License.txt Driver File Contents (VGA_Intel_8.14.8.1075_W7x86_A.zip)

ÿþINTEL YAZILIM L0SANS SÖZLE^MES0 (OEM / IHV / ISV Da1t1m1 ve Tek Kullan1c1) 

ÖNEML0 - KOPYALAMADAN, YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN.

A_a1daki hüküm ve ko_ullar1 dikkatle okumadan bu siteden indirdiiniz yaz1l1m1 ve ili_kili materyalleri (topluca "Yaz1l1m" olarak an1lacakt1r) kullanmay1n veya yüklemeyin. Yaz1l1m'1 yüklemeniz ya da kullanman1z, bu Sözle_me'nin ko_ullar1n1 kabul ettiiniz anlam1na gelir. Ko_ullar1 kabul etmek istemiyorsan1z Yaz1l1m'1 yüklemeyin veya kullanmay1n.

Lütfen a_a1dakileri dikkate al1n:

" 	Özgün Donat1m Üreticisi (OEM), Ba1ms1z Donan1m Sat1c1s1 (IHV) veya Ba1ms1z Yaz1l1m Sat1c1s1 (ISV) iseniz, bu L0SANS SÖZLE^MES0'nin tümü sizin için geçerlidir; 

" 	Son Kullan1c1 iseniz, yaln1zca Ek A: INTEL YAZILIM L0SANS SÖZLE^MES0 sizin için geçerlidir. 

OEM, IHV ve ISV'ler için:

L0SANS. Intel, size, bu sözle_me hükümlerine tâbi olarak a_a1daki i_lemleri yapabilmeniz için Intel'in telif haklar1 kapsam1nda münhas1r olmayan, devredilemeyen, tüm dünyada geçerli olan ve bedeli tümüyle ödenmi_ bir lisans vermektedir:

" 	kendi yaz1l1m geli_tirme ve bak1m amaçlar1n1z dorultusunda Yaz1l1m'1 dâhili olarak kullanma, dei_tirme ve kopyalama; ve 

" 	Yaz1l1m üzerinde dei_iklik yapma, Yaz1l1m'1 kopyalama ve Yaz1l1m'1, Yaz1l1m'1n türevi niteliinde i_ler de dâhil olmak üzere, en az Ek A'daki Intel'in Nihai, Tek Kullan1c1 Lisans Sözle_mesi'nde yer alan ko_ullar kadar k1s1tlay1c1 ko_ullara sahip bir lisans sözle_mesi çerçevesinde Son Kullan1c1lar1n1za da1tma; ve 

" 	Yaz1l1m ile birlikte verilen son kullan1c1 belgelerini, yaln1zca Yaz1l1m ile balant1l1 olarak dei_tirme, kopyalama ve da1tma. 

Yaz1l1m'1 içeren bilgisayar sisteminin veya yaz1l1m program1n1n nihai üreticisi veya sat1c1s1 siz deilseniz, bu durumda, Yaz1l1m'1n türevi niteliindeki çal1_malar (ve ilgili son kullan1c1 belgeleri) dahil olmak üzere, Yaz1l1m'1n bir kopyas1n1, devralan ki_inin bu Sözle_me'nin hükümlerine tümüyle uymay1 kabul etmesi ko_uluyla, bu Sözle_me hükümlerine uygun _ekilde kullan1lmak üzere devredebilirsiniz. Bunun d1_1nda Yaz1l1m'1 herhangi bir üçüncü _ah1sa atayamaz, alt lisans1n1 veremez, kiralayamaz veya ba_ka _ekilde devredemez ya da aç1klayamazs1n1z. Yaz1l1m'1 kaynak koda dönü_türemez, parçalar1na ay1ramaz veya ba_ka hiçbir _ekilde tersine mühendislik i_lemi uygulayamazs1n1z.

Yaz1l1m'1 Aç1k Kaynakl1 Yaz1l1m ile birle_tirirken veya da1t1rken Yaz1l1m'1 tümüyle veya k1smen Aç1k Kaynakl1 Yaz1l1m'1n lisans gerekliliklerine tabi k1larak Intel taraf1ndan bu Sözle_me ile sunulan Yaz1l1m'1 veya Yaz1l1m'1n herhangi bir bölümünü Aç1k Kaynakl1 Yaz1l1m'1n lisans gerekliliklerine tabi k1lamazs1n1z. "Aç1k Kaynakl1 Yaz1l1m", kullanabilmek, üzerinde dei_iklik yapabilmek veya da1tabilmek için yaz1l1m1n veya yaz1l1ma eklenen, yaz1l1mdan türetilen veya yaz1l1mla birlikte da1t1lan dier yaz1l1mlar1n (a) kaynak kod biçiminde aç1klanm1_ veya da1t1lm1_ olmas1; veya (b) kullan1c1 taraf1ndan üçüncü _ah1slara türev niteliinde i_ler üretmeleri veya da1tmalar1 için lisans verilmesi; veya (c) ücretsiz olarak yeniden da1t1labilmesi ko_ulu bulunan her tür yaz1l1md1r. Aç1k Kaynakl1 Yaz1l1mlar, s1n1rlama olmaks1z1n a_a1daki lisanslardan veya da1t1m modellerinden biriyle veya bunlara büyük ölçüde benzeyen lisanslarla veya da1t1m modelleriyle lisanslanan veya da1t1lan yaz1l1mlar1 içerir: (a) GNU Genel Kamu Lisans1 (GPL) veya K1s1tl1/Kitapl1k GPL (LGPL), (b) Artistik Lisans (örn. PERL), (c) Mozilla Kamu Lisans1, (d) Netscape Kamu Lisans1, (e) Sun Community Kaynak Lisans1 (SCSL), (f) Sun Industry Kaynak Lisans1 (SISL), (g) Apache Yaz1l1m lisans1 ve (h) Genel Kamu Lisans1 (CPL). 

BA^KA HAKLARIN TANINMAMASI. Yaz1l1m ABD'deki ve dier ülkelerdeki fikri mülkiyet yasalar1yla ve uluslararas1 anla_ma hükümleriyle korunmaktad1r. Intel, yukar1da aç1kça belirtilmedii sürece, Intel'in patentleri, telif haklar1, ticari markalar1 veya dier fikri mülkiyet haklar1 dâhilinde aç1k veya dolayl1 hiçbir hak vermez. Bu Sözle_me'de aksi aç1kça belirtilmedii sürece, size dorudan, ima yoluyla, dolayl1 biçimde, emri vâki niteliinde ya da ba_ka _ekilde hiçbir lisans veya hak verilmez. Intel, bu Sözle_me'nin hüküm ve ko_ullar1n1 yerine getirdiinizi dorulamak için ilgili kay1tlar1n1z1 inceleme veya ba1ms1z bir denetçiye inceletme hakk1na sahiptir.

G0ZL0L0K. Sizin ad1n1za çal1_mak üzere Yaz1l1m'a eri_mesi veya Yaz1l1m'1 kullanmas1 gereken üçüncü taraf bir dan1_man veya alt yüklenici ("Yüklenici") tutmaya karar verirseniz, Yüklenici'ye Yaz1l1m'1n kullan1lmas1 konusunda en az bu Sözle_me'de yer alanlar kadar k1s1tlay1c1 ko_ullara sahip olan ve hiçbir _ekilde da1tma ve ba_ka amaçla kullanma izni içermeyen yaz1l1 bir gizlilik sözle_mesi imzalatman1z gerekir. Aksi takdirde, önceden Intel'in yaz1l1 iznini almadan herhangi bir yay1nda, reklamda veya ba_ka bir duyuruda bu Sözle_me'nin hükümlerini veya mevcudiyetini aç1klayamaz ve Intel'in ad1n1 kullanamazs1n1z. Size hiçbir _eklide Intel ticari markalar1n1 veya logolar1n1 kullanma izni verilmemi_tir.

YAZILIMIN MÜLK0YET0 VE TEL0F HAKLARI. Yaz1l1m1n tüm kopyalar1n1n mülkiyeti Intel'e veya salay1c1lar1na aittir. Yaz1l1m telif haklar1yla, ABD'deki ve dier ülkelerdeki yasalarla ve uluslararas1 anla_ma hükümleriyle korunmaktad1r. Yaz1l1mdaki telif hakk1 bildirimlerini kald1ramazs1n1z. Intel, istedii zaman haber vermeksizin Yaz1l1m veya burada belirtilen öeler üzerinde dei_iklik yapabilir, ama Yaz1l1m1 güncellemekle veya Yaz1l1mla ilgili destek vermekle yükümlü deildir. Aksi aç1k _ekilde belirtilmedikçe Intel, Intel patentleri, telif haklar1, ticari markalar1 ya da dier zihinsel mülkiyet haklar1 alt1nda aç1kça ya da ima yoluyla herhangi bir hak tan1maz. Al1c1n1n buradaki ko_ullara tümüyle uymay1 kabul etmesi ve Yaz1l1m1n hiçbir kopyas1n1 saklamaman1z kayd1yla Yaz1l1m1 devredebilirsiniz.

DESTEK. Intel istedii zaman ve herhangi bir uyar1da bulunmaks1z1n Yaz1l1m'da veya içinde sözü edilen öelerde dei_iklikler yapabilir, ancak Yaz1l1m'la ilgili destek salamak, eitim vermek veya Yaz1l1m'1 güncelle_tirmekle yükümlü deildir. Intel, karar hakk1 tümüyle kendisine ait olmak üzere, bu tür hizmetleri ayr1 ko_ullar alt1nda ve Intel'in o zamanki ücretleriyle sunabilir. Intel in hizmetlerine dair ek bilgiyi bir Intel sat1_ temsilcisinden alabilirsiniz. Yaz1l1m'1n da1t1m1 nedeniyle Son Kullan1c1lar'1n1za kar_1 doan güncelleme veya destek salama yükümlülüünün tümüyle size ait olduu kabul etmi_ say1l1rs1n1z.

D0ER GARANT0LER0N HAR0Ç TUTULMASI. YAZILIM "OLDUU G0B0" SALANIR VE T0CAR0 ELVER0^L0L0K, HAKLARIN 0HLAL ED0LMEMES0 VEYA BEL0RL0 B0R AMACA UYGUNLUK GARANT0LER0 DE DAH0L OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ H0ÇB0R GARANT0 VER0LMEZ. Intel, Yaz1l1m'daki bilgi, metin, görsel malzeme, balant1 veya dier öelerin doruluu veya bütünlüü konusunda hiçbir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez.

SORUMLULUUN SINIRLANMASI. INTEL VEYA TEDAR0KÇ0LER0 YAZILIMIN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HASARLARDAN (KÂR KAYBI, 0^0N KES0NT0YE URAMASI, B0LG0 KAYBI DÂH0L OLMAK ÜZERE AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) H0ÇB0R ZARARDAN, BU TÜR B0R ZARARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILII KONUSUNDA ÖNCEDEN HABERDAR ED0LM0^ OLSA B0LE, SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI HUKUK S0STEMLER0, ÖRTÜLÜ GARANT0LER VEYA NEDEN OLUNAN VEYA ARIZ0 HASARLARA 0L0^K0N SORUMLULUUN SINIRLANMASINI VEYA HAR0Ç TUTULMASINI ENGELLED00NDEN, YUKARIDAK0 SINIRLAMA S0Z0N 0Ç0N GEÇERL0 OLMAYAB0L0R. AYRICA YARGI BÖLGES0NE GÖRE DE0^EN BA^KA YASAL HAKLARINIZ DA OLAB0L0R. BU BELGEYLE L0SANS VER0LEN YAZILIM, TIBBÎ S0STEMLER, HAYAT KURTARMA VEYA YA^AM DESTEK S0STEMLER0, ULA^IM S0STEMLER0, NÜKLEER S0STEMLER VEYA YAZILIMDA B0R SORUN ÇIKMASI DURUMUNDA YARALANMAYA VEYA ÖLÜME YOL AÇAB0LECEK D0ER KR0T0K GÖREV UYGULAMALARI 0Ç0N TASARLANMAMI^ VE BU ^EK0LDE KULLANILMASI HEDEFLENMEM0^T0R. YAZILIM'IN DAITILMASI NEDEN0YLE DORUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN VE ÜRÜNÜN AMAÇLANDII G0B0 KULLANILMAMASI SONUCUNDA MÂL0 SORUMLULUK, YARALANMA VEYA ÖLÜM G0B0 B0R SONUCUN GÖRÜLMES0 ÜZER0NE AÇILAN HER TÜR DAVA, MASRAF, TAZM0NAT, HARCAMA VE MAKUL AVUKATLIK G0DERLER0 KONUSUNDA, DAVADA INTEL YETK0L0LER0'NDEN B0R0N0N YAZILIM'IN TASARIMI VEYA ÜRET0M0 SIRASINDA 0HMALKAR DAVRANDII 0DD0A ED0LSE B0LE, INTEL'0N VE INTEL YETK0L0LER0'N0N ZARARLARINI ÜSTLENECE0N0Z0 VE BER0 KILACAINIZI KABUL ETM0^ SAYILIRSINIZ. SINIRLI ÇÖZÜM, GARANT0N0N REDD0 VE SINIRLI SORUMLULUK, INTEL 0LE ARANIZDAK0 PAZARLIIN TEMEL0N0 TE^K0L EDEN BA^LICA ÖELERD0R. INTEL BU TÜR KISITLAMALAR OLMADAN YAZILIMI SUNAMAZ. 

SÖZLE^MEN0N FESH0. Sözle_me'nin hükümlerine uymaman1z durumunda, Intel bir ihbarda bulunarak bu Sözle_me'yi hemen feshedebilir. Sözle_me feshedildiinde, Yaz1l1m'1 hemen yok etmeniz (ve bu i_lemle ilgili kan1tlar1 Intel'e göndermeniz) veya Yaz1l1m'1n tüm kopyalar1n1 Intel'e iade etmeniz gerekir. Sözle_me sona erdiinde, yukar1daki lisans verme bölümüne uygun olarak Son Kullan1c1lar'1n1za da1tm1_ olduunu lisanslar d1_1nda bu Sözle_me ile Size verilen tüm lisanslar an1nda feshedilir.

UYGULANACAK YASALAR. Bu Sözle_me neticesinde veya Sözle_me ile ilgili olarak ortaya ç1kan her tür iddia, yasalar1n çak1_mas1 ile ilgili prensipler dikkate al1nmaks1z1n, Delaware Eyaletinin maddi hukuku veya Delaware'deki federal mahkemeler taraf1ndan yönetilecektir. Bu belge ile Taraf'lar1n her biri, Bu Sözle_me neticesinde veya Sözle_me ile ilgili olarak ortaya ç1kan tüm anla_mazl1klarda ve aç1lan tüm davalarda, California Eyaleti mahkemelerinin yarg1 yetkisinin geçerli olaca1n1 ve davalar1n bu mahkemelerde görüleceini kabul eder. Taraflar, bu Sözle_me'de Uluslararas1 Mal Sat1_1 Sözle_meleriyle ilgili Birle_mi_ Milletler Konvansiyonu'nun özellikle geçersiz say1ld11n1 kabul ederler. Taraflar yukar1daki mahkemelerin yarg1 yetkisini kabul eder. 

0hracat Düzenlemeleri / 0hracat Kontrolü. A_a1daki kurumlar1n gerekli lisans1 veya onay1 almadan, dorudan veya dolayl1 olarak, hiçbir ürünü, hizmeti, teknik veriyi veya bu ürünleri veya hizmetleri kullanan bir sistemi ihraç edemezsiniz. ABD Ticaret Bakanl11 veya ABD Hükümeti'nin ba_ka bir kurum veya bakanl11 Herhangi bir ürünün sizin taraf1n1zdan ABD'den ihraç edilmesi veya yabanc1 bir ülkeden tekrar ihraç edilmesi durumunda, ürünün da1t1m1n1n ve ihrac1n1n/tekrar ihrac1n1n veya ithalinin, ABD 0hracat Yönetimi Kurallar1 ve ilgili yabanc1 hükümetin tasarrufu ile belirlenen yasa, yönetmelik, usul ve dier k1s1tlamalarla uyumlu olduundan emin olman1z gerekir. ABD hükümeti, ilgili resmi kurumlar1 veya gönderimin yap1laca1 yabanc1 ülke hükümeti o ülkeye ihracat yap1lmas1 için bir ihracat lisans1 veya ba_ka bir resmi onay al1nmas1n1 zorunlu k1l1yorsa, sizin veya yan kurulu_lar1n1z1n, bu lisans veya onay al1nmadan hiçbir teknik veriyi, üretim i_lemini, ürünü veya hizmeti, dorudan ya da dolayl1 olarak söz konusu ülkeye ihraç veya tekrar ihraç etmeyeceinizi kabul etmi_ say1l1rs1n1z. 

HÜKÜMET0N SINIRLI HAKLARI. Yaz1l1m, 48 C.F.R. 2.101'de tan1mland11 _ekliyle "ticari mal"d1r ve 48 C.F.R. 12.212'de tan1mland11 _ekliyle "ticari bilgisayar yaz1l1m1' ve "ticari bilgisayar yaz1l1m1 belgeleri" içerir. 48 C.F.R. 12.212 ve 48 C.F.R 227.7202-1 ila 227.7202-4 ile uyumlu olarak, Yaz1l1m'1 ABD Hükümeti'ne Son Kullan1c1 olarak sadece buradaki hüküm ve ko_ullar çerçevesinde kullan1lmak üzere salayacaks1n1z. Yüklenici veya Üretici Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA. 

Atama. Bu Sözle_me'yi, burada Siz'e verilen lisans(lar)1 veya hak ve yükümlülüklerinizi aç1kça, ima yoluyla, yasalar gereince, birle_me (sa ç1kan taraf1n Siz olup olmad11n1za bak1lmaks1z1n) veya sat1n alma yoluyla veya ba_ka bir _ekilde ba_kas1na kulland1ramaz, atayamaz veya devredemezsiniz; Intel'in önceden yaz1l1 izni olmadan bu yönde bir giri_imde bulunursan1z, i_lem geçersiz say1l1r. Intel, karar hakk1 tümüyle kendisinde olmak üzere bu Sözle_me'yi ve Sözle_me çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini ba_kas1na atayabilir. 

Sözle_menin Bütünlüü. Bu Sözle_me'nin hüküm ve ko_ullar1, burada sözü edilen konularda taraflar aras1ndaki sözle_menin tümünü olu_turur ve daha önce veya e_zamanl1 olarak yap1lan sözle_meleri, anla_malar1, uzla_malar1 ve tart1_malar1 geçersiz k1lar. Burada aç1kça tan1mlananlar d1_1ndaki hiçbir ko_ul, tan1m, garanti, anla_ma veya beyan, burada ele al1nan konuda ve sözü edilen taraflar için balay1c1 deildir. Intel, yaz1l1 olmayan ve Intel'in yetkili bir temsilcisi taraf1ndan imzalanmayan ba_ka hiçbir sözle_menin ko_ullar1na tabi deildir. Yukar1daki _artlara s1n1rlama getirmeksizin, Intel'e göndereceiniz herhangi bir sipari_ mektubu veya benzer materyaller ile Intel'in standart al1nd1 formunda yer alan ve buradaki hükümlerle çeli_en hüküm ve ko_ullar dikkate al1nmaz. 

Avukatl1k Ücretleri. Intel'in veya Sizin bu Sözle_me çerçevesinde bir hukuki i_lem ba_latmas1 veya dava açmas1 durumunda, kaybeden taraf kazanan taraf1n masraflar1n1 (temyiz masraf ve ücretleri de dahil olmak üzere), uzman tan1k harcamalar1n1 ve makul ölçüdeki avukatl1k ücretlerini ödeyecektir. 

Acentelik Verilmemesi. Bu Sözle_me'nin hiçbir maddesi, taraflar aras1nda bir acentelik, i_ ili_kisi, ortakl1k, temsilcilik veya ba_ka tür bir ortak i_ kurma giri_imi olarak anla_1lmamal1d1r. 

Bölünebilirlik. Bu Sözle_medeki hükümlerden herhangi biri ilgili yasalar çerçevesinde veya ilgili mahkemenin karar1 nedeniyle uygulanamaz veya geçersiz duruma dü_erse, bu durum tüm Sözle_me'nin geçersiz veya uygulanamaz say1lmas1na neden olmayacak, ilgili madde dei_tirilecek ve ilgili yasalar1n veya mahkeme karar1n1n s1n1rlar1 içinde amac1n1 en iyi tan1mlayacak _ekilde yorumlanacakt1r. 

Feragat. Taraflardan herhangi birinin dier taraftan buradaki hükümleri yerine getirmesine istememi_ olmas1, bu hakk1n1 daha sonra tümüyle kullanmas1n1 etkilemez; taraflardan birinin buradaki hükümleri ihlal etmesi durumunda dier taraf1n herhangi bir i_lem yapmam1_ olmas1, hükümden feragat edildii anlam1na gelmez. 

Dil. Bu Sözle_me yaln1zca 0ngilizce olarak haz1rlanm1_t1r; her a_amada kontrol bu dilde olacakt1r. Sözle_me'nin dier dillerdeki sürümleri yaln1zca kolayl1k salamak amac1yla sunulmu_tur ve sizi veya Intel'i balamaz.. Bu Sözle_me çerçevesinde yap1lan her tür ileti_im ve ihbar ve salanacak tüm belgeler ve destek, aksi belirtilmedii sürece 0ngilizce olacakt1r. 

 

EK "A"

INTEL YAZILIM L0SANSI SÖZLE^MES0 (Nihai, Tek Kullan1c1)

ÖNEML0 - KOPYALAMADAN, YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN.

A_a1daki hüküm ve ko_ullar1 dikkatle okumadan bu siteden indirdiiniz yaz1l1m1 ve ili_kili materyalleri (topluca "Yaz1l1m" olarak an1lacakt1r) kullanmay1n veya yüklemeyin. Yaz1l1m'1 yüklemeniz ya da kullanman1z, bu Sözle_me'nin ko_ullar1n1 kabul ettiiniz anlam1na gelir. Ko_ullar1 kabul etmek istemiyorsan1z Yaz1l1m'1 yüklemeyin veya kullanmay1n.

L0SANS. Yaz1l1m1 ki_isel amaçla veya dâhilî i_ amac1yla kullanmak üzere tek bir bilgisayara kopyalayabilir ve _u ko_ullara bal1 olarak Yaz1l1m'1n tek bir yedek kopyas1n1 alabilirsiniz:

" 	Bu Sözle_me'de belirtilen durumlar d1_1nda Yaz1l1m1n hiçbir bölümünü kopyalayamaz, dei_tiremez, kiralayamaz, satamaz, da1tamaz veya aktaramazs1n1z ve Yaz1l1m1n izinsiz bir _eklide kopyalanmas1na engel olmay1 kabul etmi_ say1l1rs1n1z. 

" 	Yaz1l1m'a tersine mühendislik uygulayamaz, Yaz1l1m'1 bile_enlerine veya parçalara ay1ramazs1n1z. 

" 	Yaz1l1m için alt lisans sunamaz veya Yaz1l1m1n ayn1 anda birden fazla kullan1c1 taraf1ndan kullan1lmas1na izin veremezsiniz. 

" 	Yaz1l1m, üçüncü taraflara ait olan ve baz1lar1 yaz1l1mla birlikte verilen bir "License.txt" dosyas1nda veya ba_ka bir metinde ya da dosyada belirtilen ve buna göre lisanslanan yaz1l1mlar ve dier fikri mülkiyetler içerebilir. 

YAZILIMIN MÜLK0YET0 VE TEL0F HAKLARI. Yaz1l1m1n tüm kopyalar1n1n mülkiyeti Intel'e veya salay1c1lar1na aittir. Yaz1l1m telif haklar1yla, ABD'deki ve dier ülkelerdeki yasalarla ve uluslararas1 anla_ma hükümleriyle korunmaktad1r. Yaz1l1mdaki telif hakk1 bildirimlerini kald1ramazs1n1z. Intel, istedii zaman haber vermeksizin Yaz1l1m veya burada belirtilen öeler üzerinde dei_iklik yapabilir, ama Yaz1l1m1 güncellemekle veya Yaz1l1mla ilgili destek vermekle yükümlü deildir. Aksi aç1k _ekilde belirtilmedikçe Intel, Intel patentleri, telif haklar1, ticari markalar1 ya da dier zihinsel mülkiyet haklar1 alt1nda aç1kça ya da ima yoluyla herhangi bir hak tan1maz. Al1c1n1n buradaki ko_ullara tümüyle uymay1 kabul etmesi ve Yaz1l1m1n hiçbir kopyas1n1 saklamaman1z kayd1yla Yaz1l1m1 devredebilirsiniz.

D0ER GARANT0LER0N HAR0Ç TUTULMASI. YAZILIM "OLDUU G0B0" SALANIR VE T0CAR0 ELVER0^L0L0K, HAKLARIN 0HLAL ED0LMEMES0 VEYA BEL0RL0 B0R AMACA UYGUNLUK GARANT0LER0 DE DAH0L OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ H0ÇB0R GARANT0 VER0LMEZ. Intel, Yaz1l1m'daki bilgi, metin, görsel malzeme, balant1 veya dier öelerin doruluu veya bütünlüü konusunda hiçbir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez.

SORUMLULUUN SINIRLANMASI. INTEL VEYA TEDAR0KÇ0LER0 YAZILIMIN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HASARLARDAN (KÂR KAYBI, 0^0N KES0NT0YE URAMASI, B0LG0 KAYBI DÂH0L OLMAK ÜZERE AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) H0ÇB0R ZARARDAN, BU TÜR B0R ZARARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILII KONUSUNDA ÖNCEDEN HABERDAR ED0LM0^ OLSA B0LE, SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI HUKUK S0STEMLER0, ÖRTÜLÜ GARANT0LER VEYA NEDEN OLUNAN VEYA ARIZ0 HASARLARA 0L0^K0N SORUMLULUUN SINIRLANMASINI VEYA HAR0Ç TUTULMASINI ENGELLED00NDEN, YUKARIDAK0 SINIRLAMA S0Z0N 0Ç0N GEÇERL0 OLMAYAB0L0R. AYRICA YARGI BÖLGES0NE GÖRE DE0^EN BA^KA YASAL HAKLARINIZ DA OLAB0L0R.

SÖZLE^MEN0N FESH0. Ko_ullara uymaman1z durumunda, Intel bu Sözle_me'yi istedii zaman sona erdirebilir. Sözle_me feshedildiinde, Yaz1l1m1n tüm kopyalar1n1 imha etmeniz veya Intel'e iade etmeniz gerekir.

UYGULANACAK YASALAR. Yasalar1n çeli_mesine ili_kin olarak belirtilen ilkeler ve Mal Sat1_1 Sözle_meleriyle ilgili Birle_mi_ Milletler Konvansiyonu hariç, bu anla_ma kapsam1nda aç1lan davalar Delaware yasalar1na bal1 olarak yürütülecektir. Yaz1l1m1 ilgili ihracat yasa ve düzenlemelerine ayk1r1 olarak ihraç edemezsiniz. Intel, yaz1l1 olmayan ve Intel'in yetkili bir temsilcisi taraf1ndan imzalanmayan ba_ka hiçbir sözle_menin ko_ullar1na tabi deildir.

HÜKÜMET0N SINIRLI HAKLARI. Yaz1l1m "SINIRLI HAKLAR" kayd1yla salanm1_t1r. Yaz1l1m1n ABD Hükümeti taraf1ndan kullan1lmas1, çoalt1lmas1 veya aç1klanmas1 FAR52.227-14 ve DFAR252.227-7013 ve devam1 veya bunlar1n yerini alan maddelerde belirtilen k1s1tlamalara tabidir. Yaz1l1m1n Hükümet taraf1ndan kullan1lmas1, Intel'in Yaz1l1m üzerindeki fikri mülkiyet haklar1n1n tan1nd11 anlam1na gelir. Sözle_meyi Yapan veya Üretici Firma: Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.D0L; ÇEV0R0LER. Bu Sözle_menin 0ngilizce sürümünün yan1nda ba_ka bir dildeki çevirisi varsa, çeviri yaln1zca kolayl1k salamak amac1yla verilmi_tir; 0ngilizce sürüm esas al1nacakt1r.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User) 

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:

" 	If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies; 

" 	If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies. 

For OEMs, IHVs and ISVs:

LICENSE. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to You a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

" 	use, modify and copy Software internally for Your own development and maintenance purposes; and 

" 	modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to Your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and 

" 	modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software. 

If You are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then You may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to Your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

You may not subject the Software, in whole or in part, to any license obligations of Open Source Software including without limitation combining or distributing the Software with Open Source Software in a manner that subjects the Software or any portion of the Software provided by Intel hereunder to any license obligations of such Open Source Software. "Open Source Software" means any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of such software that such software or other software incorporated into, derived from or distributed with such software (a) be disclosed or distributed in source code form; or (b) be licensed by the user to third parties for the purpose of making and/or distributing derivative works; or (c) be redistributable at no charge. Open Source Software includes, without limitation, software licensed or distributed under any of the following licenses or distribution models, or licenses or distribution models substantially similar to any of the following: (a) GNU s General Public License (GPL) or Lesser/Library GPL (LGPL), (b) the Artistic License (e.g., PERL), (c) the Mozilla Public License, (d) the Netscape Public License, (e) the Sun Community Source License (SCSL), (f) the Sun Industry Source License (SISL), (g) the Apache Software license and (h) the Common Public License (CPL). 

NO OTHER RIGHTS. The Software is protected by the intellectual property laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Except as otherwise expressly above, Intel grants no express or implied rights under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to You directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect Your relevant records to verify Your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If You wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on Your behalf which involves access to or use of Software, You shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose. Otherwise, You shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's Name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

SUPPORT. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support, update or provide training for the Software. Intel may in its sole discretion offer such services under separate terms at Intel s then-current rates. You may request additional information on Intel s service offerings from an Intel sales representative. You agree to be solely responsible to Your End Users for any update or support obligation or other liability which may arise from the distribution of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. THE SOFTWARE LICENSED HEREUNDER IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN ANY MEDICAL, LIFE SAVING OR LIFE SUSTAINING SYSTEMS, TRANSPORTATION SYSTEMS, NUCLEAR SYSTEMS, OR FOR ANY OTHER MISSION CRITICAL APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE COULD LEAD TO PERSONAL INJURY OR DEATH. YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL AND THE INTEL PARTIES HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES, AND REASONABLE ATTORNEY FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, THE DISTRIBUTION OF THE SOFTWARE AND ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH ANY UNINTENDED USE, EVEN IF SUCH CLAIM ALLEGES THAT AN INTEL PARTY WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR MANUFACTURE OF THE SOFTWARE. THE LIMITED REMEDIES, WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITED LIABILITY ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN INTEL AND YOU. INTEL WOULD NOT BE ABLE TO PROVIDE THE SOFTWARE WITHOUT SUCH LIMITATIONS. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement immediately, upon notice from Intel, if You violate its terms. Upon termination, You will immediately destroy the Software (including providing certification of such destruction back to Intel) or return all copies of the Software to Intel. In the event of termination of this Agreement, all licenses granted to You hereunder shall immediately terminate, except for licenses that you have previously distributed to Your end-users pursuant to the license grant above.

APPLICABLE LAWS. Any claims arising under or relating to this Agreement shall be governed by the internal substantive laws of the State of Delaware or federal courts located in Delaware, without regard to principles of conflict of laws. Each Party hereby agrees to jurisdiction and venue in the courts of the State of California for all disputes and litigation arising under or relating to this Agreement. The Parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. The Parties consent to the personal jurisdiction of the above courts. 

Export Regulations / Export Control. You shall not export, either directly or indirectly, any product, service or technical data or system incorporating such items without first obtaining any required license or other approval from the U. S. Department of Commerce or any other agency or department of the United States Government. In the event any product is exported from the United States or re-exported from a foreign destination by You, You shall ensure that the distribution and export/re-export or import of the product is in compliance with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export Administration Regulations and the appropriate foreign government. You agree that neither you nor any of your subsidiaries will export/re-export any technical data, process, product, or service, directly or indirectly, to any country for which the United States government or any agency thereof or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other governmental approval, without first obtaining such license or approval. 

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a "commercial item" as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4, You will provide the Software to the U.S. Government as an End User only pursuant to the terms and conditions therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Assignment. You may not delegate, assign or transfer this Agreement, the license(s) granted or any of Your rights or duties hereunder, expressly, by implication, by operation of law, by way of merger (regardless of whether You are the surviving entity) or acquisition, or otherwise and any attempt to do so, without Intel s express prior written consent, shall be null and void. Intel may assign this Agreement, and its rights and obligations hereunder, in its sole discretion. 

Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and merges and supersedes all prior, contemporaneous agreements, understandings, negotiations and discussions. Neither of the parties hereto shall be bound by any conditions, definitions, warranties, understandings or representations with respect to the subject matter hereof other than as expressly provided for herein. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel. Without limiting the foregoing, terms and conditions on any purchase orders or similar materials submitted by You to Intel, and any terms contained in Intel s standard acknowledgment form that are in conflict with these terms, shall be of no force or effect. 

Attorneys Fees. In the event any proceeding or lawsuit is brought by Intel or You in connection with this Agreement, the prevailing party in such proceeding shall be entitled to receive its costs, expert witness fees and reasonable attorneys fees, including costs and fees on appeal. 

No Agency. Nothing contained herein shall be construed as creating any agency, employment relationship, partnership, principal-agent or other form of joint enterprise between the parties. 

Severability. In the event that any provision of this Agreement shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or applicable court decisions. 

Waiver. The failure of either party to require performance by the other party of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by either party of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. 

Language. This Agreement is in the English language only, which language shall be controlling in all respects, and all versions of this Agreement in any other language shall be for accommodation only and shall not be binding on you or Intel. All communications and notices made or given pursuant to this Agreement, and all documentation and support to be provided, unless otherwise noted, shall be in the English language. 

 

EXHIBIT A 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, or internal business purpose use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions:

" 	You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. 

" 	You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

" 	You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 

" 	The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed license.txt file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.08