license.txt Driver File Contents (Chipset_Driver_TTCJG_WN_v8.0.1.1263_A00.EXE)

ÿþLICENNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE INTEL (OEM / IHV / ISV distribuce a jediný u~ivatel)DnLE}ITÉ - PXETTE SI PXED KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ A POU}ÍVÁNÍM. 

Nestahujte a nepou~ívejte tento software a jakékoliv pYidru~ené materiály (dále jen "Software"), dokud si pe
liv neprostudujete následující pravidla a podmínky.  Sta~ením a pou~íváním softwaru vyjadYujete svoj souhlas s podmínkami této smlouvy. Pokud s podmínkami smlouvy nesouhlasíte, software neinstalujte a nepou~ívejte.Dále prosím vezmte na vdomí:

* Jste-li výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer), nezávislý dodavatel hardwaru IHV (Independent Hardware Vendor) nebo nezávislý softwarový vývojáY ISV (Independent Software Vendor), vztahuje se na vás celá tato LICENNÍ SMLOUVA; 

* Jste-li koncový u~ivatel, vztahuje se na vás pouze Dodatek A K LICENNÍ SMLOUV NA SOFTWARE INTEL.Pro OEM, IHV a ISV: LICENCE. Tento software je licencován k pou~ití pouze spole
n s komponenty spole
nosti Intel.  Tato smlouva neudluje licenci na pou~ití tohoto softwaru spole
n s komponenty jiného výrobce ne~ spole
nosti Intel. S výhradou podmínek této smlouvy vám spole
nost Intel poskytuje neexkluzivní, nepYevoditelnou, celosvtovou, pln zaplacenou licenci v rámci autorských práv spole
nosti Intel na: 

	a) pou~ívání, úpravu a kopírování softwaru intern nebo pro potYeby vaaeho vlastního vývoje a údr~by; a

	b) úpravu, kopírování a distribuci softwaru, v
etn derivativních dl ze softwaru vaaim koncovým u~ivatelom, avaak pouze na základ licen
ní smlouvy s podmínkami alespoH tolik omezujícími, jako jsou podmínky obsa~ené v licen
ní smlouv pro jediného koncového u~ivatele spole
nosti Intel, která je obsahem Dodatku A; a

	c) úpravu, kopírování a distribuci dokumentace koncového u~ivatele, která mo~e doprovázet software, ale pouze ve spojení se softwarem.Pokud nejste kone
ným výrobcem nebo vývojáYem po
íta
ového systému nebo softwarového programu zahrnujícího software, mo~ete pYevést kopii softwaru, v
etn derivativních dl ze softwaru (a související dokumentace koncového u~ivatele) pYíjemci k pou~ívání v souladu s podmínkami této smlouvy, pokud pYíjemce souhlasí, ~e bude pln vázán podmínkami této smlouvy.  V jiných pYípadech nesmíte pYedávat, dále licencovat, pronajímat nebo jakkoliv zveYejHovat 
i pYenáaet software na dalaí subjekty. Nesmíte provádt zptnou analýzu tohoto softwaru, jeho dekompilaci ani pYevod ze strojového kóduKrom licence nebo práv, které vám výslovn poskytuje tato smlouva, nejsou vám poskytovány ~ádné jiné licence ani práva, pYímo nebo jako dosledek, stimul, zákonná pYeká~ka 
i jinak.  Spole
nost Intel má dle této smlouvy právo kontrolovat vaae relevantní záznamy za ú
elem ovYení dodr~ování pravidel a podmínek, a to sama nebo prostYednictvím nezávislého auditora. SOUHLAS. Souhlasíte, ~e spole
nost Intel mo~e shroma~ovat a pou~ívat technické a související informace, v
etn, ale nejen technických informací o vaaem po
íta
i, systému a aplika
ním softwaru a periférních zaYízeních. Tyto informace jsou shroma~ovány pravideln za ú
elem poskytování softwarových aplikací, produktové podpory a pYípadných dalaích slu~eb vztahujících se k softwaru. Spole
nost Intel mo~e tyto informace pou~ívat a v pYípad výskytu slabin, chyb nebo zhroucení systému je mo~e pYedat tYetím osobám, napY. dodavateli tohoto programu, pokud jsou ve form, která vás osobn neidentifikuje, s cílem zlepaení naaich produkto nebo poskytování slu~eb a technologií. }ÁDNÁ TECHNICKÁ PODPORA Spole
nost Intel, výrobce vaaeho zaYízení ani poskytovatel internetu neodpovídají za poskytování technické podpory k softwaru. Chcete-li zjistit, zda jsou poskytovány slu~by technické podpory, kontaktujte spole
nost Intel. AKTUALIZACE. Spole
nost Intel mo~e provádt zmny v softwaru kdykoli a bez pYedchozího upozornní, ale není povinna tento softwar podporovat 
i aktualizovat. Software mo~e 
as od 
asu automaticky stáhnout a instalovat aktualizace spole
nosti Intel. Tyto aktualizace jsou ur
eny ke zlepaení, ochran a zlepaení softwaru a mo~e se jednat o opravy chyb, opravy zabezpe
ení, rozaíYené funkce, nové softwarové moduly a zcela nové verze. Souhlasíte, ~e vám spole
nost Intel tyto aktualizace mo~e poskytovat v rámci vaaeho pou~ívání softwaru. DnVRNÉ INFORMACE. Pokud budete chtít pro práce vy~adující pYístup k softwaru nebo jeho pou~ití vyu~ít slu~eb nezávislého konzultanta nebo subdodavatele (dále dodavatel ), musíte s dodavatelem nejprve uzavYít písemnou smlouvu o dovrnosti informací v souvislosti s pYístupem k softwaru nebo jeho pou~ívání, která bude obsahovat ujednání stejná nebo pYísnjaí ne~ ta, která obsahuje tato smlouva, v
etn vylou
ení jakýchkoliv práv na distribuci nebo pou~ití za jakýmkoliv jiným ú
elem. 

Jinak nezveYejníte podmínky nebo existenci této smlouvy ani nepou~ijete název spole
nosti Intel v jakýchkoli publikacích, reklamách nebo jiných oznámeních bez pYedcházejícího písemného souhlasu spole
nosti Intel.  Nemáte právo na pou~ívání ochranných známek a loga spole
nosti Intel.VLASTNICTVÍ SOFTWARU A AUTORSKÁ PRÁVA. Vlastnické právo na vaechny kopie tohoto softwaru zostává spole
nosti Intel nebo jejím dodavatelom. Na tento software se vztahují autorská práva a je chránn zákony USA a dalaích zemí a ustanoveními mezinárodních dohod. Je zakázáno odstraHovat z tohoto softwaru oznámení o autorských právech. Spole
nost Intel mo~e provádt zmny tohoto softwaru nebo polo~ek uvedených v této smlouv kdykoli a bez pYedchozího upozornní, ale není povinna tento software podporovat 
i aktualizovat. Krom výslovn stanovených pYípado spole
nost Intel neudluje ~ádná výslovná ani odvozená práva v rámci patento, autorských práv, ochranných známek ani jiných forem ochrany duaevního vlastnictví spole
nosti Intel. Tento software smíte pYevést na jiného u~ivatele, pouze pokud nový u~ivatel souhlasí, ~e bude pln vázán tmito podmínkami, a pokud vy si neponecháte ~ádné kopie softwaru.OMEZENÁ ZÁRUKA NA MÉDIA. Pokud byl tento software dodán na fyzických záznamových médiích, spole
nost Intel poskytuje záruku, ~e tato média budou po dobu devadesáti (90) dno po dodání spole
ností Intel bez fyzické závady na materiálu. Zjistíte-li takovou závadu, vraete médium spole
nosti Intel, která jej podle vlastního uvá~ení vymní nebo dodá tento software jinou formou. VYLOUENÍ DAL`ÍCH ZÁRUK. VYJMA VÝ`E UVEDENÉ ZÁRUKY JE TENTO SOFTWARE POSKYTNUT TAK, JAK JE BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVN UVEDENÝCH NEBO PXEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VETN ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORU`ENÍ DU`EVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO VHODNOSTI K URITÉMU ÚELU Spole
nost Intel nezaru
uje ani nepYebírá odpovdnost za pYesnost nebo úplnost informací, textu, grafiky, odkazo a dalaích polo~ek, které jsou sou
ástí softwaru.OMEZENÍ ODPOVDNOSTI. SPOLENOST INTEL NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEJSOU V }ÁDNÉM PXÍPAD ODPOVDNI ZA JAKÉKOLIV `KODY (VETN, ALE NEJEN ZTRÁTY ZISKU, PXERU`ENÍ PODNIKÁNÍ NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ), KTERÉ BY VZNIKLY POU}ITÍM NEBO NEMO}NOSTÍ POU}ÍT SOFTWARE, A TO ANI V PXÍPAD, }E BYLA SPOLENOST INTEL NA MO}NOST VZNIKU TCHTO `KOD UPOZORNNA. DLE NKTERÝCH JURISDIKCÍ NENÍ MO}NÉ ZÁRUKU OMEZIT O IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY A ODPOVDNOST ZA NÁSLEDNÉ `KODY I NEHODY, TAK}E V TAKOVÝCH PXÍPADECH SE NA VÁS TATO OMEZENÍ NEVZTAHUJÍ. Mn}ETE MÍT TAKÉ DAL`Í PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LI`Í. UKONENÍ PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY. Poruaíte-li podmínky této smlouvy, mo~e spole
nost Intel její platnost kdykoli ukon
it. Po ukon
ení platnosti této smlouvy musíte ihned tento software zni
it nebo vrátit vaechny jeho kopie spole
nosti Intel.

 

PLATNÉ ZÁKONY. Nároky vznikající z této smlouvy se Yídí zákony státu Kalifornie s výjimkou tch, které se týkají kolize právních norem a Úmluvy Spojených národo o smlouvách o prodeji zbo~í (United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods). Tento software je zakázáno vyvá~et v rozporu s platnými vývozními zákony a pYedpisy. Spole
nost Intel nezavazují ~ádná jiná ujednání, pokud nejsou písemná a podepsaná oprávnným zástupcem spole
nosti Intel.VLÁDOU OMEZENÁ PRÁVA. Tento Software je poskytován s OMEZENÝMI PRÁVY . Jeho pou~ívání, kopírování a zveYejHování vládními organizacemi podléhá omezením uvedeným v dokumentu FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a v následujících ustanoveních 
i v jejich novelách. Pou~íváním tohoto softwaru vládní organizace uznávají vlastnická práva spole
nosti Intel na tento Software. Smluvním dodavatelem a výrobcem je spole
nost Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA USA 95052.

Dodatek A 

LICENNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE INTEL (koncový, jediný u~ivatel)DnLE}ITÉ - PXETTE SI PXED KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ A POU}ÍVÁNÍM. 

Nestahujte a nepou~ívejte tento software a jakékoliv pYidru~ené materiály (dále jen "Software"), dokud si pe
liv neprostudujete následující pravidla a podmínky.  Sta~ením a pou~íváním softwaru vyjadYujete svoj souhlas s podmínkami této smlouvy. Pokud s podmínkami smlouvy nesouhlasíte, software neinstalujte a nepou~ívejte.LICENCE. Smíte zkopírovat tento software do jednoho po
íta
e pro osobní nekomer
ní pou~ití a dále smíte vytvoYit jednu zálo~ní kopii tohoto softwaru podle následujících podmínek: 

1. Tento software je licencován k pou~ití pouze spole
n s komponenty spole
nosti Intel.  Tato smlouva neudluje licenci na pou~ití tohoto softwaru spole
n s komponenty jiného výrobce ne~ spole
nosti Intel. 

2. Není-li v této smlouv uvedeno jinak, nesmíte ~ádnou 
ást tohoto softwaru kopírovat, upravovat, pronajímat, prodávat, distribuovat ani pYenáaet; dále souhlasíte s tím, ~e zabráníte neoprávnnému kopírování tohoto softwaru.

3. Nesmíte provádt zptnou analýzu tohoto softwaru, jeho dekompilaci ani pYevod ze strojového kódu. 

4. Nesmíte poskytovat díl
í licence na tento software ani umo~nit jeho sou
asné pou~ívání více ne~ jedním u~ivatelem.

5. Tento software mo~e obsahovat software nebo jiné vlastnictví jiných dodavatelo, pYi
em~ takový software nebo vlastnictví mohou být uvedeny a licencovány podle pYilo~eného souboru license.txt nebo jiného textu nebo souboru. VLASTNICTVÍ SOFTWARU A AUTORSKÁ PRÁVA. Vlastnické právo na vaechny kopie tohoto softwaru zostává spole
nosti Intel nebo jejím dodavatelom. Na tento software se vztahují autorská práva a je chránn zákony USA a dalaích zemí a ustanoveními mezinárodních dohod. Je zakázáno odstraHovat z tohoto softwaru oznámení o autorských právech. Spole
nost Intel mo~e provádt zmny tohoto softwaru nebo polo~ek uvedených v této smlouv kdykoli a bez pYedchozího upozornní, ale není povinna tento software podporovat 
i aktualizovat. Krom výslovn stanovených pYípado spole
nost Intel neudluje ~ádná výslovná ani odvozená práva v rámci patento, autorských práv, ochranných známek ani jiných forem ochrany duaevního vlastnictví spole
nosti Intel. Tento software smíte pYevést na jiného u~ivatele, pouze pokud nový u~ivatel souhlasí, ~e bude pln vázán tmito podmínkami, a pokud vy si neponecháte ~ádné kopie softwaru.OMEZENÁ ZÁRUKA NA MÉDIA. Pokud byl tento software dodán na fyzických záznamových médiích, spole
nost Intel poskytuje záruku, ~e tato média budou po dobu devadesáti (90) dno po dodání spole
ností Intel bez fyzické závady na materiálu. Zjistíte-li takovou závadu, vraete médium spole
nosti Intel, která jej podle vlastního uvá~ení vymní nebo dodá tento software jinou formou. VYLOUENÍ DAL`ÍCH ZÁRUK: |VYJMA VÝ`E UVEDENÉ ZÁRUKY JE TENTO SOFTWARE POSKYTNUT TAK, JAK JE BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVN UVEDENÝCH NEBO PXEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VETN ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORU`ENÍ DU`EVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO VHODNOSTI K URITÉMU ÚELU.  Spole
nost Intel nezaru
uje ani nepYebírá odpovdnost za pYesnost nebo úplnost informací, textu, grafiky, odkazo a dalaích polo~ek, které jsou sou
ástí softwaru.OMEZENÍ ODPOVDNOSTI. SPOLENOST INTEL NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEJSOU V }ÁDNÉM PXÍPAD ODPOVDNI ZA JAKÉKOLIV `KODY (VETN, ALE NEJEN ZTRÁTY ZISKU, PXERU`ENÍ PODNIKÁNÍ NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ), KTERÉ BY VZNIKLY POU}ITÍM NEBO NEMO}NOSTÍ POU}ÍT SOFTWARE, A TO ANI V PXÍPAD, }E BYLA SPOLENOST INTEL NA MO}NOST VZNIKU TCHTO `KOD UPOZORNNA. DLE NKTERÝCH JURISDIKCÍ NENÍ MO}NÉ ZÁRUKU OMEZIT O IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY A ODPOVDNOST ZA NÁSLEDNÉ `KODY I NEHODY, TAK}E V TAKOVÝCH PXÍPADECH SE NA VÁS TATO OMEZENÍ NEVZTAHUJÍ. Mn}ETE MÍT TAKÉ DAL`Í PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LI`Í. UKONENÍ PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY. Poruaíte-li podmínky této smlouvy, mo~e spole
nost Intel její platnost kdykoli ukon
it. Po ukon
ení platnosti této smlouvy musíte ihned tento software zni
it nebo vrátit vaechny jeho kopie spole
nosti Intel.

 

PLATNÉ ZÁKONY. Nároky vznikající z této smlouvy se Yídí zákony státu Kalifornie s výjimkou tch, které se týkají kolize právních norem a Úmluvy Spojených národo o smlouvách o prodeji zbo~í (United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods). Tento software je zakázáno vyvá~et v rozporu s platnými vývozními zákony a pYedpisy. Spole
nost Intel nezavazují ~ádná jiná ujednání, pokud nejsou písemná a podepsaná oprávnným zástupcem spole
nosti Intel.VLÁDOU OMEZENÁ PRÁVA. Tento Software je poskytován s OMEZENÝMI PRÁVY . Jeho pou~ívání, kopírování a zveYejHování vládními organizacemi podléhá omezením uvedeným v dokumentu FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a v následujících ustanoveních 
i v jejich novelách. Pou~íváním tohoto softwaru vládní organizace uznávají vlastnická práva spole
nosti Intel na tento Software. Smluvním dodavatelem a výrobcem je spole
nost Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA USA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00JAZYK; PXEKLADY. Jestli~e je anglická jazyková verze této smlouvy doprovázená verzí pYelo~enou do jiného jazyka, pYelo~ená verze se poskytuje pouze pro pohodlí u~ivatele a rozhodující je anglická verze.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.10