License.txt Driver File Contents (VGA_Intel_8.14.8.1075_W7x86_A.zip)

ÿþINTEL SZOFTVERLICENC-SZERZPDÉS (OEM / IHV / ISV forgalmazók és egyedi felhasználók számára) 

FONTOS  OLVASSA EL MÁSOLÁS, TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT ELPTT.

Ne használja és ne töltse be ezt a szoftvert vagy bármely kapcsolódó anyagot (a továbbiakban együttesen Szoftver ), amíg figyelmesen el nem olvasta az alábbi feltételeket. A Szoftver betöltése vagy használata a jelen SzerzQdés feltételeinek elfogadását jelenti. Ha nem fogadja el a feltételeket, ne telepítse, illetve ne használja a Szoftvert.

Emellett tartsa szem elQtt a következQket:

" 	Ha Ön eredetiberendezés-gyártó (OEM), független hardvergyártó (IHV) vagy független szoftvergyártó (ISV), a jelen LICENCSZERZPDÉS teljes egésze vonatkozik Önre. 

" 	Ha Ön végfelhasználó, akkor Önre csak az A melléklet, az INTEL SZOFTVERLICENC-SZERZPDÉS vonatkozik. 

Az OEM-ek, IHV-k és ISV-k részére:

LICENC. A jelen SzerzQdésben foglalt feltételekkel az Intel nem kizárólagos, nem átruházható, az egész világra kiterjedQ, teljes egészében tehermentes, az Intel szerzQi jogi védelme alá esQ használati engedélyt biztosít a következQkre:

" 	a Szoftver belsQ használata, módosítása és másolása saját fejlesztési és karbantartási célokra; valamint 

" 	a Szoftver módosítása, másolása és forgalmazása - a SzoftverbQl származtatott mqveket is ideértve - az Ön végfelhasználói számára, de csakis olyan licencszerzQdés hatálya alatt, amelynek feltételei legalább annyira korlátozóak, mint az Intel A melléklet szerinti Egyedi végfelhasználói licencszerzQdése; valamint 

" 	a Szoftver esetleges kísérQ végfelhasználói dokumentációjának módosítása, másolása és forgalmazása, de csakis a Szoftverrel összekapcsolva. 

Ha Ön a Szoftvert tartalmazó számítógépes rendszernek vagy szoftverprogramnak nem a végsQ gyártója vagy elQállítója, akkor a Szoftver egy példányát annak származtatott termékeivel (és kapcsolódó végfelhasználói dokumentációival) együtt átadhatja az átvevQ félnek a jelen SzerzQdés feltételei szerinti felhasználás céljára, amennyiben az átvevQ fél kötelezi magát a SzerzQdés feltételeinek maradéktalan betartására. Ön a Szoftvert harmadik félnek semmilyen más módon nem engedheti át, nem licencelheti tovább, nem adhatja bérbe, nem ruházhatja át és nem teheti elérhetQvé. A Szoftvert nem dekompilálhatja, nem fejtheti vissza és más módon sem elemezheti belsQ felépítését.

Nem rendelheti a Szoftver egy részét vagy egészét a Nyílt forráskódú szoftverek semmilyen licenckötelezettsége alá, beleértve többek között a Licencelt szoftver Nyílt forráskódú szoftverrel történQ olyan kombinálását vagy forgalmazását, amely az Intel által a jelen SzerzQdésben biztosított Szoftver bármely részét az ilyen Nyílt forráskódú szoftver licenckötelezettségei alá rendeli Nyílt forráskódú szoftver minden olyan szoftver, amelynek használata, módosítása és/vagy forgalmazása ahhoz a feltételhez kötött, hogy a szoftvert vagy az abba beépített, abból származtatott vagy azzal együtt forgalmazott szoftvereket (a) Forráskódban kell közzétenni vagy forgalmazni, vagy (b) származtatott mqvek létrehozása és/vagy forgalmazása céljával kell licencelni a felhasználóknak vagy harmadik feleknek, vagy (c) díjmentesen kell továbbforgalmazni. Nyílt forráskódú szoftvernek minQsül korlátozás nélkül minden olyan szoftver, amelynek licencelése vagy forgalmazása a következQ, vagy azokhoz alapvetQen hasonló licencek vagy forgalmazási modellek bármelyike alapján történik: GNU General Public License (GPL) vagy Lesser/Library GPL (LGPL), (b) Artistic License pl. PERL), (c) Mozilla Public License, (d) Netscape Public License, (e) Sun Community Source License (SCSL), (f) Sun Industry Source License (SISL) vagy (g) Common Public License (CPL). 

SEMMILYEN MÁS JOGOK. A Szoftvert az Egyesült Államok és más országok szellemi tulajdonjogra vonatkozó törvényei, valamint nemzetközi szerzQdések védik. A fentieken kívül az Intel nem ad semmilyen más kifejezett vagy vélelmezett jogot az Intel szabadalmaira, szerzQi jogaira, védjegyeire vagy egyéb szellemi tulajdonjogaira. A jelen SzerzQdésben kifejezetten rögzítetteken kívül az Intel sem közvetlenül, sem hallgatólagosan, sem ösztönzésképpen, sem igény meggátlásával, sem másként nem biztosít semmilyen licencet vagy jogot a Licencengedélyes számára. Az Intel jogosult megvizsgálni vagy független ellenQrrel megvizsgáltatni a Licencengedélyes vonatkozó nyilvántartásait annak ellenQrzésére, hogy a Licencengedélyes valóban betartja-e jelen SzerzQdés feltételeit.

TITOKTARTÁS. Ha a Licencengedélyes külsQ szakértQ vagy alvállalkozó ( Alvállalkozó ) által kívánja elvégeztetni egy a Szoftverhez való hozzáféréssel vagy a Szoftver használatával járó munkáját, akkor elQbb az Alvállalkozóval olyan írásos titoktartási szerzQdést kell kötnie, amelynek a Szoftverhez való hozzáférésre vagy a Szoftver használatára vonatkozó feltételei legalább annyira korlátozó jellegqek, mint a jelen SzerzQdésben foglaltak, és ki kell zárnia benne minden terjesztési jogot és más célra való felhasználást. Egyebekben a Licencengedélyes az Intel elQzetes írásos beleegyezése nélkül nem hozhatja nyilvánosságra a jelen SzerzQdés feltételeit vagy létezését, és az Intel nevét nem említheti meg semmilyen kiadványban, reklámban vagy egyéb bejelentésben. A Licencengedélyes nem jogosult használni az Intel semmilyen védjegyét vagy emblémáját.

A SZOFTVER TULAJDONJOGA ÉS SZERZPI JOGAI. A Szoftver minden példányának tulajdonjoga az Intelé vagy beszállítóié. A Szoftver az Egyesült Államok és más országok törvényei, valamint a nemzetközi egyezmények oltalma és szerzQi jogi védelme alatt áll. Tilos a SzoftverbQl eltávolítani bármilyen szerzQi jogi értesítést. Az Intel bármikor elQzetes értesítés nélkül is jogosult a Szoftver módosítására, de nem köteles támogatást, frissítést vagy képzést biztosítani a Szoftverhez. Az Intel csak akkor biztosít kifejezett vagy hallgatólagos jogot az Intel szabadalmak, szerzQi jogok, védjegyek vagy más szellemi tulajdonjogok alapján, ha azt kifejezetten rögzíti. A szoftver csak akkor ruházható át, ha a kedvezményezett teljes egészében elfogadja ezeket a feltételeket, és a Licencengedélyes a programnak egyetlen példányát sem tartja meg.

TÁMOGATÁS. Az Intel bármikor és értesítés nélkül változtathat a Szoftveren vagy az abban hivatkozott elemeken, de nem köteles támogatást, frissítést vagy képzést biztosítani a Szoftverhez. Az Intel, kizárólag saját belátása szerint, biztosíthat ilyen szolgáltatásokat külön feltételek és akkor aktuális díjszabása mellett. A Licencengedélyes az Intel szolgáltatási kínálatáról az Intel értékesítési képviselQjétQl kérhet további információkat. A Licencengedélyes elfogadja, hogy egymaga felel saját Végfelhasználói felé a Szoftver forgalmazásából eredQ mindennemq frissítési vagy támogatási, vagy bármely egyéb kötelezettségért.

EGYÉB SZAVATOSSÁGOK KIZÁRÁSA. AZ INTEL A SZOFTVERT ANNAK JELEN FORMÁJÁBAN BIZTOSÍTJA MINDENFAJTA KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA KIZÁRÁSÁVAL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMBA HOZHATÓSÁG, A JOGSÉRTÉS-MENTESSÉG VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG GARANCIÁIT IS. Az Intel nem nyújt szavatosságot és nem vállal kárfelelQsséget a szoftverben lévQ semmilyen információ, szöveg, kép, hivatkozás vagy más elem helyességéért vagy teljességéért.

FELELPSSÉGKORLÁTOZÁS. AZ INTEL VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMINEMp FELELPSSÉGET NEM VÁLLALNAK A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT (TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZONBÓL, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FENNAKADÁSÁBÓL VAGY INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉBPL EREDP KÁROKÉRT SEM), MÉG AKKOR SEM, HA AZ INTEL TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETPSÉGÉRPL. EGYES ORSZÁGOK TÖRVÉNYEI TILTHATJÁK A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOK VAGY A KÖVETKEZMÉNYES VAGY JÁRULÉKOS KÁROK MIATTI KÁRFELELPSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT A FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK A LICENCENGEDÉLYESRE. A LICENCENGEDÉLYEST ORSZÁGA JOGRENDSZERÉTPL FÜGGPEN EGYÉB JOGOK IS MEGILLETHETIK. KIALAKÍTÁSÁNÁL ÉS SZÁNDÉKOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETÉNÉL FOGVA A JELEN SZERZPDÉSBEN LICENCELT SZOFTVER NEM HASZNÁLHATÓ SEMMILYEN EGÉSZSÉGÜGYI, ÉLETMENTP VAGY ÉLETFENNTARTÓ RENDSZERBEN, SZÁLLÍTÁSI RENDSZERBEN, NUKLEÁRIS RENDSZERBEN VAGY BÁRMELY OLYAN LÉTFONTOSSÁGÚ ALKALMAZÁSBAN, AHOL A SZOFTVER MEGHIBÁSODÁSA SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT OKOZHAT. A LICENCENGEDÉNYES KÖTELES AZ INTELT ÉS AZ INTEL FELEKET KÁRTALANÍTANI ÉS MEGVÉDENI MINDEN OLYAN IGÉNYTPL, KÖLTSÉGTPL, KÁRIGÉNYTPL ÉS KIADÁSTÓL, VALAMINT ÉSSZERp ÜGYVÉDI DÍJAKTÓL, AMELYEK KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT OKA A SZOFTVER HASZNÁLATA ÉS FORGALMAZÁSA, VALAMINT A NEM SZÁNDÉKOS FELHASZNÁLÁSBÓL SZÁRMAZÓ, TERMÉKFELELPSSÉGEN, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEN VAGY HALÁLON ALAPULÓ MINDENNEMp IGÉNYTPL, MÉG AKKOR IS, HA AZ IGÉNY SZERINT EGY INTEL FÉL GONDATLANUL JÁRT EL A LICENCELT SZOFTVER TERVEZÉSE VAGY GYÁRTÁSA SORÁN. A JOGORVOSLAT KORLÁTOZÁSA, A SZAVATOSSÁGOK KIZÁRÁSA ÉS A KÁRFELELPSSÉG KORLÁTOZÁSA INTEL ÉS A LICENCNGEDÉLYES KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS ALAPVETP RÉSZÉT KÉPEZI. AZ INTEL NEM TUDNÁ BIZTOSÍTANI A SZOFTVERT E KORLÁTOZÁSOK NÉLKÜL. 

A SZERZPDÉS FELBONTÁSA. Az Intel értesítéssel bármikor felmondhatja a jelen SzerzQdést, ha annak feltételeit a Licencengedélyes megszegi. Felmondás esetén a Licencengedélyes köteles a Szoftvert azonnal megsemmisíteni (és az ilyen megsemmisítésrQl tanúsítványt küldeni az Intelnek), vagy a Licencelt szoftver összes példányát visszaszolgáltatni az Intelnek. A jelen SzerzQdés felmondása esetén az abban a Licencengedélyesnek adott minden licenc  az általa a jelen SzerzQdés alapján korábban forgalmazott licenceket kivéve  azonnal érvényét veszti.

IRÁNYADÓ JOG. A jelen SzerzQdésbQl eredQ vagy azzal kapcsolatos bármilyen kárigény esetén Delaware állam anyagi jogának törvényei vagy a területén mqködQ szövetségi bíróságok döntései irányadóak, kivéve a jogütközésre vonatkozó elveket. Ezennel mindkét fél elfogadja, hogy a jelen SzerzQdésbQl fakadó vagy azzal kapcsolatos minden jogvitát és pert Kalifornia állam bíróságai elQtt fog rendezni. A felek kijelentik, hogy a jelen SzerzQdés alkalmazása során kifejezetten kizárják a nemzetközi áruforgalmi szerzQdésekrQl szóló ENSZ-egyezmény alkalmazását. A felek elfogadják a fenti bíróságok személyi joghatóságát. 

Exportszabályozás / exportkorlátozás. A Licencengedélyes sem közvetlenül, sem közvetve nem exportálhat semmilyen terméket, szolgáltatást, mqszaki adatokat vagy ilyeneket tartalmazó rendszereket, hacsak ezt elQzetesen nem engedélyezte vagy más módon nem hagyta jóvá az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma, vagy más kormányszerve vagy minisztériuma. Ha az Engedélyes bármely terméket exportál az Egyesült Államokból vagy reexportál külföldi célállomásról, akkor köteles biztosítani, hogy a termék forgalmazása, exportálása/reexportálása vagy importálása eleget tegyen az Egyesült Államok vagy az adott külföldi kormány minden törvényének, elQírásának és rendeletének, vagy az Egyesült Államok exportigazgatási elQírásai szerinti egyéb korlátozásoknak. A Licencengedélyes vállalja, hogy sem maga, sem leányvállalatai nem fognak sem közvetve, sem közvetlenül reexportálni semmilyen olyan mqszaki adatot, folyamatot, terméket vagy szolgáltatást olyan országba, amely ország esetén az Egyesült Államok kormánya vagy bármely hivatala vagy a szállítás kiinduló helyének külföldi kormánya exportengedélyt vagy egyéb kormányzati jóváhagyást követel meg, hacsak a Licencengedélyes az ilyen exportengedélyt vagy exportjóváhagyást elQzetesen be nem szerezte. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYÁNAK KORLÁTOZOTT JOGAI. A Szoftver kereskedelemben kapható cikk a 48 C.F.R. 2.101 definíciója szerint, és kereskedelemben kapható számítógépes szoftver -bQl és kereskedelemben kapható számítógépes szoftverdokumentáció -ból áll a 48 C.F.R. 12.212. 12.212 szerint. A 48 C.F.R. 12.212 és 48 C.F.R 227.7202-1  227.7202-4 értelmében a Licencengedélyes az Egyesült Államok kormányának kizárólag mint Végfelhasználónak biztosíthatja a Szoftvert a jelen SzerzQdés feltételei szerint. A szerzQdQ fél, illetve a gyártó az Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Átruházás. A Licencengedélyes a jelen SzerzQdést, az abban adott engedély(eke)t vagy abban meghatározott jogait vagy kötelezettségeit sem kifejezetten, sem következményként nem delegálhatja, nem ruházhatja át és nem adhatja át semmilyen módon  többek között törvényi út, felvásárlás vagy fúzió útján sem (akkor sem, ha a Licencengedélyes a túlélQ fél), és az Intel elQzetes írásos kifejezett engedélye nélküli minden ilyen kísérlet érvénytelennek minQsül. Saját kizárólagos belátása szerint az Intel átruházhatja a jelen SzerzQdést és abban foglalt jogait és kötelezettségeit. 

A SzerzQdés teljessége. A jelen SzerzQdés feltételei alkotják az annak tárgyában a felek között megkötött teljes szerzQdést, és magában foglal és felülbírál minden korábbi vagy egyidejq szerzQdést, megállapodást, tárgyalást és megbeszélést. A jelen SzerzQdés feleit annak tárgyában a SzerzQdésben kifejezetten kikötötteken kívül nem köti semmiféle más feltétel, definíció, szavatosság, megállapodás vagy nyilatkozat. Az Intelt kizárólag olyan egyéb megállapodások kötik, amelyek írásosak és meghatalmazott képviselQje által aláírtak. A fentieken kívül hatálytalannak és hatástalannak minQsülnek a Licencengedélyes által az Intelhez benyújtott bármely beszerzési megrendelés vagy hasonló anyagok feltételei, valamint az Intel egységes visszaigazolási qrlapjának minden olyan feltétele is, amely ütközik a jelen SzerzQdés feltételeivel. 

Ügyvédi díjak. Az Intel vagy a Licencengedélyes által a jelen SzerzQdéssel kapcsolatban indított bármely eljárás vagy per esetén az adott eljárásban nyertes fél jogosult megtéríttetni költségeit, szakértQ tanúinak kifizetett díjait és ésszerq ügyvédi díjait, beleértve a fellebbezési költségeket és díjakat is. 

Nincs ügynöki viszony. A jelen SzerzQdésben foglaltakból semmi nem értelmezhetQ úgy, hogy ügynöki, alkalmazási, partneri, fQvállalkozói-alvállalkozói vagy bármely más közös vállalkozást hoz létre a felek között. 

Részleges érvénytelenség. Ha a jelen SzerzQdés bármely kikötése bármely hatályos jogszabályok szerint vagy hatályos bírói döntés alapján nem érvényesíthetQ vagy érvénytelen, ez nem teszi érvényteleníthetetlenné vagy érvénytelenné a jelen SzerzQdés egészét, hanem ilyen esetben az érintett kikötést olyan módon kell megváltoztatni és értelmezni, hogy a lehetQ legjobban elérje az ilyen nem érvényesíthetQ vagy érvénytelen kikötés céljait a hatályos jogszabályok vagy a hatályos bírói döntés korlátain belül. 

Jogfeladás kizárása. Ha valamelyik fél nem kéri a másiktól a jelen SzerzQdés bármely kikötésének teljesítését, bármely késQbbi idQpontban teljes joggal kérheti, és ha bármelyik fél nem él a jelen SzerzQdés bármely kikötésének teljesíttetésével, ez nem tekintendQ az adott kikötés feladásának. 

Nyelv: A jelen SzerzQdés kizárólagos nyelve angol, ez a nyelv az irányadó minden szempontból, és a jelen SzerzQdés bármely más nyelvq változata csak kényelmi célokat szolgál és nincs kötelezQ érvénye sem a Licencengedélyesre, sem az Intelre. EllenkezQ értelmq nyilatkozat hiányában a jelen SzerzQdés alapján adott minden kommunikáció és értesítés, valamint minden biztosítandó dokumentáció és támogatás nyelve az angol. 

 

 A melléklet

INTEL SZOFTVERLICENC-SZERZPDÉS (egyedi végfelhasználók számára)

FONTOS  OLVASSA EL MÁSOLÁS, TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT ELPTT.

Ne használja és ne töltse be errQl a webhelyrQl ezt a szoftvert vagy bármely kapcsolódó anyagot (a továbbiakban együttesen Szoftver ), amíg figyelmesen el nem olvasta az alábbi feltételeket. A Szoftver betöltésével vagy használatával a Licencengedélyes elfogadja a jelen SzerzQdés feltételeit. Ha nem fogadja el a jelen SzerzQdés feltételeit, ne telepítse és ne használja a Szoftvert.

LICENC. Átmásolhatja a Szoftvert egyetlen számítógépre személyes vagy belsQ kereskedelmi használatra és készíthet egyetlen biztonsági másolatot a SzoftverrQl az alábbi feltételek szerint:

" 	A jelen SzerzQdés rendelkezéseiben foglalt eseteket kivéve tilos a Szoftver bármely részét másolni, módosítani, bérbe adni, értékesíteni, forgalmazni vagy átruházni, és a Licencengedélyes köteles megakadályozni a Szoftver jogosulatlan másolását. 

" 	Tilos a Szoftver mqködésének visszafejtése, kódjának visszafejtése vagy visszafordítása. 

" 	A Licencengedélyes a Szoftvert nem licencelheti tovább, és nem engedheti meg egynél több felhasználó általi egyidejq használatát. 

" 	A Szoftver más gyártók szoftvereit vagy egyéb tulajdonát tartalmazhatja, amelyek azonosítása vagy licencfeltételei az esetlegesen mellékelt license.txt vagy más szövegfájlban, vagy egyéb szövegekben vagy fájlokban szerepelhetnek. 

A SZOFTVER TULAJDONJOGA ÉS SZERZPI JOGAI. A Szoftver minden példányának tulajdonjoga az Intelé vagy szállítóié. A Szoftver szerzQi jogvédelem alatt áll, és az Egyesült Államok és más országok törvényei, valamint nemzetközi egyezmények rendelkezései védik. Tilos a SzoftverbQl eltávolítani bármilyen szerzQi jogi értesítést. Az Intel bármikor és értesítés nélkül változtathat a Szoftveren vagy az abban hivatkozott elemeken, de nem köteles támogatást vagy frissítést biztosítani a Szoftverhez. Az Intel csak akkor biztosít kifejezett vagy hallgatólagos jogot az Intel szabadalmak, szerzQi jogok, védjegyek vagy más szellemi tulajdonjogok alapján, ha azt kifejezetten rögzíti. A Licencengedélyes a Szoftvert csak akkor ruházhatja át, ha a Szoftver egyetlen példányát sem tartja meg és a kedvezményezett teljes egészében elfogadja ezeket a feltételeket.

EGYÉB SZAVATOSSÁGOK KIZÁRÁSA. AZ INTEL A SZOFTVERT ANNAK JELEN FORMÁJÁBAN BIZTOSÍTJA MINDENFAJTA KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA KIZÁRÁSÁVAL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMBA HOZHATÓSÁG, A JOGSÉRTÉS-MENTESSÉG VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG GARANCIÁIT IS. Az Intel nem nyújt szavatosságot és nem vállal kárfelelQsséget a Szoftverben lévQ semmilyen információ, szöveg, kép, hivatkozás vagy más elem helyességéért vagy teljességéért.

FELELPSSÉGKORLÁTOZÁS. AZ INTEL ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK SEMMILYEN OLYAN KÁRÉRT (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELMARADT HASZON, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FENNAKADÁSA ÉS AZ ADATVESZTÉS ESETEIT IS), AMELY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA EZEN KÁROK LEHETPSÉGÉRPL AZ INTELT ELPZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK. EGYES ORSZÁGOK TÖRVÉNYEI TILTHATJÁK A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOK VAGY A KÖVETKEZMÉNYES VAGY JÁRULÉKOS KÁROK MIATTI KÁRFELELPSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT A FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK A LICENCENGEDÉLYESRE. ORSZÁGA JOGRENDSZERÉTPL FÜGGPEN A LICENCENGEDÉLYEST EGYÉB JOGOK IS MEGILLETHETIK.

A SZERZPDÉS FELBONTÁSA. Az Intel a jelen SzerzQdés bármikor felmondhatja, ha a Licencengedélyes megsérti annak feltételeit. Felmondás esetén a Licencengedélyes köteles a Szoftvert megsemmisíteni, vagy annak összes példányát az Intelhez visszajuttatni.

IRÁNYADÓ JOG. A jelen SzerzQdésbQl eredQ kárigények esetén Delaware állam törvényei irányadóak, kivéve azoknak a jogütközésre és az áruforgalmi szerzQdésekrQl szóló ENSZ-egyezményre vonatkozó elveit. A Licencengedélyes a Szoftvert a vonatkozó exporttörvényeket és -szabályozásokat megszegQ módon nem exportálhatja. Az Intelt semmilyen más megállapodás nem köti, kivéve, ha azt írásban rögzítették és az Intel hivatalos képviselQje írta alá.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYÁNAK KORLÁTOZOTT JOGAI. Az Intel a Szoftvert KORLÁTOZOTT JOGOK mellett biztosítja. Az Egyesült Államok kormánya általi használatra, másolásra vagy nyilvánosságra hozatalra a FAR52.227-14 és DFAR252.227-7013 és azokat követQ jogszabályokban vagy azok utódaiban szereplQ korlátozások vonatkoznak. Az Egyesült Államok kormánya a Szoftver használatával elismeri az Intelnek a Szoftverhez fqzQdQ tulajdonosi jogait. A szerzQdQ fél, illetve a gyártó az Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

 

A SZERZÕDÉS NYELVE ÉS NEM ANGOL NYELVÛ VÁLTOZATAI Amennyiben a jelen szerzõdés angol nyelvû változatát más nyelvû változat is kíséri, a nem angol nyelvû változat csak a könnyebb megértést szolgálja, és az angol nyelvû változat a mérvadó.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User) 

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:

" 	If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies; 

" 	If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies. 

For OEMs, IHVs and ISVs:

LICENSE. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to You a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

" 	use, modify and copy Software internally for Your own development and maintenance purposes; and 

" 	modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to Your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and 

" 	modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software. 

If You are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then You may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to Your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

You may not subject the Software, in whole or in part, to any license obligations of Open Source Software including without limitation combining or distributing the Software with Open Source Software in a manner that subjects the Software or any portion of the Software provided by Intel hereunder to any license obligations of such Open Source Software. "Open Source Software" means any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of such software that such software or other software incorporated into, derived from or distributed with such software (a) be disclosed or distributed in source code form; or (b) be licensed by the user to third parties for the purpose of making and/or distributing derivative works; or (c) be redistributable at no charge. Open Source Software includes, without limitation, software licensed or distributed under any of the following licenses or distribution models, or licenses or distribution models substantially similar to any of the following: (a) GNU s General Public License (GPL) or Lesser/Library GPL (LGPL), (b) the Artistic License (e.g., PERL), (c) the Mozilla Public License, (d) the Netscape Public License, (e) the Sun Community Source License (SCSL), (f) the Sun Industry Source License (SISL), (g) the Apache Software license and (h) the Common Public License (CPL). 

NO OTHER RIGHTS. The Software is protected by the intellectual property laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Except as otherwise expressly above, Intel grants no express or implied rights under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to You directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect Your relevant records to verify Your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If You wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on Your behalf which involves access to or use of Software, You shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose. Otherwise, You shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's Name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

SUPPORT. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support, update or provide training for the Software. Intel may in its sole discretion offer such services under separate terms at Intel s then-current rates. You may request additional information on Intel s service offerings from an Intel sales representative. You agree to be solely responsible to Your End Users for any update or support obligation or other liability which may arise from the distribution of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. THE SOFTWARE LICENSED HEREUNDER IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN ANY MEDICAL, LIFE SAVING OR LIFE SUSTAINING SYSTEMS, TRANSPORTATION SYSTEMS, NUCLEAR SYSTEMS, OR FOR ANY OTHER MISSION CRITICAL APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE COULD LEAD TO PERSONAL INJURY OR DEATH. YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL AND THE INTEL PARTIES HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES, AND REASONABLE ATTORNEY FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, THE DISTRIBUTION OF THE SOFTWARE AND ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH ANY UNINTENDED USE, EVEN IF SUCH CLAIM ALLEGES THAT AN INTEL PARTY WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR MANUFACTURE OF THE SOFTWARE. THE LIMITED REMEDIES, WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITED LIABILITY ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN INTEL AND YOU. INTEL WOULD NOT BE ABLE TO PROVIDE THE SOFTWARE WITHOUT SUCH LIMITATIONS. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement immediately, upon notice from Intel, if You violate its terms. Upon termination, You will immediately destroy the Software (including providing certification of such destruction back to Intel) or return all copies of the Software to Intel. In the event of termination of this Agreement, all licenses granted to You hereunder shall immediately terminate, except for licenses that you have previously distributed to Your end-users pursuant to the license grant above.

APPLICABLE LAWS. Any claims arising under or relating to this Agreement shall be governed by the internal substantive laws of the State of Delaware or federal courts located in Delaware, without regard to principles of conflict of laws. Each Party hereby agrees to jurisdiction and venue in the courts of the State of California for all disputes and litigation arising under or relating to this Agreement. The Parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. The Parties consent to the personal jurisdiction of the above courts. 

Export Regulations / Export Control. You shall not export, either directly or indirectly, any product, service or technical data or system incorporating such items without first obtaining any required license or other approval from the U. S. Department of Commerce or any other agency or department of the United States Government. In the event any product is exported from the United States or re-exported from a foreign destination by You, You shall ensure that the distribution and export/re-export or import of the product is in compliance with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export Administration Regulations and the appropriate foreign government. You agree that neither you nor any of your subsidiaries will export/re-export any technical data, process, product, or service, directly or indirectly, to any country for which the United States government or any agency thereof or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other governmental approval, without first obtaining such license or approval. 

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a "commercial item" as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4, You will provide the Software to the U.S. Government as an End User only pursuant to the terms and conditions therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Assignment. You may not delegate, assign or transfer this Agreement, the license(s) granted or any of Your rights or duties hereunder, expressly, by implication, by operation of law, by way of merger (regardless of whether You are the surviving entity) or acquisition, or otherwise and any attempt to do so, without Intel s express prior written consent, shall be null and void. Intel may assign this Agreement, and its rights and obligations hereunder, in its sole discretion. 

Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and merges and supersedes all prior, contemporaneous agreements, understandings, negotiations and discussions. Neither of the parties hereto shall be bound by any conditions, definitions, warranties, understandings or representations with respect to the subject matter hereof other than as expressly provided for herein. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel. Without limiting the foregoing, terms and conditions on any purchase orders or similar materials submitted by You to Intel, and any terms contained in Intel s standard acknowledgment form that are in conflict with these terms, shall be of no force or effect. 

Attorneys Fees. In the event any proceeding or lawsuit is brought by Intel or You in connection with this Agreement, the prevailing party in such proceeding shall be entitled to receive its costs, expert witness fees and reasonable attorneys fees, including costs and fees on appeal. 

No Agency. Nothing contained herein shall be construed as creating any agency, employment relationship, partnership, principal-agent or other form of joint enterprise between the parties. 

Severability. In the event that any provision of this Agreement shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or applicable court decisions. 

Waiver. The failure of either party to require performance by the other party of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by either party of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. 

Language. This Agreement is in the English language only, which language shall be controlling in all respects, and all versions of this Agreement in any other language shall be for accommodation only and shall not be binding on you or Intel. All communications and notices made or given pursuant to this Agreement, and all documentation and support to be provided, unless otherwise noted, shall be in the English language. 

 

EXHIBIT A 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, or internal business purpose use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions:

" 	You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. 

" 	You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

" 	You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 

" 	The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed license.txt file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 1.56