License.txt Driver File Contents (VGA_Intel_8.14.8.1075_W7x86_A.zip)

ÿþLICENNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE INTEL (OEM / IHV / ISV distribuce a jediný u~ivatel) 

DnLE}ITÉ - PXETTE SI PXED KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ A POU}ÍVÁNÍM.

Software ani jakékoli související materiály (spole
n Software ) z této stránky nestahujte a nepou~ívejte, dokud jste si pe
liv nepYe
etli ní~e uvedené podmínky. Sta~ením a pou~íváním softwaru vyjadYujete svoj souhlas s podmínkami této smlouvy. Pokud s podmínkami smlouvy nesouhlasíte, Software neinstalujte a nepou~ívejte.

Dále prosím vezmte na vdomí:

" 	Jste-li výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer), nezávislý dodavatel hardwaru IHV (Independent Hardware Vendor) nebo nezávislý softwarový vývojáY ISV (Independent Software Vendor), vztahuje se na vás celá tato LICENNÍ SMLOUVA; 

" 	Jste-li koncový u~ivatel, vztahuje se na vás pouze Dodatek A K LICENNÍ SMLOUV NA SOFTWARE INTEL. 

Pro OEM, IHV a ISV:

LICENCE. S výhradou podmínek této smlouvy vám spole
nost Intel poskytuje neexkluzivní, nepYevoditelnou, celosvtovou, pln zaplacenou licenci v rámci autorských práv spole
nosti Intel na:

" 	pou~ívání, úpravu a kopírování softwaru intern nebo pro potYeby vaaeho vlastního vývoje a údr~by; a 

" 	úpravu, kopírování a distribuci softwaru, v
etn derivativních dl ze softwaru vaaim koncovým u~ivatelom, avaak pouze na základ licen
ní smlouvy s podmínkami alespoH tolik omezujícími, jako jsou podmínky obsa~ené v licen
ní smlouv pro jediného koncového u~ivatele spole
nosti Intel, která je obsahem Dodatku A; a 

" 	úpravu, kopírování a distribuci dokumentace koncového u~ivatele, která mo~e doprovázet Software, ale pouze ve spojení se Softwarem. 

Pokud nejste kone
ným výrobcem nebo vývojáYem po
íta
ového systému nebo softwarového programu zahrnujícího Software, mo~ete pYevést kopii softwaru, v
etn derivativních dl ze softwaru (a související dokumentace koncového u~ivatele) pYíjemci k pou~ívání v souladu s podmínkami této smlouvy, pokud pYíjemce souhlasí, ~e bude pln vázán podmínkami této smlouvy. V jiných pYípadech nesmíte pYedávat, dále licencovat, pronajímat nebo jakkoliv zveYejHovat 
i pYenáaet Software na dalaí subjekty. Nesmíte provádt zptnou analýzu tohoto softwaru, jeho dekompilaci ani pYevod ze strojového kódu

Software jako celek nebo jeho 
ást nesmíte podYizovat ~ádným licen
ním závazkom vztahujícím se na Software z otevYeného zdroje, v
etn krom jiné kombinace nebo distribuce softwaru se softwarem z otevYeného zdroje zposobem, který Software poskytovaný spole
ností Intel v rámci této smlouvy nebo jeho 
ást zavazuje k jakýmkoliv licen
ním závazkom vyplývajícím z tohoto softwaru z otevYeného zdroje. Software z otevYeného zdroje znamená jakýkoliv software, u nho~ je podmínkou pou~ívání, úpravy a/nebo distribuce, aby tento software nebo jiný software který je sou
ástí, je odvozen nebo je distribuován s tímto softwarem (a) byl zveYejnn nebo distribuován ve form zdrojového kódu; nebo (b) byl licencován u~ivatelem tYetím stranám za ú
elem výroby a/nebo distribuce derivativních dl; nebo (c) byl optovn distribuovatelný zdarma. Software z otevYeného zdroje zahrnuje krom jiného software licencovaný nebo distribuovaný na základ kterékoli z ní~e uvedených licencí nebo distribu
ních modelo: (a) Vaeobecná veYejná licence GNU (GPL) nebo Lesser/Library GPL (LGPL), (b) Artistic License (napY., PERL), (c) Mozilla Public License, (d) Netscape Public License, (e) Sun Community Source License (SCSL), (f) Sun Industry Source License (SISL), (g) Apache Software License a (h) Common Public License (CPL). 

}ÁDNÁ JINÁ PRÁVA. Tento Software je chránn zákony USA a dalaích zemí a ustanoveními mezinárodních dohod. Krom výslovn stanovených pYípado spole
nost Intel neudluje ~ádná výslovná ani odvozená práva v rámci patento, autorských práv, ochranných známek ani jiných forem ochrany duaevního vlastnictví spole
nosti Intel. Krom licence nebo práv, které vám výslovn poskytuje tato smlouva, nejsou vám poskytovány ~ádné jiné licence ani práva, pYímo nebo jako dosledek, stimul, zákonná pYeká~ka 
i jinak. Spole
nost Intel má dle této smlouvy právo kontrolovat vaae relevantní záznamy za ú
elem ovYení dodr~ování pravidel a podmínek, a to sama nebo prostYednictvím nezávislého auditora.

DnVRNÉ INFORMACE. Pokud budete chtít pro práce vy~adující pYístup k softwaru nebo jeho pou~ití vyu~ít slu~eb nezávislého konzultanta nebo subdodavatele (dále dodavatel ), musíte s dodavatelem nejprve uzavYít písemnou smlouvu o dovrnosti informací v souvislosti s pYístupem k softwaru nebo jeho pou~ívání, která bude obsahovat ujednání stejná nebo pYísnjaí ne~ ta, která obsahuje tato smlouva, v
etn vylou
ení jakýchkoliv práv na distribuci nebo pou~ití za jakýmkoliv jiným ú
elem. Jinak nezveYejníte podmínky nebo existenci této smlouvy ani nepou~ijete název spole
nosti Intel v jakýchkoli publikacích, reklamách nebo jiných oznámeních bez pYedcházejícího písemného souhlasu spole
nosti Intel. Nemáte právo na pou~ívání ochranných známek a loga spole
nosti Intel.

VLASTNICTVÍ SOFTWARU A AUTORSKÁ PRÁVA. Vlastnické právo na vaechny kopie tohoto softwaru zostává spole
nosti Intel nebo jejím dodavatelom. Na tento Software se vztahují autorská práva a je chránn zákony USA a dalaích zemí a ustanoveními mezinárodních dohod. Je zakázáno odstraHovat z tohoto softwaru oznámení o autorských právech. Spole
nost Intel mo~e provádt zmny tohoto softwaru nebo polo~ek uvedených v této smlouv kdykoli a bez pYedchozího upozornní, ale není povinna tento Software podporovat 
i aktualizovat. Krom výslovn stanovených pYípado spole
nost Intel neudluje ~ádná výslovná ani odvozená práva v rámci patento, autorských práv, ochranných známek ani jiných forem ochrany duaevního vlastnictví spole
nosti Intel. Tento Software smíte pYevést na jiného u~ivatele, pouze pokud nový u~ivatel souhlasí, ~e bude pln vázán tmito podmínkami, a pokud vy si neponecháte ~ádné kopie softwaru.

PODPORA. Spole
nost Intel mo~e kdykoliv a bez pYedchozího oznámení provádt zmny softwaru nebo polo~ek, o kterých se zmiHuje tato smlouva, ale není povinna poskytovat pro Software podporu, aktualiziace nebo akolení. Spole
nost Intel mo~e na základ svého vlastního rozhodnutí nabízet tyto slu~by na základ jiných podmínek a za aktuáln platné ceny. Dalaí informace o nabídce slu~eb spole
nosti Intel si vy~ádejte od prodejního zástupce spole
nosti Intel. Souhlasíte, ~e ponesete výhradní odpovdnost vo
i svým koncovým u~ivatelom za vaechny aktualizace nebo podporu 
i jiné závazky, které mohou vzniknout v souvislosti s distribucí softwaru.

VYLOUENÍ OSTATNÍCH ZÁRUK. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK JAK JE , BEZ JAKÝCHKOLIV VYJÁDXENÝCH I IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, VETN ZÁRUKY OHLEDN ZASAHOVÁNÍ DO CIZÍCH PRÁV, OBCHODOVATELNOSTI I VHODNOSTI PRO NJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚEL. Spole
nost Intel nezaru
uje ani nepYebírá odpovdnost za pYesnost nebo úplnost informací, textu, grafiky, odkazo a dalaích polo~ek, které jsou sou
ástí softwaru.

OMEZENÍ ODPOVDNOSTI. SPOLENOST INTEL NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEJSOU V }ÁDNÉM PXÍPAD ODPOVDNI ZA JAKÉKOLIV `KODY (VETN, ALE NEJEN ZTRÁTY ZISKU, PXERU`ENÍ PODNIKÁNÍ NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ), KTERÉ BY VZNIKLY POU}ITÍM NEBO NEMO}NOSTÍ POU}ÍT SOFTWARE, A TO ANI V PXÍPAD, }E BYLA SPOLENOST INTEL NA MO}NOST VZNIKU TCHTO `KOD UPOZORNNA. DLE NKTERÝCH JURISDIKCÍ NENÍ MO}NÉ ZÁRUKU OMEZIT O IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY A ODPOVDNOST ZA NÁSLEDNÉ `KODY I NEHODY, TAK}E V TAKOVÝCH PXÍPADECH SE NA VÁS TATO OMEZENÍ NEVZTAHUJÍ. Mn}ETE MÍT TAKÉ DAL`Í PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LI`Í. SOFTWARE LICENCOVANÝ V RÁMCI TÉTO SMLOUVY NENÍ UREN K POU}ITÍ V LÉKAXSKÝCH, ZÁCHRANÁXSKÝCH NEBO UDR}OVACÍCH SYSTÉMECH, V PXEPRAVNÍCH SYSTÉMECH, V NUKLEÁRNÍCH ZAXÍZENÍCH ANI V JINÝCH APLIKACÍCH KRITICKÉ KONTROLY, KDE BY JEHO SELHÁNÍ MOHLO VÉST K OSOBNÍMU ZRANNÍ NEBO ÚMRTÍ. ZAVAZUJETE SE OD`KODNIT, BRÁNIT A CHRÁNIT SPOLENOST INTEL A STRANY INTEL PXED JAKÝMIKOLIV NÁROKY, NÁKLADY, `KODAMI A VÝDAJI A PXIMXENÝMI HONORÁXI PRÁVNÍKn VZNIKAJÍCÍMI PXÍMO NEBO NEPXÍMO Z DISTRIBUCE SOFTWARU A PXED JAKÝMIKOLIV NÁROKY NA ODPOVDNOST ZA PRODUKTY, OSOBNÍ ZRANNÍ NEBO ÚMRTÍ V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLIV NEZAMÝ`LENÝM POU}ÍVÁNÍM, I KDY} TAKOVÝ NÁROK UVÁDÍ, }E STRANA INTEL BYLA NEDBALÁ CO SE TÝE NÁVRHU NEBO VÝROBY SOFTWARU. OMEZENÉ PROSTXEDKY OD`KODNNÍ, VYLOUENÍ ZÁRUK A OMEZENÁ ODPOVDNOST JSOU ZÁKLADNÍMI PRVKY DOHODY MEZI VÁMI A SPOLENOSTÍ INTEL. BEZ TCHTO OMEZENÍ NEMn}E SPOLENOST INTEL SOFTWARE POSKYTNOUT. 

UKONENÍ PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY. V pYípad, ~e poruaíte podmínky této smlouvy, mo~e spole
nost Intel tuto smlouvu ukon
it výpovdí s okam~itou platností. Po ukon
ení musíte okam~it Software zni
it (a pYedat spole
nosti Intel potvrzení o jeho zni
ení) nebo vrátit vaechny kopie softwaru spole
nosti Intel. V pYípad ukon
ení této smlouvy kon
í s okam~itou platností vaechny licence, které jste v rámci této smlouvy obdr~eli, s výijimkou licencí, které jste pYedtím distribuovali svým koncovým u~ivatelom v souladu s udlením licence.

PLATNÉ ZÁKONY. Spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou Yeaeny podle hmotného práva státu Delaware nebo federálních soudo sídlících v Delaware, vyjma principo o konfliktu práva. Strany tímto souhlasí s jurisdikcí a sídlem soudo státu Kalifornie pro vaechny spory a právní Yízení vzniklé v rámci této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Strany souhlasí, ~e na tuto smlouvu se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách na mezinárodní koupi zbo~í. Strany souhlasí s osobní jurisdikcí výae uvedených soudo. 

Regulace/kontrola exportu. Nesmíte exportovat pYímo ani nepYímo ~ádný produkt, slu~bu nebo technická data nebo systém obsahující tyto polo~ky bez pYedchozího obdr~ení po~adovaných licencí nebo jiných schválení amerického Ministerstva obchodu nebo jiného orgánu 
i ministerstva vlády USA. Jestli~e exportujete jakýkoli produkt ze Spojených státo nebo reexportujete ze tYetí zem, odpovídáte za zajiatní toho, ~e distribuce a export/reexport nebo import produkto je v souladu se vaemi zákony, pYedpisy, vyhláakami nebo jinými omezeními pYedpiso o správ exportu USA a pYísluané cizí vlády. Souhlasíte, ~e ani vy ani ~ádná z vaaich dceYiných spole
ností nebude exportovat/reexportovat ~ádné technické údaje, procesy, produkty a slu~by pYímo nebo nepYímo do ~ádné zem, pro kterou vláda USA nebo jakýkoliv její orgán nebo zahrani
ní vláda zem, odkud se výae uvedené zasílá, vy~aduje exportní licenci nebo jiné vládní schválení, ani~ byste pYedem tuto licenci nebo schvlení získali. 

VLÁDOU OMEZENÁ PRÁVA. Software je komer
ní polo~ka , jak je tento termín definován v 48 C.F.R. 2.101, sestávající z komer
ního po
íta
ového softwaru a dokumentaci ke komer
nímu po
íta
ovému softwaru , jak jsou tyto termíny pou~ity v 48 C.F.R. 12.212. Podle 48 C.F.R. 12.212 a 48 C.F.R 227.7202-1 a~ 227.7202-4 poskytnete Software vlád USA jako koncovému u~ivateli pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Smluvním dodavatelem a výrobcem je spole
nost Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA. 

PovYení. Nesmíte delegovat, postoupit nebo pYevést tuto smlouvu, udlené licenci(e) a ~ádné ze svých práv nebo povinností v rámci této smlouvy výslovn, odvozen, ze zákona nebo cestou fúze (bez ohledu na to, zda pYe~ívajícím subjektem jste vy) nebo akvizice 
i jinak, bez pYedchozího výslovného písemného souhlasu spole
nosti Intel, jinak bude ka~dý pokus o takové delegování, postoupení nebo pYevedení neplatný. Spole
nost Intel mo~e postoupit tuto smlouvu a vaechna práva a závazky z ní vyplývající dle svého vlastního uvá~ení. 

Úplnost smlouvy: Podmínky této smlouvy pYedstavují úplné ujednání stran ohledn pYedmtné vci a tato smlouva slu
uje a nahrazuje vaechny pYedcházející sou
asné smlouvy, dohody, jednání a diskuse. }ádná ze stran této smlouvy nebude vázána podmínkami, definicemi, zárukami, ujednáními nebo prohláaeními týkajícími se pYedmtu této smlouvy jinak, ne~ jak je výslovn uvedeno v této smlouv. Spole
nost Intel nezavazují ~ádná jiná ujednání, pokud nejsou písemná a podepsaná oprávnným zástupcem spole
nosti Intel. Bez omezení výae uvedeného, podmínky uvedené v objednávkách nebo podobných materiálech, které pYedlo~íte spole
nosti Intel a podmínky obsa~ené ve standardním potvrzovacím formuláYi spole
nosti Intel, které jsou v konfliktu s tmito podmínkami, nejsou platné ani ú
inné. 

HonoráYe právníko. V pYípad, ~e v souvislosti s touto smlouvou podáte ~alobu nebo zahájíte Yízení proti spole
nosti Intel, vítzná strana v takovém Yízení má nárok na proplacení vaech výdajo, znale
ného a pYimYených honoráYo právníko, v
etn náklado a poplatko za odvolání. 

}ádné zastupování. Nic z ustanovení této smlouvy si ~ádná ze stran nesmí vykládat jako ustanovení o zastupování, pracovn-právním vztahu, spole
enství, vztahu zmocnitel-zmocnnec nebo jiné form spole
ného podniku mezi stranami. 

Oddlitelnost ustanovení. V pYípad, ~e se jakékoli ustanovení této smlouvy stane podle pYísluaného zákona nevymahatelným nebo neplatným nebo o jeho nevymahatelnosti 
i neplatnosti rozhodne soud, neplatnost nebo nevymahatelnost tohoto ustanovení nezposobí nevymahatelnost nebo neplatnost celé smlouvy a v takovém pYípad bude dané ustanovení zmnno a intepretováno tak, aby nejlépe plnilo ú
el tohoto nevymahatelného a neplatného ustanovení v mezích pYísluaného zákona nebo soudního rozhodnutí. 

ZYeknutí se práv. V pYípad ~e jedna strana nepo~aduje plnní druhé strany ve vztahu k jakémukoli ustanovení této smlouvy, nemá to vliv na její plné právo toto plnní po~adovat kdykoliv poté; toto zYeknutí se práv nkterou ze smluvních stran nebo poruaení nkterého ustanovení této smlouvy nebude pova~ováno za zYeknutí se ustanovení samotného. 

Jazyk. Tato smlouva se uzavírá pouze v jazyce anglickém, který je rozhodující ve vaech ohledech, a vaechny verze této smlouvy v jakémkoliv jiném jazyce budou pouze pro pohodlí a nejsou pro spole
nost Intel zavazující. Veakerá komunikace a oznámení podle této smlouvy a veakerá dokumentace a poskytnutá podpora bude v anglickém jazyce, pokud není uvedeno jinak. 

 

DODATEK A 

LICENNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE INTEL (koncový, jediný u~ivatel)

DnLE}ITÉ - PXETTE SI PXED KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ A POU}ÍVÁNÍM.

Software ani jakékoli související materiály (spole
n Software ) z této stránky nestahujte a nepou~ívejte, dokud jste si pe
liv nepYe
etli ní~e uvedené podmínky. Sta~ením a pou~íváním softwaru vyjadYujete svoj souhlas s podmínkami této smlouvy. Pokud s podmínkami smlouvy nesouhlasíte, Software neinstalujte a nepou~ívejte.

LICENCE. Software mo~ete kopírovat na jeden po
íta
 pro svou osobní potYebu nebo pro interní obchodní ú
ely a mo~ete si vytvoYit jednu zálo~ní kopii softwaru v souladu s tmito podmínkami:

" 	Není-li v této smlouv uvedeno jinak, nesmíte ~ádnou 
ást tohoto softwaru kopírovat, upravovat, pronajímat, prodávat, distribuovat ani pYenáaet; dále souhlasíte s tím, ~e zabráníte neoprávnnému kopírování tohoto softwaru. 

" 	Nesmíte provádt zptnou analýzu tohoto softwaru, jeho dekompilaci ani pYevod ze strojového kódu. 

" 	Nesmíte poskytovat díl
í licence na tento Software ani umo~nit jeho sou
asné pou~ívání více ne~ jedním u~ivatelem. 

" 	Tento Software mo~e obsahovat Software nebo jiné vlastnictví jiných dodavatelo, pYi
em~ takový Software nebo vlastnictví mohou být uvedeny a licencovány podle pYilo~eného souboru license.txt nebo jiného textu nebo souboru. 

VLASTNICTVÍ SOFTWARU A AUTORSKÁ PRÁVA. Vlastnické právo na vaechny kopie tohoto softwaru zostává spole
nosti Intel nebo jejím dodavatelom. Na tento Software se vztahují autorská práva a je chránn zákony USA a dalaích zemí a ustanoveními mezinárodních dohod. Je zakázáno odstraHovat z tohoto softwaru oznámení o autorských právech. Spole
nost Intel mo~e provádt zmny tohoto softwaru nebo polo~ek uvedených v této smlouv kdykoli a bez pYedchozího upozornní, ale není povinna tento Software podporovat 
i aktualizovat. Krom výslovn stanovených pYípado spole
nost Intel neudluje ~ádná výslovná ani odvozená práva v rámci patento, autorských práv, ochranných známek ani jiných forem ochrany duaevního vlastnictví. Tento Software smíte pYevést na jiného u~ivatele, pouze pokud nový u~ivatel souhlasí, ~e bude pln vázán tmito podmínkami, a pokud si vy neponecháte ~ádné kopie softwaru.

VYLOUENÍ OSTATNÍCH ZÁRUK. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK JAK JE , BEZ JAKÝCHKOLIV VYJÁDXENÝCH I IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, VETN ZÁRUKY OHLEDN ZASAHOVÁNÍ DO CIZÍCH PRÁV, OBCHODOVATELNOSTI I VHODNOSTI PRO NJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚEL. Spole
nost Intel nezaru
uje ani nepYebírá odpovdnost za pYesnost nebo úplnost informací, textu, grafiky, odkazo a dalaích polo~ek, které jsou sou
ástí softwaru.

OMEZENÍ ODPOVDNOSTI. SPOLENOST INTEL NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NENESOU V }ÁDNÉM PXÍPAD ODPOVDNOST ZA JAKÉKOLIV `KODY (VETN, ALE NEJEN ZTRÁTY ZISKU, PXERU`ENÍ PODNIKÁNÍ NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ), KTERÉ BY VZNIKLY POU}ITÍM NEBO NEMO}NOSTÍ POU}ÍT SOFTWARE, A TO ANI V PXÍPAD, }E BYLA SPOLENOST INTEL NA MO}NOST VZNIKU TCHTO `KOD UPOZORNNA. DLE NKTERÝCH JURISDIKCÍ NENÍ MO}NÉ ZÁRUKU OMEZIT O IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY A ODPOVDNOST ZA NÁSLEDNÉ `KODY I NEHODY, TAK}E V TAKOVÝCH PXÍPADECH SE NA VÁS TATO OMEZENÍ NEVZTAHUJÍ. Mn}ETE MÍT TAKÉ DAL`Í PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LI`Í.

UKONENÍ PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY. Poruaíte-li podmínky této smlouvy, mo~e spole
nost Intel její platnost kdykoli ukon
it. Po ukon
ení platnosti této smlouvy musíte ihned tento Software zni
it nebo vrátit vaechny jeho kopie spole
nosti Intel.

ROZHODNÉ PRÁVO. Spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou Yeaeny podle práva státu Delaware, USA, vyjma principo o konfliktu práva a konvencí Spojených národo o vztazích pYi prodeji zbo~í. Tento Software je zakázáno vyvá~et v rozporu s platnými vývozními zákony a pYedpisy. Spole
nost Intel není vázána smlouvami, které nejsou v písemné form a podepsané oprávnným zástupcem spole
nosti Intel.

VLÁDOU OMEZENÁ PRÁVA. Tento Software se poskytuje s OMEZENÝMI PRÁVY . Pou~ívání, kopírování nebo zveYejnní vládou podléhá omezením podle ustanovení zákona FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a dalaích nebo zákona, který ho nahradí. Pou~íváním tohoto softwaru vládní organizace uznávají vlastnická práva spole
nosti Intel na tento Software. Smluvním dodavatelem a výrobcem je spole
nost Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA. 

 

JAZYK; PXEKLADY. Je-li k anglické verzi této Smlouvy pYipojen pYeklad v jiném jazyce, je tento pYeklad pouze orienta
ní a anglická verze má pYednost.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User) 

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:

" 	If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies; 

" 	If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies. 

For OEMs, IHVs and ISVs:

LICENSE. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to You a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

" 	use, modify and copy Software internally for Your own development and maintenance purposes; and 

" 	modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to Your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and 

" 	modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software. 

If You are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then You may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to Your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

You may not subject the Software, in whole or in part, to any license obligations of Open Source Software including without limitation combining or distributing the Software with Open Source Software in a manner that subjects the Software or any portion of the Software provided by Intel hereunder to any license obligations of such Open Source Software. "Open Source Software" means any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of such software that such software or other software incorporated into, derived from or distributed with such software (a) be disclosed or distributed in source code form; or (b) be licensed by the user to third parties for the purpose of making and/or distributing derivative works; or (c) be redistributable at no charge. Open Source Software includes, without limitation, software licensed or distributed under any of the following licenses or distribution models, or licenses or distribution models substantially similar to any of the following: (a) GNU s General Public License (GPL) or Lesser/Library GPL (LGPL), (b) the Artistic License (e.g., PERL), (c) the Mozilla Public License, (d) the Netscape Public License, (e) the Sun Community Source License (SCSL), (f) the Sun Industry Source License (SISL), (g) the Apache Software license and (h) the Common Public License (CPL). 

NO OTHER RIGHTS. The Software is protected by the intellectual property laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Except as otherwise expressly above, Intel grants no express or implied rights under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to You directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect Your relevant records to verify Your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If You wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on Your behalf which involves access to or use of Software, You shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose. Otherwise, You shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's Name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

SUPPORT. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support, update or provide training for the Software. Intel may in its sole discretion offer such services under separate terms at Intel s then-current rates. You may request additional information on Intel s service offerings from an Intel sales representative. You agree to be solely responsible to Your End Users for any update or support obligation or other liability which may arise from the distribution of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. THE SOFTWARE LICENSED HEREUNDER IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN ANY MEDICAL, LIFE SAVING OR LIFE SUSTAINING SYSTEMS, TRANSPORTATION SYSTEMS, NUCLEAR SYSTEMS, OR FOR ANY OTHER MISSION CRITICAL APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE COULD LEAD TO PERSONAL INJURY OR DEATH. YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL AND THE INTEL PARTIES HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES, AND REASONABLE ATTORNEY FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, THE DISTRIBUTION OF THE SOFTWARE AND ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH ANY UNINTENDED USE, EVEN IF SUCH CLAIM ALLEGES THAT AN INTEL PARTY WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR MANUFACTURE OF THE SOFTWARE. THE LIMITED REMEDIES, WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITED LIABILITY ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN INTEL AND YOU. INTEL WOULD NOT BE ABLE TO PROVIDE THE SOFTWARE WITHOUT SUCH LIMITATIONS. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement immediately, upon notice from Intel, if You violate its terms. Upon termination, You will immediately destroy the Software (including providing certification of such destruction back to Intel) or return all copies of the Software to Intel. In the event of termination of this Agreement, all licenses granted to You hereunder shall immediately terminate, except for licenses that you have previously distributed to Your end-users pursuant to the license grant above.

APPLICABLE LAWS. Any claims arising under or relating to this Agreement shall be governed by the internal substantive laws of the State of Delaware or federal courts located in Delaware, without regard to principles of conflict of laws. Each Party hereby agrees to jurisdiction and venue in the courts of the State of California for all disputes and litigation arising under or relating to this Agreement. The Parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. The Parties consent to the personal jurisdiction of the above courts. 

Export Regulations / Export Control. You shall not export, either directly or indirectly, any product, service or technical data or system incorporating such items without first obtaining any required license or other approval from the U. S. Department of Commerce or any other agency or department of the United States Government. In the event any product is exported from the United States or re-exported from a foreign destination by You, You shall ensure that the distribution and export/re-export or import of the product is in compliance with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export Administration Regulations and the appropriate foreign government. You agree that neither you nor any of your subsidiaries will export/re-export any technical data, process, product, or service, directly or indirectly, to any country for which the United States government or any agency thereof or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other governmental approval, without first obtaining such license or approval. 

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a "commercial item" as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4, You will provide the Software to the U.S. Government as an End User only pursuant to the terms and conditions therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Assignment. You may not delegate, assign or transfer this Agreement, the license(s) granted or any of Your rights or duties hereunder, expressly, by implication, by operation of law, by way of merger (regardless of whether You are the surviving entity) or acquisition, or otherwise and any attempt to do so, without Intel s express prior written consent, shall be null and void. Intel may assign this Agreement, and its rights and obligations hereunder, in its sole discretion. 

Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and merges and supersedes all prior, contemporaneous agreements, understandings, negotiations and discussions. Neither of the parties hereto shall be bound by any conditions, definitions, warranties, understandings or representations with respect to the subject matter hereof other than as expressly provided for herein. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel. Without limiting the foregoing, terms and conditions on any purchase orders or similar materials submitted by You to Intel, and any terms contained in Intel s standard acknowledgment form that are in conflict with these terms, shall be of no force or effect. 

Attorneys Fees. In the event any proceeding or lawsuit is brought by Intel or You in connection with this Agreement, the prevailing party in such proceeding shall be entitled to receive its costs, expert witness fees and reasonable attorneys fees, including costs and fees on appeal. 

No Agency. Nothing contained herein shall be construed as creating any agency, employment relationship, partnership, principal-agent or other form of joint enterprise between the parties. 

Severability. In the event that any provision of this Agreement shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or applicable court decisions. 

Waiver. The failure of either party to require performance by the other party of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by either party of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. 

Language. This Agreement is in the English language only, which language shall be controlling in all respects, and all versions of this Agreement in any other language shall be for accommodation only and shall not be binding on you or Intel. All communications and notices made or given pursuant to this Agreement, and all documentation and support to be provided, unless otherwise noted, shall be in the English language. 

 

EXHIBIT A 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, or internal business purpose use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions:

" 	You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. 

" 	You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

" 	You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 

" 	The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed license.txt file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.79