License.txt Driver File Contents (VGA_Intel_8.14.8.1075_W7x86_A.zip)

ÿþINTEL SOFTWARE-LICENTIEOVEREENKOMST (OEM / IHV / ISV Distributie & Eindgebruiker) 

BELANGRIJK - LEES DE VOLGENDE INFORMATIE DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE KOPIEERT, INSTALLEERT OF GEBRUIKT.

Gebruik en laad deze software en bijbehorende materialen (gezamenlijk: de "Software") niet van deze site voordat u zich op de hoogte hebt gesteld van de volgende voorwaarden en bepalingen. Door de Software te laden of te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat, installeert of gebruikt u de Software niet.

Let ook op het volgende:

" 	Als u fabrikant van originele apparatuur (Original Equipment Manufacturer - OEM), een onafhankelijke hardwareleverancier (Independent Hardware Vendor - IHV) of een onafhankelijke softwareleverancier (Independent Software Vendor - ISV) bent, is deze volledige LICENTIEOVEREENKOMST van toepassing; 

" 	Als u eindgebruiker bent, is alleen Deel A, de INTEL SOFTWARE-LICENTIEOVEREENKOMST, van toepassing. 

Voor OEM's, IHV's en ISV's:

LICENTIE. Intel verleent u, onderhevig aan de voorwaarden van deze overeenkomst, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde, volledig betaalde licentie krachtens de auteursrechten van Intel, om:

" 	de Software intern voor uw eigen ontwikkelings- en onderhoudsdoeleinden te gebruiken, te wijzigen en te kopiëren; en 

" 	de Software, inclusief producten die afgeleid zijn van de Software, te wijzigen, te kopiëren en te distribueren aan uw eindgebruikers, maar alleen krachtens een licentieovereenkomst met voorwaarden die ten minste de beperkingen kennen die beschreven zijn in Intel's licentieovereenkomst voor eindgebruikers, aangehecht als Deel A; en 

" 	de eventueel met de Software meegeleverde documentatie voor eindgebruikers aan te passen, te kopiëren en te distribueren, doch alleen in combinatie met de Software. 

Als u niet de eindfabrikant of leverancier bent van een computersysteem of softwareprogramma waarvan de Software deel uitmaakt, mag u een kopie van de Software, inclusief hiervan afgeleide producten (en relevante eindgebruikersdocumentatie), overdragen aan uw ontvanger in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, mits een dergelijke ontvanger zich volledig gebonden acht door de hierop betrekking hebbende voorwaarden. U mag aan derden de Software niet toewijzen, hierop geen licentie verlenen, niet leasen en niet op enig andere wijze overdragen of onthullen. U mag de Software niet decompileren en hierop geen disassembler of reverse-engineering toepassen.

U mag de Software, geheel of gedeeltelijk, niet onderwerpen aan licentieverplichtingen van Open Source Software waaronder, zonder beperking, het combineren of distribueren van de Software met Open Source Software op een wijze waarop de Software of enig gedeelte van de Software die Intel conform deze licentie geleverd heeft, wordt onderworpen aan licentieverplichtingen van deze Open Source Software. Open source software betekent elke software waarbij als voorwaarde voor gebruik, wijziging en/of distributie geldt dat de software of andere software geïntegreerd in, afgeleid van of gedistribueerd met de software (a) openbaar wordt gemaakt of gedistribueerd in de vorm van broncode; of (b) wordt gelicentieerd door de gebruiker aan derden met als doel het maken en/of distribueren van afgeleide werken; of (c) kosteloos verder mag worden gedistribueerd. Onder Open Source Software wordt verstaan, zonder beperking, software die gelicenseerd of gedistribueerd wordt volgens een van de volgende licenties of distributiemodellen, of licenties of distributiemodellen die in grote mate overeenkomsten tonen met: (a) GNU s General Public License (GPL) of Lesser/Library GPL (LGPL), (b) the Artistic License (bijvoorbeeld PERL), (c) de Mozilla Public License, (d) de Netscape Public License, (e) de Sun Community Source License (SCSL), (f) de Sun Industry Source License (SISL), (g) de Apache Software License en (h) de Common Public License (CPL). 

GEEN ANDERE RECHTEN. De auteursrechten en bescherming van de Software vallen onder de wetten van de Verenigde Staten en andere landen, en onder bepalingen in internationale verdragen. Behalve indien daarin uitdrukkelijk is voorzien, verleent Intel geen expliciete of impliciete rechten krachtens Intel's patenten, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendommen. Behalve indien dit uitdrukkelijk in deze overeenkomst wordt vermeld, wordt er geen licentie of kunnen er rechten rechtstreeks aan u verleend worden, noch stilzwijgend, via uitsluiting of op enige andere wijze.  Intel behoudt het recht om uw relevante gegevens te onderzoeken of een onafhankelijke instantie te vragen dit te doen om vast te stellen of u zich houdt aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. 

VERTROUWELIJKHEID. Indien u gebruik maakt van de diensten van derden, zoals een consultant of een onderaannemer ("Contractnemer") die ten behoeve van werkzaamheden toegang tot de Software nodig heeft of gebruik van de Software zal maken, dan dient u te beschikken over een ondertekende overeenkomst van vertrouwelijkheid met de Contractnemer, waarin de voorwaarden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van de Software staan omschreven. Deze voorwaarden en verantwoordelijkheden zijn niet minder bindend dan die in deze Overeenkomst zijn omschreven en sluiten alle rechten tot distributie en gebruik voor enige andere toepassing uit.  Tevens zult u de voorwaarden of het bestaan van deze Overeenkomst noch de Naam van Intel publiekelijk bekend maken of gebruiken in publicaties, advertenties of andersoortige kennisgevingen zonder dat u hiervoor beschikt over geschreven en ondertekende toestemming van Intel.  U heeft geen recht om enig logo of handelsmerk van Intel te gebruiken. 

EIGENDOM VAN SOFTWARE EN COPYRIGHT. De eigendom van alle exemplaren van de Software berust bij Intel of de leveranciers van Intel. De auteursrechten en bescherming van de Software vallen onder de wetten van de Verenigde Staten en andere landen, en onder bepalingen in internationale verdragen. U mag geen copyrightinformatie verwijderen uit de Software. Intel kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de Software, of in items waarnaar daarin wordt verwezen, maar is niet verplicht om de Software te ondersteunen of bij te werken. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, verleent Intel geen uitdrukkelijk of stilzwijgend recht ingevolge patenten, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de Software uitsluitend overdragen indien de ontvanger ermee instemt volledig door deze bepalingen te zijn gebonden en indien u geen exemplaren van de Software in bezit houdt.

ONDERSTEUNING. Intel kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de gelicentieerde software, of in items waarnaar daarin wordt verwezen, maar is niet verplicht om de gelicentieerde software te ondersteunen of bij te werken, of om te voorzien in training voor de Software. Intel kan naar eigen goeddunken dergelijke services aanbieden onder afzonderlijk vast te stellen voorwaarden en tegen tarieven die Intel dan hanteert. U kunt bij een Intel-vertegenwoordiger aanvullende informatie aanvragen over service aanbiedingen van Intel. U stemt ermee in dat u alleen de verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van uw Eindgebruikers voor het updaten of ondersteuningsverplichtingen of enige andere aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het distribueren van de Software. 

UITSLUITING VAN ANDERE GARANTIES. DE SOFTWARE IS GELEVERD "ZOALS DIE IS", ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF GARANTIES INZAKE VERHANDELBAARHEID, NIET-SCHENDING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Intel geeft geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, tekst, grafische afbeeldingen, koppelingen of andere onderdelen in deze Software.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN ENKEL GEVAL IS INTEL OF ZIJN DE LEVERANCIERS VAN INTEL AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLOREN INFORMATIE) DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS INTEL OP DE HOOGTE IS GESTELD DAT DERGELIJKE SCHADE KAN OPTREDEN. SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE; BOVENSTAANDE BEPERKING IS DAAROM MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN JURISDICTIE TOT JURISDICTIE VERSCHILLEN. DE SOFTWARE IS CONFORM DEZE LICENTIE NIET ONTWORPEN VOOR NOCH BESTEMD VOOR GEBRUIK IN ENIGE MEDISCHE, LEVENSREDDENDE OF LEVENSONDERHOUDENDE SYSTEMEN, TRANSPORTSYSTEMEN, NUCLEAIRE SYSTEMEN OF VOOR ENIGE ANDERE VITALE OF FUNDAMENTELE TOEPASSING WAARBIJ HET UITVALLEN VAN DE SOFTWARE PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG KAN HEBBEN. U ZULT INTEL EN ALLE INTEL PARTIJEN SCHADELOOSSTELEN, VERDEDIGEN EN VRIJWAREN VAN ENIGE EN ALLE CLAIMS, VORDERINGEN, SCHADE, KOSTEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN, MET INBEGRIP VAN DE REDELIJKE HONORARIA VAN ADVOCATEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT, DIRECT OF INDIRECT, DE DISTRIBUTIE VAN DE SOFTWARE EN ENIGE VORDERING TEN GEVOLGE VAN PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD DIE VERBAND HOUDEN MET ENIG GEBRUIK DOOR DERDEN DIE TE WIJTEN ZIJN AAN OF VOORTKOMEN UIT HANDELINGEN OF VERZUIM ALS GEVOLG VAN ONVOORZIEN GEBRUIK, ZELFS WANNEER EEN DERGELIJKE VORDERING GEBASEERD IS OP DE BEWERING DAT EEN INTEL PARTIJ IN GEBREKE IS GEBLEVEN TEN AANZIEN VAN HET ONTWERP OF DE VERVAARDIGING VAN DE SOFTWARE. DE AFWIJZING VAN GARANTIE EN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ZIJN FUNDAMENTLE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE TRANSACTIE TUSSEN INTEL EN U. INTEL ZOU NIET IN STAAT ZIJN OM DE SOFTWARE TE LEVEREN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN. 

BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST. Intel kan deze Overeenkomst direct beëindigen, na kennisgeving van Intel, indien u de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt. Bij beëindiging zal u onmiddellijk de gelicentieerde software vernietigen (en Intel een verklaring van een dergelijke vernietiging leveren) of alle exemplaren van de gelicentieerde software retourneren aan Intel. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, worden alle licenties die aan u zijn verleend conform deze Overeenkomst eveneens direct beëindigd, behoudens de licenties die ten gevolge van de bovenstaande licentie eerder verstrekt zijn aan uw eindgebruikers. 

TOEPASSELIJKE WETGEVING. Claims die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Overeenkomst zullen onderworpen zijn aan de interne materiële wetten van de staat Delaware of federale gerechtshoven in Delaware, zonder rekening te houden met principes aangaande conflictenrecht. Elke partij stemt hierbij in met de jurisdictie en competentie van de gerechtshoven van de staat Californië voor alle geschillen en rechtszaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Overeenkomst. De partijen stemmen ermee in dat het Overeenkomst van de Verenigde Naties over Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen niet van toepassing is op deze Overeenkomst. De partijen stemmen in met de persoonlijke jurisdictie van de bovengenoemde gerechtshoven. 

Exportbepalingen / Exportcontrole. U zult geen enkel product, dienst, technische gegevens of systeem dat zulke onderdelen bevat direct of indirect exporteren, zonder vooraf de daarvoor vereiste licenties of enige andere vorm van instemming te ontvangen van het Amerikaanse Department of Commerce of enig ander ministerie of instantie van de Regering van de Verenigde Staten.  Indien een product door u wordt geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of wordt geherexporteerd vanuit een ander land, zal u er zorg voor dragen dat de distributie en het exporteren, herexporteren of importeren van het product geschiedt in overeenstemming met alle wetten, regelingen, orders en andere beperkingen van de Amerikaanse Export Administration Regulations en de daarop van toepassing zijnde buitenlandse overheidsinstantie. U stemt ermee in dat noch u, noch een van uw dochterondernemingen technische gegevens, processen, producten of services direct of indirect zal exporteren of herexporteren naar een land waarvoor de overheid van de Verenigde Staten of een instantie van die overheid of de overheid van het land van waaruit wordt verzonden een exportvergunning, of andere vorm van goedkeuring door de overheid, vereist, zonder eerst een dergelijke vergunning of goedkeuring te verkrijgen. 

BEPERKTE RECHTEN OVERHEID. De software is een commercieel artikel volgens de definitie van die term in 48 C.F.R. 2.101, bestaande uit commerciële computersoftware en documentatie bij commerciële computersoftware , volgens de definitie van die voorwaarden die worden voorzien in 48 C.F.R. 12.212. Conform 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R 227.7202-1 tot 227,7202-4, zult u de Software leveren aan de Regering van de Verenigde Staten als aan een Eindgebruiker waarbij de daarin vastgestelde voorwaarden en bepalingen gevolgd dienen te worden.  Contractant of producent is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Overdraagbaarheid. U mag de Overeenkomst, de toegewezen licentie(s) of enige van uw rechten of verantwoordelijkheden die daarin zijn opgenomen niet uitdrukkelijk, stilzwijgend, via wettelijke middelen, via juridische fusies (onverschillig of u de verkrijgende vennootschap bent), via acquisitie of op enige andere wijze dit zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toewijzing van Intel, delegeren, toewijzen of overdragen. Bij schending wordt de Overeenkomst nietig verklaard. Intel mag deze Overeenkomst en alle rechten of verantwoordelijkheden die daarin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken, aangaan. 

Gehele Overeenkomst. De algemene voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit voorwerp, en integreren en vervangen alle eerdere tegelijk van kracht zijnde overeenkomsten, afspraken, onderhandelingen en gesprekken. Geen van de betrokken partijen zal zijn gebonden door enige voorwaarden, definities, garanties, afspraken of representaties met betrekking tot het voorwerp van deze Overeenkomst, anders dan de voorwaarden die hierin expliciet zijn opgenomen. Intel is niet gebonden door enige andere overeenkomsten, tenzij deze schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Intel. Onverminderd het voorgaande, zullen aan algemene voorwaarden op inkooporders en vergelijkbare documenten bij Intel ingediend door de licentiehouder en algemene voorwaarden vervat in het standaard-bevestigingsformulier van Intel die in strijd zijn met deze voorwaarden in rechte geen gevolgen worden toegekend. 

Honoraria van advocaten. In het geval een procedure of rechtszaak wordt aangespannen door Intel of licentiehouder in verband met deze Overeenkomst, zal de in een dergelijke procedure in het gelijk gestelde partij recht hebben op vergoeding van kosten, vergoedingen voor getuigen-deskundigen en redelijke advocaatkosten, inclusief kosten en vergoedingen voor enige beroepsprocedure. 

Geen agentuurschap. Niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat als het in het leven roepen van een agentuur, dienstverband, partnerschap, lastgevingsrelatie of andere vorm van gemeenschappelijke onderneming door de partijen. 

Schendbaarheid. In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig onder toepasselijke wetgeving is of bij rechterlijke uitspraak ongeldig wordt verklaard, zal die niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid niet de gehele Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig maken en in een dergelijk geval zal een dergelijke bepaling op een zodanige manier worden gewijzigd en geïnterpreteerd dat de doelstellingen van de niet-afdwingbare of ongeldige bepaling het best worden gerealiseerd binnen de limieten van de toepasselijke wetgeving of de toepasselijke rechterlijke uitspraken. 

Afwijzing. Nalatigheid van een van de partijen bij het eisen dat aan een bepaling van deze Overeenkomst wordt voldaan, zal geen gevolgen hebben voor het recht om te eisen dat later wel aan de bepaling wordt voldaan. Evenmin kan berusting door een van de partijen in het geval van inbreuk op een bepaling van deze Overeenkomst worden opgevat als een verklaring dat afstand wordt gedaan van de bepaling zelf. 

Taal. Deze Overeenkomst is alleen in de Engelse taal opgesteld en die taal is in alle opzichten bepalend. Versies van deze Overeenkomst in andere talen worden alleen ter informatie geleverd en zullen niet bindend zijn voor de licentiehouder en Intel. Alle communicatie en alle kennisgevingen die worden gedaan ingevolge deze Overeenkomst en alle documentatie en te leveren ondersteuning zullen in de Engelse taal zijn, tenzij anders aangegeven. 

 

DEEL A 

INTEL SOFTWARE-LICENTIEOVEREENKOMST (Definitief, Alleengebruiker)

BELANGRIJK - LEES DE VOLGENDE INFORMATIE DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE KOPIEERT, INSTALLEERT OF GEBRUIKT.

Gebruik en laad deze software en bijbehorende materialen (gezamenlijk: de "Software") niet van deze site voordat u zich op de hoogte hebt gesteld van de volgende voorwaarden en bepalingen. Door de Software te laden of te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat, installeert of gebruikt u de Software niet.

LICENTIE. U mag de Software kopiëren op één enkele computer voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en u mag van de Software één back-up maken, onderhevig aan de volgende voorwaarden: 

" 	U mag, behalve zoals bepaald in deze overeenkomst, geen enkel deel van de Software kopiëren, wijzigen, verhuren, verkopen, distribueren of overdragen, en u verplicht zich te voorkomen dat deze Software op onbevoegde wijze wordt gekopieerd. 

" 	U mag de Software niet decompileren en hierop geen reverse-engineering of een disassembler toepassen. 

" 	U mag de Software niet in licentie geven en het gelijktijdige gebruik van de Software door meer dan één gebruiker niet toestaan. 

" 	De Software kan de software of andere eigendommen van derden bevatten. Sommige van deze derden staan mogelijk vermeld in, en zijn mogelijk gelicentieerd in overeenstemming met, een eventueel bijgevoegd "license.txt"-bestand of een andere tekst of ander bestand. 

EIGENDOM VAN SOFTWARE EN COPYRIGHT. De eigendom van alle exemplaren van de Software berust bij Intel of de leveranciers van Intel. De auteursrechten en bescherming van de Software vallen onder de wetten van de Verenigde Staten en andere landen, en onder bepalingen in internationale verdragen. U mag geen copyrightinformatie verwijderen uit de Software. Intel kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de Software, of in items waarnaar daarin wordt verwezen, maar is niet verplicht om de Software te ondersteunen of bij te werken. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, verleent Intel geen uitdrukkelijk of stilzwijgend recht ingevolge patenten, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de Software uitsluitend overdragen indien de ontvanger ermee instemt volledig door deze bepalingen te zijn gebonden en indien u geen exemplaren van de Software in bezit houdt.

UITSLUITING VAN ANDERE GARANTIES. DE SOFTWARE IS GELEVERD "ZOALS DIE IS", ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF GARANTIES INZAKE VERHANDELBAARHEID, NIET-SCHENDING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Intel geeft geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, tekst, grafische afbeeldingen, koppelingen of andere onderdelen in deze Software.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN ENKEL GEVAL IS INTEL OF ZIJN DE LEVERANCIERS VAN INTEL AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLOREN INFORMATIE) DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS INTEL OP DE HOOGTE IS GESTELD DAT DERGELIJKE SCHADE KAN OPTREDEN. SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE; BOVENSTAANDE BEPERKING IS DAAROM MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN JURISDICTIE TOT JURISDICTIE VERSCHILLEN. 

BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST. Intel kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen bij schending van de algemene voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Bij beëindiging dient u de software onmiddellijk te vernietigen of alle exemplaren van de software te retourneren aan Intel.

TOEPASSELIJKE WETGEVING. Claims die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Overeenkomst zullen onderworpen zijn aan de interne materiële wetten van de staat Delaware of federale gerechtshoven in Delaware, zonder rekening te houden met principes aangaande conflictenrecht en de Overeenkomst van de Verenigde Naties over Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen. Het is u niet toegestaan de software te exporteren indien dat een overtreding van de toepasselijke exportwetten en -regelingen inhoudt. Intel is niet gebonden door enige andere overeenkomsten, tenzij deze schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Intel.

BEPERKTE RECHTEN OVERHEID. De Software wordt geleverd met "BEPERKTE RECHTEN." Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door de Overheid valt onder de beperkingen die zijn opgetekend in FAR52.227-14 en DFAR252.227-7013 et seq. of de opvolger daarvan. Gebruik van de Software door de Overheid houdt een erkenning in van de eigendomsrechten van Intel. Contractant of producent is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. TAAL; VERTALINGEN. Indien de Engelstalige versie van deze overeenkomst wordt vergezeld door een versie die is vertaald in een andere taal, wordt die vertaalde versie alleen meegeleverd voor uw gemak en blijft de Engelstalige versie beslissend.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User) 

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:

" 	If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies; 

" 	If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies. 

For OEMs, IHVs and ISVs:

LICENSE. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to You a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

" 	use, modify and copy Software internally for Your own development and maintenance purposes; and 

" 	modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to Your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and 

" 	modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software. 

If You are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then You may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to Your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

You may not subject the Software, in whole or in part, to any license obligations of Open Source Software including without limitation combining or distributing the Software with Open Source Software in a manner that subjects the Software or any portion of the Software provided by Intel hereunder to any license obligations of such Open Source Software. "Open Source Software" means any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of such software that such software or other software incorporated into, derived from or distributed with such software (a) be disclosed or distributed in source code form; or (b) be licensed by the user to third parties for the purpose of making and/or distributing derivative works; or (c) be redistributable at no charge. Open Source Software includes, without limitation, software licensed or distributed under any of the following licenses or distribution models, or licenses or distribution models substantially similar to any of the following: (a) GNU s General Public License (GPL) or Lesser/Library GPL (LGPL), (b) the Artistic License (e.g., PERL), (c) the Mozilla Public License, (d) the Netscape Public License, (e) the Sun Community Source License (SCSL), (f) the Sun Industry Source License (SISL), (g) the Apache Software license and (h) the Common Public License (CPL). 

NO OTHER RIGHTS. The Software is protected by the intellectual property laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Except as otherwise expressly above, Intel grants no express or implied rights under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to You directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect Your relevant records to verify Your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If You wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on Your behalf which involves access to or use of Software, You shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose. Otherwise, You shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's Name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

SUPPORT. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support, update or provide training for the Software. Intel may in its sole discretion offer such services under separate terms at Intel s then-current rates. You may request additional information on Intel s service offerings from an Intel sales representative. You agree to be solely responsible to Your End Users for any update or support obligation or other liability which may arise from the distribution of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. THE SOFTWARE LICENSED HEREUNDER IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN ANY MEDICAL, LIFE SAVING OR LIFE SUSTAINING SYSTEMS, TRANSPORTATION SYSTEMS, NUCLEAR SYSTEMS, OR FOR ANY OTHER MISSION CRITICAL APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE COULD LEAD TO PERSONAL INJURY OR DEATH. YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL AND THE INTEL PARTIES HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES, AND REASONABLE ATTORNEY FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, THE DISTRIBUTION OF THE SOFTWARE AND ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH ANY UNINTENDED USE, EVEN IF SUCH CLAIM ALLEGES THAT AN INTEL PARTY WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR MANUFACTURE OF THE SOFTWARE. THE LIMITED REMEDIES, WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITED LIABILITY ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN INTEL AND YOU. INTEL WOULD NOT BE ABLE TO PROVIDE THE SOFTWARE WITHOUT SUCH LIMITATIONS. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement immediately, upon notice from Intel, if You violate its terms. Upon termination, You will immediately destroy the Software (including providing certification of such destruction back to Intel) or return all copies of the Software to Intel. In the event of termination of this Agreement, all licenses granted to You hereunder shall immediately terminate, except for licenses that you have previously distributed to Your end-users pursuant to the license grant above.

APPLICABLE LAWS. Any claims arising under or relating to this Agreement shall be governed by the internal substantive laws of the State of Delaware or federal courts located in Delaware, without regard to principles of conflict of laws. Each Party hereby agrees to jurisdiction and venue in the courts of the State of California for all disputes and litigation arising under or relating to this Agreement. The Parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. The Parties consent to the personal jurisdiction of the above courts. 

Export Regulations / Export Control. You shall not export, either directly or indirectly, any product, service or technical data or system incorporating such items without first obtaining any required license or other approval from the U. S. Department of Commerce or any other agency or department of the United States Government. In the event any product is exported from the United States or re-exported from a foreign destination by You, You shall ensure that the distribution and export/re-export or import of the product is in compliance with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export Administration Regulations and the appropriate foreign government. You agree that neither you nor any of your subsidiaries will export/re-export any technical data, process, product, or service, directly or indirectly, to any country for which the United States government or any agency thereof or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other governmental approval, without first obtaining such license or approval. 

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a "commercial item" as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4, You will provide the Software to the U.S. Government as an End User only pursuant to the terms and conditions therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Assignment. You may not delegate, assign or transfer this Agreement, the license(s) granted or any of Your rights or duties hereunder, expressly, by implication, by operation of law, by way of merger (regardless of whether You are the surviving entity) or acquisition, or otherwise and any attempt to do so, without Intel s express prior written consent, shall be null and void. Intel may assign this Agreement, and its rights and obligations hereunder, in its sole discretion. 

Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and merges and supersedes all prior, contemporaneous agreements, understandings, negotiations and discussions. Neither of the parties hereto shall be bound by any conditions, definitions, warranties, understandings or representations with respect to the subject matter hereof other than as expressly provided for herein. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel. Without limiting the foregoing, terms and conditions on any purchase orders or similar materials submitted by You to Intel, and any terms contained in Intel s standard acknowledgment form that are in conflict with these terms, shall be of no force or effect. 

Attorneys Fees. In the event any proceeding or lawsuit is brought by Intel or You in connection with this Agreement, the prevailing party in such proceeding shall be entitled to receive its costs, expert witness fees and reasonable attorneys fees, including costs and fees on appeal. 

No Agency. Nothing contained herein shall be construed as creating any agency, employment relationship, partnership, principal-agent or other form of joint enterprise between the parties. 

Severability. In the event that any provision of this Agreement shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or applicable court decisions. 

Waiver. The failure of either party to require performance by the other party of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by either party of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. 

Language. This Agreement is in the English language only, which language shall be controlling in all respects, and all versions of this Agreement in any other language shall be for accommodation only and shall not be binding on you or Intel. All communications and notices made or given pursuant to this Agreement, and all documentation and support to be provided, unless otherwise noted, shall be in the English language. 

 

EXHIBIT A 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, or internal business purpose use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions:

" 	You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. 

" 	You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

" 	You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 

" 	The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed license.txt file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

 Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.86