License.txt Driver File Contents (VGA_Intel_8.14.8.1075_W7x86_A.zip)

ÿþLICENNI SPORAZUM ZA PROGRAMSKO OPREMO INTEL (OEM / IHV / ISV distribucija in en uporabnik) 

POMEMBNO - PREBERITE PRED KOPIRANJEM, NAMESTITVIJO ALI UPORABO.

Ne uporabite ali nalo~ite programske opreme s te strani ali kakranihkoli pripadajo
ih materialov (skupaj programska oprema ), dokler niste skrbno prebrali naslednjih dolo
il in pogojev. S tem, ko nalo~ite ali uporabite to programsko opremo, pristanete na dolo
ila tega sporazuma. e ne ~elite pristati, ne namestite ali uporabite te programske opreme.

Upoatevajte tudi naslednje:

" 	e ste izvirni proizvajalec opreme (OEM), neodvisni dobavitelj strojne opreme (IHV) ali neodvisni dobavitelj programske opreme (ISV), velja ta celoten LICENNI SPORAZUM; 

" 	e ste kon
ni uporabnik, velja samo Priloga A LICENNEGA SPORAZUMA ZA PROGRAMSKO OPREMO INTEL. 

Za OEMe, IHVje in ISVje:

LICENCA. Intel vam pod dolo
ili tega sporazuma podeljuje neizklju
no, neprenosljivo, globalno, v celoti pla
ano licenco pod Intelovimi avtorskimi pravicami za:

" 	interno uporabo, spreminjanje in kopiranje programske opreme za lasten razvoj in vzdr~evanje; in 

" 	spreminjanje, kopiranje in distribucijo programske opreme, vklju
no z izpeljanimi deli na osnovi programske opreme, za vaae kon
ne uporabnike, vendar samo v okviru licen
nega sporazuma z dolo
ili, ki so vsaj toliko omejujo
a kot tista, ki so vklju
ena v Intelov kon
ni licen
ni sporazum za enega uporabnika, ki je v prilogi A; in 

" 	spreminjanje, kopiranje in distribucijo dokumentacije za kon
ne uporabnike, ki lahko spremlja programsko opremo, vendar samo skupaj s programsko opremo. 

e niste kon
ni izdelovalec ali dobavitelj ra
unalniakega sistema ali programa, ki vklju
uje programsko opremo, lahko prenesete kopijo programske opreme, vklju
no z izpeljanimi deli na osnovi programske opreme (in pripadajo
o dokumentacijo za kon
nega uporabnika) vaaim prejemnikom za uporabo v skladu z dolo
ili tega sporazuma, 
e prejemnik pristane na to, da je v celoti obvezan s temi dolo
ili. Programske opreme druga
e ne smete dodeliti, podlicencirati, dati v najem ali na kakraenkoli drug na
in prenesti ali razkriti nobeni tretji osebi. Programske opreme ne smete razstaviti, razgraditi ali na njej druga
e izvesti obratnega in~eniringa.

Programske opreme ne smete izpostaviti, v celoti ali delno, nobenim licen
nim obveznostim prosto dostopne programske opreme, ki vklju
ujejo, brez omejitev, kombiniranje ali distribucijo programske opreme s prosto dostopno programsko opremo na na
in, ki bi izpostavil programsko opremo ali katerikoli del programske opreme, ki jo zagotovi Intel v okviru te pogodbe, kakranimkoli licen
nim obveznostim take prosto dostopne programske opreme. "Prosto dostopna programska oprema" pomeni katerokoli programsko opremo, ki kot pogoj za uporabo, spremembo in/ali distribucijo take programske opreme zahteva, da mora taka programska oprema ali druga programska oprema, ki je vanjo vgrajena, iz nje izpeljana ali distribuirana s tako programsko opremo (a) biti razkrita ali distribuirana v obliki izvorne kode; ali (b) biti licencirana s strani uporabnika tretjim osebam za izdelavo in/ali distribucijo izpeljanih del; ali (c) biti distribuirana brezpla
no. Prosto dostopna programska oprema vklju
uje, brez omejitev, programsko opremo, ki je licencirana ali distribuirana v okviru katerekoli od naslednjih licenc ali modelov distribucije, ali licenc ali modelov distribucije, ki so do velike mere podobni katerikoli od naslednjih licenc: (a) GNUjeva sploana javna licenca (GPL) ali Lesser/Library GPL (LGPL), (b) umetniaka licenca (npr. PERL), (c) Mozillina javna licenca, (d) Netscapeova javna licenca, (e) Sunova skupnostna izvorna licenca (SCSL), (f) Sunova industrijska izvorna licenca (SISL), (g) licenca za programsko opremo Apache in (h) skupna javna licenca (CPL). 

NOBENIH DRUGIH PRAVIC. Licencirana programska oprema je zaa
itena z zakoni o intelektualni lastnini Zdru~enih dr~av Amerike in drugih dr~av in dolo
ili mednarodnega sporazuma. Razen kot je izrecno navedeno zgoraj, Intel ne podeljuje nobenih izrecnih ali nakazanih pravic v okviru Intelovih patentov, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih pravic do intelektualne lastnine. Nobena licenca ali pravica, razen kot je izrecno navedeno v tem sporazumu, vam ni podeljena neposredno ali mol
e, z napeljevanjem, z uveljavljanjem neuveljavljenih dejstev ali na kak drug na
in. Intel ima pravico do pregleda ali neodvisne revizije vaaih ustreznih dokumentov, da se preveri vaaa skladnost z dolo
ili in pogoji tega sporazuma.

ZAUPNOST. e ~elite, da bi tretja oseba, npr. svetovalec ali podpogodbenik ( pogodbenik ), v vaaem imenu izvedla delo, ki vklju
uje dostop do ali uporabo programske opreme, morate od pogodbenika dobiti pisno pogodbo o zaupnosti podatkov, ki vsebuje dolo
ila in obveznosti glede dostopa do in uporabe programske opreme, ki niso manj omejujo
a kot dolo
ila iz te pogodbe, in ki izklju
uje kakranekoli pravice do distribucije in uporabo za kakraenkoli drug namen. Druga
e ne smete razkriti dolo
il ali obstoja tega sporazuma ali uporabljati Intelovo ime v kakranihkoli publikacijah, oglasih ali drugih objavah brez Intelovega prejanjega pisnega soglasja. Nobenih pravic nimate za uporabo Intelovih blagovnih znamk ali logotipov.

LASTNI`TVO PROGRAMSKE OPREME IN AVTORSKE PRAVICE. Lastniatvo vseh kopij programske opreme ostane pri Intelu ali njegovih dobaviteljih. Licencirana programska oprema je zaa
itena z zakoni o intelektualni lastnini Zdru~enih dr~av Amerike in drugih dr~av in dolo
ili mednarodnega sporazuma. Iz programske opreme ne smete odstraniti nobenih obvestil o avtorskih pravicah. Intel lahko kadarkoli in brez obvestila spremeni programsko opremo ali tu omenjene stvari, vendar ni dol~an podpirati ali posodobiti programske opreme. Razen kot je izrecno navedeno zgoraj, Intel ne podeljuje nobenih izrecnih ali nakazanih pravic v okviru Intelovih patentov, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih pravic do intelektualne lastnine. Programsko opremo lahko prenesete samo, 
e prejemnik pristane na to, da je v celoti obvezan s temi dolo
ili, in 
e vi ne obdr~ite nobene kopije programske opreme.

PODPORA. Intel lahko kadarkoli in brez obvestila spremeni programsko opremo ali tu omenjene stvari, vendar ni dol~an podpirati ali posodobiti programske opreme ali preskrbeti aolanja za njeno uporabo . Intel lahko po svoji lastni presoji ponudi take storitve pod lo
enimi pogoji in po takrat veljavnih Intelovih cenah. Intelovega predstavnika lahko prosite za dodatne informacije o Intelovi ponudbi storitev. Pristajate na to, da boste do kon
nih uporabnikov sami odgovorni za posodobitve ali podporo ali druge obveznosti, do katerih bi lahko prialo zaradi distribucije te programske opreme.

IZVZETJE DRUGIH JAMSTEV. PROGRAMSKA OPREMA JE ZAGOTOVLJENA KOT JE , BREZ KAKR`NIHKOLI IZRECNIH ALI IMPLICIRANIH JAMSTEV, VKLJUNO O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, O NEKR`ITVI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOEN NAMEN. Intel ne jam
i in ne prevzema odgovornosti o to
nosti ali celovitosti kakranihkoli informacij, besedila, grafik, povezav ali drugih elementov, ki so vklju
eni v programsko opremo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI. INTEL IN NJEGOVI POGODBENIKI NE BODO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKR`NOKOLI `KODO (VKLJUNO Z, BREZ OMEJITEV, IZGUBO DOBIKA, PREKINITVIJO POSLOVANJA ALI IZGUBO INFORMACIJ), DO KATERE BI LAHKO PRI`LO ZARADI UPORABE ALI NEZMO}NOSTI UPORABE PROGRAMSKE OPREME, TUDI E JE BIL INTEL OBVE`EN O MO}NOSTI TAKE `KODE. ZAKONSKA UREDITEV V NEKATERIH OBMOJIH PREPOVEDUJE IZVZEM ALI OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA IMPLICIRANA JAMSTVA ALI POSLEDINO ALI NAKLJUNO `KODO, ZATO ZGORNJE OMEJITVE MOREBITI NE VELJAJO ZA VAS. MOREBITI IMATE NA VOLJO TUDI DRUGE ZAKONSKE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO MED OBMOJI Z RAZLINIMI SODNIMI OBLASTMI. PROGRAMSKA OPREMA, LICENCIRANA V OKVIRU TEGA LICENNEGA SPORAZUMA, NI ZASNOVANA ALI NAMENJENA ZA UPORABO V MEDICINSKIH SISTEMIH, SISTEMIH ZA RE`EVANJE ALI VZDR}EVANJE PRI }IVLJENJU, TRANSPORTNIH SISTEMIH, NUKLEARNIH SISTEMIH ALI ZA UPORABO V KAKR`NEKOLI DRUGE NAMENE, KI SO KRITINEGA POMENA IN PRI KATERIH BI NAPAKA V PROGRAMSKI OPREMI LAHKO POVZROILA TELESNO PO`KODBO ALI SMRT. INTELU IN INTELOVIM POGODBENIKOM BOSTE POVRNILI STRO`KE IN JIH IZVZELI IZ ODGOVORNOSTI V VSEH ZAHTEVKIH, STRO`KIH, `KODI IN IZDATKIH TER RAZUMNIH STRO`KIH ZA ODVETNIKA, DO KATERIH BI PRI`LO, POSREDNO ALI NEPOSREDNO, ZARADI DISTRIBUCIJE PROGRAMSKE OPREME IN V KAKR`NIHKOLI ZAHTEVKIH GLEDE ODGOVORNOSTI ZA IZDELEK, TELESNE PO`KODBE ALI SMRTI ZARADI NENARTOVANE UPORABE, TUDI E BI TAKI ZAHTEVKI NAVAJALI, DA JE INTELOV POGODBENIK RAVNAL MALOMARNO PRI SNOVANJU ALI IZDELAVI PROGRAMSKE OPREME. OMEJENA PRAVNA SREDSTVA, ZAVRNITEV JAMSTVA IN OMEJENA ODGOVORNOST SO TEMELJNI ELEMENTI ZA OSNOVO ZA POGAJANJE MED INTELOM IN VAMI. INTEL NE BI MOGEL ZAGOTOVITI PROGRAMSKE OPREME BREZ TAKIH OMEJITEV. 

UKINITEV TEGA SPORAZUMA. Intel lahko, po sporo
ilu iz Intela, nemudoma ukine ta sporazum, 
e kraite njegova dolo
ila. Po ukinitvi boste nemudoma uni
ili vso programsko opremo (in Intelu dostavil potrdilo, da je bilo tako uni
enje izvedeno) ali vrnil vse kopije programske opreme Intelu. V primeru ukinitve tega sporazuma bodo vse licence, ki ste jih prejeli v okviru tega sporazuma, prenehale veljati, razen tistih licenc, ki ste jih ~e distribuirali svojim kon
nim uporabnikom v skladu z zgoraj omenjeno podelitvijo licence.

PRISTOJNI ZAKONI. Vsi zahtevki, do katerih bi prialo v okviru tega sporazuma ali zaradi tega sporazuma, so podvr~eni notranjim veljavnim zakonom zvezne dr~ave Delaware ali zveznim sodia
em v Delawareu, ne glede na principe kolizije zakonov. Vse stranke se tu obve~ejo, da bodo za vse spore in to~be, do katerih bi prialo v okviru tega sporazuma ali zaradi tega sporazuma, zakonsko in krajevno pristojna sodia
a v zvezni dr~avi Kaliforniji. Vse stranke pristajajo na to, da konvencija Zdru~enih narodov o pogodbah za mednarodno prodaja blaga izrecno ne velja za ta sporazum. Stranke pristajajo na osebno zakonsko pristojnost zgoraj omenjenih sodia
. 

Izvozni predpisi / nadzor nad izvozom. Neposredno ali posredno ne smete izvoziti nobenega izdelka, storitve ali tehni
nih podatkov ali sistemov, ki le-te vsebujejo, ne da bi prej pridobili vsa potrebna dovoljenja in druge odobritve od Ministrstva za trgovino ZDA ali katerekoli druge slu~be ali ministrstva vlade ZDA. V primeru, da izvozite kakraenkoli izdelek iz ZDA ali ga ponovno izvozite iz tujega ciljnega kraja, morate zagotoviti, da sta distribucija in izvoz/ponoven izvoz ali uvoz izdelka skladna z vsemi zakoni, predpisi, ukazi ali drugimi omejitvami iz predpisov o upravljanju izvoza ZDA in primernih tujih vlad. Pristajate na to, da niti vi niti nobena od vaaih podru~nic ne bo izvozila/ponovno izvozila nobenih tehni
nih podatkov, procesa, izdelka ali storitve, neposredno ali posredno, v nobeno dr~avo, za katero vlada ZDA ali katerakoli njena slu~ba ali tuja vlada, od koder se poailja, zahteva izvozno dovoljenje ali drugo vladno odobritev, ne da bi prej pridobili tako licenco ali odobritev. 

OMEJENE PRAVICE VLADE. Programska oprema je trgovski artikel , kot je ta izraz opredeljen v Zbirki ameriakih zveznih predpisov 48 C.F.R. 2.101, ki je sestavljen iz komercialne ra
unalniake programske opreme in dokumentacije za komercialno ra
unalniako opremo , kot sta ta izraza uporabljena v Zbirki ameriakih zveznih predpisov 48 C.F.R. 12.212. V skladu z Zbirko ameriakih zveznih predpisov 48 C.F.R.12.212 in 48. C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4, boste zagotovili programsko opremo vladi ZDA kot kon
nemu uporabniku samo v skladu s tu opisanimi dolo
ili in pogoji. Pogodbenik ali izdelovalec je Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Dodelitev. Tega sporazuma, podeljene licence oz. podeljenih licenc ali svojih pravic in dol~nosti v okviru tega sporazuma ne smete predati, dodeliti ali prenesti, bodisi izrecno, mol
e, zaradi u
inka zakonov, zaradi zdru~itve (ne glede na to, ali ste vi pravna oseba, ki je pre~ivela) ali zaradi nakupa ali 
esa drugega in kakraenkoli tak poizkus, brez prejanjega Intelovega pisnega soglasja, bo ni
en in neveljaven. Intel lahko po lastni presoji dodeli ta sporazum in svoje pravice in obveznosti v okviru tega sporazuma. 

Celoten sporazum. Dolo
ila in pogoji tega sporazuma predstavljajo celoten sporazum med strankami glede vsebine, na katero se nanaaa ta sporazum, ter zdru~ijo in nadomestijo vse prejanje, sedanje sporazume, dogovore, pogajanja in razprave. Nobena od strank v tem sporazumu ne bo obvezana z nobenimi pogoji, opredelitvami, jamstvi, dogovori ali predstavitvami glede vsebine, na katero se nanaaa ta sporazum, razen kot je izrecno opredeljeno v tem sporazumu. Intel ni obvezan z nobenimi drugimi sporazumi, 
e niso v pisni obliki in podpisani s strani pooblaa
enega predstavnika Intela. Brez omejevanja prej omenjenega, dolo
ila in pogoji na katerikoli naro
ilnici ali podobnem materialu, ki ga Intelu predlo~ite vi in kakranakoli dolo
ila na Intelovem standardnem obrazcu za potrditev, ki so v nasprotju s temi dolo
ili, niso veljavna. 

Stroaki za odvetnike. V primeru kakranegakoli postopka ali to~be, ki bi ga v zvezi s tem sporazumom spro~il Intel ali vi, bo stranka, ki prevlada v takem postopku, upravi
ena do povrnitve stroakov, honorarjev za sodne izvedence in razumnih stroakov za odvetnike, vklju
no s stroaki in pristojbinami za prito~bo. 

Nobenega zastopanja. Ni
esar v tem sporazumu ni dovoljeno razlagati kot ustvaritev kakranegakoli zastopanja, zaposlitvenega odnosa, partnerstva, razmerja naro
nik-zastopnik ali druge oblike skupnega poslovanja med strankami. 

Neodvisnost dolo
b. V primeru, da je katerokoli od dolo
il v tem sporazumu neizvraljivo ali je neveljavno pod pristojnim zakonom ali ga za takega razglasi pristojna sodna odlo
itev, taka neizvraljivost ali neveljavnost ne naredita tega celega sporazuma neizvraljivega ali neveljavnega in v takem primeru bo tako dolo
ilo spremenjeno in razlo~eno na na
in, ki najbolje dose~e cilje dolo
ila, ki velja za neizvraljivega ali neveljavnega, v mejah pristojnega zakona ali pristojne sodne odlo
itve. 

Oprostitev. e katerakoli stranka od druge stranke ne zahteva izpolnitve kateregakoli dolo
ila in tega sporazuma, to ne vpliva na celovitost pravice zahtevati take izpolnitve kadarkoli kasneje; in oprostitev kraitve kateregakoli dolo
ila in tega sporazuma s strani katerekoli stranke ne sme veljati kot oprostitev za samo dolo
ilo. 

Jezik. Ta sporazum je samo v angleakem jeziku in ta jezik odlo
a v vseh vidikih in vse razli
ice tega sporazuma v kateremkoli drugem jeziku so samo v pomo
 in niso obvezujo
e za vas ali Intel. Vsa sporo
ila in obvestila, posredovana v skladu s tem sporazumom in vsa dokumentacija in podpora, ki ju je potrebno zagotoviti, 
e ni dolo
eno druga
e, bodo v angleakem jeziku. 

 

PRILOGA A 

LICENNI SPORAZUM ZA PROGRAMSKO OPREMO INTEL (dokon
ni, en uporabnik)

POMEMBNO - PREBERITE PRED KOPIRANJEM, NAMESTITVIJO ALI UPORABO.

Ne uporabite ali nalo~ite programske opreme s te strani ali pripadajo
ih materialov (skupaj programska oprema ), dokler niste skrbno prebrali naslednjih dolo
il in pogojev. S tem, ko nalo~ite ali uporabite to programsko opremo, pristanete na dolo
ila tega sporazuma. e ne ~elite pristati, ne namestite ali uporabite te programske opreme.

LICENCA. Programsko opremo lahko skopirate na en ra
unalnik za osebno ali interno poslovno rabo. Narediti smete tudi eno varnostno kopijo programske opreme, v skladu s temi pogoji:

" 	Ne smete kopirati, spremeniti, dati v najem, prodati, distribuirati ali prenesti nobenega dela programske opreme, razen 
e je tako opredeljeno v tej pogodbi, in strinjate se, da boste prepre
ili nepooblaa
eno kopiranje programske opreme. 

" 	Ne smete izvesti obratnega in~eniringa, razstaviti ali razgraditi programske opreme. 

" 	Ne smete podlicencirati ali dovoliti hkratne uporabe programske opreme s strani ve
 kot enega uporabnika. 

" 	Programska oprema lahko vsebuje programsko opremo ali drugo lastnino tretjih dobaviteljev, ki so lahko opredeljeni v, in licencirani v skladu s prilo~eno datoteko license.txt ali drugim besedilom ali datoteko. 

LASTNI`TVO PROGRAMSKE OPREME IN AVTORSKE PRAVICE. Lastniatvo vseh kopij programske opreme ostane pri Intelu ali njegovih dobaviteljih. Licencirana programska oprema je zaa
itena z zakoni o intelektualni lastnini Zdru~enih dr~av Amerike in drugih dr~av in dolo
ili mednarodnega sporazuma. Iz programske opreme ne smete odstraniti nobenih obvestil o avtorskih pravicah. Intel lahko kadarkoli in brez obvestila spremeni programsko opremo ali tu omenjene stvari, vendar ni dol~an podpirati ali posodobiti programske opreme. Razen kot je izrecno navedeno zgoraj, Intel ne podeljuje nobenih izrecnih ali nakazanih pravic v okviru Intelovih patentov, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih pravic do intelektualne lastnine. Programsko opremo lahko prenesete samo, 
e prejemnik pristane na to, da je v celoti obvezan s temi dolo
ili, in 
e vi ne obdr~ite nobene kopije programske opreme.

IZVZETJE DRUGIH JAMSTEV. PROGRAMSKA OPREMA JE ZAGOTOVLJENA KOT JE , BREZ KAKR`NIHKOLI IZRECNIH ALI IMPLICIRANIH JAMSTEV, VKLJUNO O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, O NEKR`ITVI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOEN NAMEN. Intel ne jam
i in ne prevzema odgovornosti o to
nosti ali celovitosti kakranihkoli informacij, besedila, grafik, povezav ali drugih elementov, ki so vklju
eni v programsko opremo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI. INTEL IN NJEGOVI POGODBENIKI NE BODO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKR`NOKOLI `KODO (VKLJUNO Z, BREZ OMEJITEV, IZGUBO DOBIKA, PREKINITVIJO POSLOVANJA ALI IZGUBO INFORMACIJ), DO KATERE BI LAHKO PRI`LO ZARADI UPORABE ALI NEZMO}NOSTI UPORABE PROGRAMSKE OPREME, TUDI E JE BIL INTEL OBVE`EN O MO}NOSTI TAKE `KODE. ZAKONSKA UREDITEV V NEKATERIH OBMOJIH PREPOVEDUJE IZVZEM ALI OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA IMPLICIRANA JAMSTVA ALI POSLEDINO ALI NAKLJUNO `KODO, ZATO ZGORNJE OMEJITVE MOREBITI NE VELJAJO ZA VAS. MOREBITI IMATE NA VOLJO TUDI DRUGE ZAKONSKE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO MED OBMOJI Z RAZLINIMI SODNIMI OBLASTMI.

ODPOVED TEGA SPORAZUMA. Intel lahko kadarkoli odpove ta sporazum, 
e kraite njegova dolo
ila. Po odpovedi boste nemudoma uni
ili vso programsko opremo ali vrnili vse kopije programske opreme Intelu.

PRISTOJNI ZAKONI. Zahtevki, do katerih bi prialo v okviru tega sporazuma, so podvr~eni zakonom zvezne dr~ave Delaware, pri 
emer so izklju
eni principi kolizije zakonov in konvencije Zdru~enih narodov o pogodbah za prodajo blaga. Programske opreme ne smete izvoziti v nasprotju z veljavnimi izvoznimi zakoni in predpisi. Intel ni obvezan z nobenimi drugimi sporazumi, 
e niso v pisni obliki in podpisani s strani pooblaa
enega predstavnika Intela.

OMEJENE PRAVICE VLADE. Programska oprema je zagotovljena z OMEJENIMI PRAVICAMI . Uporaba, kopiranje ali razkritje s strani vlade so podvr~eni omejitvam, kot so opredeljene v FAR52.227-14 in DFAR252.227-7013 in naslednjih. Uporaba programske opreme s strani vlade predstavlja priznanje Intelove lastniake pravice do programske opreme. Pogodbenik ali izdelovalec je Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. JEZIK, PREVODI. e angleako razli
ico te pogodbe spremlja druga razli
ica, prevedena v nek drug jezik, slu~i prevedena razli
ica le za la~je razumevanje, veljavna pa je angleaka razli
ica.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User) 

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:

" 	If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies; 

" 	If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies. 

For OEMs, IHVs and ISVs:

LICENSE. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to You a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

" 	use, modify and copy Software internally for Your own development and maintenance purposes; and 

" 	modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to Your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and 

" 	modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software. 

If You are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then You may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to Your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

You may not subject the Software, in whole or in part, to any license obligations of Open Source Software including without limitation combining or distributing the Software with Open Source Software in a manner that subjects the Software or any portion of the Software provided by Intel hereunder to any license obligations of such Open Source Software. "Open Source Software" means any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of such software that such software or other software incorporated into, derived from or distributed with such software (a) be disclosed or distributed in source code form; or (b) be licensed by the user to third parties for the purpose of making and/or distributing derivative works; or (c) be redistributable at no charge. Open Source Software includes, without limitation, software licensed or distributed under any of the following licenses or distribution models, or licenses or distribution models substantially similar to any of the following: (a) GNU s General Public License (GPL) or Lesser/Library GPL (LGPL), (b) the Artistic License (e.g., PERL), (c) the Mozilla Public License, (d) the Netscape Public License, (e) the Sun Community Source License (SCSL), (f) the Sun Industry Source License (SISL), (g) the Apache Software license and (h) the Common Public License (CPL). 

NO OTHER RIGHTS. The Software is protected by the intellectual property laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Except as otherwise expressly above, Intel grants no express or implied rights under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to You directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect Your relevant records to verify Your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If You wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on Your behalf which involves access to or use of Software, You shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose. Otherwise, You shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's Name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

SUPPORT. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support, update or provide training for the Software. Intel may in its sole discretion offer such services under separate terms at Intel s then-current rates. You may request additional information on Intel s service offerings from an Intel sales representative. You agree to be solely responsible to Your End Users for any update or support obligation or other liability which may arise from the distribution of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. THE SOFTWARE LICENSED HEREUNDER IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN ANY MEDICAL, LIFE SAVING OR LIFE SUSTAINING SYSTEMS, TRANSPORTATION SYSTEMS, NUCLEAR SYSTEMS, OR FOR ANY OTHER MISSION CRITICAL APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE COULD LEAD TO PERSONAL INJURY OR DEATH. YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL AND THE INTEL PARTIES HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES, AND REASONABLE ATTORNEY FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, THE DISTRIBUTION OF THE SOFTWARE AND ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH ANY UNINTENDED USE, EVEN IF SUCH CLAIM ALLEGES THAT AN INTEL PARTY WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR MANUFACTURE OF THE SOFTWARE. THE LIMITED REMEDIES, WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITED LIABILITY ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN INTEL AND YOU. INTEL WOULD NOT BE ABLE TO PROVIDE THE SOFTWARE WITHOUT SUCH LIMITATIONS. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement immediately, upon notice from Intel, if You violate its terms. Upon termination, You will immediately destroy the Software (including providing certification of such destruction back to Intel) or return all copies of the Software to Intel. In the event of termination of this Agreement, all licenses granted to You hereunder shall immediately terminate, except for licenses that you have previously distributed to Your end-users pursuant to the license grant above.

APPLICABLE LAWS. Any claims arising under or relating to this Agreement shall be governed by the internal substantive laws of the State of Delaware or federal courts located in Delaware, without regard to principles of conflict of laws. Each Party hereby agrees to jurisdiction and venue in the courts of the State of California for all disputes and litigation arising under or relating to this Agreement. The Parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. The Parties consent to the personal jurisdiction of the above courts. 

Export Regulations / Export Control. You shall not export, either directly or indirectly, any product, service or technical data or system incorporating such items without first obtaining any required license or other approval from the U. S. Department of Commerce or any other agency or department of the United States Government. In the event any product is exported from the United States or re-exported from a foreign destination by You, You shall ensure that the distribution and export/re-export or import of the product is in compliance with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export Administration Regulations and the appropriate foreign government. You agree that neither you nor any of your subsidiaries will export/re-export any technical data, process, product, or service, directly or indirectly, to any country for which the United States government or any agency thereof or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other governmental approval, without first obtaining such license or approval. 

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a "commercial item" as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4, You will provide the Software to the U.S. Government as an End User only pursuant to the terms and conditions therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Assignment. You may not delegate, assign or transfer this Agreement, the license(s) granted or any of Your rights or duties hereunder, expressly, by implication, by operation of law, by way of merger (regardless of whether You are the surviving entity) or acquisition, or otherwise and any attempt to do so, without Intel s express prior written consent, shall be null and void. Intel may assign this Agreement, and its rights and obligations hereunder, in its sole discretion. 

Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and merges and supersedes all prior, contemporaneous agreements, understandings, negotiations and discussions. Neither of the parties hereto shall be bound by any conditions, definitions, warranties, understandings or representations with respect to the subject matter hereof other than as expressly provided for herein. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel. Without limiting the foregoing, terms and conditions on any purchase orders or similar materials submitted by You to Intel, and any terms contained in Intel s standard acknowledgment form that are in conflict with these terms, shall be of no force or effect. 

Attorneys Fees. In the event any proceeding or lawsuit is brought by Intel or You in connection with this Agreement, the prevailing party in such proceeding shall be entitled to receive its costs, expert witness fees and reasonable attorneys fees, including costs and fees on appeal. 

No Agency. Nothing contained herein shall be construed as creating any agency, employment relationship, partnership, principal-agent or other form of joint enterprise between the parties. 

Severability. In the event that any provision of this Agreement shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or applicable court decisions. 

Waiver. The failure of either party to require performance by the other party of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by either party of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. 

Language. This Agreement is in the English language only, which language shall be controlling in all respects, and all versions of this Agreement in any other language shall be for accommodation only and shall not be binding on you or Intel. All communications and notices made or given pursuant to this Agreement, and all documentation and support to be provided, unless otherwise noted, shall be in the English language. 

 

EXHIBIT A 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, or internal business purpose use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions:

" 	You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. 

" 	You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

" 	You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 

" 	The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed license.txt file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.75