License.txt Driver File Contents (VGA_Intel_8.14.8.1075_W7x86_A.zip)

ÿþLICENNÁ ZMLUVA NA SOFTVÉR OD SPOLONOSTI INTEL (distribúcia pre jednotlivých pou~ívate>ov alebo výrobcov originálnych dielov, nezávislých predajcov hardvéru 
i nezávislých vývojárov systémov) 

DÔLE}ITÉ  PREÍTAJTE SI PRED KOPÍROVANÍM, IN`TALÁCIOU ALEBO POU}ÍVANÍM.

Nepou~ívajte ani nepreberajte z tejto lokality softvér ani iné súvisiace materiály (spolo
ne Softvér ), kým si pozorne nepre
ítate nasledujúce podmienky a po~iadavky. Prevzatím alebo pou~itím tohto Softvéru súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy. Ak s podmienkami tejto zmluvy nesúhlasíte, neinatalujte ani nepou~ívajte tento Softvér.

Poznámka:

" 	Ak ste výrobcom originálnych dielov (OEM  Original Equipment Manufacturer), nezávislým predajcom hardvéru (IHV  Independent Hardware Vendor) alebo nezávislým vývojárom softvéru (ISV  Independent Software Vendor), táto LICENNÁ ZMLUVA sa na vás vzeahuje v plnom rozsahu. 

" 	Ak ste koncovým pou~ívate>om, vzeahuje sa na vás iba dodatok A LICENNEJ ZMLUVY NA SOFTVÉR OD SPOLONOSTI INTEL. 

Informácie pre výrobcov originálnych dielov, nezávislých predajcov hardvéru a vývojárov softvéru:

LICENCIA. Na základe podmienok tejto zmluvy vám spolo
nose Intel v rámci svojich autorských práv ude>uje nevýhradnú, neprenosnú, celosvetovú a úplne uhradenú licenciu na:

" 	interné pou~ívanie, upravovanie a kopírovanie Softvéru na ú
ely vlastného vývoja a údr~by,a 

" 	upravovanie, kopírovanie a distribúciu Softvéru vrátane odvodených diel Softvéru koncovým pou~ívate>om, no len na základe podmienok licen
nej zmluvy, ktoré sú uvedené v kone
nej verzii licen
nej zmluvy spolo
nosti Intel pre individuálnych pou~ívate>ov v dodatku A, a 

" 	upravovanie, kopírovanie a distribúciu dokumentácie koncového pou~ívate>a, ktorá sa mô~e dodávae spolu so Softvérom, no len v súvislosti s ním. 

Ak nie ste kone
ným výrobcom, predajcom po
íta
ového systému ani softvérového programu obsahujúceho prísluaný Softvér, mô~ete postúpie kópiu Softvéru vrátane odvodených diel Softvéru (a súvisiacej dokumentácie koncového pou~ívate>a) príjemcom, ktorí ju musia pou~ívae v súlade s podmienkami tejto zmluvy za predpokladu, ~e s nimi úplne súhlasia. Softvér nemô~ete ~iadnym iným spôsobom postúpie, udelie naH sublicenciu, prenajae ani inak preniese 
i zverejnie tretej strane. Softvér nemô~ete znova kompilovae, spätne analyzovae ani inak rozoberae.

Softvér, a to ani ako celok, ani ~iadna jeho 
ase, nemô~e podliehae záväzkom vyplývajúcim z licencie na otvorený zdrojový softvér vrátane neobmedzeného kombinovania alebo distribúcie softvéru s otvoreným zdrojovým softvérom spôsobom, z ktorého by v súvislosti so Softvérom od spolo
nosti Intel alebo akouko>vek jeho 
aseou, ako sa to uvádza v tejto zmluve, vyplývali záväzky na základe licencie na otvorený zdrojový softvér. Výraz otvorený zdrojový softvér predstavuje >ubovo>ný softvér, ktorého pou~itie, úprava alebo distribúcia sú podmienené tým, ~e samotný softvér alebo iný softvér v rámci neho, odvodený od neho alebo distribuovaný spolu s ním (a) bude zverejnený alebo distribuovaný v podobe zdrojového kódu, (b) bude prostredníctvom pou~ívate>a licencovaný tretím stranám na ú
ely výroby alebo distribúcie odvodených diel alebo (c) bude znova distribuovate>ný bez poplatku. Otvorený zdrojový softvér bez obmedzenia zahUHa softvér licencovaný alebo distribuovaný na základe vaetkých nasledujúcich licencií alebo modelov distribúcie, prípadne licencií alebo modelov distribúcie, ktoré sú vo svojej podstate podobné týmto licenciám 
i modelom: (a) General Public License (GPL  vaeobecná verejná licencia) otvoreného systému GNU alebo licencia Lesser/Library GPL (LGPL) pre kni~nice, (b) Artistic License (umelecká licencia, napríklad PERL), (c) Mozilla Public License (verejná licencia na preh>adáva
 Mozilla), (d) Netscape Public License (verejná licencia na preh>adáva
 Netscape), (e) Sun Community Source License (SCSL), (f) Sun Industry Source License (SISL), (g) licencia Apache Software a (h) Common Public License (CPL). 

}IADNE INÉ PRÁVA. Softvér je chránený zákonmi Spojených atátov a iných krajín, ako aj ustanoveniami medzinárodných zmlúv o duaevnom vlastníctve. Okrem prípadov výslovne vyjadrených v predchádzajúcich 
astiach spolo
nose Intel neude>uje ~iadne výslovné ani implikované práva v rámci patentov, autorských práv, ochranných známok 
i iných práv duaevného vlastníctva spolo
nosti Intel. Okrem prípadov výslovne vyjadrených v tejto zmluve sa vám priamo, nepriamo, implicitne ani inak neude>uje ~iadna licencia ani právo. Spolo
nose Intel má právo preskúmae vaae záznamy a overie, 
i konáte v súlade s podmienkami a po~iadavkami tejto zmluvy, a to bu prostredníctvom svojho pracovníka, alebo nezávislého audítora.

DÔVERNOSd. Ak chcete, aby vo vaaom mene konzultant tretej strany alebo subdodávate> (alej uvádzaný ako Zmluvný partner) vykonával prácu, ktorá vy~aduje prístup k Softvéru alebo jeho pou~itie, musíte so Zmluvným partnerom písomne uzavriee zmluvu o dôvernosti údajov, ktorá obsahuje podmienky a záväzky v súvislosti s prístupom k Softvéru alebo s jeho pou~itím. Tieto podmienky a záväzky nemô~u bye miernejaie ako podmienky a záväzky uvedené v tejto zmluve, pri
om sa vylu
ujú vaetky práva na distribúciu, ako aj pou~itie na iné ú
ely. Pokia> nie je uvedené inak, nesmiete zverejnie podmienky ani znenie tejto zmluvy ani pou~ie názov spolo
nosti Intel v ~iadnych publikáciách, reklamách 
i iných oznámeniach bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolo
nosti Intel. Nemáte právo pou~ívae ochranné známky ani logá spolo
nosti Intel.

VLASTNÍCTVO SOFTVÉRU A AUTORSKÝCH PRÁV. Právny nárok na vaetky kópie Softvéru ostáva vo vlastníctve spolo
nosti Intel alebo jej dodávate>ov. Softvér je chránený autorskými právami a zákonmi Spojených atátov a iných krajín, ako aj ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Zo Softvéru nesmiete odstránie ~iadne upozornenia o autorských právach. Spolo
nose Intel mô~e uskuto
Hovae zmeny v Softvéri alebo jeho polo~kách kedyko>vek a bez upozornenia. Nezaväzuje sa vaak poskytovae podporu ani aktualizovae Softvér. Okrem iných výslovne spomenutých prípadov spolo
nose Intel neude>uje ~iadne výslovné ani implikované práva v rámci patentov, autorských práv, ochranných známok 
i iných práv duaevného vlastníctva spolo
nosti Intel. Softvér mô~ete postúpie iba v prípade, ~e príjemca úplne súhlasí s dodr~iavaním týchto podmienok a ~e si neponecháte ~iadne kópie tohto Softvéru.

PODPORA. Spolo
nose Intel mô~e uskuto
Hovae zmeny v Softvéri alebo jeho polo~kách kedyko>vek a bez upozornenia. Nezaväzuje sa vaak aktualizovae ani poskytovae podporu 
i akolenie pre tento Softvér. Spolo
nose Intel mô~e na základe vlastného uvá~enia ponúkae slu~by pod>a samostatných podmienok a za sadzby platné v momente poskytnutia slu~ieb. O alaie informácie týkajúce sa ponúk slu~ieb spolo
nosti Intel mô~ete po~iadae obchodného zástupcu spolo
nosti Intel. Súhlasíte, ~e vo
i svojim koncovým pou~ívate>om nesiete výhradnú zodpovednose za vaetky záväzky týkajúce sa aktualizácií alebo podpory, ako aj za iné záväzky vyplývajúce z distribúcie tohto Softvéru.

VYLÚENIE INÝCH ZÁRUK. SOFTVÉR SA POSKYTUJE TAK, AKO JE BEZ AKEJKO=VEK VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY A VRÁTANE ZÁRUKY OBCHODOVATE=NOSTI, NEPORU`ENIA CUDZÍCH PRÁV A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚEL. Spolo
nose Intel neposkytuje záruku ani nenesie zodpovednose za presnose 
i úplnose informácií, textu, grafík, prepojení ani iných polo~iek v rámci tohto Softvéru.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. ZA }IADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLONOSd INTEL ANI JEJ DODÁVATELIA NIESd ZODPOVEDNOSd ZA AKÉKO=VEK `KODY (VRÁTANE, A TO BEZ OBMEDZENIA STRATY ZISKOV, INFORMÁCIÍ ALEBO PRERU`ENIA PODNIKOVEJ INNOSTI) VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POU}ÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU ALEBO NESCHOPNOSTI HO POU}Id AJ NAPRIEK TOMU, AK BOLA SPOLONOSd INTEL UPOZORNENÁ NA MO}NOSd VÝSKYTU TÝCHTO `KÔD. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY ZAKAZUJÚ VYLÚENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, PRÍPADNE ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ `KODY, A TAK SA VY``IE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ NA VÁS VZdAHOVAd. MÔ}ETE MAd AJ AL`IE ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA LÍ`IA V ZÁVISLOSTI OD PRÁVNEHO PORIADKU. SOFTVÉR LICENCOVANÝ V RÁMCI TEJTO ZMLUVY NIE JE NAVRHNUTÝ ANI URENÝ NA POU}ITIE V AKÝCHKO=VEK MEDICÍNSKYCH, }IVOT ZACHRAGUJÚCICH ALEBO }IVOT UDR}UJÚCICH SYSTÉMOCH, DOPRAVNÝCH SYSTÉMOCH, NUKLEÁRNYCH SYSTÉMOCH ANI INÝCH KRITICKY DÔLE}ITÝCH APLIKÁCIÁCH, V KTORÝCH BY ZLYHANIE TOHTO SOFTVÉRU MOHLO ZAPRÍINId PORANENIE OSÔB ALEBO SMRd. MUSÍTE OD`KODNId A ZACHOVAd SPOLONOSd INTEL AJ ZÚASTNENÉ STRANY SPOLONOSTI INTEL BEZ UJMY ZA V`ETKY NÁROKY, NÁKLADY, `KODY A VÝDAVKY, AKO AJ ZODPOVEDAJÚCE POPLATKY ZA PRÁVNE SLU}BY VZNIKNUTÉ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO V DÔSLEDKU DISTRIBÚCIE SOFTVÉRU A TIE} ZA NÁROKY UPLATNENÉ Z DÔVODU ZODPOVEDNOSTI ZA PRODUKT, PORANENIA OSÔB ALEBO SMRTI SPÔSOBENÉ NEÚMYSELNÝM POU}ITÍM NAPRIEK TOMU, AK SA V TAKOMTO NÁROKU TVRDÍ, }E ZÚASTNENÁ STRANA SPOLONOSTI INTEL KONALA PRI NÁVRHU ALEBO VÝROBE SOFTVÉRU NEDBANLIVO. OBMEDZENÉ OPATRENIA, ODMIETNUTIE ZÁRUKY A OBMEDZENÁ ZODPOVEDNOSd SÚ ZÁKLADNÝMI PRVKAMI ZMLUVY UZATVORENEJ MEDZI VAMI A SPOLONOSdOU INTEL. SPOLONOSd INTEL NEPOSKYTUJE SOFTVÉR BEZ TÝCHTO OBMEDZENÍ. 

UKONENIE PLATNOSTI TEJTO ZMLUVY. Spolo
nose Intel mô~e okam~ite po upozornení ukon
ie platnose tejto zmluvy v prípade, ~e poruaíte jej podmienky. Okam~ite po jej ukon
ení musíte odstránie Softvér (a zároveH poskytnúe spolo
nosti Intel potvrdenie o tomto odstránení) alebo vrátie vaetky kópie tohto Softvéru spolo
nosti Intel. V prípade ukon
enia platnosti tejto zmluvy sa okam~ite musia ukon
ie vaetky udelené licencie v rámci tejto zmluvy okrem licencií, ktoré ste predtým distribuovali svojim koncovým pou~ívate>om pod>a prísluanej udelenej licencie.

PLATNÉ ZÁKONY. Vaetky nároky vzniknuté v rámci tejto Zmluvy alebo v jej súvislosti sa musia riadie interným hmotným právom atátu Delaware alebo predpismi federálnych súdov nachádzajúcich sa v atáte Delaware, a to bez oh>adu na princípy konfliktu právnych predpisov. Ka~dá zú
astnená strana týmto súhlasí s dodr~iavaním právneho poriadku a súdnej moci atátu Kalifornia v otázkach vaetkých sporov a ~alôb vzniknutých v rámci plnenia tejto zmluvy alebo v súvislosti s Hou. Zú
astnené strany vyjadrujú svoj súhlas s tým, ~e Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nevzeahuje na túto zmluvu. Zú
astnené strany súhlasia s vlastným právnym poriadkom súdov spomenutých vyaaie. 

Obmedzenia alebo kontrola exportu. Nesmiete exportovae, priamo ani nepriamo, ~iadne technické údaje, údaje o produktoch 
i slu~bách ani systém obsahujúci takéto polo~ky bez toho, aby ste najprv získali vaetky po~adované licencie alebo iný súhlas od Ministerstva obchodu USA alebo iného výboru 
i ministerstva vlády Spojených atátov. V prípade, ~e exportujete akýko>vek produkt zo Spojených atátov alebo ho viacnásobne exportujete zo zahrani
ia, musíte zabezpe
ie, aby distribúcia, export, viacnásobný export alebo import tohto produktu prebehli v súlade so vaetkými zákonmi, smernicami, nariadeniami alebo inými obmedzeniami v rámci predpisov na riadenie exportu platných v USA a v prísluaných zahrani
ných krajinách. Súhlasíte s tým, ~e ani vy, ani ~iadna z vaaich pobo
iek nebude exportovae ani viacnásobne exportovae ~iadne technické údaje, postupy, produkty 
i slu~by, priamo ani nepriamo, do hociktorej krajiny, pre ktorú vláda Spojených atátov alebo akýko>vek jej orgán 
i vláda zahrani
nej krajiny, z ktorej dová~ate, vy~aduje licenciu na export alebo iné schválenie vlády, bez toho, ~e by ste najprv získali takúto licenciu alebo schválenie. 

PRÁVA OBMEDZENÉ NA VLÁDNE IN`TITÚCIE. Softvér je komer
nou polo~kou v zmysle definície pod>a ustanovení americkej Zbierky federálnych predpisov 48 C.F.R. 2.101, pri
om pozostáva z komer
ného po
íta
ového softvéru a dokumentácie ku komer
nému po
íta
ovému softvéru v zmysle definícií týchto výrazov pod>a ustanovení americkej Zbierky federálnych predpisov 48 C.F.R. 12.212. V súlade s ustanoveniami 48 C.F.R. 12.212 a 48 C.F.R 227.7202-1 a~ po 227.7202-4 budete poskytovae licencovaný softvér vláde USA ako koncovému pou~ívate>ovi iba pod>a podmienok a po~iadaviek tejto zmluvy. Zmluvným partnerom alebo výrobcom je spolo
nose Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Postúpenie. Túto zmluvu, udelené licencie ani ~iadne práva 
i povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy nesmiete výslovne, implicitne, pod>a zákona, prostredníctvom fúzie (bez oh>adu na to, 
i vy pokra
ujete v podnikaní po tejto fúzii), obstarania ani inak delegovae, postúpie 
i preniese. Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spolo
nosti Intel budú vaetky takéto pokusy anulované a vyhlásené za neplatné. Spolo
nose Intel mô~e postúpie túto zmluvu, ako aj práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy pod>a vlastného uvá~enia. 

Celá zmluva. Podmienky a po~iadavky tejto zmluvy predstavujú celú zmluvu a zlu
ujú a nahrádzajú vaetky predchádzajúce aj sú
asné zmluvy, dohody, rokovania a diskusie medzi zú
astnenými stranami, ktoré sa týkajú jej predmetu. }iadna zo zú
astnených strán nesmie bye viazaná inými podmienkami, definíciami, zárukami, dohodami ani po~iadavkami, ktoré sa týkajú predmetu tejto zmluvy, ako tými, ktoré sú v nej výslovne uvedené. Spolo
nose Intel nemá záväzky vyplývajúce z iných zmlúv, pokia> nie sú v písomnej podobe a podpísané oprávneným zástupcom spolo
nosti Intel. Bez obmedzenia predchádzajúcich skuto
ností budú podmienky a po~iadavky týkajúce sa vaetkých objednávok alebo podobných zále~itostí, ktoré ste odoslali spolo
nosti Intel, ako aj vaetky podmienky obsiahnuté v atandardnom formulári na potvrdenie spolo
nosti Intel, ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami, neú
inné. 

Poplatky za právne slu~by. V prípade, ~e spolo
nose Intel alebo vy v súvislosti s touto zmluvou podáte ~alobu alebo iniciujete súdne konanie, víeazná strana v tomto konaní má oprávnenie uplatnie si nárok na preplatenie svojich nákladov, súdno-znaleckých poplatkov, ako aj zodpovedajúcich poplatkov za právne slu~by vrátane nákladov a poplatkov súvisiacich s odvolaním. 

}iadna spoluú
ase. }iadne ustanovenie v tejto zmluve sa nemô~e vykladae tak, ~e by medzi stranami vznikala spoluú
ase, zamestnanecký vzeah, partnerstvo, zastúpenie alebo iná forma spolo
ného podniku. 

Oddelite>nose. Ak súd bude pova~ovae akéko>vek ustanovenie tejto zmluvy za nevynútite>né alebo neplatné pod>a akéhoko>vek platného práva, takáto nevynútite>nose a neplatnose nesmie u
inie túto zmluvu nevynútite>nou ani neplatnou ako celok. V tomto prípade sa musí prísluané ustanovenie upravie a vylo~ie tak, aby sa 
o najlepaie dosiahli ciele tohto nevynútite>ného alebo neplatného ustanovenia, a to v rámci obmedzení prísluaného platného právneho poriadku 
i súdneho rozhodnutia. 

Vzdanie sa práva. Ak ktoráko>vek zo zú
astnených strán nedodr~í niektoré po~iadavky vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy, táto skuto
nose nesmie ovplyvnie právo vy~adovae plnenie týchto po~iadaviek kedyko>vek potom. Rovnako by vzdanie sa práva >ubovo>nej strany, ktorá poruaila ktoréko>vek ustanovenie tejto zmluvy, nemalo znamenae vzdanie sa práva vyplývajúceho zo samotného ustanovenia. 

Jazyk. Táto zmluva je vyhotovená len v anglickom jazyku a akýko>vek konflikt alebo nezrovnalose sa musí vyrieaie výhradne pod>a anglickej jazykovej verzie. Vaetky verzie tejto zmluvy v iných jazykoch sú k dispozícii len pre vaae pohodlie a nie sú záväzné pre vás ani spolo
nose Intel. Vaetka uskuto
nená komunikácia a upozornenia vydané pod>a tejto zmluvy, ako aj vaetka dokumentácia a podpora musia bye poskytnuté v anglickom jazyku, ak nie je uvedené inak. 

 

DODATOK A

LICENNÁ ZMLUVA NA SOFTVÉR OD SPOLONOSTI INTEL (kone
ná verzia ur
ená pre jednotlivých pou~ívate>ov)

DÔLE}ITÉ  PREÍTAJTE SI PRED KOPÍROVANÍM, IN`TALÁCIOU ALEBO POU}ÍVANÍM.

Nepou~ívajte ani nepreberajte z tejto lokality softvér ani iné súvisiace materiály (spolo
ne Softvér ), kým si pozorne nepre
ítate nasledujúce podmienky a po~iadavky. Prevzatím alebo pou~itím tohto Softvéru súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy. Ak s podmienkami tejto zmluvy nesúhlasíte, neinatalujte ani nepou~ívajte tento Softvér.

LICENCIA. Softvér mô~ete skopírovae do jedného po
íta
a na osobné alebo vnútropodnikové pou~itie a mô~ete si tie~ urobie jednu zálo~nú kópiu Softvéru. Ich pou~itie sa riadi týmito podmienkami:

" 	Nesmiete kopírovae, upravovae, prenajímae, predávae, distribuovae ani prenáaae ~iadnu 
ase Softvéru okrem prípadov uvedených v tejto zmluve. Tie~ zabezpe
íte, aby nedoalo k neoprávnenému kopírovaniu tohto Softvéru. 

" 	Softvér nemô~ete rozoberae, dekompilovae ani spätne analyzovae. 

" 	Nesmiete ude>ovae sublicencie ani povolie pou~ívanie Softvéru viacerým pou~ívate>om naraz. 

" 	Tento Softvér mô~e obsahovae softvér alebo iné duaevné vlastníctvo dodávate>ov tretej strany, z ktorého 
ase mô~e bye definovaná v hociktorom prilo~enom súbore license.txt, v inom texte alebo inom súbore a v súlade s nimi aj licencovaná. 

VLASTNÍCTVO SOFTVÉRU A AUTORSKÝCH PRÁV. Právny nárok na vaetky kópie Softvéru ostáva vo vlastníctve spolo
nosti Intel alebo jej dodávate>ov. Softvér je chránený autorskými právami a zákonmi Spojených atátov a iných krajín, ako aj ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Zo Softvéru nesmiete odstránie ~iadne upozornenia o autorských právach. Spolo
nose Intel mô~e uskuto
Hovae zmeny v Softvéri alebo jeho polo~kách kedyko>vek a bez upozornenia. Nezaväzuje sa vaak poskytovae podporu ani aktualizovae Softvér. Okrem iných výslovne spomenutých prípadov spolo
nose Intel neude>uje ~iadne výslovné ani implikované práva v rámci patentov, autorských práv, ochranných známok 
i iných práv duaevného vlastníctva spolo
nosti Intel. Softvér mô~ete postúpie iba v prípade, ~e príjemca úplne súhlasí s dodr~iavaním týchto podmienok a ~e si neponecháte ~iadne kópie tohto Softvéru.

VYLÚENIE INÝCH ZÁRUK. SOFTVÉR SA POSKYTUJE TAK, AKO JE BEZ AKEJKO=VEK VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY A VRÁTANE ZÁRUKY OBCHODOVATE=NOSTI, NEPORU`ENIA CUDZÍCH PRÁV A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚEL. Spolo
nose Intel neposkytuje záruku ani nenesie zodpovednose za presnose 
i úplnose informácií, textu, grafík, prepojení ani iných polo~iek v rámci tohto Softvéru.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. ZA }IADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLONOSd INTEL ANI JEJ DODÁVATELIA NIESd ZODPOVEDNOSd ZA AKÉKO=VEK `KODY (VRÁTANE, A TO BEZ OBMEDZENIA STRATY ZISKOV, INFORMÁCIÍ ALEBO PRERU`ENIA PODNIKOVEJ INNOSTI) VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POU}ÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU ALEBO NESCHOPNOSTI HO POU}Id AJ NAPRIEK TOMU, AK BOLA SPOLONOSd INTEL UPOZORNENÁ NA MO}NOSd VÝSKYTU TÝCHTO `KÔD. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY ZAKAZUJÚ VYLÚENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, PRÍPADNE ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ `KODY, A TAK SA VY``IE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ NA VÁS VZdAHOVAd. MÔ}ETE MAd AJ AL`IE ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA LÍ`IA V ZÁVISLOSTI OD PRÁVNEHO PORIADKU.

UKONENIE PLATNOSTI TEJTO ZMLUVY. Spolo
nose Intel mô~e kedyko>vek ukon
ie platnose tejto zmluvy v prípade, ~e poruaíte jej podmienky. Okam~ite po jej ukon
ení musíte odstránie Softvér alebo vrátie vaetky kópie tohto Softvéru spolo
nosti Intel.

PLATNÉ ZÁKONY. Vaetky nároky vzniknuté na základe tejto zmluvy sa musia riadie právnym poriadkom atátu Delaware okrem princípov konfliktu legislatívnych predpisov a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Softvér nesmiete exportovae v rozpore s obmedzeniami alebo platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa exportu. Spolo
nose Intel nemá záväzky vyplývajúce z iných zmlúv, pokia> nie sú v písomnej podobe a podpísané oprávneným zástupcom spolo
nosti Intel.

PRÁVA OBMEDZENÉ NA VLÁDNE IN`TITÚCIE. Tento Softvér sa poskytuje s OBMEDZENÝMI PRÁVAMI. Pou~ívanie, rozmno~ovanie a zverejHovanie tohto Softvéru vládou Spojených atátov je predmetom obmedzení uvedených v zákonoch FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a nasledujúcich zákonoch alebo ich novelách. Pou~ívanie tohto Softvéru vládou Spojených atátov znamená uznanie vlastníckych práv spolo
nosti Intel pod>a tejto zmluvy. Zmluvným partnerom alebo výrobcom je spolo
nose Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. JAZYK A PREKLADY. V prípade, ~e anglická verzia tejto zmluvy sa dodáva spolu s >ubovo>nou inou verziou prelo~enou do >ubovo>ného cudzieho jazyka, takáto prelo~ená verzia sa poskytuje iba pre informatívne ú
ely a záväzná je anglická jazyková verzia.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User) 

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:

" 	If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies; 

" 	If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies. 

For OEMs, IHVs and ISVs:

LICENSE. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to You a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

" 	use, modify and copy Software internally for Your own development and maintenance purposes; and 

" 	modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to Your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and 

" 	modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software. 

If You are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then You may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to Your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

You may not subject the Software, in whole or in part, to any license obligations of Open Source Software including without limitation combining or distributing the Software with Open Source Software in a manner that subjects the Software or any portion of the Software provided by Intel hereunder to any license obligations of such Open Source Software. "Open Source Software" means any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of such software that such software or other software incorporated into, derived from or distributed with such software (a) be disclosed or distributed in source code form; or (b) be licensed by the user to third parties for the purpose of making and/or distributing derivative works; or (c) be redistributable at no charge. Open Source Software includes, without limitation, software licensed or distributed under any of the following licenses or distribution models, or licenses or distribution models substantially similar to any of the following: (a) GNU s General Public License (GPL) or Lesser/Library GPL (LGPL), (b) the Artistic License (e.g., PERL), (c) the Mozilla Public License, (d) the Netscape Public License, (e) the Sun Community Source License (SCSL), (f) the Sun Industry Source License (SISL), (g) the Apache Software license and (h) the Common Public License (CPL). 

NO OTHER RIGHTS. The Software is protected by the intellectual property laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Except as otherwise expressly above, Intel grants no express or implied rights under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to You directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect Your relevant records to verify Your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If You wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on Your behalf which involves access to or use of Software, You shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose. Otherwise, You shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's Name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

SUPPORT. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support, update or provide training for the Software. Intel may in its sole discretion offer such services under separate terms at Intel s then-current rates. You may request additional information on Intel s service offerings from an Intel sales representative. You agree to be solely responsible to Your End Users for any update or support obligation or other liability which may arise from the distribution of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. THE SOFTWARE LICENSED HEREUNDER IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN ANY MEDICAL, LIFE SAVING OR LIFE SUSTAINING SYSTEMS, TRANSPORTATION SYSTEMS, NUCLEAR SYSTEMS, OR FOR ANY OTHER MISSION CRITICAL APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE COULD LEAD TO PERSONAL INJURY OR DEATH. YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL AND THE INTEL PARTIES HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES, AND REASONABLE ATTORNEY FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, THE DISTRIBUTION OF THE SOFTWARE AND ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH ANY UNINTENDED USE, EVEN IF SUCH CLAIM ALLEGES THAT AN INTEL PARTY WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR MANUFACTURE OF THE SOFTWARE. THE LIMITED REMEDIES, WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITED LIABILITY ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN INTEL AND YOU. INTEL WOULD NOT BE ABLE TO PROVIDE THE SOFTWARE WITHOUT SUCH LIMITATIONS. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement immediately, upon notice from Intel, if You violate its terms. Upon termination, You will immediately destroy the Software (including providing certification of such destruction back to Intel) or return all copies of the Software to Intel. In the event of termination of this Agreement, all licenses granted to You hereunder shall immediately terminate, except for licenses that you have previously distributed to Your end-users pursuant to the license grant above.

APPLICABLE LAWS. Any claims arising under or relating to this Agreement shall be governed by the internal substantive laws of the State of Delaware or federal courts located in Delaware, without regard to principles of conflict of laws. Each Party hereby agrees to jurisdiction and venue in the courts of the State of California for all disputes and litigation arising under or relating to this Agreement. The Parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. The Parties consent to the personal jurisdiction of the above courts. 

Export Regulations / Export Control. You shall not export, either directly or indirectly, any product, service or technical data or system incorporating such items without first obtaining any required license or other approval from the U. S. Department of Commerce or any other agency or department of the United States Government. In the event any product is exported from the United States or re-exported from a foreign destination by You, You shall ensure that the distribution and export/re-export or import of the product is in compliance with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export Administration Regulations and the appropriate foreign government. You agree that neither you nor any of your subsidiaries will export/re-export any technical data, process, product, or service, directly or indirectly, to any country for which the United States government or any agency thereof or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other governmental approval, without first obtaining such license or approval. 

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a "commercial item" as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4, You will provide the Software to the U.S. Government as an End User only pursuant to the terms and conditions therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Assignment. You may not delegate, assign or transfer this Agreement, the license(s) granted or any of Your rights or duties hereunder, expressly, by implication, by operation of law, by way of merger (regardless of whether You are the surviving entity) or acquisition, or otherwise and any attempt to do so, without Intel s express prior written consent, shall be null and void. Intel may assign this Agreement, and its rights and obligations hereunder, in its sole discretion. 

Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and merges and supersedes all prior, contemporaneous agreements, understandings, negotiations and discussions. Neither of the parties hereto shall be bound by any conditions, definitions, warranties, understandings or representations with respect to the subject matter hereof other than as expressly provided for herein. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel. Without limiting the foregoing, terms and conditions on any purchase orders or similar materials submitted by You to Intel, and any terms contained in Intel s standard acknowledgment form that are in conflict with these terms, shall be of no force or effect. 

Attorneys Fees. In the event any proceeding or lawsuit is brought by Intel or You in connection with this Agreement, the prevailing party in such proceeding shall be entitled to receive its costs, expert witness fees and reasonable attorneys fees, including costs and fees on appeal. 

No Agency. Nothing contained herein shall be construed as creating any agency, employment relationship, partnership, principal-agent or other form of joint enterprise between the parties. 

Severability. In the event that any provision of this Agreement shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or applicable court decisions. 

Waiver. The failure of either party to require performance by the other party of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by either party of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. 

Language. This Agreement is in the English language only, which language shall be controlling in all respects, and all versions of this Agreement in any other language shall be for accommodation only and shall not be binding on you or Intel. All communications and notices made or given pursuant to this Agreement, and all documentation and support to be provided, unless otherwise noted, shall be in the English language. 

 

EXHIBIT A 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, or internal business purpose use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions:

" 	You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. 

" 	You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

" 	You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 

" 	The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed license.txt file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

 Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 1.32