. Ohjelmisto on suojattu tekijänoikeussopimuksilla ja tekijänoikeuslainsäädännöllä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Ohjelmistosta ei saa poistaa mitään tekijänoikeusilmoituksia. Intel voi muuttaa ohjelmistoa tai siinä mainittuja muita kohteita milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta, mutta ei ole velvollinen toimittamaan tukipalveluita tai päivittämään ohjelmistoa. Ellei erikseen nimenomaisesti muuta mainita, Intel ei myönnä mitään ilmaistuja tai oletettuja oikeuksia Intelin patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai muuhun immateriaaliomaisuuteen. Käyttäjä saa siirtää ohjelmiston vain siinä tapauksessa, että sen vastaanottaja sitoutuu täysin noudattamaan näitä ehtoja eikä käyttäjälle jää yhtään kopiota ohjelmistosta.TALLENNUSVÄLINEEN RAJOITETTU TAKUU. Jos Intel on toimittanut ohjelmiston fyysisellä tallennusvälineellä, Intel antaa tallennusvälineelle takuun fyysisten vikojen osalta yhdeksänkymmenen (90) päivän ajaksi sen jälkeen, kun Intel on toimittanut sen. Jos tällainen virhe esiintyy, tallennusväline pitää palauttaa Intelille, joka vaihtaa sen tai toimittaa ohjelmiston vaihtoehtoisella tavalla oman päätöksensä mukaisesti.EI MUITA TAKUITA. EDELLÄ MAINITTUJA SEIKKOJA LUKUUN OTTAMATTA OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MITÄÄN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA. MUKAAN LUKIEN TAKUUT SOPIVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI; LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN ERITYISEEN TARKOITUKSEEN. Intel ei takaa minkään ohjelmiston mukana toimitettujen tietojen, tekstin, kuvien, linkkien tai muiden kohteiden täsmällisyydestä tai täydellisyydestä eikä ole vastuuvelvollinen niihin liittyen.VASTUUNJAKO. INTEL TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUVELVOLLISIA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA MUITAKAAN POIS SULKEMATTA, LIIKETUOTTOJEN MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN KATOAMINEN), JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ, VAIKKA INTELILLE OLISI ENNALTA KERROTTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA OLETETTUJEN TAKUIDEN TAI VÄLILLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN EI OLE SALLITTUA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ OLE VOIMASSA. LISÄKSI KÄYTTÄJÄLLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEEN MUKAAN. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN. Intel voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa, jos käyttäjä rikkoo sen ehtoja. Irtisanomisen yhteydessä käyttäjän pitää välittömästi tuhota ohjelmisto tai palauttaa sen kaikki kopiot Intelille.

 

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ. Tämän sopimuksen mukaisesti esitetyt vaateet käsitellään Kalifornian lakien mukaisesti, lukuun ottamatta sen periaatteita lainsäädäntöjen ristiriidoista ja yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Käyttäjä ei saa viedä ohjelmistoa voimassa olevien vientirajoitusmääräysten vastaisesti. Intelillä ei ole velvoitteita minkään muiden sopimusten nojalla, ellei niitä ole määritetty kirjallisesti ja ellei Intelin valtuutettu edustaja ole hyväksynyt niitä allekirjoituksellaan.YHDYSVALTAIN HALLINNON RAJOITETUT OIKEUDET. Ohjelmisto toimitetaan "RAJOITETUIN OIKEUKSIN". Yhdysvaltain hallinnossa tapahtuvaa käyttöä, monistamista ja julkistamista säätelevät rajoitukset määritetään asiakirjoissa FAR52.227-14 ja DFAR252.227-7013 et seq. tai niiden seuraajissa. Ohjelmiston käyttö Yhdysvaltain hallinnossa käsittää Intelin omistusoikeuksien tunnustamisen. Sopimuskumppani tai valmistaja on Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

Asiakirja A 

INTEL-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (Lopullinen, yksittäinen käyttäjä)TÄRKEÄÄ - LUE ENNEN KOPIOINTIA, ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ. 

Älä käytä tai lataa tätä ohjelmistoa tai mitään siihen liittyvää materiaalia (kutsutaan tässä yhdessä nimellä "ohjelmisto"), ennen kuin olet lukenut huolellisesti alla olevat ehdot ja määräykset. Lataamalla ohjelmiston tai käyttämällä sitä hyväksyt tämän sopimuksen ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä asenna ohjelmistoa tai käytä sitä.KÄYTTÖOIKEUS. Käyttäjä saa kopioida ohjelmiston yhteen tietokoneeseen henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten ja tehdä ohjelmistosta yhden varmuuskopion edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: 

1. Tälle ohjelmistolle myönnetään käyttöoikeus ainoastaan yhdessä Intel-komponenttituotteiden kanssa. Ohjelmistolle ei myönnetä tässä käyttöoikeutta muiden kuin Intelin komponenttituotteiden kanssa. 

2. Käyttäjä ei saa kopioida, muuttaa, myydä, jakaa tai siirtää ohjelmiston mitään osaa muuten kuin tässä sopimuksessa määritetyn mukaisesti, ja käyttäjä sitoutuu estämään ohjelmiston luvattoman kopioinnin.

3. Ohjelmistoa ei saa purkaa eikä sen valmistustapaa saa tutkia perusteellisesti. 

4. Käyttäjä ei saa myöntää ohjelmistolle alikäyttöoikeuksia eikä sallia sen samanaikaista käyttöä useilla käyttäjillä.

5. Ohjelmisto voi sisältää muiden valmistajien ohjelmistoa tai muuta omaisuutta, josta osa voi olla yksilöity ja jolle voi olla myönnetty käyttöoikeus minkä tahansa liitetyn license.txt-tiedoston tai muun tekstin tai tiedoston mukaisesti. OHJELMISTON OMISTAJUUS JA TEKIJÄNOIKEUDET. Ohjelmiston kaikkien kopioiden omistusoikeus säilyy Intelillä tai sen toimittajilla. Ohjelmisto on suojattu tekijänoikeussopimuksilla ja tekijänoikeuslainsäädännöllä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Ohjelmistosta ei saa poistaa mitään tekijänoikeusilmoituksia. Intel voi muuttaa ohjelmistoa tai siinä mainittuja muita kohteita milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, mutta ei ole velvollinen toimittamaan tukipalveluita tai päivittämään ohjelmistoa. Ellei erikseen nimenomaisesti muuta mainita, Intel ei myönnä mitään ilmaistuja tai oletettuja oikeuksia Intelin patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai muuhun immateriaaliomaisuuteen. Käyttäjä saa siirtää ohjelmiston vain siinä tapauksessa, että sen vastaanottaja sitoutuu täysin noudattamaan näitä ehtoja eikä käyttäjälle jää yhtään kopiota ohjelmistosta.TALLENNUSVÄLINEEN RAJOITETTU TAKUU. Jos Intel on toimittanut ohjelmiston fyysisellä tallennusvälineellä, Intel antaa tallennusvälineelle takuun fyysisten vikojen osalta yhdeksänkymmenen (90) päivän ajaksi sen jälkeen, kun Intel on toimittanut sen. Jos tällainen virhe esiintyy, tallennusväline pitää palauttaa Intelille, joka vaihtaa sen tai toimittaa ohjelmiston vaihtoehtoisella tavalla oman päätöksensä mukaisesti.EI MUITA TAKUITA. EDELLÄ MAINITTUJA SEIKKOJA LUKUUN OTTAMATTA OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MITÄÄN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA. MUKAAN LUKIEN TAKUUT SOPIVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN ERITYISEEN TARKOITUKSEEN. Intel ei takaa minkään ohjelmiston mukana toimitettujen tietojen, tekstin, kuvien, linkkien tai muiden kohteiden täsmällisyydestä tai täydellisyydestä eikä ole vastuuvelvollinen niihin liittyen.VASTUUNJAKO. INTEL TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUVELVOLLISIA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA MUITAKAAN POIS SULKEMATTA, LIIKETUOTTOJEN MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN KATOAMINEN), JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ, VAIKKA INTELILLE OLISI ENNALTA KERROTTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA OLETETTUJEN TAKUIDEN TAI VÄLILLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN EI OLE SALLITTUA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ OLE VOIMASSA. LISÄKSI KÄYTTÄJÄLLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEEN MUKAAN. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN. Intel voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa, jos käyttäjä rikkoo sen ehtoja. Irtisanomisen yhteydessä käyttäjän pitää välittömästi tuhota ohjelmisto tai palauttaa sen kaikki kopiot Intelille.

 

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ. Tämän sopimuksen mukaisesti esitetyt vaateet käsitellään Kalifornian lakien mukaisesti, lukuun ottamatta sen periaatteita lainsäädäntöjen ristiriidoista ja yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Käyttäjä ei saa viedä ohjelmistoa voimassa olevien vientirajoitusmääräysten vastaisesti. Intelillä ei ole velvoitteita minkään muiden sopimusten nojalla, ellei niitä ole määritetty kirjallisesti ja ellei Intelin valtuutettu edustaja ole hyväksynyt niitä allekirjoituksellaan.YHDYSVALTAIN HALLINNON RAJOITETUT OIKEUDET. Ohjelmisto toimitetaan "RAJOITETUIN OIKEUKSIN". Yhdysvaltain hallinnossa tapahtuvaa käyttöä, monistamista ja julkistamista säätelevät rajoitukset määritetään asiakirjoissa FAR52.227-14 ja DFAR252.227-7013 et seq. tai niiden seuraajissa. Ohjelmiston käyttö Yhdysvaltain hallinnossa käsittää Intelin omistusoikeuksien tunnustamisen. Sopimuskumppani tai valmistaja on Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00KIELI; KÄÄNNÖKSET. Siinä tapauksessa, että tämän sopimuksen englanninkielisen version mukana toimitetaan mille tahansa muulle kielelle käännetty versio, tällainen käännetty versio toimitetaan ainoastaan käyttömukavuussyistä ja sopimusta tulkitaan englanninkielisen version mukaisesti.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.75