License.txt Driver File Contents (VGA_Intel_8.14.8.1075_W7x86_A.zip)

ÿþLICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FRÅN INTEL (OEM-/IHV-/ISV-distribution och enskild användare) 

VIKTIGT - LÄS FÖRE KOPIERING, INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING.

Använd inte och ladda inte programvara från denna webbplats eller något material som förknippas därmed (sammantaget "Programvaran") tills dess att du noggrant läst igenom följande bestämmelser och villkor. Genom att ladda eller använda Programvaran samtycker du till bestämmelserna i detta avtal. Om du inte vill samtycka till detta ska du inte installera eller använda Programvaran.

Notera även följande:

" 	Om du är en OEM (Original Equipment Manufacturer, eller tillverkare av ursprunglig utrustning), IHV (Independent Hardware Vendor eller oberoende tillverkare av maskinvara) eller ISV (Independent Software Vendor eller oberoende tillverkare av programvara), gäller detta fullständiga LICENSAVTAL; 

" 	Om du är en slutanvändare, gäller endast Bilaga A, LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FRÅN INTEL. 

För OEM, IHV och ISV:

LICENS. Enligt villkoren i detta avtal beviljar Intel dig en icke-exklusiv, ej överförbar, världsomfattande licens betald i sin helhet under Intels upphovsrätt att:

" 	använda, modifiera och kopiera Programvaran internt för dina egna utvecklings- och underhållssyften; och 

" 	modifiera, kopiera och distribuera Programvara, inklusive avledda verk från Programvaran, till Dina slutanvändare, men endast under ett licensavtal med bestämmelser som är minst lika restriktiva som dem som finns i Intels slutgiltiga licensavtal för enskild användare, som bifogas som bilaga A; och 

" 	modifiera, kopiera och distribuera slutanvändardokumentation som kan medfölja Programvaran, men endast i association med Programvaran. 

Om du inte är den sista tillverkaren eller leverantören av ett datorsystem eller programvara som inkluderar denna Programvara, har du tillstånd att överföra en kopia av Programvaran, inklusive avledda verk av Programvaran (och relaterad slutanvändardokumentation) till din mottagare för användning i enlighet med bestämmelserna i detta avtal, under förutsättning att mottagaren samtycker till att bindas till fullo av bestämmelserna häri. Du får inte på annat sätt överta, underlicensiera, leasa eller på annat sätt överföra eller avslöja Programvara för någon tredje part. Du får inte bakåtkompilera (reverse- compile), disassemblera eller på annat sätt dekonstruera (reverse-engineer) Programvaran.

Du äger inte rätt att belägga Programvaran, i helhet eller delvis, med några licensförpliktelser för Programvara med öppen källkod inklusive utan begränsning genom att kombinera eller distribuera Programvaran med öppen källkod på ett sätt som belägger Programvaran eller någon del av Programvaran som tillhandahålls av Intel härunder med några licensförpliktelser för sådan programvara med öppen källkod. "Programvara med öppen källkod" avser all programvara som kräver som villkor för användning, modifiering och/eller distribution av sådan programvara att programvaran eller annan programvara som ingår i, härleds från eller distribueras med programvaran (a) avslöjas eller distribueras i källkodsform; eller (b) licensieras av användaren till tredje parter för syftet att skapa och/eller distribuera avledda verk; eller (c) vara omdistribuerbar utan avgift. Programvara med öppen källkod inkluderar, utan begränsning, programvara som licensierats eller distribuerats under någon av följande licenser eller distributionsmodeller, eller licenser eller distributionsmodeller som väsentligen liknar något av följande: (a) GNU:s GPL (General Public License) eller LGPL (Lesser/Library GPL), (b) den artistiska licensen (t.ex. PERL), (c) Mozilla Public License, (d) Netscape Public License, (e) SCSL (Sun Community Source License), (f) SISL (Sun Industry Source License), (g) Apache Software License och (h) CPL (Common Public License). 

INGA ANDRA RÄTTIGHETER. Programvaran skyddas av lagarna om immateriell egendom i USA och andra länder, och internationella avtalsbestämmelser. Förutom enligt vad som annars uttryckligen anges ovan beviljar Intel inte några uttryckliga eller underförstådda rättigheter under Intels patent, upphovsrätt, varumärken eller andra rättigheter avseende immateriell egendom. Förutom enligt vad som uttryckligen anges i detta avtal beviljas du ingen licens eller rättighet direkt eller genom inbegripande, incitament, hinder eller på annat sätt. Intel ska ha rättigheten att inspektera eller anställa en oberoende granskare som inspekterar dina relevanta poster för att verifiera din överensstämmelse med bestämmelser och villkor i detta avtal.

SEKRETESS. Om du vill att en tredje parts konsult eller underleverantör ("leverantör") ska utföra arbete å dina vägnar som involverar åtkomst till eller användning av Programvaran, ska du erhålla ett skriftligt sekretessavtal från leverantören som innehåller bestämmelser och förpliktelser med avseende på åtkomst till eller användning av Programvara som inte är mindre restriktiva än dem som beskrivs i detta avtal och exklusive alla distributionsrättigheter och användning för något annat syfte. Annars ska du inte röja bestämmelserna i detta avtal eller att detta avtal finns eller använda Intels namn i några publikationer, annonser eller andra tillkännagivanden utan Intels tidigare skriftliga samtycke. Du har inga rättigheter att använda varumärken eller logotyper som tillhör Intel.

ÄGANDERÄTT TILL PROGRAMVARA OCH UPPHOVSRÄTT. Äganderätten till alla kopior av Programvaran förblir Intels och dess leverantörers. Programvaran omfattas av upphovsrätten och skyddas av lagar i USA och andra länder, samt i internationella konventioner. Du äger inte rätt att ta bort några upphovsrättsmeddelanden från Programvaran. Intel kan göra ändringar i Programvaran, eller i objekt som hänvisas till däri, när som helst utan varning, men har ingen skyldighet att erbjuda support eller uppdatera Programvaran. Förutom enligt vad som annars uttryckligen anges beviljar Intel inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter under Intels patent, upphovsrätt, varumärken eller andra rättigheter avseende immateriell egendom. Du får endast överlåta Programvaran om mottagaren accepterar att bindas till fullo av dessa bestämmelser och du inte behåller några kopior av Programvaran.

SUPPORT. Intel kan göra ändringar i Programvaran, eller i objekt som hänvisas till däri, när som helst utan varning, men har ingen skyldighet att erbjuda support, uppdatera eller tillhandahålla träning för Programvaran. Intel kan efter eget gottfinnande erbjuda sådana tjänster under separata villkor till Intels då gällande priser. Du kan begära ytterligare information om Intels tjänsterbjudanden från en säljrepresentant från Intel. Du samtycker till att vara ensam ansvarig gentemot dina slutanvändare för eventuell skyldighet avseende uppdatering eller support och annat ansvar som kan uppstå vid distributionen av Programvaran.

UNDANTAG FRÅN GARANTIN. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV NÅGOT SLAG INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER PASSNING FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Intel garanterar inte och antar inget ansvar för exaktheten eller fullständigheten av någon information, text, grafik, några länkar eller andra objekt som finns i Programvaran.

ANSVARSBEGRÄNSNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA INTEL ELLER INTEL-LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORADE VINSTER, AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER FÖRLORAD INFORMATION) SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM INTEL HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER FÖRBJUDER EXKLUSION ELLER ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, VILKET INNEBÄR ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. DU KAN OCKSÅ HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN OLIKA JURISDIKTIONER. DEN PROGRAMVARA SOM LICENSIERAS HÄRUNDER ÄR INTE UTFORMAD ELLER AVSEDD FÖR ANVÄNDNING I NÅGRA MEDICINSKA, LIVRÄDDANDE ELLER LIVSUPPEHÅLLANDE SYSTEM, TRANSPORTSYSTEM, ATOMKRAFTSSYSTEM ELLER FOR NÅGON ANNAN UPPDRAGSKRITISK APPLIKATION DÄR MISSLYCKANDE AV DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN SKULLE KUNNA LEDA TILL PERSONSKADA ELLER DÖD. DU SKA HÅLLA INTEL OCH INTEL-PARTERNA SKADESLÖSA OCH FRIA FRÅN ALLA ANSPRÅK, KOSTNADER, SKADESTÅND OCH UTGIFTER OCH RIMLIGA ADVOKATARVODEN SOM UPPSTÅR FRÅN, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUTIONEN AV PROGRAMVARAN OCH ALLA ANSPRÅK OM PRODUKTANSVAR, PERSONSKADA ELLER DÖD SOM FÖRKNIPPAS MED NÅGON OAVSIKTLIG ANVÄNDNING, ÄVEN OM SÅDANT ANSPRÅK HÄVDAR ATT EN INTEL-PART VAR FÖRSUMLIG AVSEENDE UTFORMNING ELLER TILLVERKNING AV PROGRAMVARAN. BEGRÄNSAD ERSÄTTNING, GARANTIFRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING ÄR FUNDAMENTALA ELEMENT AV GRUNDFÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR UPPGÖRELSEN MELLAN INTEL OCH DIG. INTEL SKULLE INTE KUNNA ERBJUDA PROGRAMVARAN UTAN SÅDANA BEGRÄNSNINGAR. 

UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL. Intel kan omedelbart säga upp detta avtal, efter varning från Intel, om du bryter mot dess villkor. Vid uppsägning ska du omedelbart förstöra Programvaran (inklusive skicka certifiering om sådan förstöring till Intel) eller returnera alla kopior av Programvaran till Intel. Vid uppsägning av detta avtal ska alla licenser som beviljats dig härunder omedelbart upphöra, förutom licenser som du tidigare har distribuerat till dina slutanvändare i enlighet med licensbeviljandet ovan.

GÄLLANDE LAGAR. Alla anspråk som uppstår under eller har att göra med detta avtal ska styras av den interna materiella rätten i delstaten Delaware eller av de federala domstolarna i delstaten Delaware i USA, utan hänsyn till principerna för lagkonflikter. Varje part samtycker härmed till jurisdiktion och jurisdiktionsort i domstolarna i delstaten Kalifornien, USA, för alla dispyter och rättstvister som uppstår under eller i anslutning till detta avtal. Parterna samtycker till att FN:s konvention om kontrakt för internationell försäljning av gods specifikt inte gäller i detta avtal. Parterna samtycker till den personliga jurisdiktionen i ovanstående domstolar. 

Exportförordningar/Exportkontroll. Du ska inte exportera, varken direkt eller indirekt, någon som helst produkt, tjänst eller tekniska data eller tekniskt system som inkluderar sådana objekt utan att först erhålla en obligatorisk licens eller annat godkännande från USA:s handelsdepartement eller någon annan myndighet eller departement i USA:s regering. I den händelse att någon produkt exporteras från USA eller återexporteras från en utländsk destination av dig, ska du säkerställa att distributionen och exporten/återexporten eller importen av produkten sker i överensstämmelse med alla lagar, förordningar, order eller andra begränsningar i USA:s förordningar om exportadministration och lämplig utländsk regering. Du samtycker till att varken du eller något av dina dotterbolag kommer att exportera/återexportera några som helst tekniska data, tekniska processer, produkter eller tjänster, direkt eller indirekt, till något land som USA:s regering eller någon myndighet därav eller den utländska regering som den skickas från kräver en exportlicens för, eller annat regeringsgodkännande, utan att först erhålla sådan licens eller sådant godkännande. 

REGERINGSBEGRÄNSADE RÄTTIGHETER. Programvaran är ett "kommersiellt föremål" som den termen definieras i 48 C.F.R. 2.101, bestående av "kommersiell datorprogramvara" och "dokumentation för kommersiell datorprogramvara" som sådana termer används i 48 C.F.R. 12.212. Förenligt med 48 C.F.R. 12.212 och 48 C.F.R 227.7202-1 t.o.m. 227.7202-4, kommer du att förse den amerikanska regeringen som slutanvändare men endast i enlighet med bestämmelser och villkor däri. Leverantör eller tillverkare är Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA. 

Övertagande. Du äger inte rätt att delegera, överta eller överlåta detta avtal, den eller de beviljade licenserna eller någon av dina rättigheter eller förpliktelser härunder, uttryckligen, genom inbegripande, enligt lagens verkan, genom samgående (oavsett om du är den överlevande enheten eller ej) eller förvärv, eller på annat sätt och alla försök att göra så, utan Intels uttryckliga tidigare skriftliga samtycke ska vara utan laga kraft och ogiltigförklarat. Intel kan efter eget gottfinnande överta detta avtal, och dess rättigheter och skyldigheter härunder. 

Hela avtalet. Bestämmelserna och villkoren i detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på ämnet häri, och slår samman och ersätter alla tidigare, samtidiga avtal, samförstånd, förhandlingar och diskussioner. Ingen av parterna häri ska bindas av några villkor, definitioner, garantier, samförstånd eller representationer med avseende på ämnet häri förutom enligt vad som uttryckligen tillhandahållits häri. Intel har inga skyldigheter under andra avtal, såvida de inte är skriftliga och undertecknade av en auktoriserad representant för Intel. Utan att begränsa det föregående, ska bestämmelser och villkor för någon inköpsorder eller liknande material som inlämnas av dig till Intel, och eventuella villkor som finns i Intels standardbekräftelseformulär som är i konflikt med dessa villkor, vara utan verkan eller effekt. 

Advokatarvoden. I den händelse att någon domstolsprocess eller rättegång anförs av Intel eller dig i anslutning till detta avtal, ska den rådande parten i sådan domstolsprocess vara berättigad att få sina kostnader, expertvittnesutgifter och rimliga advokatarvoden, inklusive kostnader och utgifter vid överklagande. 

Ingen agent. Ingenting som finns häri ska tolkas som att skapa någon form av agentur, anställningsförhållande, partnerskap, huvudagentur eller annan form av gemensamt projekt mellan parterna. 

Strikt tolkning. I den händelse att någon föreskrift i detta avtal inte skulle vara verkställbar eller vara ogiltig under någon gällande lag eller bedömas vara så av gällande domstolsbeslut, ska sådan avsaknad av verkställbarhet eller ogiltighet inte göra detta avtal ej verkställbart eller ogiltigt som helhet, och, i sådan händelse, ska sådan föreskrift ändras och tolkas så att den bäst uppfyller målsättningarna för sådan ej verkställbar eller ogiltig föreskrift inom gränserna för gällande lag eller gällande domstolsbeslut. 

Avstående. Underlåtande av endera part att kräva fullgörande av den andra parten av någon föreskrift häri ska inte påverka den fullständiga rättigheten att kräva sådant fullgörande vid någon tidpunkt därefter; ej heller ska avstående av endera part eller brott mot någon föreskrift häri tas eller anses vara ett avstående av själva föreskriften. 

Språk. Detta avtal är endast på det engelska språket, och detta språk ska vara det styrande språket i alla avseenden och alla versioner av detta avtal på något annat språk ska endast vara som en service åt dig och ska inte vara bindande för dig eller Intel. Alla kommunikationer och meddelanden som görs eller ges enligt detta avtal, och all dokumentation och allt stöd som ska tillhandahållas, om inget annat noteras, ska vara på det engelska språket. 

 

BILAGA "A"

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FRÅN INTEL (sista, enskilda användare)

VIKTIGT - LÄS FÖRE KOPIERING, INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING.

Använd inte och ladda inte Programvara från denna webbplats eller något material som förknippas därmed (sammantaget "Programvaran") tills dess att du noggrant läst igenom följande bestämmelser och villkor. Genom att ladda eller använda Programvaran samtycker du till bestämmelserna i detta avtal. Om du inte vill samtycka till detta ska du inte installera eller använda Programvaran.

LICENS. Du får kopiera Programvaran till en enda dator för din personliga, eller interna verksamhets, användning, och du får skapa en säkerhetskopia av Programvaran, enligt dessa bestämmelser:

" 	Du äger inte rätt att kopiera, ändra, hyra ut, sälja, distribuera eller överlåta någon del av Programvaran förutom enligt vad som anges i det här avtalet och du samtycker till att förhindra obehörig kopiering av Programvaran. 

" 	Du äger inte rätt att dekonstruera, dekompilera eller disassemblera Programvaran. 

" 	Du äger inte rätt att utfärda dellicens för eller tillåta samtidig användning av Programvaran av mer än en användare. 

" 	Programvaran kan innehålla programvara eller annan egendom som tillhör tredjepartsleverantörer och en del av den kanske identifieras i, och licensieras i enlighet med, någon bifogad "license.txt"-fil eller annan text eller fil. 

ÄGANDERÄTT TILL PROGRAMVARA OCH UPPHOVSRÄTT. Äganderätten till alla kopior av Programvaran förblir Intels och dess leverantörers. Programvaran omfattas av upphovsrätten och skyddas av lagar i USA och andra länder, samt i internationella konventioner. Du äger inte rätt att ta bort några upphovsrättsmeddelanden från Programvaran. Intel kan göra ändringar i Programvaran, eller i objekt som hänvisas till däri, när som helst utan varning, men har ingen skyldighet att erbjuda support eller uppdatera Programvaran. Förutom enligt vad som annars uttryckligen anges beviljar Intel inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter under Intels patent, upphovsrätt, varumärken eller andra rättigheter avseende immateriell egendom. Du får endast överlåta Programvaran om mottagaren accepterar att bindas till fullo av dessa bestämmelser och du inte behåller några kopior av Programvaran.

UNDANTAG FRÅN ANDRA GARANTIER. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV NÅGOT SLAG INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER PASSNING FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Intel garanterar inte och antar inget ansvar för exaktheten eller fullständigheten av någon information, text, grafik, några länkar eller andra objekt som finns i Programvaran.

ANSVARSBEGRÄNSNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA INTEL ELLER INTEL-LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORADE VINSTER, AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER FÖRLORAD INFORMATION) SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM INTEL HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER FÖRBJUDER EXKLUSION ELLER ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, VILKET INNEBÄR ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. DU KAN OCKSÅ HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN OLIKA JURISDIKTIONER.

UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL. Intel kan när som helst säga upp detta avtal om du bryter mot villkoren häri. Vid uppsägning ska du omedelbart förstöra Programvaran eller returnera alla kopior av Programvaran till Intel.

GÄLLANDE LAGAR. För anspråk som uppkommer under detta avtal gäller lagarna i Delaware, med undantag för dess principer om lagkonflikter och FN:s konvention om kontrakt för internationell försäljning av gods. Du äger inte rätt att exportera Programvaran på ett sätt som bryter mot gällande exportlagar och exportförordningar. Intel har inga skyldigheter under andra avtal, såvida de inte är skriftliga och undertecknade av en auktoriserad representant för Intel.

REGERINGSBEGRÄNSADE RÄTTIGHETER. Programvaran tillhandahålls med "BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER". Användning, duplicering eller avslöjande av regering är föremål för begränsningar som de beskrivs i FAR52.227-14 och DFAR252.227-7013 et seq. eller dess efterträdare. Användning av Programvaran av myndigheter utgör bekräftelse av Intels äganderätt däri. Leverantör eller tillverkare är Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA. SPRÅK; ÖVERSÄTTNINGAR. I den händelse att den engelska språkversionen av detta avtal medföljs av en översatt version, tillhandahålls översättningen endast för din information och det är alltid det engelskspråkiga avtalet som gäller.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User) 

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:

" 	If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies; 

" 	If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies. 

For OEMs, IHVs and ISVs:

LICENSE. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to You a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

" 	use, modify and copy Software internally for Your own development and maintenance purposes; and 

" 	modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to Your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and 

" 	modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software. 

If You are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then You may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to Your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

You may not subject the Software, in whole or in part, to any license obligations of Open Source Software including without limitation combining or distributing the Software with Open Source Software in a manner that subjects the Software or any portion of the Software provided by Intel hereunder to any license obligations of such Open Source Software. "Open Source Software" means any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of such software that such software or other software incorporated into, derived from or distributed with such software (a) be disclosed or distributed in source code form; or (b) be licensed by the user to third parties for the purpose of making and/or distributing derivative works; or (c) be redistributable at no charge. Open Source Software includes, without limitation, software licensed or distributed under any of the following licenses or distribution models, or licenses or distribution models substantially similar to any of the following: (a) GNU s General Public License (GPL) or Lesser/Library GPL (LGPL), (b) the Artistic License (e.g., PERL), (c) the Mozilla Public License, (d) the Netscape Public License, (e) the Sun Community Source License (SCSL), (f) the Sun Industry Source License (SISL), (g) the Apache Software license and (h) the Common Public License (CPL). 

NO OTHER RIGHTS. The Software is protected by the intellectual property laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Except as otherwise expressly above, Intel grants no express or implied rights under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to You directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect Your relevant records to verify Your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If You wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on Your behalf which involves access to or use of Software, You shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose. Otherwise, You shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's Name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

SUPPORT. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support, update or provide training for the Software. Intel may in its sole discretion offer such services under separate terms at Intel s then-current rates. You may request additional information on Intel s service offerings from an Intel sales representative. You agree to be solely responsible to Your End Users for any update or support obligation or other liability which may arise from the distribution of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. THE SOFTWARE LICENSED HEREUNDER IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN ANY MEDICAL, LIFE SAVING OR LIFE SUSTAINING SYSTEMS, TRANSPORTATION SYSTEMS, NUCLEAR SYSTEMS, OR FOR ANY OTHER MISSION CRITICAL APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE COULD LEAD TO PERSONAL INJURY OR DEATH. YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL AND THE INTEL PARTIES HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES, AND REASONABLE ATTORNEY FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, THE DISTRIBUTION OF THE SOFTWARE AND ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH ANY UNINTENDED USE, EVEN IF SUCH CLAIM ALLEGES THAT AN INTEL PARTY WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR MANUFACTURE OF THE SOFTWARE. THE LIMITED REMEDIES, WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITED LIABILITY ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN INTEL AND YOU. INTEL WOULD NOT BE ABLE TO PROVIDE THE SOFTWARE WITHOUT SUCH LIMITATIONS. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement immediately, upon notice from Intel, if You violate its terms. Upon termination, You will immediately destroy the Software (including providing certification of such destruction back to Intel) or return all copies of the Software to Intel. In the event of termination of this Agreement, all licenses granted to You hereunder shall immediately terminate, except for licenses that you have previously distributed to Your end-users pursuant to the license grant above.

APPLICABLE LAWS. Any claims arising under or relating to this Agreement shall be governed by the internal substantive laws of the State of Delaware or federal courts located in Delaware, without regard to principles of conflict of laws. Each Party hereby agrees to jurisdiction and venue in the courts of the State of California for all disputes and litigation arising under or relating to this Agreement. The Parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. The Parties consent to the personal jurisdiction of the above courts. 

Export Regulations / Export Control. You shall not export, either directly or indirectly, any product, service or technical data or system incorporating such items without first obtaining any required license or other approval from the U. S. Department of Commerce or any other agency or department of the United States Government. In the event any product is exported from the United States or re-exported from a foreign destination by You, You shall ensure that the distribution and export/re-export or import of the product is in compliance with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export Administration Regulations and the appropriate foreign government. You agree that neither you nor any of your subsidiaries will export/re-export any technical data, process, product, or service, directly or indirectly, to any country for which the United States government or any agency thereof or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other governmental approval, without first obtaining such license or approval. 

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a "commercial item" as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4, You will provide the Software to the U.S. Government as an End User only pursuant to the terms and conditions therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Assignment. You may not delegate, assign or transfer this Agreement, the license(s) granted or any of Your rights or duties hereunder, expressly, by implication, by operation of law, by way of merger (regardless of whether You are the surviving entity) or acquisition, or otherwise and any attempt to do so, without Intel s express prior written consent, shall be null and void. Intel may assign this Agreement, and its rights and obligations hereunder, in its sole discretion. 

Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and merges and supersedes all prior, contemporaneous agreements, understandings, negotiations and discussions. Neither of the parties hereto shall be bound by any conditions, definitions, warranties, understandings or representations with respect to the subject matter hereof other than as expressly provided for herein. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel. Without limiting the foregoing, terms and conditions on any purchase orders or similar materials submitted by You to Intel, and any terms contained in Intel s standard acknowledgment form that are in conflict with these terms, shall be of no force or effect. 

Attorneys Fees. In the event any proceeding or lawsuit is brought by Intel or You in connection with this Agreement, the prevailing party in such proceeding shall be entitled to receive its costs, expert witness fees and reasonable attorneys fees, including costs and fees on appeal. 

No Agency. Nothing contained herein shall be construed as creating any agency, employment relationship, partnership, principal-agent or other form of joint enterprise between the parties. 

Severability. In the event that any provision of this Agreement shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or applicable court decisions. 

Waiver. The failure of either party to require performance by the other party of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by either party of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. 

Language. This Agreement is in the English language only, which language shall be controlling in all respects, and all versions of this Agreement in any other language shall be for accommodation only and shall not be binding on you or Intel. All communications and notices made or given pursuant to this Agreement, and all documentation and support to be provided, unless otherwise noted, shall be in the English language. 

 

EXHIBIT A 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, or internal business purpose use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions:

" 	You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. 

" 	You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

" 	You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 

" 	The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed license.txt file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

 Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.90