License.txt Driver File Contents (VGA_Intel_8.14.8.1075_W7x86_A.zip)

ÿþLISENSAVTALE FOR INTEL-PROGRAMVARE (OEM-/IHV-/ ISV-distribusjon og enkeltbruker) 

VIKTIG - LES FØR KOPIERING, INSTALLASJON ELLER BRUK.

Ikke bruk eller last ned programvare fra dette stedet, eller tilhørende materiale (samlet kalt "Programvare"), før du har lest følgende vilkår og betingelser nøye. Ved å laste inn eller bruke Programvaren, samtykker du i vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke samtykker, må du ikke installere eller bruke Programvaren.

Vennligst merk også:

" 	Hvis du er originalutstyrsprodusent (OEM, Original Equipment Manufacturer), uavhengig maskinvareleverandør (IHV, Independent Hardware Vendor) eller uavhengig programvareleverandør (ISV, Independent Software Vendor), gjelder denne fullstendige LISENSAVTALEN; 

" 	Hvis du er sluttbruker, gjelder bare bevismiddel A, LISENSAVTALE FOR INTEL-PROGRAMVARE. 

For OEM, IHV og ISV:

LISENS. I henhold til vilkårene i denne avtalen, gir Intel deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, global, fullt betalt lisens under Intels opphavsrett til å:

" 	Bruke, modifisere og kopiere Programvaren internt for dine egne utviklings- og vedlikeholdsformål; og 

" 	modifisere, kopiere og distribuere Programvaren, innbefattet avledede verker av Programvaren, til dine sluttbrukere, men bare under en lisensavtale med vilkår og betingelser som er minst like restriktive som i Intels endelige lisensavtale for enkeltbrukere, vedlagt som bevismiddel A; og 

" 	modifisere, kopiere og distribuere sluttbrukerdokumentasjon som kan følge med Programvaren, men bare i tilknytning til Programvaren. 

Hvis du ikke er endelig produsent eller leverandør av et datamaskinsystem eller programvare som innlemmer Programvaren, kan du overføre en kopi av Programvaren, innbefattet avledede verker av Programvaren (og tilhørende sluttbrukerdokumentasjon) til mottakeren for bruk i henhold til vilkårene i denne avtalen, gitt at denne mottakeren samtykker i å være fullt ut bundet til vilkårene heri. Du skal ikke på annen måte tildele, viderelisensiere, lease eller på annen måte overføre eller offentliggjøre Programvaren til noen tredjepart. Du skal ikke tilbakekompilere, demontere eller på annen måte tilbakekonstruere Programvaren.

Du kan ikke underlegge Programvaren, helt eller delvis, lisenskrav som er tilknyttet Programvare med åpen kildekode, inkludert uten begrensning, kombinere eller distribuere Programvaren med Programvare med åpen kildekode på en slik måte at Programvaren eller noen del av den lisensierte Programvaren som leveres av Intel, underlegges lisenskravene til Programvaren med åpen kildekode. Åpen kildekode betyr programvare som krever som bruksvilkår for modifikasjon og/eller distribusjon av slik programvare, at programvaren eller programvaren den er en del av, avledet fra eller distribuert sammen med (a) offentliggjøres eller distribueres som kildekode; eller (b) lisensieres av brukeren til tredjepart for å lage og/eller distribuere avledede produkter; eller (c) distribueres videre uten vederlag. Programvare med åpen kildekode omfatter, uten begrensning, programvare som er lisensiert eller distribuert under en av følgende lisenser eller distribusjonsmodeller, eller lisenser eller distribusjonsmodeller som er betydelig like noen av følgende: (a) GNU s General Public License (GPL) eller Lesser/Library GPL (LGPL), (b) Artistic License (f.eks., PERL), (c) Mozilla Public License, (d) Netscape Public License, (e) Sun Community Source License (SCSL), (f) Sun Industry Source License (SISL), (g) Apache Software License og (h) Common Public License (CPL). 

INGEN ANDRE RETTIGHETER. Programvaren er beskyttet av lov om intellektuell eiendom i USA og andre land og gjennom internasjonale avtaler. Unntatt som ellers uttrykt ovenfor, gir Intel ingen uttrykt eller underforstått rett under Intels patenter, opphavsrettigheter, varemerker eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter. Unntatt som uttrykkelig erklært i denne avtalen, gis ingen lisens eller rettighet til deg direkte eller ved implikasjon, oppmuntring, passivitetsvirkning eller på annen måte. Intel skal ha rett til å inspisere eller ha en uavhengig revisor inspisere dine relevante registre for å bekrefte at du følger vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

KONFIDENSIALITET. Hvis du ønsker at en tredjepartskonsulent eller underkontraktør ("kontraktør") utfører arbeid på dine vegne, som innbefatter tilgang til eller bruk av Programvaren, skal du innhente skriftlig konfidensialitetskontrakt fra kontraktøren, som inneholder vilkår og forpliktelser som gjelder tilgang til eller bruk av Programvaren som ikke er mindre restriktive enn de som er fremlagt i denne avtalen og unntatt distribusjonsrettigheter samt bruk til noe annet formål. Ellers får du ikke offentliggjøre vilkårene i, eller eksistensen av denne avtalen eller bruke Intels navn i publikasjoner, reklame eller andre annonseringer uten skriftlig forhåndstillatelse fra Intel. Du har ikke rett til å bruke noen av Intels varemerker eller logoer.

EIERSKAP AV PROGRAMVAREN OG OPPHAVSRETTIGHETER. Rettighetene til alle kopier av Programvaren ligger hos Intel eller deres leverandører. Programvaren er rettighetsbeskyttet og beskyttet ved lov i USA og andre land og gjennom internasjonale avtaler. Du får ikke fjerne merknader om opphavsrett fra Programvaren. Intel kan foreta endringer i Programvaren eller i elementer som er nevnt deri, når som helst og uten varsel, men er ikke forpliktet til å støtte eller oppdatere Programvaren. Unntatt som på annen måte uttrykt gitt, gir ikke Intel noen uttrykt eller underforstått rettighet under Intels patenter, opphavsrettigheter, varemerker eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter. Du kan overføre Programvaren bare hvis mottakeren samtykker i å være fullt ut bundet av disse vilkårene, og hvis du ikke beholder kopier av Programvaren.

STØTTE. Intel kan foreta endringer av Programvaren, eller av elementer den henviser til, når som helst uten varsel, men er ikke forpliktet til å støtte, oppdatere eller gi opplæring i Programvaren. Intel kan etter eget forgodtbefinnende tilby slike tjenester under egne vilkår etter Intels da gjeldende satser. Du kan be om ytterligere informasjon om Intels tjenestetilbud fra en salgsrepresentant for Intel. Du godtar å være eneansvarlig overfor sluttbrukerne for forpliktelser om oppdatering eller støtte eller annet ansvar som kan følge av distribusjon av Programvaren.

EKSKLUSJON AV ANDRE GARANTIER. PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER" UTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI AV NOE SLAG, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Intel gir ingen garanti eller tar ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av noe informasjon, tekst, grafikk, koblinger eller andre elementer Programvaren inneholder.

ANSVARSBEGRENSNING. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL INTEL ELLER DERES LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST SKADER (INKLUSIVE, UTEN BEGRENSNING, TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD AV FORRETNINGER ELLER TAP AV INFORMASJON) SOM KOMMER AV BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN, SELV OM INTEL HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ENKELTE RETTSDISTRIKT KAN FORBY UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, OG DEN OVENNEVNTE BEGRENSNINGEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. DU KAN OGSÅ HA ANDRE JURIDISKE RETTIGHETER SOM ER FORSKJELLIG FRA RETTSDISTRIKT TIL RETTSDISTRIKT. PROGRAMVAREN SOM ER LISENSIERT HERI, ER IKKE LAGET ELLER BEREGNET FOR BRUK I MEDISINSKE ELLER LIVREDDENDE SYSTEMER ELLER OVERLEVELSESSYSTEMER, TRANSPORTSYSTEMER, ATOMTEKNOLOGISKE SYSTEMER ELLER NOE ANNEN DRIFTSKRITISK BRUK DER SVIKT I PROGRAMVAREN KAN FØRE TIL PERSONSKADE ELLER DØD. DU SKAL BESKYTTE OG HOLDE INTEL OG INTEL-PARTENE SKADESLØSE MOT ALLE KRAV, KOSTNADER, ERSTATNINGER OG UTGIFTER, OG RIMELIGE ADVOKATHONORAR SOM KOMMER AV, DIREKTE ELLER INDIREKTE, DISTRIBUSJON AV PROGRAMVAREN, OG ALLE KRAV OM PRODUKTANSVAR, PERSONSKADE ELLER DØD I TILKNYTNING TIL UTILSIKTET BRUK, SELV OM SLIKE KRAV HEVDER AT EN INTEL-PART VAR UAKTSOM MED HENSYN TIL KONSTRUKSJON ELLER FREMSTILLING AV PROGRAMVAREN. DE BEGRENSEDE ERSTATNINGENE, GARANTIFRASKRIVELSEN OG DET BEGRENSEDE ANSVARET ER FUNDAMENTALE ELEMENTER I GRUNNLAGET FOR AVTALEN MELLOM INTEL OG DEG. INTEL VILLE IKKE KUNNE TILBY PROGRAMVAREN UTEN SLIKE BEGRENSNINGER. 

OPPHEVELSE AV DENNE AVTALEN. Intel kan terminere denne avtalen umiddelbart, etter varsel fra Intel, hvis du bryter vilkårene i den. Etter terminering vil du umiddelbart ødelegge Programvaren (også gi bekreftelse på slik destruksjon tilbake til Intel) eller returnere alle kopier av Programvaren til Intel. Hvis avtalen termineres, skal alle lisenser som herunder er gitt til deg, umiddelbart opphøre, unntatt lisenser du tidligere har distribuert til dine sluttbrukere under lisensen som er gitt over.

GJELDENDE LOVER. Ethvert krav som skulle oppstå under eller i tilknytning til denne avtalen, skal være underlagt de interne materielle lovene i delstaten Delaware eller føderale domstoler i Delaware, uten hensyn til prinsippet om motstridende lover. Hver part godtar herved domsmyndigheten og rettskretsene i delstaten California for alle tvister og rettssaker som skulle oppstå under eller i tilknytning til denne avtalen. Partene godtar at FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer er spesifikt utelukket fra denne avtalen. Partene samtykker i den personlige jurisdiksjonen til domstolene nevnt over. 

Eksportreguleringer/eksportkontroll. Du skal ikke eksportere, verken direkte eller indirekte, noe produkt, tjeneste eller tekniske data eller system som inneholder slike artikler, uten først å få nødvendig lisens eller annen godkjenning fra USAs handelsdepartement eller annet organ eller departement som er underlagt USAs myndigheter. Hvis et produkt eksporteres fra USA eller videreeksporteres av deg fra en fremmed destinasjon, skal du forsikre deg om at distribusjon og eksport/videreeksport eller import av produktet følger alle lover, reguleringer, ordre eller andre begrensninger gitt i USAs eksportadministrasjonsreguleringer og av de aktuelle fremmede myndigheter. Du samtykker i at verken du eller noen av dine underselskaper vil eksportere/videreeksportere tekniske data, prosess, produkt eller tjeneste, direkte eller indirekte, til noe land USAs myndigheter eller deres organer eller fremmede myndigheter der det sendes fra krever eksportlisens eller annen offentlig godkjenning, uten først å innhente slik lisens eller godkjenning. 

RETTIGHETER BEGRENSET AV MYNDIGHETENE. Programvaren er en "kommersiell artikkel" slik dette er definert i 48 C.F.R. 2.101, bestående av "kommersiell datamaskinprogramvare" og "dokumentasjon for kommersiell datamaskinprogramvare" slik disse uttrykkene brukes i 48 C.F.R. 12.212. I samsvar med 48 C.F.R. 12.212 og 48 C.F.R 227.7202-1 til og med 227.7202-4, vil du gi Programvaren til USAs myndigheter som sluttbruker, kun i henhold til vilkårene og betingelsene deri. Kontraktør eller produsent er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA. 

Overdragelse. Du får ikke delegere, tildele eller overføre denne avtalen, lisensen(e) som er gitt eller noen av dine rettigheter eller plikter herunder, uttrykt, underforstått, ved lov, gjennom sammenslåing (uansett om du er den overlevende enhet) eller oppkjøp, eller på annen måte, og ethvert forsøk på dette, uten Intels uttrykte skriftlige forhåndstillatelse, skal være ugyldig. Intel kan tildele denne avtalen, og sine rettigheter og plikter herunder, etter eget forgodtbefinnende. 

Hele avtalen. Vilkårene og betingelsene i denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til emnet heri, og inneholder og erstatter alle tidligere og samtidige avtaler, forståelser, forhandlinger og diskusjoner. Ingen av partene hertil skal være bundet av vilkår, definisjoner, garantier, forståelser eller representasjoner med hensyn til emnet heri, annet enn som ettertrykkelig fremsatt heri. Intel har ingen andre avtaleforpliktelser med mindre de foreligger skriftlig og er underskrevet av en autorisert representant for Intel. Uten begrensning i det foregående skal vilkår og betingelser for alle kjøpsordre eller lignende materialer som er sendt av deg til Intel, og vilkår i Intels standard bekreftelsesskjema som er i konflikt med disse vilkårene, ikke ha noen virkning eller kraft. 

Advokathonorar. I tilfelle sak eller søksmål fremlegges av Intel eller deg i forbindelse med denne avtalen, skal den vinnende part i en slik sak være berettiget til å motta sine kostnader, honorar til ekspertvitner og rimelige advokathonorarer, inklusive kostnader og honorarer ved anke. 

Ingen agentur. Ingenting heri skal fortolkes som å opprette agentur, ansettelsesforhold, partnerskap, hovedagentur eller noen annen form for samforetak mellom partene. 

Alvorsgrad. I tilfelle noen bestemmelse i denne avtalen ikke kan håndheves eller er ugyldig under gjeldende lov eller kan anses som dette ved rettskraftig avgjørelse, skal ikke slik manglende håndhevelsesevne eller ugyldighet gjøre avtalen ikke-håndhevbar eller ugyldig som helhet, og slike bestemmelser skal, i slikt tilfelle, endres og fortolkes slik at de best mulig oppnår målene med slik ikke-håndhevbar eller ugyldig bestemmelse innenfor grensene av gjeldende lov eller gjeldende rettsavgjørelse. 

Fraskrivelse. Manglende evne hos noen part til å oppnå utøvelse fra den andre part av noen bestemmelse heri skal ikke påvirke den fulle rett til å oppnå slik utøvelse på noe tidspunkt deretter; heller ikke skal fraskrivelsen av noen part for brudd på noen bestemmelse heri anses å være eller holdes som en fraskrivelse av selve bestemmelsen. 

Språk. Denne avtalen er kun på engelsk, som skal være det overordnede språket i alle sammenhenger, og alle versjoner av denne avtalen på noe annet språk er kun et hjelpemiddel og skal ikke være bindende for deg eller Intel. All kommunikasjon og alle varslinger som gis eller fremsettes under denne avtalen, og all dokumentasjon og støtte som fremlegges, med mindre annet er oppgitt, skal være på engelsk. 

 

BEVISMIDDEL "A"

LISENSAVTALE FOR INTEL-PROGRAMVARE (endelig, enkeltbruker)

VIKTIG - LES FØR KOPIERING, INSTALLASJON ELLER BRUK.

Ikke bruk eller last ned programvare fra dette stedet, eller tilhørende materiale (samlet kalt "Programvare"), før du har lest følgende vilkår og betingelser nøye. Ved å laste inn eller bruke Programvaren, samtykker du i vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke samtykker, må du ikke installere eller bruke Programvaren.

LISENS. Du får kopiere Programvaren på én enkelt datamaskin for personlig bruk eller bruk internt i bedriften, og du kan lage én sikkerhetskopi av Programvaren i henhold til disse betingelsene:

" 	Du får ikke kopiere, endre, leie ut, selge, distribuere eller overføre noen del av Programvaren, unntatt som uttrykt i denne avtalen, og du samtykker i å hindre uautorisert kopiering av Programvaren. 

" 	Du får ikke tilbakekonstruere, dekompilere eller demontere Programvaren. 

" 	Du får ikke viderelisensiere eller tillate samtidig bruk av Programvaren av flere enn én bruker. 

" 	Programvaren kan inneholde programvaren eller annen eiendom til tredjepartsleverandører, derav noe kan identifiseres i, og lisensieres i henhold til, eventuell medfølgende license.txt -fil eller annen tekst eller fil. 

EIERSKAP AV PROGRAMVAREN OG OPPHAVSRETTIGHETER. Rettighetene til alle kopier av Programvaren ligger hos Intel eller deres leverandører. Programvaren er rettighetsbeskyttet og beskyttet ved lov i USA og andre land og gjennom internasjonale avtaler. Du får ikke fjerne merknader om opphavsrett fra Programvaren. Intel kan foreta endringer i Programvaren eller i elementer som er nevnt deri, når som helst og uten varsel, men er ikke forpliktet til å støtte eller oppdatere Programvaren. Unntatt som på annen måte uttrykt gitt, gir ikke Intel noen uttrykt eller underforstått rettighet under Intels patenter, opphavsrettigheter, varemerker eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter. Du kan overføre Programvaren bare hvis mottakeren samtykker i å være fullt ut bundet av disse vilkårene, og hvis du ikke beholder kopier av Programvaren.

EKSKLUSJON AV ANDRE GARANTIER. PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER" UTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI AV NOE SLAG, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Intel gir ingen garanti eller tar ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av noe informasjon, tekst, grafikk, koblinger eller andre elementer Programvaren inneholder.

ANSVARSBEGRENSNING. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL INTEL ELLER DERES LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST SKADER (INKLUSIVE UTEN BEGRENSNING, TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD AV FORRETNINGER ELLER TAP AV INFORMASJON) SOM KOMMER AV BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL, Å BRUKE DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN, SELV OM INTEL HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ENKELTE RETTSDISTRIKT KAN FORBY UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, OG DEN OVENNEVNTE BEGRENSNINGEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. DU KAN OGSÅ HA ANDRE JURIDISKE RETTIGHETER SOM ER FORSKJELLIG FRA RETTSDISTRIKT TIL RETTSDISTRIKT.

OPPHEVELSE AV DENNE AVTALEN. Intel kan terminere denne avtalen når som helst hvis du bryter vilkårene i den. Etter opphevelsen, vil du umiddelbart ødelegge Programvaren eller returnere alle kopier av Programvaren til Intel.

GJELDENDE LOVER. Krav som skulle oppstå under denne avtalen skal være underlagt lovene i Delaware, unntatt prinsippet om lovkonflikter og FN-konvensjonen om kontrakt for salg av varer. Du kan ikke eksportere Programvaren under krenkelse av gjeldende eksportlover og reguleringer. Intel har ingen andre avtaleforpliktelser med mindre de foreligger skriftlig og er underskrevet av en autorisert representant for Intel.

RETTIGHETER BEGRENSET AV MYNDIGHETENE. Programvaren leveres med "BEGRENSEDE RETTIGHETER". Bruk, duplisering eller offentliggjøring av myndighetene er underlagt begrensningene som er fremsatt i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 et seq. eller dennes etterfølger. Myndighetenes bruk av Programvaren utgjør en anerkjennelse av Intels eiendomsrettigheter deri. Kontraktør eller produsent er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA. SPRÅK; OVERSETTELSER. Hvis den engelske språkversjonen av denne avtalen ledsages av en annen versjon oversatt til noe annet språk, er slik oversatt versjon kun besørget av bekvemmelighetshensyn, og den engelske versjonen skal ha fortrinnsrett.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User) 

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:

" 	If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies; 

" 	If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies. 

For OEMs, IHVs and ISVs:

LICENSE. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to You a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

" 	use, modify and copy Software internally for Your own development and maintenance purposes; and 

" 	modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to Your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and 

" 	modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software. 

If You are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then You may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to Your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

You may not subject the Software, in whole or in part, to any license obligations of Open Source Software including without limitation combining or distributing the Software with Open Source Software in a manner that subjects the Software or any portion of the Software provided by Intel hereunder to any license obligations of such Open Source Software. "Open Source Software" means any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of such software that such software or other software incorporated into, derived from or distributed with such software (a) be disclosed or distributed in source code form; or (b) be licensed by the user to third parties for the purpose of making and/or distributing derivative works; or (c) be redistributable at no charge. Open Source Software includes, without limitation, software licensed or distributed under any of the following licenses or distribution models, or licenses or distribution models substantially similar to any of the following: (a) GNU s General Public License (GPL) or Lesser/Library GPL (LGPL), (b) the Artistic License (e.g., PERL), (c) the Mozilla Public License, (d) the Netscape Public License, (e) the Sun Community Source License (SCSL), (f) the Sun Industry Source License (SISL), (g) the Apache Software license and (h) the Common Public License (CPL). 

NO OTHER RIGHTS. The Software is protected by the intellectual property laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Except as otherwise expressly above, Intel grants no express or implied rights under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to You directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect Your relevant records to verify Your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If You wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on Your behalf which involves access to or use of Software, You shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose. Otherwise, You shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's Name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

SUPPORT. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support, update or provide training for the Software. Intel may in its sole discretion offer such services under separate terms at Intel s then-current rates. You may request additional information on Intel s service offerings from an Intel sales representative. You agree to be solely responsible to Your End Users for any update or support obligation or other liability which may arise from the distribution of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. THE SOFTWARE LICENSED HEREUNDER IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN ANY MEDICAL, LIFE SAVING OR LIFE SUSTAINING SYSTEMS, TRANSPORTATION SYSTEMS, NUCLEAR SYSTEMS, OR FOR ANY OTHER MISSION CRITICAL APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE COULD LEAD TO PERSONAL INJURY OR DEATH. YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL AND THE INTEL PARTIES HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES, AND REASONABLE ATTORNEY FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, THE DISTRIBUTION OF THE SOFTWARE AND ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH ANY UNINTENDED USE, EVEN IF SUCH CLAIM ALLEGES THAT AN INTEL PARTY WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR MANUFACTURE OF THE SOFTWARE. THE LIMITED REMEDIES, WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITED LIABILITY ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN INTEL AND YOU. INTEL WOULD NOT BE ABLE TO PROVIDE THE SOFTWARE WITHOUT SUCH LIMITATIONS. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement immediately, upon notice from Intel, if You violate its terms. Upon termination, You will immediately destroy the Software (including providing certification of such destruction back to Intel) or return all copies of the Software to Intel. In the event of termination of this Agreement, all licenses granted to You hereunder shall immediately terminate, except for licenses that you have previously distributed to Your end-users pursuant to the license grant above.

APPLICABLE LAWS. Any claims arising under or relating to this Agreement shall be governed by the internal substantive laws of the State of Delaware or federal courts located in Delaware, without regard to principles of conflict of laws. Each Party hereby agrees to jurisdiction and venue in the courts of the State of California for all disputes and litigation arising under or relating to this Agreement. The Parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. The Parties consent to the personal jurisdiction of the above courts. 

Export Regulations / Export Control. You shall not export, either directly or indirectly, any product, service or technical data or system incorporating such items without first obtaining any required license or other approval from the U. S. Department of Commerce or any other agency or department of the United States Government. In the event any product is exported from the United States or re-exported from a foreign destination by You, You shall ensure that the distribution and export/re-export or import of the product is in compliance with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export Administration Regulations and the appropriate foreign government. You agree that neither you nor any of your subsidiaries will export/re-export any technical data, process, product, or service, directly or indirectly, to any country for which the United States government or any agency thereof or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other governmental approval, without first obtaining such license or approval. 

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a "commercial item" as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4, You will provide the Software to the U.S. Government as an End User only pursuant to the terms and conditions therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Assignment. You may not delegate, assign or transfer this Agreement, the license(s) granted or any of Your rights or duties hereunder, expressly, by implication, by operation of law, by way of merger (regardless of whether You are the surviving entity) or acquisition, or otherwise and any attempt to do so, without Intel s express prior written consent, shall be null and void. Intel may assign this Agreement, and its rights and obligations hereunder, in its sole discretion. 

Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and merges and supersedes all prior, contemporaneous agreements, understandings, negotiations and discussions. Neither of the parties hereto shall be bound by any conditions, definitions, warranties, understandings or representations with respect to the subject matter hereof other than as expressly provided for herein. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel. Without limiting the foregoing, terms and conditions on any purchase orders or similar materials submitted by You to Intel, and any terms contained in Intel s standard acknowledgment form that are in conflict with these terms, shall be of no force or effect. 

Attorneys Fees. In the event any proceeding or lawsuit is brought by Intel or You in connection with this Agreement, the prevailing party in such proceeding shall be entitled to receive its costs, expert witness fees and reasonable attorneys fees, including costs and fees on appeal. 

No Agency. Nothing contained herein shall be construed as creating any agency, employment relationship, partnership, principal-agent or other form of joint enterprise between the parties. 

Severability. In the event that any provision of this Agreement shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or applicable court decisions. 

Waiver. The failure of either party to require performance by the other party of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by either party of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. 

Language. This Agreement is in the English language only, which language shall be controlling in all respects, and all versions of this Agreement in any other language shall be for accommodation only and shall not be binding on you or Intel. All communications and notices made or given pursuant to this Agreement, and all documentation and support to be provided, unless otherwise noted, shall be in the English language. 

 

EXHIBIT A 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, or internal business purpose use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions:

" 	You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. 

" 	You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

" 	You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 

" 	The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed license.txt file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

 Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.83