License.txt Driver File Contents (VGA_Intel_8.14.8.1075_W7x86_A.zip)

ÿþxÇTÑ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬À©Æ ÈÕ¬Á(OEM / IHV / ISV 0¼ìÓ ¼ è²|Ç ¬À©ÆÇ) 

ÉÆ - ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ õ¼¬À, $ÁXÎ ¶² ¬À©ÆXÕ0® ÈÐÅ ¼Ü´Ü }Ç´Åô¼ÜÂ0® ¼·È²ä².

DÅ· Ĭ}Å ´°©ÆDÇ üÈXÇ J®¬ }Ç0® ÈL®ÀÉ tÇ ¬ÀtǸÒXÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸ Ç̸(tÇXÕ "ÁÕ¸ÒèÆ´Å")|¹ ¬À©ÆXÕp¬° \¸Ü´XÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ. tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ \¸Ü´XÕp¬° ¬À©ÆhÕ<Ç\¸hà À­XÕ² ø¼ ÈÕ¬ÁXÇ pÈmÕÐÅ Ù³XÇXÕ² ¬tÇ )´È²ä². Ù³XÇXÕÀÉ JÅ<Çtº tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕp¬° ¬À©ÆXÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ.

üÈXÇ ¬ÀmÕ:

" 	üÈ8»Ç ÁÀ\Ô ½)Ì ÈpÈÅÅ´Ì(OEM: Original Equipment Manufacturer), ų½¹ XÕÜ´èÆ´Å ¤¼T³(IHV: Independent Hardware Vendor) ¶² ų½¹ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¤¼T³(ISV: Independent Software Vendor)|Ç ½¬°Æ tÇ ¬À©Æ ÈÕ¬Á ȴ̬ È©Æ)´È²ä². 

" 	\ÍÈ ¬À©ÆÇxÇ ½¬°ÆÐŲ ½]¸ AXÇ xÇTÑ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬À©Æ ÈÕ¬Á ½½Ì¹ È©Æ)´È²ä². 

OEM, IHV ¼ ISVXÇ ½¬°Æ:

¬À©Æ ÈÕ¬. ø¼ ÈÕ¬Á pÈmÕÐÅ 0µ|· xÇTÑ@Ç xÇTÑXÇ ÈÇ­ÐÅ 0µ|· ä²LÇDÇ ÂÕ`Õ  Dz D¾0¼ÀÐÈ, Åij ½¥², È8ÁĬ ³ÁÀXÇ Dƽ ¬À©Æ­DÇ À­XÕÐŬ ½ìÅiÕȲä².

" 	Ç´Ì ¬¼ ¼ ÇÀÉ ­¬¹|¹ ©ºÈ<Ç\¸ \Õ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ´°½ÈxÇ ¬À©Æ, ÂÈ ¼ õ¼¬À; 

" 	ÁÕ¸ÒèÆ´Å(ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÓÝÀ<» ìÓhÕ)|¹ ÂÈ, õ¼¬ÀXÕଠÀ­XÕXÇ \ÍÈ ¬À©ÆÇÐŬ 0¼ìÓ(tÇ ½¬°Æ, ½]¸ A\¸ ¨Ì½´ xÇTÑXÇ \ÍÈ è²|Ç ¬À©ÆÇ ¬À©Æ ÈÕ¬ÁXÇ ´°©Æô¼ä² \³ È\ÕÈtÇÀÉ JÅ@Ç pÈmÕDÇ ¬² ¬À©Æ ÈÕ¬Á|¹ 0µ|·|Å hÕ); 

" 	ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ hÕØ® Èõ¬´ÈÅDÇ  Dz \ÍÈ ¬À©ÆÇ 8»ÁXÇ ÂÈ, õ¼¬À ¼ 0¼ìÓ(ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ðÅ­tÕÁ̹). 

À­XÕ¬ tÇ ÁÕ¸ÒèƴŬ µÑiÕ´ ôÎèÔ0Ñ Ü¤Â\Ñ ¶² ÁÕ¸ÒèÆ´Å Õ\¸ø­¨·ÐÅ ³\Õ \ÍÈ ÈpÈÅÅ´Ì° õ¬	®ÅŴ̬ DÅв ½¬°Æ À­XÕ² ø¼ ÈÕ¬Á pÈmÕÐÅ 0µ|· ¬À©Æ`Õ  Çij]¸ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å õ¼¬Àø¼(ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÓÝÀ<» ìÓhÕ)DÇ À­XÕXÇ Â9¸xÇÐŬ tÇÈ`Õ  ǵÂȲä². è², ø­ì·\Õ Â9¸xÇ@Ç ìÅ0® 0® ´ pÈmÕDÇ DÆÈ× 0µx¹ä²² p³ Ù³XÇtÕ|Å iÕȲä². À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ È3ÇÐŬ Åij, Á¾|·tÇ<Á¤Â, dz ¶² ´Å µ\Õ )¼ÝÂ<Ç\¸à´ tÇÈtÕÁ² HÅ )´È²ä². À­XÕ² ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬¹¼¤Â ôÎÓ|Ç, µ¤Â´ÅHÁ¾ ¶² ¬¹¼¤Â ÔÅÀÉȲ´ÅÁ¹tÕÁ² HÅ )´È²ä².

À­XÕ² tÕù² õ¬¬ Á¤Â ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©Æ­ÐÅ 0µx¹ XÇ4» ¬ÀmÕtÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å° tÇÐÅ XÇp¬XÕìÅ xÇTÑtÇ Èõ¬XÕ² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ |ǽЊȩƴij]¸ XÕ² )¼ÝÂ(ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ õ¬¬ Á¤Â ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ °¬iÕXÕp¬° õ¬¬ Á¤Â ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ hÕØ® 0¼ìÓXÕ² ¬DÇ ìÓhÕXÕ´ tÇÐÅ È\Õ´ÀÉ JÅLÇ)<Ç\¸ õ¬¬ Á¤Â ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©Æ­ÐÅ 0µx¹ XÇ4» ¬ÀmÕtÇ È´Ì\¸à´ ½½<Ç\¸à´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅЊȩƴij]¸ `Õ  ÆŵÂȲä². "õ¬¬ Á¤Â ÁÕ¸ÒèÆ´Å"² tÕù² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©Æ, ÂÈ ¼/¶² 0¼ìÓ pÈt¬<Ç\¸ tÕù² ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¶² tÕù² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ µÑiÕ´p¬° tÕù² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅÁ ÓÝÀ´p¬° tÕù² ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ hÕØ® 0¼ìÓ´² ä²x¹ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ (a) Á¤Â TÏÜ´ ÖÜÐ\¸ õ¬¬ ¶² 0¼ìÓXÕp¬° (b) ÓÝÀ<» ÈÇ ¼/¶² 0¼ìÓ ©Æij\¸ ¬À©ÆǬ È3ÇÐŬ ¬À©Æ­DÇ ½ìÅXÕp¬° (c) 4»Ì¸\¸ ¬Ç0¼ìÓ¬ ¬¥²\Õ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ XÇø»iÕȲä². õ¬¬ Á¤Â ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐŲ ä²LÇXÇ ¬À©Æ ÈÕ¬ ¶² 0¼ìÓ ¨ºx³ÐÅ 0µ|· ¶² ä²LÇü¬ ÁÀù²× ǬÀ\Õ ¬À©Æ ÈÕ¬ ¶² 0¼ìÓ ¨ºx³ÐÅ 0µ|· ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ÈÅp¬° 0¼ìÓ´ ÁÕ¸ÒèƴŬ ìÓhÕ´pº tÇÐÅ È\Õ´ÀÉ JŵÂȲä²: (a) GNUXÇ |Ǽ õ¬É ¬À©Æ ÈÕ¬Á(GPL: General Public License) ¶² }ÅÁ/|·tÇ¾ì·¬¹ |Ǽ õ¬É ¬À©Æ ÈÕ¬Á (LGPL: Lesser/Library GPL), (b) Artistic License(Æ: PERL), (c) ¨ºÈÉ|· õ¬©Æ ÈÕ¬Á, (d) Netscape õ¬©Æ ÈÕ¬Á, (e) Sun äΤ»È²ðÒ Á¤Â ÈÕ¬Á(SCSL), (f) Sun °ÀÅÅ©Æ Á¤Â ÈÕ¬Á(SISL), (g) Apache ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÈÕ¬Á ¼ (h) õ¬µÑ õ¬©Æ ÈÕ¬Á(CPL). 

ä²x¹ ­¬¹ ÆÅLÇ. tÇ ÁÕ¸ÒèƴŲ ø»m­ ¼ 0®ÀÐ m­¬XÇ ÀÉÈ ¬Ç°À¼ü¬ m­È Ö}Å pÈmÕÐÅ 0µ|· ô¼8Ö|¹ ¼µÂȲä². ÇÐÅÁ ºÜÂÈ<Ç\¸ Èõ¬\Õ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠxÇTÑ@Ç xÇTÑ ¹ÒÈÕ­, ÈÇ­, ÁÀ\Ô­ ¶² 0®ÀÐ ÀÉÈ ¬Ç°À­ XÕÐÅÁ ´Å µ\Õ ºÜÂÈ ¶² 5»ÜÂÈ ­¬¹Ä³ ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä². ø¼ ÈÕ¬ÁÐÅ ºÜ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠÁÉÈÈ, 5»ÜÂÈ, ÇxÇ, ®¼¸Å ñ´ ´Å¤µ )¼ÝÂ<Ç\¸ À­XÕÐŬ |·tÇ<Á¤Â° ­¬¹|¹ ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä². xÇTÑ@Ç ø¼ ÈÕ¬Á ´°©ÆtÇ É´²ÀÉ UÖxÇXÕ0® ÇtÕ ÁÉÈ ¶² ų½¹ ¬¬ÀÇ|¹ µÑtÕ À­XÕXÇ ­(¸ 0®]¸DÇ ¬¬À`Õ ­¬¹|¹ ¬ÑÉȲä².

0®¼ ÇÀÉ. ÀЬÀ èÎ$Á4Ñ¸Ò ¶² XÕij	®ÅÅ´Ì("ij	®ÅÅ´Ì")¬ ÁÕ¸ÒèÆ´Å aÅ8Á¤Â ¶² ¬À©ÆDÇ ìÓhÕ\Õ ÇÅÅDÇ À­XÕ|¹ ³àÂtÕ ÂÕXÕ0®|¹ ÐÆXÕ² ½¬°Æ, À­XÕ² ij	®ÅÅ´Ì\¸½0Ñ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ aÅ8Á¤Â ¶² ¬À©Æü¬ ­(¸\Õ pÈmÕü¬ XÇ4» Èô¼¬ ìÓhÕ´ Átº 0®¼ ÈÕ¬Á|¹ ¼DÅ|Å iÕȲä². tÇì·\Õ ÈÕ¬Á² ø¼ ÈÕ¬ÁÐÅ 0® ´ ´°©Æô¼ä² \³ È\ÕÈtÇÀÉ JÅDÅ|Å XÕpº 0¼ìÓ ­¬¹@Æ ä²x¹ ©Æij\¸XÇ ¬À©Æ@Ç ÈxÆtÕ|Å iÕȲä². xÇTÑXÇ ¬ÀÈ Átº Ù³XÇ ÆÅtÇ ø¼ ÈÕ¬ÁXÇ pÈmÕtÇ° tÈ¬Ç ìŽ|¹ õ¬¬XÕp¬° ÍÓ, ­à¬ ¶² 0®ÀÐ ¼\Ô ´°©ÆÐÅÁ xÇTÑXÇ tǹDÇ ¬À©ÆXÕtº HÅ )´È²ä². À­XÕ² xÇTÑ ÁÀ\Ô° \¸à¬|¹ ¬À©Æ`Õ  Dz ­¬¹¬ ÆŵÂȲä².

ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ Ó­XÇ Á Ç­ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ¬Àø¼ÐÅ ³\Õ Á Ç­@Ç xÇTÑ ¶² ø­ õ¬	®ÇÐŬ ǵÂȲä². tÇ ÁÕ¸ÒèƴŲ ø»iÕÉm­ ¼ 0®ÀÐ m­¬ ø­¬¹à¬ m­È Ö}Å<Ç\¸ Ó­ ô¼8Ö|¹ ¼µÂȲä². À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅÁ ÈÇ­ à¬ÀÉ|¹ ­ÀÈ`Õ  ÆŵÂȲä². xÇTÑ@Ç ¸ÅÈà´ ÆଠÆÅtÇ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å° ìÅ0®ÐÅ ¸Å	®´ mÕ©ºDÇ À¼½¬`Õ  ÇÀÉ̹ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ³\Õ ÀÉÐÆtÇ° ÅÅp³tǸÒ|¹ Èõ¬`Õ XÇ4»² ÀÉÀÉ JŵÂȲä². ºÜÂÈ<Ç\¸ Èõ¬\Õ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠxÇTÑ@Ç xÇTÑ ¹ÒÈÕ­, ÈÇ­, ÁÀ\Ô­ ¶² 0®ÀÐ ÀÉÈ ¬Ç°À­ XÕÐÅÁ ´Å µ\Õ ºÜÂÈ ¶² 5»ÜÂÈ ­¬¹Ä³ ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä². À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ¬Àø¼DÇ ÐÓ0®XÕଠÅÂxÇtÇ ø¼ ÈÕ¬Á ´°©ÆDÇ DÆÈ× ÉÂXÕ ¬ä²à¬ Ù³XÇ\Õ ½¬°ÆÐÅ̹ ÅÂxÇÐŬ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Åij`Õ  ǵÂȲä².

ÀÉÐÆ. xÇTÑ@Ç ÁÕ¸ÒèÆ´Å° ø­ HÅÐÅÁ 8ÌpÈ´ mÕ©ºDÇ ¸ÅÈà´ÀÉ ÆଠÆÅtÇ À¼½¬`Õ  ÇÀÉ̹ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÀÉÐÆ ¶² ÅÅp³tǸÒXÕp¬° ­(¸ P­!ÇDÇ Èõ¬`Õ XÇ4»² ÆŵÂȲä². xÇTÑ@Ç è²Å³ Óè² XÕÐÅ xÇTÑXÇ Ö¬Ç Æ(Ç\¸ ļijXÇ pÈmÕÐÅ 0µ|· ø­ì·\Õ ÁD¾¤Â|¹ Èõ¬`Õ Âij ǵÂȲä². À­XÕ² xÇTÑ ÆÅÅ ô²ù²ÇÐŬ xÇTÑXÇ ÁD¾¤Â 5ÆXÁÐÅ ³\Õ Í¬ Èô¼|¹ Æ­Ì`Õ  ǵÂȲä². ÅÅp³tÇ¸Ò ¶² ÀÉÐÆ XÇ4»@Æ ÁÕ¸ÒèÆ´Å 0¼ìÓ\¸ xÇtÕ ¼ÝÀ`Õ  Dz 0®ÀÐ EÌÇü¬ ­(¸XÕìÅ À­XÕ² è²Å³<Ç\¸ À­XÕXÇ à¬¬DÇ EÌÇÈÉ ¬tÇ|·² p³ Ù³XÇiÕȲä².

0®ÀÐ ô¼ÉXÇ ÈxÆ. ÁÕ¸ÒèƴŲ ÁÀÔ1Á, D¾hÎtÕ ¶² ¹ÒÈ ©ºÈXÇ ÈiÕ1ÁÐÅ ³\Õ ô¼ÉDÇ ìÓhÕXÕìÅ ´Å¤µ ÈX¹XÇ ºÜÂÈtÇp¬° 5»ÜÂÈxÇ ô¼Éij ÆÅtÇ "Dz ø­³\¸" Èõ¬)´È²ä². xÇTÑ@Ç Èô¼, MѤ¸Ò, ø­·=Õ, Á¹lÐ ¶² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´ ä²x¹ mÕ©ºXÇ ÈUÖ1ÁtÇ° DÆÈ1ÁÐÅ ³XÕìÅ ´Å µ\Õ ô¼ÉtÇ° EÌÇij 0¼ÈiÕȲä².

EÌÇXÇ È\Õ. ´Å¤µ ½¬°ÆÐÅij xÇTÑ ¶² ø­ õ¬	®Ç² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©Æ ¶² ¬À©ÆXÕÀÉ »ºhÕ<Ç\¸ xÇtÕ ¼ÝÀXÕ² ÁtÕ(ÆÅÅ tÇuÇ ÁäÂ, ÆÅÅ Éè² ¶² Èô¼ ÁäÂDÇ ìÓhÕXÕ´ tÇÐÅ È\Õ´ÀÉ JÅLÇ)ÐÅ ³tÕ ´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JÅ<Çpº, tDz xÇTÑtÇ ø­@Æ ¬@Ç ÁtÕXÇ ¬¥²1ÁDÇ ¬ÀÈÐÅ LÅଠÇX³ ½¬°ÆÐÅij ȹ,̬ÀÉÇȲä². |ǽ ­`ÕÀÉÐÅÁ 5»ÜÂÈ ô¼ÉtÇ° °¬ü¬È ¶² ½ÂÈ ÁtÕÐÅ ³\Õ EÌÇDÇ 0¼ÈXÕp¬° È\ÕXÕ² ÕÇ|¹ ®ÀÉXÕÀ»\¸ Ç È\Õ@Ç À­XÕÐŬ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ Âij ǵÂȲä². À­XÕ² ¬À¼­ÐÅ 0µ|· ä²x¹ 0®ÀÐ ¼ÈxÇ ­¬¹|¹ ô¼ Ç`Õ Âij ǵÂȲä². ìÅ0®Á |·tÇ<Á¤Â|¹ ½ìÅXÕ² ÁÕ¸ÒèƴŲ XÇ̸, ÝÀº l­pÈ/ ÇÀÉ Ü¤Â\Ñ, ´Æ¡Á ܤÂ\Ñ, uÕ Ü¤Â\Ñ ¶² ´°½©Æ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ $ÆX¹\¸ xÇtÕ ½ÁÀtÇ° ¬Àݹ ¬Àବ ¼ÝÀ`Õ  Dz ä²x¹ ¨ºà´ ½|ÅÐÅÁ ¬À©ÆXÕij]¸ $ÁĬ ¶² XÇij´ÀÉ JÅXŵÂȲä². À­XÕ² ÁÉÈÈ<Ç\¸à´ ¬ÈÈ<Ç\¸à´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ 0¼ìÓ\¸ xÇtÕ ¼ÝÀXÕ² ¨ºà´ ­Ìl­, D¾©Æ, ÁtÕ ¼ ½¬D¾(À¼8Ö¬À D¾©Æ ìÓhÕ)@Æ XÇijXÕÀÉ JÅ@Ç ¬À©Æü¬ ðÅ­´ ÈÔ EÌÇ, àÂ´Ì ½ÁÀ ¶² xǺ ÁäÂÐÅ ³\Õ ­Ìl­\¸½0Ñ xÇTÑ ¼ xÇTÑ ù²¬ÀÇ|¹ tºEÌXÕଠtÕ|¹ ÇÀÉ JŬ tÕ|Å XÕpº, tDz tÕù² ­Ìl­ÐÅÁ xÇTÑ ù²¬ÀǬ ÁÕ¸ÒèÆ´Å $ÁĬ ¶² ÈpÈ@Æ ­(¸XÕìÅ ½üÈXÇÕä²à¬ üÈ¥ÇXÕ² ½¬°ÆÐÅij ȹ,̬ÀÉÇȲä². È\Õ´ l­ÈEÌ, ô¼É tºEÌ pÈmÕ ¼ È\Õ´ EÌÇ@Ç xÇTÑü¬ À­XÕ ¬ÐÅ tÇ踴ÅÀɲ iÕXÇXÇ 0®ø¼ ÆÁÇȲä². xÇTÑ@Ç ø­ì·\Õ È\Õ ÆÅtDz tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Èõ¬`Õ  ÆŵÂȲä². 

ø¼ ÈÕ¬ÁXÇ tÕÀÉ. À­XÕ¬ ø¼ }Å­DÇ Ç¼XÕtº xÇTÑ@Ç µÑô¼ ÄÖ ÉÜ ø¼ ÈÕ¬Á|¹ tÕÀÉ`Õ  ǵÂȲä². ÈÕ¬Á¬ tÕÀÉ´tº À­XÕ² 笼\¸ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å(ø­ì·\Õ Ó0® ¬ÀäÂDÇ ÇÉ`Õ  Dz ɺÁ ìÓhÕ)|¹ Ó0®XÕp¬° tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ¬Àø¼DÇ xÇTÑ\¸ ¼¡ÁtÕ|Å iÕȲä². ø¼ ÈÕ¬Á¬ tÕÀÉ ´ ½¬°Æ, ÇÐÅÁ ½ìÅ\Õ ¬À©Æ ÈÕ¬ÐÅ 0µ|· À­XÕXÇ \ÍÈ ¬À©ÆÇÐŬ tÇø» 0¼ìÓ\Õ ¬À©Æ ÈÕ¬Á|¹ ÈxÆXÕଠÀ­XÕÐŬ ½ìÅ´ ¨ºà´ ¬À©Æ ÈÕ¬¬ ÉÜ tÕÀÉ)´È²ä².

Ép¬¼. ø¼ ÈÕ¬ÁÐÅ 0µ|· ¼ÝÀXÕp¬° ø¼ ÈÕ¬Á@Æ ­(¸XÕìÅ ¼ÝÀ\Õ ¨ºà´ ­Ìl­² m­È ¬À¼ ÐƬ¹ÐÅ ­Ä¬ÆÅtÇ ø»m­ x³|·èÆ´ÅüÈ ¶² x³|·èÆ´ÅÐÅ Á¬Ç\Õ ðÅ)¼ ¼ÐÆXÇ ´°½ ä´̼<Ç\¸ Ü­(Ç)´È²ä². ¬ ù²¬ÀDz ø¼ ÈÕ¬Á XÕÐÅÁ ¶² ø¼ ÈÕ¬Á@Æ ­(¸XÕìÅ ¼ÝÀXÕ² ¨ºà´ ½ÁÇü¬ Á¡ÁDÇ ø»m­ ά¹ìÓȲDÅüÈ ¼ÐÆXÇ ­`Õ l­íÅü¬ ¬ÇÓÀÉÐÅ È0®tÕ|Å \Õä²² p³ Ù³XÇtÕ|Å iÕȲä². ù²¬ÀDz <»Ô ä¹ä¹ Ĭ}ÅÐÅ ­\Õ UN Ö}ÅtÇ ¹Ò× ø¼ ÈÕ¬ÁXÇ È©Æ ³ÁÀÐÅÁ ÈxÆ(´ÐÅ Ù³XÇiÕȲä². ù²¬ÀDz Ç ¼ÐÆXÇ ³xÇ ­`Õ­ÐÅ Ù³XÇiÕȲä². 

ÂÍ Ü­È/ÂÍ µÑÈ. À­XÕ² ø»m­ ÁÀ4»½ ¶² ø»m­ ðÅ)¼ ȽXÇ ­`Õm­tÇ° m­4»½XÇ DÕ ÈÕ¬ ¶² 0®ÀÐ ¹ÂxÇ ÆÅtÇ ÈÔ, ÁD¾¤Â ¶² 0®  p³tÇ0Ñ° ø­ì·\Õ Ô©ºDÇ ìÓhÕXÕ² ܤÂ\ÑDÇ ÁÉ, ¬ÈÈ<Ç\¸ ÂÍ`Õ  ÆŵÂȲä². ÈÔtÇ ø»m­ÐÅÁ ÂÍ´p¬° xÆm­ ij)ÌÀÉÐÅÁ ¬ÇÂÍ´² ½¬°ÆÐŲ ÈÔ ÇµÑ ¼ ÂÍ/¬ÇÂÍ ¶² ÂÇtÇ ø»m­ ÂÍ ­¬¹ Ü­Èü¬ tÕù² xÆm­ Ƚ 0®­XÇ ¨ºà´ ¼`¹, Ü­È, ÀÉ9¸ ¶² 0®ÀÐ È\Õ ¬ÀmÕDÇ ÉÂXÕ²ÀÉ UÖxÇtÕ|Å iÕȲä². À­XÕ² <ºÈ ø»m­ Ƚ 0®­tÇ° ¼¡ÁÀÉXÇ xÆm­ Ƚ 0®­ÐÅÁ DÕÆ\Õ ÂÍ ÈÕ¬° ä²x¹ Ƚ ¹ÂxÇDÇ ¨ºP´ ¼ÀÉ JÅଲ À­XÕ ¶² À­XÕXÇ ÇÖ¬À¬ 0®  p³tÇ0Ñ, Õ\¸8Á¤Â, ÈÔ ¶² ÁD¾¤Â|¹ tÕù² ÈÕ¬° ¹ÂxÇtÇ DÕÆ\Õ m­¬\¸ ÁÉÈÈ<Ç\¸à´ ¬ÈÈ<Ç\¸à´ ÂÍ/¬ÇÂÍXÕÀÉ JÅ ¬ä²à¬ Ù³XÇiÕȲä². 

ȽXÇ È\Õ´ ­¬¹. tÇ ÁÕ¸ÒèƴŲ 48 C.F.R. 2.101ÐÅ ÈXÇ´ ©Æ´Å\¸ "ÁÀÅÅ©Æ DÅtÇ\Ñ"tÇpº 48 C.F.R. 12.212ÐÅ ¬À©Æ´ ©Æ´ÅxÇ "ÁÀÅÅ©Æ ôÎèÔ0Ñ ÁÕ¸ÒèÆ´Å" ¼ "ÁÀÅÅ©Æ ôÎèÔ0Ñ ÁÕ¸ÒèÆ´Å 8»Á"\¸ l­1Á)´È²ä². 48 C.F.R. 12.212 ¼ 48 C.F.R 227.7202-1 ~ 227.7202-4ÐÅ 0µ|· À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ \ÍÈ ¬À©ÆÇxÇ ø»m­ ȽÐÅ Èõ¬XÕpº, tÇ ½¬°Æ ìÅ0® 0® ´ }Å­DÇ ÉÂtÕ|Å iÕȲä². Ĭ}ÅÇ ¶² ÈpÈÅŴ̲ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USAÇȲä². 

`Õù². À­XÕ² ºÜÂÈ<Ç\¸à´ 5»ÜÂÈ<Ç\¸à´ ¼`¹ È©ÆtÇ° xÇ iÕѼ(tÈÁ üÈ´ÌxÇÀÉ ìŽÐÅ ­Ä¬ ÆÅLÇ) ñ´ ø­ ÖÜÐÐÅ ­Ä¬ ÆÅtÇ ø¼ ÈÕ¬Á, tÇÐÅ XÇp¬XÕìÅ ½ìÅ´ ¬À©Æ­ ¶² tÇÐÅ XÇp¬\Õ ¨ºà´ ­¬¹° XÇ4»|¹ ÇÇ, `Õù² ¶² Åij`Õ  ÆÅ<Çpº xÇTÑXÇ ºÜÂÈxÇ ¬ÀÈ Átº Ù³XÇ ÆÅtÇ tÇ踴ÅÄÉ tÇì·\Õ ÕDz 4»¨Ö¬ )´È²ä². xÇTÑ@Ç è²Å³ ¬ÇÉ·ÐÅ 0µ|· ø¼ ÈÕ¬Á@Æ tÇÐÅ XÇp¬\Õ ­¬¹ ¼ XÇ4»|¹ `Õù²`Õ  ǵÂȲä². 

È´Ì ÈÕ¬. ø¼ ÈÕ¬ÁXÇ Ä¬}Å ´°©Æ ¼ pÈt¬@Ç tÇ 8»ÁXÇ üÈÈÐÅ ³tÕ ù²¬ÀÇ ¬ÐÅ ´Ì°¬´ È´Ì ÈÕ¬Á\¸ ¬üÈ´pº tÇÈÐÅ ¼ÝÀÕp¬° Ù³ÜÂÐÅ ¼ÝÀ\Õ ¨ºà´ ÈÕ¬, iÕXÇ, ÖÁÀ ¼ |±XÇ ´°©ÆDÇ Ñ¼iÕXÕଠ³´ÌiÕȲä². ´Å¤µ ù²¬ÀÇij tÇ 8»ÁXÇ üÈÈÐÅ ³tÕ tÇ 8»ÁÐÅÁ ºÜÂÈ<Ç\¸ Èõ¬´ ¬ tÇxÆXÇ pÈt¬, ÈXÇ, ô¼É, iÕXÇ ¶² \ÔÖÐÅ ½Åä¹tÇtº HÅ )´È²ä². xÇTÑ@Ç Átº<Ç\¸ Ç1Á´´Å xÇTÑ õ¬xÇ ³\ÔǬ Áº\Õ ½¬°Æ¬ DÅȲtº ´Å µ\Õ Ù³XÇ XÕÐÅÁij XÇ4»|¹ ÀÉÀÉ JŵÂȲä². ÁÀ0® ´°©Æп DÅȲ|· À­XÕ¬ xÇTÑÐÅ ÈÍ\Õ l­ä¹ üÈ8»Á° ǬÀ\Õ Ç̸XÇ Ä¬}Å ´°©Æ ¼ pÈt¬ü¬ xÇTÑXÇ \ÔÉ xÇÈ ÅÝÂÐÅÁ tÇì·\Õ Ä¬}Å ´°©Æ ¼ pÈt¬ü¬ ©Í̳XÕ² Ĭ}Å ´°©Æ ¼ pÈt¬@Ç 4»¨ÖÇȲä². 

À¼8Ö¬À ÂÇ̸. ø¼ ÈÕ¬Á@Æ ­(¸tÕÁ xÇTÑtÇ° À­XÕ¬ Á¡Á ¶² à¬Á|¹ È0®\Õ ½¬°Æ tÕù² Á¡ÁÐÅÁ ¹ÂÁ\Õ ù²¬ÀDz ÁÀଠD¾©Æü¬ ÂÂ̸|¹ ìÓhÕXÕìÅ tÕù² Á¡Á D¾©Æ, È8»¬ ¬È ÂÂ̸ ¼ iÕù²\Õ À¼8Ö¬À D¾©ÆDÇ ¼DÇ  ǵÂȲä². 

ÐÅtÇÈÜ ÆÅLÇ. ìÅ0®ÐÅ ìÓhÕ´ ´Å¤µ ´°©Æij ù²¬ÀÇ ¬XÇ ³¬¹ ­Ä¬, à¬©Æ ­Ä¬, Ó¸Ò± ­Ä¬, üÈxÇ-³¬¹xÇ ¶² 0®ÀÐ õ¬Ù³ ¬ÀÅÅ ÖÜÐ|¹ ̹ܴ² ¬<Ç\¸ tÕÁXÕtº HÅ )´È²ä². 

Ĭ}Å ½¬¹. ø¼ ÈÕ¬ÁXÇ pÈmÕtÇ ÜÂÕ ½¬¥²XÕp¬° ­(¸ ¼`¹ÐÅ 0µ|· ¨Ö%¸tÇ ÆÅp¬° ­`Õ ¼ÐÆ °¬È<Ç\¸ ô¼X¹´² ½¬°Æ ø­@Æ ¬@Ç ÜÂÕ ½¬¥²tÇ° ¨Ö%¸ ÆÅLÇtÇ ø¼ ÈÕ¬Á È´Ì|¹ ÜÂÕ ½¬¥²XÕp¬° ¨Ö%¸tÇ ÆŲ ÁÀÜÐ\¸ ̹ä´tº HÅ ´à¬ ø­@Æ ¬@Ç ½¬°Æ ­(¸ ¼`¹tÇ° ¼ÐÆ °¬ÈXÇ \Õij ´°ÐÅÁ ÜÂÕ ½¬¥²XÕp¬° ¨Ö%¸tÇ ÆŲ pÈmÕXÇ ©º\Ô|¹ ¬¥Ç Ç ì²1ÁXÕij]¸ tÕù² pÈmÕDÇ À¼½¬XÕଠtÕÁtÕ|Å iÕȲä². 

 ÌÖ. \Õ½Ê ù²¬ÀǬ DÕÆ\Õ 1Á¥²DÇ Èõ¬XÕÀÉ »º\Õä²à¬ tÕÁ ø­ì·\Õ 1Á¥²DÇ Æl­`Õ È´Ì ­\ÕЊƥÕDÇ ø»XÎÀɲ JŵÂȲä². ¶\Õ \Õ½Ê ù²¬ÀÇÐÅ XÇ\Õ ìÓ0®¬ pÈmÕDÇ Ç¼XÕp¬° pÈmÕ Ç´Ì|¹ ìÓ0®XÕ² ¬<Ç\¸ ¬üÈ´ÀÉ JŵÂȲä². 

¸Å´Å. ø¼ ÈÕ¬Á² ¨ºà´ ÈÐÅÁ üÈijÈxÇ ¸Å´ÅxÇ Æ´Å\¸Ì¹ Èõ¬´pº ø¼ ÈÕ¬ÁXÇ ä²x¹ ¸Å´Å\¸ ´ ¨ºà´ ¼È@Ç ¸ÓXÇ|¹ ÇtÕÁ̹ Èõ¬´à¬ À­XÕ° xÇTÑÐÅ ³\Õ ¼È l­Á%¸tÇ ÆŵÂȲä². ø¼ ÈÕ¬ÁÐÅ XÇp¬XÕìŠ̹䴴ÅÀÉp¬° üÈ´ÅÀɲ ¨ºà´ µÑàÂ8» ¼ µÑÀÉ8»ü¬ Èõ¬´² ¨ºà´ $ÁºÁ ¼ ÀÉÐÆ@Ç Ä¼Ä³XÇ ¸Å	®tÇ ÆÅDÇ ½¬°Æ Æ´Å\¸ ´´Å ǵÂȲä². 

 

½]¸ A

xÇTÑ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬À©Æ ÈÕ¬Á(\ÍÈ, è²|Ç ¬À©ÆÇ)

ÉÆ - ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ õ¼¬À, $ÁXÎ ¶² ¬À©ÆXÕ0® ÈÐÅ ¼Ü´Ü }Ç´Åô¼ÜÂ0® ¼·È²ä².

DÅ· Ĭ}Å ´°©ÆDÇ üÈXÇ J®¬ }Ç0® ÈL®ÀÉ tÇ ¬ÀtǸÒXÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸ Ç̸(tÇXÕ "ÁÕ¸ÒèÆ´Å")|¹ ¬À©ÆXÕp¬° \¸Ü´XÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ. tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ \¸Ü´XÕp¬° ¬À©ÆhÕ<Ç\¸hà À­XÕ² ø¼ ÈÕ¬ÁXÇ pÈmÕÐÅ Ù³XÇXÕ² ¬tÇ )´È²ä². Ù³XÇXÕÀÉ JÅ<Çtº tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕp¬° ¬À©ÆXÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ.

¬À©Æ ÈÕ¬. À­XÕ² ¬xÇÈ ¶² ´°½ ÅÅ4» ©Æij\¸ \Õ ³XÇ ôÎèÔ0ÑÐÅ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ õ¼¬À`Õ  Ç<Çpº ä²LÇ pÈt¬ÐÅ 0µ|· ÁÕ¸ÒèÆ´Å 1¼ÅÅ õ¼¬Àø¼ \Õ ¬|¹ Ì¹ä´  ǵÂȲä².

" 	ø¼ ÈÕ¬ÁÐÅÁ Èõ¬´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ´Å¤µ ½½Ä³ õ¼¬À, ÂÈ, ³ìÅ, Óä¹, 0¼ìÓ ¶² tÇÈ`Õ  ÆÅଠÀ­XÕ² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ 4»è² õ¼¬À|¹ )¼ÀÉXÕ ¬ä²² p³ Ù³XÇiÕȲä². 

" 	À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ íÅÔÅÀÉȲ´ÅÁ¹, µôÎÓ|Ç ¶² µ¤Â´ÅHÁ¾`Õ  ÆŵÂȲä². 

" 	À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Á¾|·tÇ<Á¤Â XÕp¬° Ù³ÜÂÐÅ P´ º tÇÁÀXÇ ¬À©ÆǬ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕij]¸ ÈÕ©Æ`Õ  ÆŵÂȲä². 

" 	tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐŲ ÀÐÖ¬À õ¬	®ÇXÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å° ä²x¹ ¬Ç°ÀtÇ ìÓhÕ´´Å ÇDÇ Âij Ç<Çpº ø­ É |ǽ² Ù³	½´ License.txt Ó|ÇtÇ° ä²x¹ MÑ¤Â¸Ò ¶² Ó|ÇÐÅÁ ÝÂļ´à¬ tÇì·\Õ MÑ¤Â¸Ò ¶² Ó|ÇÐÅ 0µ|· ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬)´È²ä². 

ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ Ó­XÇ Á Ç­ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ¬Àø¼ÐÅ ³\Õ Á Ç­@Ç xÇTÑ ¶² ø­ õ¬	®ÇÐŬ ǵÂȲä². tÇ ÁÕ¸ÒèƴŲ ø»iÕÉm­ ¼ 0®ÀÐ m­¬ ø­¬¹à¬ m­È Ö}Å<Ç\¸ Ó­ ô¼8Ö|¹ ¼µÂȲä². À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅÁ ÈÇ­ à¬ÀÉ|¹ ­ÀÈ`Õ  ÆŵÂȲä². xÇTÑ@Ç ¸ÅÈà´ ÆଠÆÅtÇ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å° ìÅ0®ÐÅ ¸Å	®´ mÕ©ºDÇ À¼½¬`Õ  ÇÀÉ̹ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ³\Õ ÀÉÐÆtÇ° ÅÅp³tǸÒ|¹ Èõ¬`Õ XÇ4»² ÀÉÀÉ JŵÂȲä². ºÜÂÈ<Ç\¸ Èõ¬\Õ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠxÇTÑ@Ç xÇTÑ ¹ÒÈÕ­, ÈÇ­, ÁÀ\Ô­ ¶² 0®ÀÐ ÀÉÈ ¬Ç°À­ XÕÐÅÁ ´Å µ\Õ ºÜÂÈ ¶² 5»ÜÂÈ ­¬¹Ä³ ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä². À­XÕ² tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ¬Àø¼DÇ ÐÓ0®XÕଠÅÂxÇtÇ ø¼ ÈÕ¬Á ´°©ÆDÇ DÆÈ× ÉÂXÕ ¬ä²à¬ Ù³XÇ\Õ ½¬°ÆÐÅ̹ ÅÂxÇÐŬ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Åij`Õ  ǵÂȲä².

0®ÀÐ ô¼ÉXÇ ÈxÆ. ÁÕ¸ÒèƴŲ ÁÀÔ1Á, D¾hÎtÕ ¶² ¹ÒÈ ©ºÈXÇ ÈiÕ1ÁÐÅ ³\Õ ô¼ÉDÇ ìÓhÕXÕìÅ ´Å¤µ ÈX¹XÇ ºÜÂÈtÇp¬° 5»ÜÂÈxÇ ô¼Éij ÆÅtÇ "Dz ø­³\¸" Èõ¬)´È²ä². xÇTÑ@Ç Èô¼, MѤ¸Ò, ø­·=Õ, Á¹lÐ ¶² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´ ä²x¹ mÕ©ºXÇ ÈUÖ1ÁtÇ° DÆÈ1ÁÐÅ ³XÕìÅ ´Å µ\Õ ô¼ÉtÇ° EÌÇij 0¼ÈiÕȲä².

EÌÇXÇ È\Õ. ´Å¤µ ½¬°ÆÐÅij xÇTÑ ¶² ø­ õ¬	®Ç² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©Æ ¶² ¬À©ÆXÕÀÉ »ºhÕ<Ç\¸ xÇtÕ ¼ÝÀXÕ² ÁtÕ(ÆÅÅ tÇuÇ ÁäÂ, ÆÅÅ Éè² ¶² Èô¼ ÁäÂDÇ ìÓhÕXÕ´ tÇÐÅ È\Õ´ÀÉ JÅLÇ)ÐÅ ³tÕ ´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JÅ<Çpº, tDz xÇTÑtÇ ø­@Æ ¬@Ç ÁtÕXÇ ¬¥²1ÁDÇ ¬ÀÈÐÅ LÅଠÇX³ ½¬°ÆÐÅij ȹ,̬ÀÉÇȲä². |ǽ ­`ÕÀÉÐÅÁ 5»ÜÂÈ ô¼ÉtÇ° °¬ü¬È ¶² ½ÂÈ ÁtÕÐÅ ³\Õ EÌÇDÇ 0¼ÈXÕp¬° È\ÕXÕ² ÕÇ|¹ ®ÀÉXÕÀ»\¸ Ç È\Õ@Ç À­XÕÐŬ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ Âij ǵÂȲä². À­XÕ² ¬À¼­ÐÅ 0µ|· ä²x¹ 0®ÀÐ ¼ÈxÇ ­¬¹|¹ ô¼ Ç`Õ Âij ǵÂȲä².

ø¼ ÈÕ¬ÁXÇ tÕÀÉ. ø¼ }Å­DÇ Ç¼XÕtº xÇTÑ@Ç ¸ÅÈà´ ø¼ ÈÕ¬ÁDÇ tÕÀÉ`Õ  ǵÂȲä². ÈÕ¬Á¬ tÕÀÉ´tº À­XÕ² 笼\¸ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Ó0®XÕp¬° tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ¬Àø¼DÇ xÇTÑ\¸ ¼¡ÁtÕ|Å iÕȲä².

Ép¬¼. m­È ¬À¼XÇ ÐƬ¹@Æ m­È <»Ô ä¹ä¹ÐÅ ­\Õ UN Ö}ÅDÇ ÈxÆXÕà¬, ø¼ ÈÕ¬Á\¸ xÇtÕ È0®´² ¨ºà´ Á¡ÁÐŲ ø»m­ x³|·èÆ´ÅüÈ ¼`¹tÇ È©Æ)´È²ä². À­XÕ² ­(¸ Âͼü¬ ÂÍ Ü­ÈDÇ Ç¼XÕìÅ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÂÍ`Õ  ÆŵÂȲä². xÇTÑ@Ç Átº<Ç\¸ Ç1Á´´Å xÇTÑ õ¬xÇ ³\ÔǬ Áº\Õ ½¬°Æ¬ DÅȲtº ´Å µ\Õ Ù³XÇ XÕÐÅÁij XÇ4»|¹ ÀÉÀÉ JŵÂȲä².

ȽXÇ È\Õ´ ­¬¹. tÇ ÁÕ¸ÒèƴŲ "È\Õ´ ­¬¹"@Æ hÕØ® Èõ¬)´È²ä². Ƚ 0®­ÐÅ XÇ\Õ ¬À©Æ, õ¼È ¶² õ¬¬² FAR52.227-14 ¼ DFAR252.227-7013 ¶² tÕù² ÄÖÁ Ü­ÈÐÅ ºÜ´ È\Õ ¬ÀmÕXÇ È©ÆDÇ ¼µÂȲä². Ƚ 0®­ÐÅÁXÇ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬À©Æ@Ç tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´ xÇTÑXÇ Á Ç­DÇ ÈÈ\¸ iÕȲä². Ĭ}ÅÇ ¶² ÈpÈÅŴ̲ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USAÇȲä².¸Å´Å; ¼íÅ. ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ Æ´Å ¼Èü¬ hÕØ® ä²x¹ ¸Å´Å\¸ ¼íÅ´ ¼ÈtÇ Èõ¬´ ½¬°Æ tÕù² ¼íÅø¼@Ç ¸ÓXÇ|¹ ÇtÕÁ̹ Èõ¬´à¬ Æ´Å ¼È̹tÇ ¼È ¨Ö%¸DÇ ¬ÑÉȲä².INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User) 

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:

" 	If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies; 

" 	If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies. 

For OEMs, IHVs and ISVs:

LICENSE. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to You a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

" 	use, modify and copy Software internally for Your own development and maintenance purposes; and 

" 	modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to Your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and 

" 	modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software. 

If You are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then You may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to Your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

You may not subject the Software, in whole or in part, to any license obligations of Open Source Software including without limitation combining or distributing the Software with Open Source Software in a manner that subjects the Software or any portion of the Software provided by Intel hereunder to any license obligations of such Open Source Software. "Open Source Software" means any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of such software that such software or other software incorporated into, derived from or distributed with such software (a) be disclosed or distributed in source code form; or (b) be licensed by the user to third parties for the purpose of making and/or distributing derivative works; or (c) be redistributable at no charge. Open Source Software includes, without limitation, software licensed or distributed under any of the following licenses or distribution models, or licenses or distribution models substantially similar to any of the following: (a) GNU s General Public License (GPL) or Lesser/Library GPL (LGPL), (b) the Artistic License (e.g., PERL), (c) the Mozilla Public License, (d) the Netscape Public License, (e) the Sun Community Source License (SCSL), (f) the Sun Industry Source License (SISL), (g) the Apache Software license and (h) the Common Public License (CPL). 

NO OTHER RIGHTS. The Software is protected by the intellectual property laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Except as otherwise expressly above, Intel grants no express or implied rights under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to You directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect Your relevant records to verify Your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If You wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on Your behalf which involves access to or use of Software, You shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose. Otherwise, You shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's Name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

SUPPORT. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support, update or provide training for the Software. Intel may in its sole discretion offer such services under separate terms at Intel s then-current rates. You may request additional information on Intel s service offerings from an Intel sales representative. You agree to be solely responsible to Your End Users for any update or support obligation or other liability which may arise from the distribution of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. THE SOFTWARE LICENSED HEREUNDER IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN ANY MEDICAL, LIFE SAVING OR LIFE SUSTAINING SYSTEMS, TRANSPORTATION SYSTEMS, NUCLEAR SYSTEMS, OR FOR ANY OTHER MISSION CRITICAL APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE COULD LEAD TO PERSONAL INJURY OR DEATH. YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL AND THE INTEL PARTIES HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES, AND REASONABLE ATTORNEY FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, THE DISTRIBUTION OF THE SOFTWARE AND ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH ANY UNINTENDED USE, EVEN IF SUCH CLAIM ALLEGES THAT AN INTEL PARTY WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR MANUFACTURE OF THE SOFTWARE. THE LIMITED REMEDIES, WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITED LIABILITY ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN INTEL AND YOU. INTEL WOULD NOT BE ABLE TO PROVIDE THE SOFTWARE WITHOUT SUCH LIMITATIONS. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement immediately, upon notice from Intel, if You violate its terms. Upon termination, You will immediately destroy the Software (including providing certification of such destruction back to Intel) or return all copies of the Software to Intel. In the event of termination of this Agreement, all licenses granted to You hereunder shall immediately terminate, except for licenses that you have previously distributed to Your end-users pursuant to the license grant above.

APPLICABLE LAWS. Any claims arising under or relating to this Agreement shall be governed by the internal substantive laws of the State of Delaware or federal courts located in Delaware, without regard to principles of conflict of laws. Each Party hereby agrees to jurisdiction and venue in the courts of the State of California for all disputes and litigation arising under or relating to this Agreement. The Parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. The Parties consent to the personal jurisdiction of the above courts. 

Export Regulations / Export Control. You shall not export, either directly or indirectly, any product, service or technical data or system incorporating such items without first obtaining any required license or other approval from the U. S. Department of Commerce or any other agency or department of the United States Government. In the event any product is exported from the United States or re-exported from a foreign destination by You, You shall ensure that the distribution and export/re-export or import of the product is in compliance with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export Administration Regulations and the appropriate foreign government. You agree that neither you nor any of your subsidiaries will export/re-export any technical data, process, product, or service, directly or indirectly, to any country for which the United States government or any agency thereof or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other governmental approval, without first obtaining such license or approval. 

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a "commercial item" as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4, You will provide the Software to the U.S. Government as an End User only pursuant to the terms and conditions therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Assignment. You may not delegate, assign or transfer this Agreement, the license(s) granted or any of Your rights or duties hereunder, expressly, by implication, by operation of law, by way of merger (regardless of whether You are the surviving entity) or acquisition, or otherwise and any attempt to do so, without Intel s express prior written consent, shall be null and void. Intel may assign this Agreement, and its rights and obligations hereunder, in its sole discretion. 

Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and merges and supersedes all prior, contemporaneous agreements, understandings, negotiations and discussions. Neither of the parties hereto shall be bound by any conditions, definitions, warranties, understandings or representations with respect to the subject matter hereof other than as expressly provided for herein. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel. Without limiting the foregoing, terms and conditions on any purchase orders or similar materials submitted by You to Intel, and any terms contained in Intel s standard acknowledgment form that are in conflict with these terms, shall be of no force or effect. 

Attorneys Fees. In the event any proceeding or lawsuit is brought by Intel or You in connection with this Agreement, the prevailing party in such proceeding shall be entitled to receive its costs, expert witness fees and reasonable attorneys fees, including costs and fees on appeal. 

No Agency. Nothing contained herein shall be construed as creating any agency, employment relationship, partnership, principal-agent or other form of joint enterprise between the parties. 

Severability. In the event that any provision of this Agreement shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or applicable court decisions. 

Waiver. The failure of either party to require performance by the other party of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by either party of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. 

Language. This Agreement is in the English language only, which language shall be controlling in all respects, and all versions of this Agreement in any other language shall be for accommodation only and shall not be binding on you or Intel. All communications and notices made or given pursuant to this Agreement, and all documentation and support to be provided, unless otherwise noted, shall be in the English language. 

 

EXHIBIT A 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, or internal business purpose use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions:

" 	You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. 

" 	You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

" 	You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 

" 	The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed license.txt file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.48