License.txt Driver File Contents (VGA_Intel_8.14.8.1075_W7x86_A.zip)

ÿþÔáÛÝ èéÙÕß éÜ êÕÛàê INTEL (ÔäæÔ âÜ-ÙÓÙ Ùæèß æÙÕÓ ÞçÕèÙ (OEM) / áäç ×ÕÞèÔ âæÞÐÙ (IHV) / áäç êÕÛàÔ âæÞÐÙ (ISV) ÕÞéêÞé ÑÕÓÓ) 

×éÕÑ - çèÐ ÜäàÙ ÔâêçÔ, ÔêçàÔ ÐÕ éÙÞÕé.

ÐÜ êéêÞé ÑêÕÛàÔ ÞÐêè ÖÔ ÐÕ êØâß ÐÕêÔ ÕÛß ÛÜ ×ÕÞè çéÕè (ÜÔÜß, Ô"êÕÛàÔ") ÜäàÙ éêçèÐ ÑçäÙÓÔ Ðê ÔêàÐÙÝ ÕÔÔêàÙÕê ÔÑÐÙÝ. ØâÙàÔ éÜ ÔêÕÛàÔ ÐÕ éÙÞÕé ÑÔ ÞÔÕÕÙÝ ÔáÛÞÔ ÜêàÐÙ ÔáÛÝ ÖÔ. ÐÝ ÐÙàÚ ÞâÕàÙÙß ÜÔáÛÙÝ, ÐÜ êêçÙß Ðê ÔêÕÛàÔ ÕÐÜ êéêÞé ÑÔ.

ÛÞÕ Ûß, éÙÝ ÜÑ:

" 	ÐÝ ÐêÔ Ùæèß æÙÕÓ ÞçÕèÙ (OEM), áäç ×ÕÞèÔ âæÞÐÙ (IHV) ÐÕ áäç êÕÛàÔ âæÞÐÙ (ISV), ÔáÛÝ èéÙÕß êÕÛàÔ ÞÜÐ ÖÔ ×Ü; 

" 	ÐÝ ÐêÔ ÞéêÞé çæÔ, ÐÖÙ èç ÞÕæÒ A, ÔáÛÝ èéÙÕß ÔêÕÛàÔ éÜ INTEL, ×Ü. 

âÑÕè ÙæèàÙ æÙÕÓ ÞçÕèÙ (OEM), áäçÙ ×ÕÞèÔ âæÞÐÙÙÝ (IHV) ÕáäçÙ êÕÛàÔ âæÞÐÙÙÝ (ISV ):

èéÙÕß. ÑÛäÕã ÜêàÐÙÝ éÜ ÔáÛÝ ÖÔ, Intel ÞâàÙçÔ ÜÚ èéÙÕß ÜÐ-ÑÜâÓÙ, ÑÜêÙ àÙêß ÜÔâÑèÔ, ÛÜÜ-âÕÜÞÙ, ÑêéÜÕÝ ÞÜÐ ÑÛäÕã ÜÖÛÕÙÕê ÔÙÕæèÙÝ éÜ Intel ÜéÝ:

" 	éÙÞÕé, éÙàÕÙ ÕÔâêçÔ éÜ ÔêÕÛàÔ ÑæÕèÔ äàÙÞÙê ÜÞØèÕê ÔäÙêÕ× ÕÔê×ÖÕçÔ éÜÚ, ÕÛß 

" 	éÙàÕÙ, ÔâêçÔ ÕÔäæÔ éÜ ÔêÕÛàÔ, ÛÕÜÜ âÑÕÓÕê àÒÖèÕê éÜ ÔêÕÛàÔ, ÜÞéêÞéÙ ÔçæÔ éÜÚ, ÐÚ èç ÑÛäÕã ÜÔáÛÝ èéÙÕß âÝ êàÐÙÝ ÞÒÑÙÜÙÝ Üä×Õê ÛÞÕ ÐÜÔ ÔÛÜÕÜÙÝ ÑÞÕæÒ A ÜÔÜß; ÕÛß 

" 	éÙàÕÙ, ÔâêçÔ ÕÔäæÔ éÜ ÔêÙâÕÓ ÜÞéêÞé ÔçæÔ, Ðéè âéÕÙ ÜÜÕÕê Ðê ÔêÕÛàÔ, ÐÕÜÝ èç ÑæÕèÔ ÔçéÕèÔ ÜêÕÛàÔ. 

ÐÝ ÐÙàÚ ÔÙæèß ÐÕ Ôáäç ÔáÕäÙ éÜ ÞâèÛê Þ×éÑ ÐÕ êÕÛàÔ ÔÞéÜÑÙÝ Ðê ÔêÕÛàÔ, ÑÐäéèÕêÚ ÜÔâÑÙè Ôâêç éÜ ÔêÕÛàÔ, ÛÕÜÜ âÑÕÓÕê àÒÖèÕê éÜ ÔêÕÛàÔ (ÕêÙâÕÓ ÜÞéêÞé ÔçæÔ éçéÕè ÜêÕÛàÔ) ÐÜ ÔÞçÑÜ éÜÚ ÜéÙÞÕé ÑÔêÐÝ ÜêàÐÙ ÔáÛÝ ÖÔ, ÑêàÐÙ éÔÞçÑÜ ÞáÛÙÝ éêàÐÙ ÔáÛÝ ÖÔ Þ×ÙÙÑÙÝ ÐÕêÕ ÑÞÜÕÐÝ. ÐÙàÚ èéÐÙ ÜÔçæÕê, Üêê èéÙÕàÕê ÞéàÔ, ÜÔ×ÛÙè ÐÕ ÜÔâÑÙè ÐÕ ÜÞáÕè ÑÛÜ ÓèÚ Ð×èê êÕÛàÔ ÜæÓ éÜÙéÙ ÛÜéÔÕ. ÐÙàÚ èéÐÙ ÜÑæâ ÔÙÓÕè ÜÐ×Õè, äÙèÕç ÐÕ ÜÑæâ ÑÛÜ ÓèÚ Ð×èê ÔàÓáÔ ÜÐ×Õè éÜ ÔêÕÛàÔ.

ÐÙàÚ èéÐÙ ÜÔÛäÙã Ðê ÔêÕÛàÔ, ÑéÜÞÕêÔ ÐÕ Ñ×ÜçÔ, ÜÛÜ Þ×ÕÙÑÕê èéÙÕß éÜ êÕÛàê ÞçÕè äêÕ×, ÛÕÜÜ, ÜÜÐ ÔÒÑÜÔ, éÙÜÕÑ ÐÕ ÔäæÔ éÜ ÔêÕÛàÔ âÝ êÕÛàê ÞçÕè äêÕ×, ÑÐÕäß éÙÛäÙã Ðê ÔêÕÛàÔ ÐÕ ×Üç ÛÜéÔÕ éÜ ÔêÕÛàÔ ÔÞáÕäçê âÜ-ÙÓÙ Intel ÑÖÐê ÜÞ×ÕÙÑÕÙÕê èéÙÕß ÛÜéÔß éÜ êÕÛàê ÞçÕè äêÕ× éÛÖÕ. "êÕÛàê çÕÓ ÞçÕè äêÕ×" äÙèÕéÔ ÛÜ êÕÛàÔ éÞ×ÙÙÑê ÛêàÐÙ ÜéÙÞÕé, éÙàÕÙ Õ/ÐÕ ÔäæÔ éÜ êÕÛàÔ éÛÖÕ éêÕÛàÔ éÛÖÕ ÐÕ êÕÛàÔ Ð×èê ÔÞéÕÜÑê ÑêÕÛÔ, àÒÖèê ÞÞàÔ ÐÕ ÞÕäæê ÐÙêÔ (Ð) êÙÞáè ÐÕ êÕäå ÑæÕèê çÕÓ ÞçÕè, ÐÕ (Ñ) êÙàêß ÑèéÙÕß âÜ-ÙÓÙ ÔÞéêÞé ÜæÓ éÜÙéÙ ÜÞØèê ÙæÙèÔ Õ/ÐÕ ÔäæÔ éÜ âÑÕÓÕê àÒÖèÕê, ÐÕ (Ò) àÙêß ÙÔÙÔ ÜÔäÙæÔ Þ×Óé ÜÜÐ êéÜÕÝ. êÕÛàê çÕÓ ÞçÕè äêÕ× ÛÕÜÜê, ÞÑÜÙ ÜÔÒÑÙÜ, êÕÛàÔ éàÙêàÔ ÑèéÙÕß ÐÕ ÔÕäæÔ ÑÛäÕã ÜÛÜ Ð×ê ÞæÕèÕê ÔèÙéÕÙ ÐÕ ÔÔäæÔ ÔÑÐÕê, ÐÕ æÕèÕê èÙéÕÙ ÐÕ ÔäæÔ ÓÕÞÕê ÞÔÕêÙê ÜÛÜ Ð×ê ÞÔæÕèÕê ÔÑÐÕê: (Ð) èéÙÕß æÙÑÕèÙ ÛÜÜÙ (GPL) éÜ GNU ÐÕ Lesser/Library GPL (LGPL), (Ñ) èéÙÕß ÐÕÞàÕêÙ (ÜÓÕÒÞÔ, PERL), (Ò) èéÙÕß æÙÑÕèÙ éÜ Mozilla, (Ó) èéÙÕß æÙÑÕèÙ éÜ Netscape, (Ô) èéÙÕß Sun Community Source License (SCSL), (Õ) èéÙÕß Sun Industry Source License (SISL), (Ö) èéÙÕß Apache Software ÕÛß (×) èéÙÕß æÙÑÕèÙ ÞéÕêã (CPL ). 

ÜÜÐ ÖÛÕÙÕê Ð×èÕê. ÔêÕÛàÔ ÞÕÒàê Ñ×ÕçÙ çàÙÙß èÕ×àÙ éÜ ÐèÔ"Ñ ÕÞÓÙàÕê Ð×èÕê, ÕÑÐÞàÕê ÑÙàÜÐÕÞÙÕê. ÐÜÐ ÐÝ ÞæÕÙß Ð×èê ÜâÙÜ, Intel ÐÙàÔ ÞâàÙçÔ ÛÜ ÖÛÕê, ÞäÕèéê ÐÕ ÞéêÞâê, ÑÛäÕã ÜäØàØÙÝ, ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ, áÙÞàÙÝ Þá×èÙÙÝ ÐÕ ÖÛÕÙÕê çàÙÙß èÕ×àÙ Ð×èÕê éÜ Intel . äèØ ÜÞæÕÙß ÑÞäÕèé ÑÔáÛÝ ÖÔ, ÜÐ ÞÕâàçÙÝ ÜÚ èéÙÕß ÐÕ ÖÛÕê ÙéÙèÕê ÐÕ ÑÞéêÞâ, ÑâçÙäÙß, ÑÔéêçÔ ÐÕ Ð×èê. Ü- Intel êÔÙÔ ÖÛÕê ÜÑæâ ÑÓÙçÔ ÐÕ ÜÑçé ÞÞÑçè âæÞÐÙ ÜÑæâ ÑÓÙçÔ éÜ ÔèéÕÞÕê ÔÞêÐÙÞÕê, ÛÓÙ ÜÕÕÓÐ Ðê âÞÙÓêÚ ÑêàÐÙÝ ÕÑÔêàÙÕê éÜ ÔáÛÝ ÖÔ.

áÕÓÙÕê. ÐÝ ÑèæÕàÚ ÜÔéêÞé ÑÙÕâå éÜ æÓ éÜÙéÙ ÐÕ ÑçÑÜß ÞéàÔ ("çÑÜß") ÜÑÙæÕâ âÑÕÓÔ ÞØâÞÚ Ðéè ÛèÕÛÔ ÑÒÙéÔ ÜêÕÛàÔ ÐÕ éÙÞÕé ÑÔ, âÜÙÚ ÜÔ×êÙÝ Ðê ÔçÑÜß âÜ ÔáÛÝ áÕÓÙÕê ÑÛêÑ Ðéè ÞÛÙÜ êàÐÙÝ ÕÔÒÑÜÕê ÑÛÜ ÔàÕÒâ ÜÒÙéÔ ÐÕ ÜéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ, éÜÐ ÙÔÙÕ ÞÒÑÙÜÙÝ ä×Õê ÞÐÜÔ ÔÞæÕÙàÙÝ ÑÔáÛÝ ÖÔ ÕÔéÕÜÜÙÝ ÖÛÕÙÕê ÔäæÔ ÕÛß éÙÞÕé ÜÛÜ ÞØèÔ Ð×èê. Ð×èê, ÜÐ êÞáÕè Ðê ÔêàÐÙÝ ÐÕ Ðê ÔçÙÕÝ éÜ ÔáÛÝ ÖÔ ÐÕ êéêÞé ÑéÝ éÜ Intel ÑÛÜ äèáÕÝ, äèáÕÞê ÐÕ ÔÕÓâÔ Ð×èê, ÜÜÐ ÔáÛÞÔ ÞèÐé ÑÛêÑ Þ- Intel . ÐÙß ÜÚ ÛÜ ÖÛÕÙÕê ÜÔéêÞé ÑáÙÞàÙÝ ÔÞá×èÙÙÝ ÐÕ ÑáÙÞàÙ ÔÜÕÒÕ éÜ Intel.

ÑâÜÕê âÜ êÕÛàÔ ÕÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ. ÔÑâÜÕê âÜ ÛÜ ÔâÕêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ àéÐèê ÑÙÓÙ Intel ÐÕ ÔáäçÙÝ éÜÔ. ÔêÕÛàÔ ÞÕÒàê ÑÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÕÑ×ÕçÙÝ éÜ ÐèÔ"Ñ ÕÞÓÙàÕê Ð×èÕê, ÕÑÐÞàÕê ÑÙàÜÐÕÞÙÕê. ÐÙàÚ èéÐÙ ÜÔáÙè ÔÕÓâÕê ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÛÜéÔß ÞÔêÕÛàÔ. Intel âéÕÙÔ ÜÑæâ éÙàÕÙÙÝ ÑêÕÛàÔ, ÐÕ ÑäèÙØÙÝ ÔÞÐÕÖÛèÙÝ ÑÖÐê, ÑÛÜ âê, ÜÜÐ ÔÕÓâÔ, ÐÚ ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ÜêÞÕÚ ÑêÕÛàÔ ÐÕ ÜâÓÛß ÐÕêÔ. ÐÜÐ ÐÝ ÞæÕÙß ÑÞäÕèé Ð×èê, Intel ÐÙàÔ ÞâàÙçÔ ÛÜ ÖÛÕê, ÞäÕèéê ÐÕ ÞéêÞâê, ÑÛäÕã ÜäØàØÙÝ, ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ, áÙÞàÙÝ Þá×èÙÙÝ ÐÕ ÖÛÕÙÕê çàÙÙß èÕ×àÙ Ð×èÕê éÜ Intel . ÑÐäéèÕêÚ ÜÔâÑÙè Ðê ÔêÕÛàÔ èç ÐÝ ÔÞçÑÜ ÞáÛÙÝ ÛÙ êàÐÙ ÔáÛÝ ÖÔ Ù×ÙÙÑÕ ÐÕêÕ ÑÞÜÕÐÝ ÕÐÝ ÜÐ êéÐÙè Ñ×ÖçêÚ ÔâêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ.

êÞÙÛÔ. Intel âéÕÙÔ ÜÑæâ éÙàÕÙÙÝ ÑêÕÛàÔ ÔÞÕèéÙê, ÐÕ ÑäèÙØÙÝ ÔÞÐÕÖÛèÙÝ ÑÖÐê, ÑÛÜ âê, ÜÜÐ ÔÕÓâÔ, ÐÚ ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ÜêÞÕÚ, ÜâÓÛß ÐÕ Üáäç ÔÓèÛÔ âÑÕè ÔêÕÛàÔ. Intel âéÕÙÔ, ÜäÙ éÙçÕÜ ÓâêÔ ÔÑÜâÓÙ, ÜÔæÙâ éÙèÕêÙÝ éÛÐÜÔ ÑÛäÕã ÜêàÐÙÝ àäèÓÙÝ ÑêâèÙäÙÝ éÜ Intel éÙÔÙÕ ÑêÕçã. ÑÐäéèÕêÚ ÜÑçé ÞÙÓâ àÕáã âÜ ÔæâÕê ÔéÙèÕê éÜ Intel ÞàæÙÒ ÞÛÙèÕê éÜ Intel . ÐêÔ ÞáÛÙÝ ÜÔÙÕê ÔÐ×èÐÙ ÔÑÜâÓÙ ÑäàÙ ÞéêÞéÙ ÔçæÔ éÜÚ ÜÒÑÙ ÛÜ Þ×ÕÙÑÕê ÐÕ ×ÑÕê Ð×èê ÑàÕÒâ ÜâÓÛÕß ÐÕ êÞÙÛÔ éâéÕÙÙÝ ÜÔÙÓèé âçÑ Ôäæê ÔêÕÛàÔ.

éÜÙÜê Ð×èÙÕê Ð×èê. ÔêÕÛàÔ ÞáÕäçê "ÛäÙ éÔÙÐ" (AS IS) ÜÜÐ ÛÜ Ð×èÙÕê ÞäÕèéê ÐÕ ÞÛÜÜÐ ÞÛÜ áÕÒ, ÛÕÜÜ Ð×èÙÕê Üá×ÙèÕê, ÐÙ-ÔäèÔ ÐÕ ÔêÐÞÔ ÜÞØèÔ ÞáÕÙÞê. Intel ÐÙàÔ âèÑÔ ÕÐÙàÔ àÕØÜê âÜ âæÞÔ Ð×èÙÕê ÜÓÙÕç ÐÕ ÜéÜÞÕê éÜ ÛÜ ÞÙÓâ, ØçáØ, ÒèäÙçÔ, çÙéÕèÙÝ ÐÕ äèÙØÙÝ Ð×èÙÝ ÔÛÜÕÜÙÝ ÑêÕÛàÔ.

ÔÒÑÜê ×ÑÕê. Ü×Ñèê INTEL ÐÕ ÜáäçÙÝ éÜÔ ÜÐ êÔÙÔ ×ÑÕê ÑéÕÝ ÞçèÔ âÜ àÖçÙÝ ÛÜéÔÝ (ÜèÑÕê, ÐÚ ÞÑÜÙ ÜÔÒÑÙÜ, ÔäáÓ èÕÕ×ÙÝ, éÙÑÕé âáçÙÝ ÐÕ ÐÙÑÕÓ ÞÙÓâ) éÙàÑâÕ ÞéÙÞÕé ÐÕ Þ×Õáè ÙÛÕÜê ÜÔéêÞé ÑêÕÛàÔ, ÒÝ ÐÝ àÞáèÔ Ü- INTEL ÔÕÓâÔ ÑÓÑè àÖçÙÝ ÐäéèÙÙÝ ÛÐÞÕè. ê×ÕÞÙ éÙäÕØ ÞáÕÙÞÙÝ ÐÕáèÙÝ ÐÙ ÔÛÜÜÔ ÐÕ ÔÒÑÜÕê âÜ Ð×èÙÕê âÑÕè Ð×èÙÕê ÞÛÜÜÐ ÐÕ àÖçÙÝ ÞçèÙÙÝ ÐÕ êÕæÐêÙÙÝ, ÛÚ éÔÔÒÑÜÔ ÜâÙÜ âéÕÙÔ éÜÐ Ü×ÕÜ âÜÙÚ. àÕáã âÜ ÛÚ, ÙÙêÛß éÙé ÜÚ ÖÛÕÙÕê ÞéäØÙÕê Ð×èÕê ÔÞéêàÕê Þê×ÕÝ éÙäÕØ Ð×Ó ÜÐ×è. ÔêÕÛàÔ Ðéè ÞÕèéÙê ÑÖÐê ÐÙàÔ ÞêÕÛààê ÐÕ ÞÙÕâÓê ÜéÙÞÕé ÑÛÜ ÞâèÛê èäÕÐÙê, ÞâèÛê ÜÔæÜê ×ÙÙÝ ÐÕ êÕÞÛê ×ÙÙÝ, ÞâèÛÕê ê×ÑÕèÔ, ÞâèÛÕê ÒèâÙàÙÕê ÐÕ ÛÜ ÙÙéÕÝ çèÙØÙ Ð×è éÑÕ ÛéÜ éÜ ÔêÕÛàÔ âÜÕÜ ÜÔÕÑÙÜ ÜäæÙâÔ ÐÕ ÞÕÕê. ÐêÔ êäæÔ Õêé×èè Ðê INTEL ÕÔæÓÓÙÝ éÜ INTEL âÜ ÕÞÛÜ êÑÙâÔ, âÜÕê, àÖçÙÝ ÕÔÕæÐÕê, ÕÛß éÛè Øè×ê âÕèÚ ÓÙß áÑÙè, ÔàÕÑâÙÝ, ÙéÙèÕê ÐÕ ÑâçÙäÙß, ÞÔÔäæÔ éÜ ÔêÕÛàÔ, ÕÛÜ êÑÙâÔ éÜ Ð×èÙÕê ÜÞÕæè, äæÙâÔ ÐÕ ÞÕÕê ÔçéÕèÙÝ ÜÛÜ éÙÞÕé ÜÐ ÞÙÕâÓ, ÒÝ ÐÝ êÑÙâÔ éÛÖÕ ØÕâàê éæÓ éÜ INTEL ÔÙÔ èéÜàÙ ÑàÕÒâ ÜâÙæÕÑ ÐÕ ÜÙÙæÕè éÜ ÔêÕÛàÔ. ÔêÙçÕàÙÝ ÔÞÕÒÑÜÙÝ, ÔÕÕÙêÕè âÜ ÔÐ×èÙÕê ÕÔÐ×èÙÕê ÔÞÕÒÑÜê ÞÔÕÕÙÝ ÞèÛÙÑÙÝ ÞÔÕêÙÙÝ éÜ ÔÑáÙá ÜâáçÔ ÑÙß INTEL ÜÑÙàÚ. INTEL ÜÐ êÕÛÜ Üáäç Ðê ÔêÕÛàÔ ÜÜÐ ÔÒÑÜÕê éÛÐÜÔ. 

Ôäáçê ÔáÛÝ ÖÔ. Intel âéÕÙÔ ÜÔäáÙç ÔáÛÝ ÖÔ ÞÙÙÓ, ÜÐ×è ÔÕÓâÔ Þ- Intel, ÐÝ êäè Ðê êàÐÙÕ. âÝ Ôäáçê ÔÔáÛÝ, âÜÙÚ ÜÔéÞÙÓ ÞÙÓ Ðê ÔêÕÛàÔ (ÛÕÜÜ ÔæÒê ÐÙéÕèÙÝ ÜÔéÞÓÔ éÛÖÕ Ü- Intel) ÐÕ ÜÔ×ÖÙè Ü- Intel Ðê ÛÜ ÔâÕêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ. ÑÞçèÔ éÜ áÙÕÝ ÔáÛÝ ÖÔ, ÛÜ ÔèéÙÕàÕê éÔÕâàçÕ ÜÚ ÑÖÐê ÙáêÙÙÞÕ ÞÙÙÓ, äèØ ÜèéÙÕàÕê éÔäæê çÕÓÝ ÜÛß ÜÞéêÞéÙ ÔçæÔ éÜÚ ÑÔÞéÚ ÜèéÙÕß éàÙêß ÜâÙÜ.

Ô×ÕçÙÝ ÔÙéÙÞÙÝ. ÛÜ êÑÙâÔ ÔàÕÑâê ÞÔáÛÝ ÖÔ ÐÕ ÑÔçéè ÐÜÙÕ êÔÙÔ ÛäÕäÔ Ü×ÕçÙÝ ÔÞÔÕêÙÙÝ ÔäàÙÞÙÙÝ éÜ ÞÓÙàê ÓÜÕÕè ÐÕ ÑêÙ ÞéäØ äÓèÜÙÙÝ ÔÞÞÕçÞÙÝ ÑÓÜÕÕè, ÜÜÐ ÔêÙÙ×áÕê ÜáêÙèÔ éÜ âçèÕàÕê ×Õç. ÛÜ æÓ ÞáÛÙÝ ÑÖÐê ÜáÞÛÕê éÙäÕØÙê ÕÔêÓÙÙàÕê ÑÑêÙ ÔÞéäØ éÜ ÞÓÙàê çÜÙäÕèàÙÔ âÑÕè ÛÜ ÔÞ×ÜÕçÕê ÕÔêÑÙâÕê ÔÞéäØÙÕê ÔàÕÑâÕê ÞÔáÛÝ ÖÔ ÐÕ çéÕèÕê ÐÜÙÕ. ÔæÓÓÙÝ ÞáÛÙÞÙÝ éÐÞàê ÔÐÕ''Ý Ü×ÕÖÙÝ âÑÕè ÔÞÛÙèÔ ÔÑÙàÜÐÕÞÙê éÜ á×ÕèÕê àéÜÜê ÑÞäÕèé ÕÜÐ ê×ÕÜ âÜ ÔáÛÝ ÖÔ. ÔæÓÓÙÝ ÞáÛÙÞÙÝ Üê×ÕÝ ÔéÙäÕØ ÔÐÙéÙ éÜ ÑêÙ ÔÞéäØ ÜâÙÜ. 

êçàÕê ÙÙæÕÐ / Ñçèê ÙÙæÕÐ. ÐêÔ ÜÐ êÙÙæÐ, ÑÙß ÐÝ ÙéÙèÕê ÐÕ ÑâçÙäÙß, ÛÜ ÞÕæè, éÙèÕê ÐÕ àêÕàÙÝ ØÛàÙÙÝ ÐÕ ÞâèÛê ÔÞéÜÑê äèÙØÙÝ éÛÐÜÔ, ÞÑÜÙ ÜçÑÜ ê×ÙÜÔ ÛÜ èéÙÕß àÓèé ÐÕ ÐÙéÕè Ð×è ÞÞ×Üçê ÔÞá×è éÜ ÐèÔ"Ñ ÐÕ ÛÜ áÕÛàÕê ÐÕ Þ×ÜçÔ Ð×èê éÜ ÞÞéÜê ÐèæÕê ÔÑèÙê. ÑÞçèÔ éÜ ÙÙæÕÐ ÞÕæè ÛÜéÔÕ ÞÐèæÕê ÔÑèÙê ÐÕ ÙÙæÕÐ ×ÕÖè éÜÕ ÞÙâÓ Öè âÜ-ÙÓÙÚ, ÐêÔ êÑØÙ× éÔÔäæÔ ÕÔÙÙæÕÐ/ÔÙÙæÕÐ ×ÕÖè ÐÕ ÙÙÑÕÐ éÜ ÔÞÕæè ÙÔÙÔ ÑÔêÐÞÔ ÜÛÜ Ô×ÕçÙÝ, ÔêçàÕê, ÔäçÕÓÕê ÐÕ ÔÒÑÜÕê Ð×èÕê éÜ êçàÕê àÙÔÕÜ ÔÙÙæÕÐ éÜ ÐèÔ"Ñ ÕÔÞÞéÜÔ ÔÖèÔ ÔÞêÐÙÞÔ. ÐêÔ ÞáÛÙÝ éÐêÔ ÐÕ ×Ñèê Ñê ÛÜéÔÙ éÜÚ ÜÐ êÑæâÕ ÙÙæÕÐ/ÙÙæÕÐ ×ÕÖè éÜ àêÕàÙÝ ØÛàÙÙÝ, êÔÜÙÚ, ÞÕæè ÐÕ éÙèÕê ÛÜéÔÝ, ÙéÙèÕê ÐÕ ÑâçÙäÙß, ÜÛÜ ÞÓÙàÔ éâÑÕèÔ ÞÞéÜê ÐèæÕê ÔÑèÙê ÐÕ ÛÜ áÕÛàÕê ÜÔÜß ÐÕ ÔÞÞéÜÔ ÔÖèÔ ÞÔÐèå éÞÞàÔ ÞêÑæâ ÔÞéÜÕ× Þ×ÙÙÑÙÝ èéÙÕß ÙÙæÕÐ, ÐÕ ÐÙéÕè ÞÞéÜêÙ Ð×è, ÞÑÜÙ ÜçÑÜ ê×ÙÜÔ èéÙÕß ÐÕ ÐÙéÕè éÛÖÔ. 

ÖÛÕÙÕê ÞÞéÜêÙÕê ÞÕÒÑÜÕê. ÔêÕÛàÔ ÔÙÐ "äèÙØ Þá×èÙ", ÛäÙ éÞÕà× ÖÔ ÞÕÒÓè Ñ- 48 C.F.R. 2.101, ÔÞÕèÛÑê Þ"êÕÛàê Þ×éÑ Þá×èÙê" Õ"êÙâÕÓ éÜ êÕÛàê Þ×éÑ Þá×èÙê", ÛäÙ éÞÕà×ÙÝ ÐÜÕ ÞéÞéÙÝ Ñ- 48 C.F.R. 12.212. ÑÔêÐÞÔ Ü- 48 C.F.R. 12.212 Õ- 48 C.F.R 227.7202-1 âÓ 227.7202-4, ÐêÔ êáäç Ðê ÔêÕÛàÔ ÜÞÞéÜê ÐèÔ"Ñ ÛÞéêÞé çæÔ ÑÜÑÓ, ÑÔÞéÚ ÜêàÐÙÝ ÕÔÔêàÙÕê ÜÔÜß. Ôáäç ÐÕ ÔÙæèß ÔÕÐ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 . 

ÔçæÐÔ. ÐêÔ ÜÐ êÐæÙÜ, êçæÔ ÐÕ êâÑÙè ÔáÛÝ ÖÔ, Ðê ÔèéÙÕàÕê éÔÕâàçÕ ÐÕ ÖÛÕê ÛÜéÔÙ ÞÖÛÕÙÕêÙÚ ÐÕ ×ÕÑÕêÙÚ ÜÔÜß, ÑÞäÕèé, ÑÞèÕÞÖ, ÑäâÕÜÔ éÜ Ô×Õç, ÑæÕèÔ éÜ ÞÙÖÕÒ (ÜÜÐ êÜÕê ÐÝ ÐêÔ ÔÙéÕê ÔéÕèÓê) ÐÕ èÛÙéÔ, ÐÕ ÑÛÜ ÓèÚ Ð×èê ÕÛÜ àÙáÙÕß ÜâéÕê ÖÐê, ÜÜÐ ÔáÛÞÔ ÞèÐé ÑÛêÑ éÜ Intel, ÙÔÙÔ ÑØÜ ÕÞÑÕØÜ. Intel ÙÛÕÜÔ ÜÔÞ×Õê ÔáÛÝ ÖÔ, ÕÐê ÔÖÛÕÙÕê ÕÔÞ×ÕÙÑÕÙÕê éÜÔ ÜÔÜß, ÜäÙ éÙçÕÜ ÓâêÔ ÔÑÜâÓÙ. 

ÔÔáÛÝ ÛÕÜÕ. ÔêàÐÙÝ ÕÔÔêàÙÕê éÜ ÔáÛÝ ÖÔ ÞÔÕÕÙÝ Ðê ÔÔáÛÝ ÛÕÜÕ ÑÙß ÔæÓÓÙÝ, ÑÛÜ ÔàÕÒâ ÜêÕÛß ÜÔÜß, ÕÞéÜÑÙÝ ÕÞ×ÜÙäÙÝ Ðê ÛÜ ÔÔáÛÞÙÝ, ÔÔÑàÕê, ÔÞéÐÙÝ ÕÔÞêàÙÝ ÕÔÓÙÕàÙÝ ÔçÕÓÞÙÝ ÕÔÑÕ-ÖÞàÙÙÝ. Ðã æÓ ÜÔÜß ÜÐ ÙÔÙÔ Þ×ÕÙÑ ÑêàÐÙÝ, ÔÒÓèÕê, Ð×èÙÕê, ÔÑàÕê ÐÕ ÞæÒÕê ÛÜéÔÝ ÑÛÜ ÔàÕÒâ ÜêÕÛß ÜÔÜß, äèØ ÜÞäÕèØ ÑÞäÕèé ÑÖÐê. Intel ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ÑÛäÕã ÜÛÜ ÔáÛÝ Ð×è, ÐÜÐ ÐÝ Ûß ÔÕÐ ÑÛêÑ Õ×êÕÝ âÜ-ÙÓÙ àæÙÒ ÞÕèéÔ éÜ Intel . ÞÑÜÙ ÜÒèÕâ ÞÔÐÞÕè ÜâÙÜ, êàÐÙÝ ÕÔêàÙÕê ÔÞÕØÜÙÝ âÜ ÔÖÞàÕê èÛÙéÔ ÐÕ ×ÕÞèÙÝ ÓÕÞÙÝ ÔÞÕÒéÙÝ âÜ ÙÓÚ Ü- Intel, ÕÛÜ êàÐÙ ÔÞÕäÙâ ÑØÕäá ÔÔáÛÞÔ ÔáØàÓèØÙ éÜ Intel ÔáÕêèÙÝ Ðê ÔêàÐÙÝ ÔÜÜÕ, ÙÔÙÕ ×áèÙ êÕçã. 

éÛè Øè×ê âÕèÚ ÓÙß. ÑÞçèÔ éÔÜÙÚ ÞéäØÙ ÐÕ êÑÙâÔ ÞéäØÙê ÙÕÒéÕ âÜ-ÙÓÙ Intel ÐÕ âÜ ÙÓÚ ÑÔçéè ÜÔáÛÝ ÖÔ, ÔæÓ ÔÖÕÛÔ ÑÔÜÙÚ éÛÖÔ ÙÔÙÔ ÖÛÐÙ ÜçÑÜ Ðê ÔâÜÕÙÕê, ÓÞÙ âÓÙÝ ÞÕÞ×ÙÝ ÕéÛè Øè×ê âÕèÚ ÓÙß áÑÙè, ÛÕÜÜ âÜÕÙÕê ÕâÞÜÕê âÜ ÔÒéê âèâÕè. 

ÜÐ áÕÛàÕê. Ðã ÓÑè ÞÔÛÜÕÜ ÑÖÐê ÜÐ ÙÙ×éÑ ÛÙæÙèê áÕÛàÕê, Ù×áÙ âÕÑÓ-ÞâÑÙÓ, éÕêäÕê, áÕÛß èÐéÙ ÐÕ æÕèÔ Ð×èê éÜ äèÕÙçØ ÞéÕêã ÑÙß ÔæÓÓÙÝ. 

ÙÛÕÜê ÔäèÓÔ. ÑÞçèÔ éÜÐ àÙêß ÙÔÙÔ ÜÐÛÕã êàÐÙ ÛÜéÔÕ ÑÔáÛÝ ÖÔ ÐÕ éÔÕÐ ÙÔÙÔ ÜÐ êçã ÑÛäÕã ÜÛÜ ×Õç ÙéÙÝ ÐÕ ÙÙ×éÑ ÛÛÖÔ ÑÔ×ÜØê ÑÙê ÞéäØ ÙéÙÞÔ, ÐÙ ÙÛÕÜê ÖÕ ÜÐÛÕã ÐÕ ÐÙ ÔêçäÕê ÜÐ ÙÔäÛÕ ÔáÛÝ ÖÔ ÛÕÜÕ ÜÑÜêÙ àÙêß ÜÐÛÙäÔ ÐÕ ÜÜÐ êçã, ÕÑÞçèÔ ÛÖÔ, êàÐÙ éÛÖÔ ÙéÕàÔ ÕÙäÕèé ÑÐÕäß éÔÞØèÔ éÜ êàÐÙ ÑÜêÙ àÙêß ÜÐÛÙäÔ ÐÕ ÜÐ êçã ÛÖÔ êÕéÒ ÑæÕèÔ ÔØÕÑÔ ÑÙÕêè ÑÞáÒèê ÞÒÑÜÕê Ô×Õç ÔÙéÙÝ ÐÕ Ô×ÜØÕê ÑÙê ÔÞéäØ ÔÙéÙÞÕê. 

ÕÙêÕè. ÛÙéÜÕß éÜ Ð×Ó ÞÔæÓÓÙÝ Üáäç Ðê ÔÑÙæÕâÙÝ ÔàÓèéÙÝ âÜ-ÙÓÙ ÔæÓ ÔéàÙ éÜ êàÐÙ ÛÜéÔÕ ÑÖÐê, ÜÐ êéäÙâ âÜ ÔÖÛÕê ÜÓèÕé ÑÙæÕâÙÝ éÛÐÜÔ ÑÛÜ âê ÜÐ×è ÞÛß. ÛÞÕ Ûß, ÔÕÕÙêÕè éÜ ÛÜ æÓ âÜ ÔäèÔ éÜ êàÐÙ ÛÜéÔÕ ÜÔÜß ÜÐ ÙÙ×éÑ ÛÕÕÙêÕè âÜ ÔêàÐÙ âæÞÕ. 

éäÔ: ÔáÛÝ ÖÔ ÔÕÐ ÑéäÔ ÔÐàÒÜÙê ÑÜÑÓ, éÖÕ êÔÙÔ ÔéäÔ ÔçÕÑâê ÑÛÜ ÔÞÕÑàÙÝ, ÕÛÜ ÔÒèáÐÕê éÜ ÔáÛÝ ÖÔ ÑÛÜ éäÔ Ð×èê ÙÔÙÕ ÜàÕ×Õê ÑÜÑÓ ÕÜÐ ÙÔÙÕ Þ×ÙÙÑÕê ÜÒÑÙÚ ÐÕ ÜÒÑÙ Intel . ÛÜ ÔêçéÕèê ÕÔÔÕÓâÕê éàâéÕê ÐÕ àÙêàÕê ÑÔÞéÚ ÜÔáÛÝ ÖÔ ÕÛÜ ÔêÙâÕÓ ÕÔêÞÙÛÔ éÙáÕäçÕ ÙÔÙÕ ÑéäÔ ÔÐàÒÜÙê, ÐÜÐ ÐÝ Ûß ÙæÕÙß Ð×èê. 

 

ÞÕæÒ "A"

ÔáÛÝ èéÙÕß éÜ êÕÛàê INTEL (ÞéêÞé çæÔ ÑÕÓÓ)

×éÕÑ - çèÐ ÜäàÙ ÔâêçÔ, ÔêçàÔ ÐÕ éÙÞÕé.

ÐÜ êéêÞé ÑêÕÛàÔ ÞÐêè ÖÔ ÐÕ êØâß ÐÕêÔ ÕÛß ÛÜ ×ÕÞè çéÕè (ÜÔÜß, Ô"êÕÛàÔ") ÜäàÙ éêçèÐ ÑçäÙÓÔ Ðê ÔêàÐÙÝ ÕÔÔêàÙÕê ÔÑÐÙÝ. ØâÙàÔ éÜ ÔêÕÛàÔ ÐÕ éÙÞÕé ÑÔ ÞÔÕÕÙÝ ÔáÛÞÔ ÜêàÐÙ ÔáÛÝ ÖÔ. ÐÝ ÐÙàÚ ÞâÕàÙÙß ÜÔáÛÙÝ, ÐÜ êêçÙß Ðê ÔêÕÛàÔ ÕÐÜ êéêÞé ÑÔ.

èéÙÕß. ÑÐäéèÕêÚ ÜÔâêÙç Ðê ÔêÕÛàÔ ÑÞ×éÑ Ù×ÙÓ ÜéÙÞÕéÚ ÔÐÙéÙ, ÐÕ ÜéÙÞÕé âáçÙ äàÙÞÙ, ÕÑÐäéèÕêÚ ÜÙæÕè âÕêç ÒÙÑÕÙ Ð×Ó éÜ ÔêÕÛàÔ, ÑÛäÕã ÜêàÐÙÝ ÐÜÔ:

" 	ÐÙß ÜÔâêÙç, ÜéàÕê, ÜÔéÛÙè, ÜÞÛÕè, ÜÔäÙå, ÐÕ ÜÔâÑÙè ÛÜ ×Üç éÜ ÔêÕÛàÔ, äèØ ÜÞäÕèØ ÑÔáÛÝ ÖÔ, ÕÐêÔ ÞáÛÙÝ ÜÞàÕâ ÔâêçÔ ÑÜêÙ ÞÕèéÙê éÜ ÔêÕÛàÔ. 

" 	ÐÙàÚ èéÐÙ ÜÑæâ ÔàÓáÔ ÜÐ×Õè, ÔÙÓÕè ÜÐ×Õè ÐÕ äÙèÕç éÜ ÔêÕÛàÔ. 

" 	ÐÙß ÜÔâàÙç èÙéÙÕß ÞéàÔ ÐÕ ÜÔêÙè éÙÞÕé ÑÕ-ÖÞàÙ ÑêÕÛàÔ ÜÙÕêè ÞÞéêÞé Ð×Ó. 

" 	ÔêÕÛàÔ âéÕÙÔ ÜÛÜÕÜ Ðê ÔêÕÛàÔ ÐÕ çàÙÙß Ð×è éÜ áäçÙ æÓ éÜÙéÙ, Ðéè ×ÜçÝ âéÕÙÙÝ ÜÔÙÕê ÞÖÕÔÙÝ ÕÜçÑÜ èéÙÕß, ÑÔêÐÝ ÜÛÜ çÕÑå "license.txt" ÞæÕèã ÐÕ ØçáØ ÐÕ çÕÑå Ð×è. 

ÑâÜÕê âÜ êÕÛàÔ ÕÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ. ÔÑâÜÕê âÜ ÛÜ ÔâÕêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ àéÐèê ÑÙÓÙ Intel ÐÕ ÔáäçÙÝ éÜÔ. ÔêÕÛàÔ ÞÕÒàê ÑÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÕÑ×ÕçÙÝ éÜ ÐèÔ"Ñ ÕÞÓÙàÕê Ð×èÕê, ÕÑÐÞàÕê ÑÙàÜÐÕÞÙÕê. ÐÙàÚ èéÐÙ ÜÔáÙè ÔÕÓâÕê ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÛÜéÔß ÞÔêÕÛàÔ. Intel âéÕÙÔ ÜÑæâ éÙàÕÙÙÝ ÑêÕÛàÔ, ÐÕ ÑäèÙØÙÝ ÔÞÐÕÖÛèÙÝ ÑÖÐê, ÑÛÜ âê, ÜÜÐ ÔÕÓâÔ, ÐÚ ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ÜêÞÕÚ ÑêÕÛàÔ ÐÕ ÜâÓÛß ÐÕêÔ. ÐÜÐ ÐÝ ÞæÕÙß ÑÞäÕèé Ð×èê, Intel ÐÙàÔ ÞâàÙçÔ ÛÜ ÖÛÕê, ÞäÕèéê ÐÕ ÞéêÞâê, ÑÛäÕã ÜäØàØÙÝ, ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ, áÙÞàÙÝ Þá×èÙÙÝ ÐÕ ÖÛÕÙÕê çàÙÙß èÕ×àÙ Ð×èÕê éÜ Intel . ÑÐäéèÕêÚ ÜÔâÑÙè Ðê ÔêÕÛàÔ èç ÐÝ ÔÞçÑÜ ÞáÛÙÝ ÛÙ êàÐÙ ÔáÛÝ ÖÔ Ù×ÙÙÑÕ ÐÕêÕ ÑÞÜÕÐÝ ÕÐÝ ÜÐ êéÐÙè Ñ×ÖçêÚ ÔâêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ.

éÜÙÜê Ð×èÙÕê Ð×èê. ÔêÕÛàÔ ÞáÕäçê "ÛäÙ éÔÙÐ" (AS IS) ÜÜÐ ÛÜ Ð×èÙÕê ÞäÕèéê ÐÕ ÞÛÜÜÐ ÞÛÜ áÕÒ, ÛÕÜÜ Ð×èÙÕê Üá×ÙèÕê, ÐÙ-ÔäèÔ ÐÕ ÔêÐÞÔ ÜÞØèÔ ÞáÕÙÞê. Intel ÐÙàÔ âèÑÔ ÕÐÙàÔ àÕØÜê âÜ âæÞÔ Ð×èÙÕê ÜÓÙÕç ÐÕ ÜéÜÞÕê éÜ ÛÜ ÞÙÓâ, ØçáØ, ÒèäÙçÔ, çÙéÕèÙÝ ÐÕ äèÙØÙÝ Ð×èÙÝ ÔÛÜÕÜÙÝ ÑêÕÛàÔ.

ÔÒÑÜê ×ÑÕê. Ü×Ñèê INTEL ÐÕ ÜáäçÙÝ éÜÔ ÜÐ êÔÙÔ ×ÑÕê ÑéÕÝ ÞçèÔ âÜ àÖçÙÝ ÛÜéÔÝ (ÜèÑÕê, ÐÚ ÞÑÜÙ ÜÔÒÑÙÜ, ÔäáÓ èÕÕ×ÙÝ, éÙÑÕé âáçÙÝ ÐÕ ÐÙÑÕÓ ÞÙÓâ) éÙàÑâÕ ÞéÙÞÕé ÐÕ Þ×Õáè ÙÛÕÜê ÜÔéêÞé ÑêÕÛàÔ, ÒÝ ÐÝ àÞáèÔ Ü- INTEL ÔÕÓâÔ ÑÓÑè àÖçÙÝ ÐäéèÙÙÝ ÛÐÞÕè. ê×ÕÞÙ éÙäÕØ ÞáÕÙÞÙÝ ÐÕáèÙÝ ÐÙ ÔÛÜÜÔ ÐÕ ÔÒÑÜÕê âÜ Ð×èÙÕê âÑÕè Ð×èÙÕê ÞÛÜÜÐ ÐÕ àÖçÙÝ ÞçèÙÙÝ ÐÕ êÕæÐêÙÙÝ, ÛÚ éÔÔÒÑÜÔ ÜâÙÜ âéÕÙÔ éÜÐ Ü×ÕÜ âÜÙÚ. àÕáã âÜ ÛÚ, ÙÙêÛß éÙé ÜÚ ÖÛÕÙÕê ÞéäØÙÕê Ð×èÕê ÔÞéêàÕê Þê×ÕÝ éÙäÕØ Ð×Ó ÜÐ×è.

Ôäáçê ÔáÛÝ ÖÔ. Intel âéÕÙÔ ÜÔäáÙç ÔáÛÝ ÖÔ ÑÛÜ âê ÐÝ êäè Ðê êàÐÙÕ. âÝ Ôäáçê ÔÔáÛÝ, âÜÙÚ ÜÔéÞÙÓ ÞÙÓ Ðê ÔêÕÛàÔ ÐÕ ÜÔ×ÖÙè Ü- Intel Ðê ÛÜ ÔâÕêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ.

Ô×ÕçÙÝ ÔÙéÙÞÙÝ. êÑÙâÕê ÔàÕÑâÕê ÞÔáÛÝ ÖÔ ÙÔÙÕ ÛäÕäÕê Ü×ÕçÙÝ éÜ ÓÜÕÕè, äèØ ÜâçèÕàÕê ÜáêÙèÕê éÜ ×ÕçÙÝ, ÕÜÐÞàÕê éÜ ÔÐÕÞÕê ÔÞÐÕ×ÓÕê ÜÒÑÙ ×ÕÖÙÝ ÜÞÛÙèê ØÕÑÙß. ÐÙàÚ èéÐÙ ÜÙÙæÐ Ðê ÔêÕÛàÔ ÑàÙÒÕÓ Ü×ÕçÙÝ ÕÜêçàÕê ÔÙéÙÞÙÝ ÜÙÙæÕÐ. Intel ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ÑÛäÕã ÜÛÜ ÔáÛÝ Ð×è, ÐÜÐ ÐÝ Ûß ÔÕÐ ÑÛêÑ Õ×êÕÝ âÜ-ÙÓÙ àæÙÒ ÞÕèéÔ éÜ Intel .

ÖÛÕÙÕê ÞÞéÜêÙÕê ÞÕÒÑÜÕê. ÔêÕÛàÔ ÞáÕäçê âÝ "ÖÛÕÙÕê ÞÕÒÑÜÕê". éÙÞÕé, éÛäÕÜ ÐÕ ÞáÙèÔ âÜ-ÙÓÙ ÔÞÞéÜÔ ÛäÕäÙÝ ÜÞÒÑÜÕê éäÕèáÞÕ Ñ- FAR52.227-14 ÕÑ- DFAR252.227-7013 ÐÕ ÑÞÒÑÜÕê ÔÞ×ÜÙäÕê ÐÕêß. ÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ âÜ-ÙÓÙ ÔÞÞéÜÔ ÞÔÕÕÔ ÐÙéÕè ÜÖÛÕÙÕê ÔçàÙÙàÙÕê éÜ Intel ÑÖÐê. Ôáäç ÐÕ ÔÙæèß ÔÕÐ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 . 

 

éäÔ; êèÒÕÞÙÝ. ÑÞçèÔ éÜÒèáÔ ÑéäÔ ÔÐàÒÜÙê éÜ ÔáÛÝ ÖÔ ÞæÕèäê ÛÜ ÒèáÔ Ð×èê ÔÞêÕèÒÞê ÜéäÕê Ð×èÕê, ÒèáÔ ÞêÕèÒÞê éÛÖÕ àÙêàê ÜÞØèê àÕ×Õê ÑÜÑÓ ÕÔÒèáÔ ÑéäÔ ÔÐàÒÜÙê ÔÙÐ ÔçÕÑâê.

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User) 

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:

" 	If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies; 

" 	If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies. 

For OEMs, IHVs and ISVs:

LICENSE. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to You a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

" 	use, modify and copy Software internally for Your own development and maintenance purposes; and 

" 	modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to Your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and 

" 	modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software. 

If You are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then You may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to Your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

You may not subject the Software, in whole or in part, to any license obligations of Open Source Software including without limitation combining or distributing the Software with Open Source Software in a manner that subjects the Software or any portion of the Software provided by Intel hereunder to any license obligations of such Open Source Software. "Open Source Software" means any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of such software that such software or other software incorporated into, derived from or distributed with such software (a) be disclosed or distributed in source code form; or (b) be licensed by the user to third parties for the purpose of making and/or distributing derivative works; or (c) be redistributable at no charge. Open Source Software includes, without limitation, software licensed or distributed under any of the following licenses or distribution models, or licenses or distribution models substantially similar to any of the following: (a) GNU s General Public License (GPL) or Lesser/Library GPL (LGPL), (b) the Artistic License (e.g., PERL), (c) the Mozilla Public License, (d) the Netscape Public License, (e) the Sun Community Source License (SCSL), (f) the Sun Industry Source License (SISL), (g) the Apache Software license and (h) the Common Public License (CPL). 

NO OTHER RIGHTS. The Software is protected by the intellectual property laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Except as otherwise expressly above, Intel grants no express or implied rights under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to You directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect Your relevant records to verify Your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If You wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on Your behalf which involves access to or use of Software, You shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose. Otherwise, You shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's Name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

SUPPORT. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support, update or provide training for the Software. Intel may in its sole discretion offer such services under separate terms at Intel s then-current rates. You may request additional information on Intel s service offerings from an Intel sales representative. You agree to be solely responsible to Your End Users for any update or support obligation or other liability which may arise from the distribution of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. THE SOFTWARE LICENSED HEREUNDER IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN ANY MEDICAL, LIFE SAVING OR LIFE SUSTAINING SYSTEMS, TRANSPORTATION SYSTEMS, NUCLEAR SYSTEMS, OR FOR ANY OTHER MISSION CRITICAL APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE COULD LEAD TO PERSONAL INJURY OR DEATH. YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL AND THE INTEL PARTIES HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES, AND REASONABLE ATTORNEY FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, THE DISTRIBUTION OF THE SOFTWARE AND ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH ANY UNINTENDED USE, EVEN IF SUCH CLAIM ALLEGES THAT AN INTEL PARTY WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR MANUFACTURE OF THE SOFTWARE. THE LIMITED REMEDIES, WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITED LIABILITY ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN INTEL AND YOU. INTEL WOULD NOT BE ABLE TO PROVIDE THE SOFTWARE WITHOUT SUCH LIMITATIONS. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement immediately, upon notice from Intel, if You violate its terms. Upon termination, You will immediately destroy the Software (including providing certification of such destruction back to Intel) or return all copies of the Software to Intel. In the event of termination of this Agreement, all licenses granted to You hereunder shall immediately terminate, except for licenses that you have previously distributed to Your end-users pursuant to the license grant above.

APPLICABLE LAWS. Any claims arising under or relating to this Agreement shall be governed by the internal substantive laws of the State of Delaware or federal courts located in Delaware, without regard to principles of conflict of laws. Each Party hereby agrees to jurisdiction and venue in the courts of the State of California for all disputes and litigation arising under or relating to this Agreement. The Parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. The Parties consent to the personal jurisdiction of the above courts. 

Export Regulations / Export Control. You shall not export, either directly or indirectly, any product, service or technical data or system incorporating such items without first obtaining any required license or other approval from the U. S. Department of Commerce or any other agency or department of the United States Government. In the event any product is exported from the United States or re-exported from a foreign destination by You, You shall ensure that the distribution and export/re-export or import of the product is in compliance with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export Administration Regulations and the appropriate foreign government. You agree that neither you nor any of your subsidiaries will export/re-export any technical data, process, product, or service, directly or indirectly, to any country for which the United States government or any agency thereof or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other governmental approval, without first obtaining such license or approval. 

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a "commercial item" as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4, You will provide the Software to the U.S. Government as an End User only pursuant to the terms and conditions therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Assignment. You may not delegate, assign or transfer this Agreement, the license(s) granted or any of Your rights or duties hereunder, expressly, by implication, by operation of law, by way of merger (regardless of whether You are the surviving entity) or acquisition, or otherwise and any attempt to do so, without Intel s express prior written consent, shall be null and void. Intel may assign this Agreement, and its rights and obligations hereunder, in its sole discretion. 

Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and merges and supersedes all prior, contemporaneous agreements, understandings, negotiations and discussions. Neither of the parties hereto shall be bound by any conditions, definitions, warranties, understandings or representations with respect to the subject matter hereof other than as expressly provided for herein. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel. Without limiting the foregoing, terms and conditions on any purchase orders or similar materials submitted by You to Intel, and any terms contained in Intel s standard acknowledgment form that are in conflict with these terms, shall be of no force or effect. 

Attorneys Fees. In the event any proceeding or lawsuit is brought by Intel or You in connection with this Agreement, the prevailing party in such proceeding shall be entitled to receive its costs, expert witness fees and reasonable attorneys fees, including costs and fees on appeal. 

No Agency. Nothing contained herein shall be construed as creating any agency, employment relationship, partnership, principal-agent or other form of joint enterprise between the parties. 

Severability. In the event that any provision of this Agreement shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or applicable court decisions. 

Waiver. The failure of either party to require performance by the other party of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by either party of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. 

Language. This Agreement is in the English language only, which language shall be controlling in all respects, and all versions of this Agreement in any other language shall be for accommodation only and shall not be binding on you or Intel. All communications and notices made or given pursuant to this Agreement, and all documentation and support to be provided, unless otherwise noted, shall be in the English language. 

 

EXHIBIT A 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, or internal business purpose use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions:

" 	You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. 

" 	You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

" 	You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 

" 	The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed license.txt file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

 

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.57