License.txt Driver File Contents (VGA_Intel_8.14.8.1075_W7x86_A.zip)

ÿþUMOWA LICENCYJNA DOTYCZCA OPROGRAMOWANIA INTEL (dystrybucja OEM / IHV / ISV oraz dla pojedynczego u|ytkownika) 

WA{NE - PRZECZYTA PRZED KOPIOWANIEM, INSTALOWANIEM I U{YWANIEM.

Oprogramowania i powizanych z nim materiaBów (okre[lanych ogólnie terminem Oprogramowanie ) nie nale|y u|ywa ani Badowa przed uwa|nym zapoznaniem si z poni|szymi postanowieniami i warunkami. ZaBadowanie i u|ywanie Oprogramowania oznacza wyra|enie zgody na warunki niniejszej Umowy. W przypadku braku zgody nie nale|y instalowa ani u|ywa Oprogramowania.

Dodatkowa uwaga:

" 	W przypadku producentów OEM, niezale|nych dostawców sprztu (IHV) i niezale|nych dostawców oprogramowania (ISV) zastosowanie ma peBna niniejsza UMOWA LICENCYJNA; 

" 	W przypadku u|ytkowników koDcowych zastosowanie ma tylko ZaBcznik A, UMOWA LICENCYJNA DOTYCZCA OPROGRAMOWANIA INTEL. 

Producenci OEM, dostawcy IHV i ISV:

LICENCJA. W ramach praw autorskich firmy Intel, firma Intel udziela Licencjobiorcy na warunkach okre[lonych w niniejszej Umowie niewyBcznej, nieprzekazywalnej, globalnej, peBnopBatnej licencji na:

" 	wewntrzne u|ytkowanie, modyfikowanie i kopiowanie Oprogramowania w celach programistycznych i konserwacyjnych; 

" 	modyfikowanie, kopiowanie i dystrybuowanie Oprogramowania, Bcznie z produktami pochodnymi od Oprogramowania, dla u|ytkowników koDcowych, ale wyBcznie na podstawie umowy licencyjnej, której warunki s co najmniej tak restrykcyjne, jak warunki zawarte w koDcowej umowie licencyjnej Intel dla pojedynczego u|ytkownika, dodanej jako ZaBcznik A; 

" 	modyfikowanie, kopiowanie i dystrybuowanie dokumentacji dla u|ytkowników koDcowych, która mo|e by doBczana do Oprogramowania, ale wyBcznie w poBczeniu z Oprogramowaniem. 

Je[li Licencjobiorca nie jest koDcowym producentem ani dostawc systemów komputerowych lub programów zawierajcych Oprogramowanie, mo|e przekazywa swoim odbiorcom kopi Oprogramowania, Bcznie z produktami pochodnymi od Oprogramowania (oraz powizanej dokumentacji dla u|ytkowników koDcowych), na u|ytek zgodny z warunkami niniejszej Umowy pod warunkiem, |e odbiorca w peBni zaakceptuje te warunki. Licencjobiorca nie mo|e w inny sposób przekazywa, podlicencjonowa, wypo|ycza ani przekazywa lub ujawnia Oprogramowania osobom trzecim. Licencjobiorca nie mo|e dekompilowa, dezasemblowa ani w |aden inny sposób odtwarza Oprogramowania.

Licencjobiorca nie mo|e poddawa Oprogramowania, w caBo[ci ani w cz[ci, |adnym zobowizaniom licencyjnym oprogramowania Open Source, w tym Bczenia lub dystrybuowania Oprogramowania z oprogramowaniem Open Source w sposób poddajcy Oprogramowanie lub dowoln jego cz[ dostarczan przez firm Intel zobowizaniom licencyjnym takiego oprogramowania Open Source. Oprogramowanie Open Source oznacza dowolne oprogramowanie, które mo|na u|ytkowa, modyfikowa i/lub dystrybuowa pod warunkiem, |e oprogramowanie to lub inne oprogramowanie wchodzce w jego skBad, bazujce na nim lub dystrybuowane razem z nim (a) bdzie ujawniane lub dystrybuowane w postaci kodu zródBowego lub (b) bdzie licencjonowane przez u|ytkownika osobom trzecim w celu tworzenia i/lub dystrybuowania produktów pochodnych lub (c) bdzie objte bezpBatn dystrybucj. Oprogramowanie Open Source obejmuje oprogramowanie licencjonowane lub dystrybuowane w ramach nastpujcych licencji lub modeli dystrybucji albo licencji lub modeli dystrybucji znaczco do nich podobnych: (a) licencja GNU GPL lub LGPL, (b) licencja artystyczna (np. PERL), (c) licencja publiczna Mozilla, (d) licencja publiczna Netscape, (e) licencja Sun Community Source License (SCSL), (f) licencja Sun Industry Source License (SISL) i (g) licencja CPL. 

BRAK INNYCH PRAW. Oprogramowanie jest chronione przepisami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a tak|e postanowieniami umów midzynarodowych. Z wyjtkiem przypadków wyraznie wymienionych powy|ej firma Intel nie udziela |adnych wyraznych ani dorozumianych praw wynikajcych z patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw wBasno[ci intelektualnej firmy Intel. Z wyjtkiem tego, co okre[lono wyraznie w tej umowie, |adna inna licencja lub prawo nie jest udzielane Licencjobiorcy bezpo[rednio, przez implikacj, nakBonienie, estoppel ani w inny sposób. Firma Intel ma prawo do kontroli (lub zlecenia kontroli niezale|nemu audytorowi) odpowiednich zapisów Licencjobiorcy w celu zweryfikowania wywizywania si Licencjobiorcy z postanowieD i warunków niniejszej Umowy.

POUFNOZ. Je[li Licencjobiorca zleca osobie trzeciej prac w charakterze konsultanta lub podwykonawcy ( Wykonawca ), wymagajc dostpu do Oprogramowania, musi zawrze z Wykonawc umow o zachowaniu poufno[ci, która zawiera postanowienia i zobowizania odno[nie do dostpu i u|ywania Oprogramowania przez Wykonawc nie mniej restrykcyjne od tych sformuBowanych w niniejszej Umowie, a tak|e wyBczajce wszelkie prawa dystrybucji i u|ywania Oprogramowania do innych celów. W przeciwnym przypadku Licencjobiorca nie mo|e ujawni warunków ani istnienia niniejszej Umowy, ani u|ywa nazwy Intel w publikacjach, reklamach ani innych ogBoszeniach bez wcze[niejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Intel. Licencjobiorca nie ma praw do u|ywania |adnych znaków towarowych ani logo firmy Intel.

PRAWO WAASNOZCI OPROGRAMOWANIA I PRAWA AUTORSKIE. Firma Intel i jej dostawcy zachowuj prawo do wszystkich kopii Oprogramowania. Oprogramowanie jest objte prawem autorskim i chronione przepisami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a tak|e postanowieniami umów midzynarodowych. Z Oprogramowania nie mo|na usuwa |adnych informacji dotyczcych praw autorskich. Firma Intel mo|e wprowadza zmiany w Oprogramowaniu lub jego elementach bez uprzedzenia, ale nie jest zobowizana do obsBugi ani aktualizacji Oprogramowania. Z wyjtkiem wyraznie opisanych przypadków firma Intel nie udziela |adnych wyraznych ani dorozumianych praw wynikajcych z patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw wBasno[ci intelektualnej firmy Intel. Oprogramowanie mo|e by przekazywane tylko pod warunkiem, |e odbiorca zobowi|e si do przestrzegania postanowieD umowy, a Licencjobiorca nie pozostawi sobie kopii Oprogramowania.

OBSAUGA TECHNICZNA. Firma Intel mo|e wprowadza zmiany w Oprogramowaniu lub jego elementach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, ale nie jest zobowizana do obsBugi, aktualizacji ani szkoleD w zakresie Oprogramowania. Firma Intel mo|e wedBug wBasnego uznania oferowa takie usBugi na osobnych warunkach i wedBug swojego cennika aktualnego w danym czasie. Licencjobiorca mo|e uzyska dodatkowe informacje o ofercie usBug Intel u dowolnego przedstawiciela handlowego firmy Intel. Licencjobiorca akceptuje wyBczn odpowiedzialno[ wobec swoich u|ytkowników koDcowych dotyczc aktualizacji, obsBugi technicznej lub innych zobowizaD, które mog wynika z dystrybucji Oprogramowania.

WYACZENIE INNYCH GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST W STANIE TAKIM, W JAKIM SI ZNAJDUJE, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAyNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI MO{LIWOZCI SPRZEDA{Y, NIENARUSZANIA PRAW ORAZ PRZYDATNOZCI DO OKREZLONYCH CELÓW. Firma Intel nie gwarantuje poprawno[ci ani kompletno[ci informacji, tekstu, grafiki, Bczy ani innych elementów Oprogramowania, ani nie ponosi za nie odpowiedzialno[ci.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOZCI. FIRMA INTEL ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZ {ADNEJ ODPOWIEDZIALNOZCI ZA WSZELKIE SZKODY POWSTAAE W WYNIKU U{YWANIA LUB BRAKU MO{LIWOZCI U{YWANIA OPROGRAMOWANIA (W TYM WYNIKAJCE Z UTRATY ZYSKÓW, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAAALNOZCI, UTRATY DANYCH), NIEZALE{NIE OD TEGO, CZY FIRMA INTEL BYAA WCZEZNIEJ POWIADOMIONA O MO{LIWOZCI WYSTPIENIA TAKICH SZKÓD. NA NIEKTÓRYCH OBSZARACH NIE JEST DOZWOLONE WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH I Z TEGO POWODU W PEWNYCH PRZYPADKACH OGRANICZENIE TO MO{E NIE MIE ZASTOSOWANIA W REGIONACH, W KTÓRYCH WAAZCIWE PRAWO NIE ZEZWALA NA WYACZANIE RKOJMI WYNIKAJCEJ Z PRZEPISÓW OGÓLNYCH. LICENCJOBIORCY MOG RÓWNIE{ PRZYSAUGIWA INNE PRAWA, ZALE{NE OD POSZCZEGÓLNYCH JURYSDYKCJI. OPROGRAMOWANIE OBJTE NINIEJSZ GWARANCJ NIE ZOSTAAO ZAPROJEKTOWANE I NIE JEST PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWAC W SYSTEMACH MEDYCZNYCH, SYSTEMACH RATOWANIA {YCIA, SYSTEMACH PODTRZYMYWANIA {YCIA, SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH, SYSTEMACH W PRZEMYZLE NUKLEARNYM ANI DO {ADNYCH INNYCH ZASTOSOWAC O NEWRALGICZNYM ZNACZENIU, W KTÓRYCH AWARIA OPROGRAMOWANIA MOGAABY PROWADZI DO UTRATY ZDROWIA LUB {YCIA. LICENCJOBIORCA ZABEZPIECZY I OCHRONI FIRM INTEL I PODMIOTY FIRMY INTEL PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, KOSZTAMI, ODSZKODOWANIAMI I WYDATKAMI ORAZ UZASADNIONYMI KOSZTAMI OBSAUGI PRAWNEJ, WYNIKAJCYMI BEZPOZREDNIO LUB POZREDNIO Z DYSTRYBUOWANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI DOTYCZCYMI ODPOWIEDZIALNOZCI ZA PRODUKT, OBRA{EC CIAAA LUB ZMIERCI, ZWIZANYMI Z U{YTKOWANIEM W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRZEZNACZENIEM, NAWET W PRZYPADKU, GDY TAKIE ROSZCZENIE BDZIE ZAWIERA ZARZUT, {E PODMIOT FIRMY INTEL ZANIEDBAA SWOJE OBOWIZKI ZWIZANE Z PROJEKTOWANIEM LUB PRODUKCJ OPROGRAMOWANIA. OGRANICZONE WYRÓWNANIE SZKODY, ZRZECZENIE SI GWARANCJI I OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOZ S FUNDAMENTALNYMI ELEMENTAMI LE{CYMI U PODSTAW UMOWY ZAWARTEJ MIDZY FIRM INTEL A LICENCJOBIORC. FIRMA INTEL NIE MOGAABY DOSTARCZA OPROGRAMOWANIA BEZ TAKICH OGRANICZEC. 

WYPOWIEDZENIE UMOWY. W przypadku naruszenia warunków Umowy przez Licencjobiorc, firma Intel mo|e wypowiedzie Umow poprzez powiadomienie w trybie natychmiastowym. Po wypowiedzeniu umowy Licencjobiorca jest zobowizany do natychmiastowego zniszczenia Oprogramowania (i przedstawienia firmie Intel protokoBu takiego zniszczenia) lub zwrócenia wszystkich kopii Oprogramowania firmie Intel. W przypadku wypowiedzenia Umowy wszystkie licencje udzielone Licencjobiorcy wygasaj w trybie natychmiastowym, z wyjtkiem licencji uprzednio rozdystrybuowanych do u|ytkowników koDcowych zgodnie z postanowieniem licencyjnym powy|ej.

PRAWO WAAZCIWE. Wszelkie roszczenia wynikBe z niniejszej Umowy lub z ni zwizane bd rozstrzygane zgodnie z wewntrznym prawem materialnym stanu Delaware lub przez sdy federalne z siedzib w Delaware, bez wzgldu na normy kolizyjne. Ka|da ze stron niniejszym wyra|a zgod na wBa[ciwo[ rzeczow i miejscow sdów stanu Kalifornia w przypadku wszelkich sporów i procesów wynikBych z niniejszej Umowy lub z ni zwizanych.. Strony zgadzaj si, |e Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach midzynarodowej sprzeda|y towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy. Strony zgadzaj si na wBa[ciwo[ osobow powy|szych sdów. 

Regulacje eksportowe/kontrola eksportu. Licencjobiorca nie mo|e eksportowa, bezpo[rednio ani po[rednio, jakiegokolwiek produktu, usBugi ani danych technicznych lub systemu zawierajcego takie skBadniki bez uprzedniego uzyskania ewentualnej wymaganej licencji lub innego zezwolenia od Departamentu Handlu USA bdz innej agendy lub departamentu rzdu Stanów Zjednoczonych. W przypadku, gdy jakikolwiek produkt bdzie eksportowany ze Stanów Zjednoczonych lub reeksportowany z zagranicy przez Licencjobiorc, Licencjobiorca dopilnuje, aby dystrybucja i eksport/reeksport lub import produktu odbywaB si zgodnie z wszelkimi prawami, regulacjami, rozporzdzeniami lub innymi ograniczeniami wynikajcymi z regulacji administracji eksportowej USA oraz odpowiednich wBadz zagranicznych. Licencjobiorca zgadza si, |e ani on sam, ani |aden z jego podmiotów zale|nych nie bdzie eksportowa/reeksportowa jakichkolwiek danych technicznych, procesów, produktów ani usBug, bezpo[rednio ani po[rednio, do jakiegokolwiek kraju, w przypadku którego rzd Stanów Zjednoczonych lub dowolna jego agenda bdz rzd kraju, z którego realizowana jest wysyBka, wymaga zezwolenia eksportowego lub innej zgody wBadz, je[li wcze[niej Licencjobiorca lub odpowiedni podmiot zale|ny nie uzyska takiego zezwolenia lub zgody. 

PRAWA OGRANICZONE DLA RZDU. Licencjonowane oprogramowanie jest artykuBem komercyjnym zgodnie z definicj tego terminu w dokumencie 48 C.F.R. 2.101, skBadajcym si z komercyjnego oprogramowania komputerowego i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego zgodnie z zastosowaniem tych terminów w dokumencie 48 C.F.R. 12.212. Stosownie do postanowieD zawartych w dokumentach 48 C.F.R. 12.212 oraz 48 C.F.R 227.7202-1 227.7202-4 Licencjobiorca mo|e udostpnia Oprogramowane rzdowi USA jako U|ytkownikowi koDcowemu tylko zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w tych dokumentach. Wykonawc lub Producentem jest firma Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, Stanach Zjednoczonych. 

Przypisanie. Licencjobiorca nie mo|e przenosi, przepisywa ani przekazywa niniejszej Umowy, udzielanych licencji ani swoich praw lub zobowizaD bezpo[rednio, przez implikacj, na mocy obowizujcego prawa, przez fuzj lub przejcie ani w |aden inny sposób, a ka|de takie dziaBanie podjte bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Intel bdzie niewa|ne i nieskuteczne. Firma Intel mo|e przepisa niniejsz Umow, jak równie| wynikajcych z niej praw i zobowizaD, wedBug wBasnego uznania. 

CaBo[ Umowy. Warunki i postanowienia niniejszej Umowy stanowi caBo[ umowy midzy stronami odno[nie do jej przedmiotu oraz ujednolicaj i zastpuj wszelkie wcze[niejsze i obecne umowy, porozumienia, negocjacje i rozmowy. {adna ze stron niniejszej Umowy nie bdzie zwizana jakimikolwiek warunkami, definicjami, gwarancjami, porozumieniami ani o[wiadczeniami dotyczcymi przedmiotu umowy poza tymi, które wprost okre[lono w Umowie. Firma Intel nie jest zwizana |adnymi innymi umowami, je[li nie zostaBy sporzdzone w formie pisemnej i podpisane przez upowa|nionego przedstawiciela firmy Intel. Bez ograniczania powy|szych zapisów warunki i postanowienia zawarte w jakichkolwiek zamówieniach lub podobnych materiaBach przekazywanych przez Licencjobiorc firmie Intel oraz jakiekolwiek warunki zawarte w standardowym potwierdzeniu firmy Intel, które pozostaj w sprzeczno[ci z niniejszymi warunkami, nie bd mie |adnej mocy prawnej. 

Koszty obsBugi prawnej. W przypadku wszczcia postpowania sdowego na wniosek firmy Intel lub Licencjobiorcy w zwizku z niniejsz Umow strona zwyciska w takim postpowaniu bdzie uprawniona do otrzymania zwrotu jej kosztów, kosztów opinii biegBych i uzasadnionych kosztów obsBugi prawnej, Bcznie z kosztami i opBatami zwizanymi z apelacj. 

Stosunki stron. {aden zapis niniejszej Umowy nie bdzie interpretowany jako ustanowienie przedstawicielstwa, stosunku zatrudnienia, spóBki, stosunku zleceniodawca-zleceniobiorca ani innej formy wspólnego przedsiwzicia midzy stronami. 

Podzielno[ postanowieD. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bdzie niewykonalne lub niewa|ne na mocy wBa[ciwego prawa lub zostanie za takie uznane przez stosowne postanowienie sdu, taka niewykonalno[ lub niewa|no[ nie spowoduje niewykonalno[ci lub niewa|no[ci caBej Umowy i w takim przypadku postanowienie to zostanie zmienione i zinterpretowane w sposób, który umo|liwi najlepsz realizacj celów niewykonalnego lub niewa|nego postanowienia w ramach ograniczeD wynikajcych z wBa[ciwego prawa lub odpowiednich postanowieD sdów. 

Zrzeczenie si. Niedomaganie si przez którkolwiek ze stron wykonania dowolnego postanowienia niniejszej Umowy przez drug stron nie wpBynie na peBne prawo domagania si wykonania tego postanowienia w dowolnym pózniejszym czasie. Ponadto zrzeczenie si przez którkolwiek ze stron dochodzenia swoich praw z tytuBu naruszenia dowolnego postanowienia niniejszej Umowy nie bdzie traktowane jako zrzeczenie si samego postanowienia. 

Jzyk. Niniejsza umowa istnieje wyBcznie w angielskiej wersji jzykowej, która ma pierwszeDstwo pod wszelkimi wzgldami, a wszelkie wersje niniejszej Umowy w innych jzykach s oferowane tylko jako udogodnienie i nie s wi|ce dla Licencjobiorcy ani firmy Intel. Wszelkie powiadomienia i uwagi przekazywane w zwizku z niniejsz Umow oraz wszelka udostpniana dokumentacja i pomoc techniczna, o ile nie postanowiono inaczej, s realizowane w jzyku angielskim. 

 

ZAACZNIK A 

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZCA OPROGRAMOWANIA INTEL (koDcowy u|ytkownik indywidualny)

WA{NE - PRZECZYTA PRZED KOPIOWANIEM, INSTALOWANIEM I U{YWANIEM.

Oprogramowania i powizanych z nim materiaBów (okre[lanych ogólnie terminem Oprogramowanie ) nie nale|y u|ywa ani Badowa przed uwa|nym zapoznaniem si z poni|szymi postanowieniami i warunkami. ZaBadowanie i u|ywanie Oprogramowania oznacza wyra|enie zgody na warunki niniejszej Umowy. W przypadku braku zgody nie nale|y instalowa ani u|ywa Oprogramowania.

LICENCJA. Oprogramowanie mo|na skopiowa na jeden komputer na niekomercyjny u|ytek osobisty lub wewntrzny u|ytek firmowy oraz mo|na utworzy jedn kopi zapasow Oprogramowania z zachowaniem nastpujcych warunków:

" 	Oprogramowania nie mo|na w |adnej cz[ci kopiowa, modyfikowa, wypo|ycza, sprzedawa, rozpowszechnia ani przekazywa na warunkach innych ni| okre[lone w niniejszej Umowie, a U|ytkownik zobowizany jest do zapobiegania nieuprawnionemu kopiowaniu Oprogramowania. 

" 	Oprogramowania nie mo|na poddawa odtwarzaniu, dekompilacji ani dezasemblacji. 

" 	Oprogramowanie nie mo|e by obejmowane licencjami dalszymi ani u|ywane jednocze[nie przez wicej ni| jednego u|ytkownika. 

" 	Oprogramowanie mo|e zawiera oprogramowanie lub inn wBasno[ dostawcy zewntrznego, która mo|e by okre[lona oraz licencjonowana na warunkach zawartych w zaBczonym pliku license.txt lub w innym pliku lub tek[cie. 

PRAWO WAASNOZCI OPROGRAMOWANIA I PRAWA AUTORSKIE. Firma Intel i jej dostawcy zachowuj prawo do wszystkich kopii Oprogramowania. Oprogramowanie jest objte prawem autorskim i chronione przepisami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a tak|e postanowieniami umów midzynarodowych. Z Oprogramowania nie mo|na usuwa |adnych informacji dotyczcych praw autorskich. Firma Intel mo|e wprowadza zmiany w Oprogramowaniu lub jego elementach bez uprzedzenia, ale nie jest zobowizana do obsBugi ani aktualizacji Oprogramowania. Z wyjtkiem wyraznie opisanych przypadków firma Intel nie udziela |adnych wyraznych ani dorozumianych praw wynikajcych z patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw wBasno[ci intelektualnej firmy Intel. Oprogramowanie mo|e by przekazywane tylko pod warunkiem, |e odbiorca zobowi|e si do przestrzegania postanowieD umowy, a u|ytkownik nie pozostawi sobie kopii Oprogramowania.

WYACZENIE INNYCH GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST W STANIE TAKIM, W JAKIM SI ZNAJDUJE, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAyNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI MO{LIWOZCI SPRZEDA{Y, NIENARUSZANIA PRAW ORAZ PRZYDATNOZCI DO OKREZLONYCH CELÓW. Firma Intel nie gwarantuje poprawno[ci ani kompletno[ci informacji, tekstu, grafiki, Bczy ani innych elementów Oprogramowania, ani nie ponosi za nie odpowiedzialno[ci.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOZCI. FIRMA INTEL ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZ {ADNEJ ODPOWIEDZIALNOZCI ZA WSZELKIE SZKODY POWSTAAE W WYNIKU U{YWANIA LUB BRAKU MO{LIWOZCI U{YWANIA OPROGRAMOWANIA (W TYM WYNIKAJCE Z UTRATY ZYSKÓW, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAAALNOZCI, UTRATY DANYCH), NIEZALE{NIE OD TEGO, CZY FIRMA INTEL BYAA WCZEZNIEJ POWIADOMIONA O MO{LIWOZCI WYSTPIENIA TAKICH SZKÓD. NA NIEKTÓRYCH OBSZARACH NIE JEST DOZWOLONE WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH I Z TEGO POWODU W PEWNYCH PRZYPADKACH OGRANICZENIE TO MO{E NIE MIE ZASTOSOWANIA W REGIONACH, W KTÓRYCH WAAZCIWE PRAWO NIE ZEZWALA NA WYACZANIE RKOJMI WYNIKAJCEJ Z PRZEPISÓW OGÓLNYCH. LICENCJOBIORCY MOG RÓWNIE{ PRZYSAUGIWA INNE PRAWA, ZALE{NE OD POSZCZEGÓLNYCH JURYSDYKCJI.

WYPOWIEDZENIE UMOWY. Firma Intel mo|e wypowiedzie t Umow w dowolnej chwili w przypadku naruszenia jej warunków przez u|ytkownika. Po wypowiedzeniu umowy u|ytkownik jest zobowizany do natychmiastowego zniszczenia Oprogramowania lub zwrócenia wszystkich kopii Oprogramowania firmie Intel.

PRAWO WAAZCIWE. Roszczenia wynikajce z postanowieD niniejszej Umowy podlegaj prawodawstwu stanu Delaware, z wyBczeniem norm prawa kolizyjnego i Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów sprzeda|y towarów. U|ytkownik nie mo|e eksportowa Oprogramowania z naruszeniem majcych zastosowanie przepisów eksportowych. Firma Intel nie jest zwizana |adnymi innymi umowami, je[li nie zostaBy sporzdzone w formie pisemnej i podpisane przez upowa|nionego przedstawiciela firmy Intel.

PRAWA OGRANICZONE DLA RZDU. Oprogramowanie jest dostarczane z "OGRANICZONYM PRAWAMI

". U|ytkowanie, powielanie lub ujawnianie przez organy rzdowe podlega ograniczeniom okre[lonym w dokumentach FAR52.227-14, DFAR252.227-7013 i nastpnych z dalszymi poprawkami i zastpieniami. U|ywanie Oprogramowania przez organy rzdowe stanowi uznanie praw wBasno[ci firmy Intel. Wykonawc lub Producentem jest firma Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, Stanach Zjednoczonych. 

 

JZYK; TAUMACZENIA. Je|eli wersji Umowy w jzyku angielskim towarzyszy tBumaczenie Umowy na inny jzyk, tBumaczenie to jest oferowane tylko jako udogodnienie, a w przypadku niezgodno[ci obowizuje wersja w jzyku angielskim.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User) 

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:

" 	If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies; 

" 	If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies. 

For OEMs, IHVs and ISVs:

LICENSE. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to You a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

" 	use, modify and copy Software internally for Your own development and maintenance purposes; and 

" 	modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to Your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and 

" 	modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software. 

If You are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then You may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to Your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

You may not subject the Software, in whole or in part, to any license obligations of Open Source Software including without limitation combining or distributing the Software with Open Source Software in a manner that subjects the Software or any portion of the Software provided by Intel hereunder to any license obligations of such Open Source Software. "Open Source Software" means any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of such software that such software or other software incorporated into, derived from or distributed with such software (a) be disclosed or distributed in source code form; or (b) be licensed by the user to third parties for the purpose of making and/or distributing derivative works; or (c) be redistributable at no charge. Open Source Software includes, without limitation, software licensed or distributed under any of the following licenses or distribution models, or licenses or distribution models substantially similar to any of the following: (a) GNU s General Public License (GPL) or Lesser/Library GPL (LGPL), (b) the Artistic License (e.g., PERL), (c) the Mozilla Public License, (d) the Netscape Public License, (e) the Sun Community Source License (SCSL), (f) the Sun Industry Source License (SISL), (g) the Apache Software license and (h) the Common Public License (CPL). 

NO OTHER RIGHTS. The Software is protected by the intellectual property laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Except as otherwise expressly above, Intel grants no express or implied rights under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to You directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect Your relevant records to verify Your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If You wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on Your behalf which involves access to or use of Software, You shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose. Otherwise, You shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's Name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

SUPPORT. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support, update or provide training for the Software. Intel may in its sole discretion offer such services under separate terms at Intel s then-current rates. You may request additional information on Intel s service offerings from an Intel sales representative. You agree to be solely responsible to Your End Users for any update or support obligation or other liability which may arise from the distribution of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. THE SOFTWARE LICENSED HEREUNDER IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN ANY MEDICAL, LIFE SAVING OR LIFE SUSTAINING SYSTEMS, TRANSPORTATION SYSTEMS, NUCLEAR SYSTEMS, OR FOR ANY OTHER MISSION CRITICAL APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE COULD LEAD TO PERSONAL INJURY OR DEATH. YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL AND THE INTEL PARTIES HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES, AND REASONABLE ATTORNEY FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, THE DISTRIBUTION OF THE SOFTWARE AND ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH ANY UNINTENDED USE, EVEN IF SUCH CLAIM ALLEGES THAT AN INTEL PARTY WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR MANUFACTURE OF THE SOFTWARE. THE LIMITED REMEDIES, WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITED LIABILITY ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN INTEL AND YOU. INTEL WOULD NOT BE ABLE TO PROVIDE THE SOFTWARE WITHOUT SUCH LIMITATIONS. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement immediately, upon notice from Intel, if You violate its terms. Upon termination, You will immediately destroy the Software (including providing certification of such destruction back to Intel) or return all copies of the Software to Intel. In the event of termination of this Agreement, all licenses granted to You hereunder shall immediately terminate, except for licenses that you have previously distributed to Your end-users pursuant to the license grant above.

APPLICABLE LAWS. Any claims arising under or relating to this Agreement shall be governed by the internal substantive laws of the State of Delaware or federal courts located in Delaware, without regard to principles of conflict of laws. Each Party hereby agrees to jurisdiction and venue in the courts of the State of California for all disputes and litigation arising under or relating to this Agreement. The Parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. The Parties consent to the personal jurisdiction of the above courts. 

Export Regulations / Export Control. You shall not export, either directly or indirectly, any product, service or technical data or system incorporating such items without first obtaining any required license or other approval from the U. S. Department of Commerce or any other agency or department of the United States Government. In the event any product is exported from the United States or re-exported from a foreign destination by You, You shall ensure that the distribution and export/re-export or import of the product is in compliance with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export Administration Regulations and the appropriate foreign government. You agree that neither you nor any of your subsidiaries will export/re-export any technical data, process, product, or service, directly or indirectly, to any country for which the United States government or any agency thereof or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other governmental approval, without first obtaining such license or approval. 

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a "commercial item" as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4, You will provide the Software to the U.S. Government as an End User only pursuant to the terms and conditions therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Assignment. You may not delegate, assign or transfer this Agreement, the license(s) granted or any of Your rights or duties hereunder, expressly, by implication, by operation of law, by way of merger (regardless of whether You are the surviving entity) or acquisition, or otherwise and any attempt to do so, without Intel s express prior written consent, shall be null and void. Intel may assign this Agreement, and its rights and obligations hereunder, in its sole discretion. 

Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and merges and supersedes all prior, contemporaneous agreements, understandings, negotiations and discussions. Neither of the parties hereto shall be bound by any conditions, definitions, warranties, understandings or representations with respect to the subject matter hereof other than as expressly provided for herein. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel. Without limiting the foregoing, terms and conditions on any purchase orders or similar materials submitted by You to Intel, and any terms contained in Intel s standard acknowledgment form that are in conflict with these terms, shall be of no force or effect. 

Attorneys Fees. In the event any proceeding or lawsuit is brought by Intel or You in connection with this Agreement, the prevailing party in such proceeding shall be entitled to receive its costs, expert witness fees and reasonable attorneys fees, including costs and fees on appeal. 

No Agency. Nothing contained herein shall be construed as creating any agency, employment relationship, partnership, principal-agent or other form of joint enterprise between the parties. 

Severability. In the event that any provision of this Agreement shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or applicable court decisions. 

Waiver. The failure of either party to require performance by the other party of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by either party of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. 

Language. This Agreement is in the English language only, which language shall be controlling in all respects, and all versions of this Agreement in any other language shall be for accommodation only and shall not be binding on you or Intel. All communications and notices made or given pursuant to this Agreement, and all documentation and support to be provided, unless otherwise noted, shall be in the English language. 

 

EXHIBIT A 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, or internal business purpose use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions:

" 	You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. 

" 	You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

" 	You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 

" 	The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed license.txt file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.02