License.txt Driver File Contents (VGA_Intel_8.14.8.1075_W7x86_A.zip)

ÿþINTEL-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (OEM/IHV/ISV -jakelu & yksittäinen käyttäjä) 

TÄRKEÄÄ - LUE ENNEN KOPIOINTIA, ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ.

Älä käytä ohjelmistoa tai mitään siihen liittyvää aineistoa (yhdessä "ohjelmisto") äläkä lataa niitä tästä sivustosta, ennen kuin olet lukenut huolellisesti jäljempänä olevat ehdot. Lataamalla ohjelmiston tai käyttämällä sitä hyväksyt tämän sopimuksen ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä asenna ohjelmistoa tai käytä sitä.

Lisähuomautus:

" 	Jos olet OEM (Original Equipment Manufacturer)-, IHV (Independent Hardware Vendor)- tai ISV (Independent Software Vendor) -yrityskäyttäjä, sovelletaan tätä täydellistä KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSTA; 

" 	Jos olet loppukäyttäjä, sovelletaan vain Asiakirjaa A, INTEL-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS. 

OEM-, IHV- ja ISV-yrityskäyttäjät:

KÄYTTÖOIKEUS. Tämän sopimuksen nojalla Intel myöntää käyttäjälle ei-poissulkevan, ei-siirrettävän, maailmanlaajuisen, täysin maksetun käyttöoikeuden Intelin tekijänoikeuksien alaisena:

" 	käyttää, muuttaa ja kopioida ohjelmistoa sisäisesti omiin kehitys- ja ylläpitotarkoituksiin; ja 

" 	muuttaa, kopioida ja jakaa ohjelmistoa, mukaan lukien ohjelmistosta johdetut teokset, omille loppukäyttäjilleen, mutta ainoastaan sellaisen käyttöoikeussopimuksen nojalla, jonka ehdot ovat vähintään yhtä rajoittavat kuin ehdot, jotka sisältyvät Intelin lopulliseen yhden käyttäjän käyttöoikeussopimukseen, joka on liitteenä Asiakirja A; ja 

" 	muokata, kopioida ja jakaa loppukäyttäjädokumentoinnin, joka mahdollisesti toimitetaan ohjelmiston mukana, mutta ainoastaan ohjelmiston yhteydessä. 

Jos et ole ohjelmiston sisältävän tietokonejärjestelmän tai ohjelmistotuotteen lopullinen valmistaja tai toimittaja, saat siirtää kopion ohjelmistosta, mukaan lukien ohjelmiston johdannaisteokset (ja siihen liittyvän loppukäyttäjädokumentoinnin) omalle vastaanottajallesi tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti sillä edellytyksellä, että tällainen vastaanottaja hyväksyy nämä ehdot. Muussa tapauksessa ohjelmistoa ei saa siirtää, alilisensoida, vuokrata tai millään muulla tavalla siirtää tai luovuttaa millekään muulle osapuolelle. Ohjelmistoa ei saa purkaa eikä sen valmistustapaa saa tutkia perusteellisesti.

Ohjelmistoon, kokonaisuudessaan tai osina, ei saa kohdistaa mitään avoimen lähteen ohjelmiston velvoitteita, mukaan lukien, mutta muitakaan pois sulkematta, ohjelmiston tai minkä tahansa Intelin toimittaman ohjelmiston osan yhdistäminen avoimen lähteen ohjelmistoon tai sen jakaminen avoimen lähteen ohjelmiston kanssa, tällaisen avoimen lähteen ohjelmiston minkään käyttöoikeusvelvoitteiden nojalla. "Avoimen lähteen ohjelmisto" tarkoittaa mitä tahansa ohjelmistoa, joka edellyttää tällaisen ohjelmiston käytön, muokkaamisen ja/tai jakamisen ehtona, että ohjelmisto tai muu ohjelmisto, joka sisältyy siihen, on johdettu siitä tai jaetaan sen kanssa, (a) luovutetaan tai jaetaan lähdekoodimuodossa; tai (b) käsittää sen, että käyttäjällä on oikeus myöntää käyttöoikeuksia muille osapuolille tarkoituksena valmistaa ja/tai jakaa siitä johdettuja teoksia; tai (c) on jaettavissa edelleen ilman veloitusta. Avoimen lähteen ohjelmisto sisältää, ilman rajoituksia, ohjelmiston, jolle on myönnetty käyttöoikeus tai jota jaetaan minkä tahansa seuraavan käyttöoikeuden tai jakelumallin mukaisesti tai olennaisesti samanlaisten käyttöoikeuksien ja jakelumallien nojalla kuin mikä tahansa seuraavista: (a) GNU:n General Public License (GPL) tai Lesser/Library GPL (LGPL), (b) Artistic License (esim. PERL), (c) Mozilla Public License, (d) Netscape Public License, (e) Sun Community Source License (SCSL), (f) Sun Industry Source License (SISL), (g) Apache Software license ja (h) Common Public License (CPL). 

EI MUITA OIKEUKSIA. Ohjelmisto on suojattu immateriaalioikeuksilla ja tekijänoikeuslainsäädännöllä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Ellei edellä erikseen nimenomaisesti muuta mainita, Intel ei myönnä mitään ilmaistuja tai oletettuja oikeuksia Intelin patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai muuhun immateriaaliomaisuuteen. Ellei tässä sopimuksessa nimenomaisesti muuta mainita, käyttäjälle ei myönnetä mitään suoraa, epäsuoraa, oletettua tai muuta käyttöoikeutta tai oikeutta. Intelillä on oikeus tarkastaa tai valtuuttaa riippumaton tarkastaja tarkastamaan käyttäjän asiaan liittyvät asiakirjat sen varmistamiseksi, että käyttäjä noudattaa tämän sopimuksen ehtoja.

SALASSAPITO. Jos käyttäjä haluaa käyttää muuta osapuolta edustavaa konsulttia tai alihankkijaa (yhdessä "alihankkija") suorittamaan puolestaan työn, johon liittyy ohjelmiston käyttö, käyttäjän on hankittava alihankkijalta kirjallinen salassapitosopimus, joka sisältää ohjelmiston käyttämiseen liittyvät ehdot ja velvoitteet, jotka eivät ole vähemmän rajoittavia kuin tässä sopimuksessa määritetyt ehdot, ja evättävä kaikki jakeluoikeudet sekä käyttö mihinkään muuhun tarkoitukseen. Muussa tapauksessa tämän sopimuksen ehtoja tai olemassaoloa ei saa paljastaa eikä Intelin nimeä saa käyttää missään julkaisuissa, mainoksissa tai ilmoituksissa ilman Intelin ennalta myöntämää kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei ole mitään oikeuksia käyttää mitään Intelin tavaramerkkejä tai logoja.

OHJELMISTON OMISTAJUUS JA TEKIJÄNOIKEUDET. Ohjelmiston kaikkien kopioiden omistusoikeus säilyy Intelillä tai sen toimittajilla. Ohjelmisto on suojattu tekijänoikeussopimuksilla ja tekijänoikeuslainsäädännöllä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Ohjelmistosta ei saa poistaa mitään tekijänoikeusilmoituksia. Intel voi muuttaa ohjelmistoa tai siinä mainittuja muita kohteita milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, mutta ei ole velvollinen toimittamaan tukipalveluita tai päivittämään ohjelmistoa. Ellei erikseen nimenomaisesti muuta mainita, Intel ei myönnä mitään ilmaistuja tai oletettuja oikeuksia Intelin patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai muuhun immateriaaliomaisuuteen. Käyttäjä saa siirtää ohjelmiston vain siinä tapauksessa, että sen vastaanottaja sitoutuu täysin noudattamaan näitä ehtoja eikä käyttäjälle jää yhtään kopiota ohjelmistosta.

TUKI. Intel voi muuttaa ohjelmistoa tai siinä mainittuja muita kohteita milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, mutta ei ole velvollinen toimittamaan tuki- tai koulutuspalveluita eikä päivittämään ohjelmistoa. Intel voi oman harkintansa mukaan toimittaa tällaisia palveluita erillisin ehdoin Intelin määrittämillä senhetkisillä hinnoilla. Lisätietoja Intelin palvelutuotteista on saatavana Intelin myyntiedustajilta. Käyttäjä on yksin vastuussa omalle loppukäyttäjälleen mistä tahansa päivitys- tai tukivelvoitteista tai muista vastuuvelvollisuuksista, joita voi ilmetä ohjelmiston jakeluun liittyen.

EI MUITA TAKUITA. OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MITÄÄN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT SEN SOPIVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SEN SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Intel ei takaa minkään ohjelmiston mukana toimitettujen tietojen, tekstin, kuvien, linkkien tai muiden kohteiden täsmällisyydestä tai täydellisyydestä eikä ole vastuuvelvollinen niihin liittyen.

VASTUUNJAKO. INTEL TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUVELVOLLISIA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA MUITAKAAN POIS SULKEMATTA, LIIKETUOTTOJEN MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN KATOAMINEN), JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ, VAIKKA INTELILLE OLISI ENNALTA KERROTTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA OLETETTUJEN TAKUIDEN TAI VÄLILLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN EI OLE SALLITTUA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ OLE VOIMASSA. LISÄKSI KÄYTTÄJÄLLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEEN MUKAAN. OHJELMISTOA, JOLLE TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA MYÖNNETÄÄN KÄYTTÖOIKEUSOPIMUS, EI OLE SUUNNITELTU EIKÄ TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI MISSÄÄN LÄÄKETIETEELLISISSÄ, ELÄMÄÄ PELASTAVISSA TAI ELÄMÄÄ YLLÄPITÄVISSÄ JÄRJESTELMISSÄ, KULJETUSJÄRJESTELMISSÄ, YDINJÄRJESTELMISSÄ EIKÄ MISSÄÄN MUUSSA TÄRKEÄSSÄ SOVELLUKSESSA, JOSSA OHJELMISTON VIKAANTUMINEN VOISI AIHEUTTAA VAMMAUTUMISEN TAI KUOLEMAN. KÄYTTÄJÄN ON VAPAUTETTAVA INTEL JA INTELIIN LIITTYVÄT OSAPUOLET VASTUUSTA JA VELVOITTEISTA LIITTYEN KAIKKIIN VAATEISIIN, KUSTANNUKSIIN, VAHINKOIHIN JA KULUIHIN SEKÄ KOHTUULLISIIN ASIANAJOKULUIHIN, JOTKA JOHTUVAT, SUORAAN TAI EPÄSUORAAN, OHJELMISTON JAKELEMISESTA, SEKÄ LIITTYEN MIHIN TAHANSA VAATEESEEN, JOKA KOSKEE TUOTEVASTUUTA, HENKILÖVAHINKOA TAI KUOLEMANTAPAUSTA LIITTYEN MIHIN TAHANSA KÄYTTÖTARKOITUKSEN VASTAISEEN KÄYTTÖÖN, VAIKKA TÄLLAISESSA VAATEESSA OSOITETTAISIINKIN INTEL-OSAPUOLEN LAIMINLYÖNTI LIITTYEN OHJELMISTON SUUNNITTELUUN TAI VALMISTUKSEEN. RAJOITETUT VAHINGONKORVAUKSET, TAKUUN VASTUUVAPAUTUS JA RAJOITETTU VASTUUVELVOLLISUUS MUODOSTAVAT KÄYTTÄJÄN JA INTELIN VÄLISEN KAUPAN PERUSTAN. INTEL EI PYSTYISI TOIMITTAMAAN OHJELMISTOA ILMAN TÄLLAISIA RAJOITUKSIA. 

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN. Intel voi irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi milloin tahansa antamalla ilmoituksen, jos käyttäjä rikkoo sen ehtoja. Irtisanomisen yhteydessä käyttäjän pitää välittömästi tuhota ohjelmisto (mukaan lukien todisteen tällaisesta tuhoamisesta toimittaminen Intelille) tai palauttaa ohjelmiston kaikki kopiot Intelille. Tämän sopimuksen irtisanomisen tapauksessa kaikki käyttäjälle tämän sopimuksen nojalla myönnetyt käyttöoikeudet päättyvät välittömästi lukuun ottamatta käyttöoikeuksia, jotka käyttäjä on aiemmin jakanut omille loppukäyttäjilleen edellä mainitun käyttöoikeusluvan mukaisesti.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ. Mitä tahansa tämän sopimuksen nojalla tai siihen liittyen esitettävät vaatimukset käsitellään Delawaren osavaltion aineellisoikeudellisen lainsäädännön mukaisesti tai Delawaressa sijaitsevissa liittovaltion tuomioistuimissa, riippumatta lainsäädännön kanssa ristiriidassa olevista periaatteetteista. Täten kumpikin osapuoli tunnustaa Kalifornian osavaltion oikeusistuimien tuomiovallan kaikissa tämän sopimuksen nojalla tai siihen liittyen ilmenevissä kiista- ja riitatapauksissa. Osapuolet hyväksyvät, että yleissopimuksen kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista soveltuvuus tähän sopimukseen erityisesti suljetaan pois. Osapuolet hyväksyvät edellä mainittujen oikeusistuimien henkilökohtaisen tuomiovallan. 

Vientisäädökset / Vientirajoitukset. Käyttäjä ei saa viedä maasta, suorasti tai epäsuorasti, mitään tuotetta, palvelua eikä teknistä dataa tai järjestelmää, joka sisältää tällaisia kohteita hankkimatta ensin mitä tahansa vaadittavaa lupaa tai muuta hyväksyntää Yhdysvaltain Department of Commercelta tai joltain muulta Yhdysvaltain viranomaiselta. Jos käyttäjä vie minkä tahansa tuotteen Yhdysvalloista tai vie sen edelleen määränpäähän ulkomailla, käyttäjän on varmistettava, että tuotteen jakelu ja vienti / vienti edelleen tai tuonti tapahtuu Yhdysvaltain Export Administration Regulation -säädösten ja asianomaisen ulkomaisen valtion kaikkien lakien, säädösten, määräysten tai rajoitusten mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että käyttäjä tai mikään käyttäjän tytäryhtiö ei vie / vie edelleen mitään teknistä dataa, prosessia, tuotetta tai palvelua, suorasti tai epäsuorasti, mihinkään maahan, jota varten Yhdysvallat tai sen mikä tahansa viranomainen tai vieras maa, johon se viedään, vaatii vientilupaa tai muuta virallista hyväksyntää, hankkimatta ensin tällaista lupaa tai hyväksyntää. 

YHDYSVALTAIN HALLINNON RAJOITETUT OIKEUDET. Ohjelmisto on "kaupallinen tuote", kuten tätä termiä määritellään kohdassa 48 C.F.R. 2.101, koostuu termeistä "kaupallinen tietokoneohjelmisto" ja "kaupallisen tietokoneohjelmiston asiakirjat", kuten näitä termejä käytettään kohdassa 48 C.F.R. 12.212. Vastaava kohdan 48 C.F.R. kanssa 12.212 ja 48 C.F.R 227.7202-1 kautta 227.7202-4, käyttäjän on toimitettava ohjelmisto Yhdysvalloille valtio loppukäyttäjänä ainoastaan sen mukaisilla ehdoilla ja edellytyksillä. Sopimuskumppani tai valmistaja on Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA. 

Luovutus. Käyttäjä ei saa valtuuttaa, luovuttaa eikä siirtää tätä sopimusta, siinä myönnettyjä käyttöoikeuksia eikä mitään sen nojalla käyttäjälle määräytyviä oikeuksia tai velvollisuuksia, suoraan, välillisesti, lain nojalla tai fuusion (riippumatta siitä, onko käyttäjä jäljelle jäävä osapuoli) tai yrityskaupan seurauksena, ja mikä tahansa yritys toimimiseksi näin ilman Intelin ennalta myöntämää kirjallista suostumusta on mitätön. Intel voi luovuttaa tämän sopimuksen ja siihen perustuvat oikeudet ja velvoitteet oman harkintansa mukaan. 

Koko sopimus. Tämän sopimuksen ehdot ja edellytykset muodostavat koko sopimuksen osapuolten välillä mitä tulee sen asiasisältöön, ja se yhdistää ja syrjäyttää kaikki aikaisemmat samanaikaiset sopimukset, neuvottelut ja keskustelut. Ellei tässä erikseen muuta mainita, mitkään tähän asiasisältöön liittyvät ehdot, määritelmät, takuut, sopimukset tai esitykset eivät sido kumpaakaan osapuolta. Intelillä ei ole velvoitteita minkään muiden sopimusten nojalla, ellei niitä ole määritetty kirjallisesti ja ellei Intelin valtuutettu edustaja ole hyväksynyt niitä allekirjoituksellaan. Edellä mainittua rajoittamatta, mitkään Intelin käyttäjälle toimittamassa tilauksessa tai muissa materiaaleissa määritetyt ehdot ja mitkä tahansa Intelin vakioilmoituksiin sisältyvät ehdot, jotka ovat ristiriidassa tämän sopimuksen ehtojen kanssa, eivät ole voimassa. 

Asianajopalkkiot. Minkä tahansa Intelin tai käyttäjän aloitteesta alkunsa saavan oikeudenkäyntimenettelyn tai kanteen tapauksessa tällaisen menettelyn voittava osapuoli on oikeutettu saamaan korvauksen kuluistaan, asiantuntijatodistajapalkkioistaan ja kohtuullisista asianajopalkkioista, mukaan lukien muutoksenhakuun liittyvät kustannukset ja palkkiot. 

Ei edustajuutta. Minkään tässä mainitun ei voida tulkita muodostavan minkäänlaista edustajuutta, työsuhdetta, kumppanuutta, pääedustajuutta eikä osapuolten välisen yhteisyrityksen mitään muotoa. 

Ositettavuus. Siinä tapauksessa, että tämän sopimuksen minkä tahansa osan tulkittaisiin olevan kannekelvoton tai mitätön minkä tahansa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti tai soveltuvan oikeuden päätöksen mukaisesti, tällaista kannekelvottomuutta tai mitättömyyttä ei pidä katsoa tekevän tätä sopimusta kokonaisuudessaan kannekelvottomaksi tai mitättömäksi, ja tällaisessa tapauksessa kyseistä osaa pitää muuttaa ja sitä pitää tulkita tällaisen kannekelvottoman tai mitättömän osan tarkoitusten saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla sovellettavan lainsäädännön soveltuvan oikeuden päätöksen mukaisesti. 

Luopumislauseke. Jommankumman osapuolen kykenemättömyys vaatia toimenpidettä minkä tahansa tämän sopimuksen osan suhteen ei vaikuta täyteen oikeuteen vaatia tällaista toimenpidettä milloin tahansa myöhemmin; eikä osapuolen luopumista tämän sopimuksen minkä tahansa osan rikkomuksen osalta voida tulkita tai pitää luopumisena itse sopimuksen osasta. 

Kieli. Tämä sopimus on vain englanniksi, ja sopimusta hallitaan kaikissa suhteissa ainoastaan englannin kielen mukaisesti, ja tämän sopimuksen kaikki muilla kielillä olevat versiot toimitetaan ainoastaan käyttömukavuussyistä eivätkä tällaiset versiot sido käyttäjää eivätkä Inteliä. Kaikki tähän sopimukseen liittyvä viestintä tai ilmoitukset sekä kaikki toimitettava dokumentointi ja tuki hoidetaan englannin kielellä, ellei muuta mainita. 

 

ASIAKIRJA A

INTEL-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (Lopullinen, yksittäinen käyttäjä)

TÄRKEÄÄ - LUE ENNEN KOPIOINTIA, ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ.

Älä käytä ohjelmistoa tai mitään siihen liittyvää aineistoa (yhdessä "ohjelmisto") äläkä lataa niitä tästä sivustosta, ennen kuin olet lukenut huolellisesti jäljempänä olevat ehdot. Lataamalla ohjelmiston tai käyttämällä sitä hyväksyt tämän sopimuksen ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä asenna ohjelmistoa tai käytä sitä.

KÄYTTÖOIKEUS. Käyttäjällä on oikeus kopioida ohjelmisto yhteen tietokoneeseen henkilökohtaista tai sisäistä työkäyttöä varten, ja käyttäjällä on oikeus tehdä ohjelmistosta yksi varmuuskopio seuraavien ehtojen mukaisesti:

" 	Käyttäjä ei saa kopioida, muuttaa, myydä, jakaa tai siirtää ohjelmiston mitään osaa muuten kuin tässä sopimuksessa määritetyn mukaisesti, ja käyttäjä sitoutuu estämään ohjelmiston luvattoman kopioinnin. 

" 	Ohjelmistoa ei saa purkaa eikä sen valmistustapaa saa tutkia perusteellisesti. 

" 	Käyttäjä ei saa myöntää ohjelmistolle alikäyttöoikeuksia eikä sallia sen samanaikaista käyttöä useilla käyttäjillä. 

" 	Ohjelmisto voi sisältää muiden valmistajien ohjelmistoa tai muuta omaisuutta, josta osa voi olla yksilöity ja jolle voi olla myönnetty käyttöoikeus minkä tahansa liitetyn license.txt-tiedoston tai muun tekstin tai tiedoston mukaisesti. 

OHJELMISTON OMISTAJUUS JA TEKIJÄNOIKEUDET. Ohjelmiston kaikkien kopioiden omistusoikeus säilyy Intelillä tai sen toimittajilla. Ohjelmisto on suojattu tekijänoikeussopimuksilla ja tekijänoikeuslainsäädännöllä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Ohjelmistosta ei saa poistaa mitään tekijänoikeusilmoituksia. Intel voi muuttaa ohjelmistoa tai siinä mainittuja muita kohteita milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, mutta ei ole velvollinen toimittamaan tukipalveluita tai päivittämään ohjelmistoa. Ellei erikseen nimenomaisesti muuta mainita, Intel ei myönnä mitään ilmaistuja tai oletettuja oikeuksia Intelin patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai muuhun immateriaaliomaisuuteen. Käyttäjä saa siirtää ohjelmiston vain siinä tapauksessa, että sen vastaanottaja sitoutuu täysin noudattamaan näitä ehtoja eikä käyttäjälle jää yhtään kopiota ohjelmistosta.

EI MUITA TAKUITA. OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MITÄÄN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT SEN SOPIVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SEN SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Intel ei takaa minkään ohjelmiston mukana toimitettujen tietojen, tekstin, kuvien, linkkien tai muiden kohteiden täsmällisyyttä tai täydellisyyttä eikä ole vastuuvelvollinen niihin liittyen.

VASTUUNJAKO. INTEL TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUVELVOLLISIA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA MUITAKAAN POIS SULKEMATTA, LIIKETUOTTOJEN MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN KATOAMINEN), JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ, VAIKKA INTELILLE OLISI ENNALTA KERROTTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA OLETETTUJEN TAKUIDEN TAI VÄLILLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN EI OLE SALLITTUA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ OLE VOIMASSA. LISÄKSI KÄYTTÄJÄLLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEEN MUKAAN.

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN. Intel voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa, jos käyttäjä rikkoo sen ehtoja. Irtisanomisen yhteydessä käyttäjän pitää välittömästi tuhota ohjelmisto tai palauttaa sen kaikki kopiot Intelille.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ. Tämän sopimuksen mukaisesti esitetyt vaateet käsitellään Delaware osavaltion lakien mukaisesti, lukuun ottamatta sen periaatteita lainsäädäntöjen ristiriidoista ja yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Käyttäjä ei saa viedä ohjelmistoa voimassa olevien vientirajoitusmääräysten vastaisesti. Intelillä ei ole velvoitteita minkään muiden sopimusten nojalla, ellei niitä ole määritetty kirjallisesti ja ellei Intelin valtuutettu edustaja ole hyväksynyt niitä allekirjoituksellaan.

YHDYSVALTAIN HALLINNON RAJOITETUT OIKEUDET. Ohjelmisto on varustettu "RAJOITETUILLA OIKEUKSILLA." Käyttö, kopiointi, tai valtion tiedonanto riippuu rajoituksista esitetyllä tavalla kohdissa FAR52.227-14 ja DFAR252.227-7013 ja sitä seuraavat kohdat tai niitä seuraavia kohtia. Ohjelmiston käyttö Yhdysvaltain hallinnossa käsittää Intelin omistusoikeuksien tunnustamisen. Sopimuskumppani tai valmistaja on Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA. KIELI; KÄÄNNÖKSET. Siinä tapauksessa, että tämän sopimuksen englanninkielisen version yhteydessä toimitetaan mille tahansa muulle kielelle käännetty mikä tahansa muu versio, tällainen käännösversio toimitetaan ainoastaan käytännöllisyyden takia ja sopimusta tulkitaan englanninkielisen version mukaisesti.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User) 

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:

" 	If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies; 

" 	If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies. 

For OEMs, IHVs and ISVs:

LICENSE. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to You a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

" 	use, modify and copy Software internally for Your own development and maintenance purposes; and 

" 	modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to Your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and 

" 	modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software. 

If You are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then You may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to Your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

You may not subject the Software, in whole or in part, to any license obligations of Open Source Software including without limitation combining or distributing the Software with Open Source Software in a manner that subjects the Software or any portion of the Software provided by Intel hereunder to any license obligations of such Open Source Software. "Open Source Software" means any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of such software that such software or other software incorporated into, derived from or distributed with such software (a) be disclosed or distributed in source code form; or (b) be licensed by the user to third parties for the purpose of making and/or distributing derivative works; or (c) be redistributable at no charge. Open Source Software includes, without limitation, software licensed or distributed under any of the following licenses or distribution models, or licenses or distribution models substantially similar to any of the following: (a) GNU s General Public License (GPL) or Lesser/Library GPL (LGPL), (b) the Artistic License (e.g., PERL), (c) the Mozilla Public License, (d) the Netscape Public License, (e) the Sun Community Source License (SCSL), (f) the Sun Industry Source License (SISL), (g) the Apache Software license and (h) the Common Public License (CPL). 

NO OTHER RIGHTS. The Software is protected by the intellectual property laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Except as otherwise expressly above, Intel grants no express or implied rights under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to You directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect Your relevant records to verify Your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If You wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on Your behalf which involves access to or use of Software, You shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose. Otherwise, You shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's Name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

SUPPORT. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support, update or provide training for the Software. Intel may in its sole discretion offer such services under separate terms at Intel s then-current rates. You may request additional information on Intel s service offerings from an Intel sales representative. You agree to be solely responsible to Your End Users for any update or support obligation or other liability which may arise from the distribution of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. THE SOFTWARE LICENSED HEREUNDER IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN ANY MEDICAL, LIFE SAVING OR LIFE SUSTAINING SYSTEMS, TRANSPORTATION SYSTEMS, NUCLEAR SYSTEMS, OR FOR ANY OTHER MISSION CRITICAL APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE COULD LEAD TO PERSONAL INJURY OR DEATH. YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL AND THE INTEL PARTIES HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES, AND REASONABLE ATTORNEY FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, THE DISTRIBUTION OF THE SOFTWARE AND ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH ANY UNINTENDED USE, EVEN IF SUCH CLAIM ALLEGES THAT AN INTEL PARTY WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR MANUFACTURE OF THE SOFTWARE. THE LIMITED REMEDIES, WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITED LIABILITY ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN INTEL AND YOU. INTEL WOULD NOT BE ABLE TO PROVIDE THE SOFTWARE WITHOUT SUCH LIMITATIONS. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement immediately, upon notice from Intel, if You violate its terms. Upon termination, You will immediately destroy the Software (including providing certification of such destruction back to Intel) or return all copies of the Software to Intel. In the event of termination of this Agreement, all licenses granted to You hereunder shall immediately terminate, except for licenses that you have previously distributed to Your end-users pursuant to the license grant above.

APPLICABLE LAWS. Any claims arising under or relating to this Agreement shall be governed by the internal substantive laws of the State of Delaware or federal courts located in Delaware, without regard to principles of conflict of laws. Each Party hereby agrees to jurisdiction and venue in the courts of the State of California for all disputes and litigation arising under or relating to this Agreement. The Parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. The Parties consent to the personal jurisdiction of the above courts. 

Export Regulations / Export Control. You shall not export, either directly or indirectly, any product, service or technical data or system incorporating such items without first obtaining any required license or other approval from the U. S. Department of Commerce or any other agency or department of the United States Government. In the event any product is exported from the United States or re-exported from a foreign destination by You, You shall ensure that the distribution and export/re-export or import of the product is in compliance with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export Administration Regulations and the appropriate foreign government. You agree that neither you nor any of your subsidiaries will export/re-export any technical data, process, product, or service, directly or indirectly, to any country for which the United States government or any agency thereof or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other governmental approval, without first obtaining such license or approval. 

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a "commercial item" as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4, You will provide the Software to the U.S. Government as an End User only pursuant to the terms and conditions therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Assignment. You may not delegate, assign or transfer this Agreement, the license(s) granted or any of Your rights or duties hereunder, expressly, by implication, by operation of law, by way of merger (regardless of whether You are the surviving entity) or acquisition, or otherwise and any attempt to do so, without Intel s express prior written consent, shall be null and void. Intel may assign this Agreement, and its rights and obligations hereunder, in its sole discretion. 

Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and merges and supersedes all prior, contemporaneous agreements, understandings, negotiations and discussions. Neither of the parties hereto shall be bound by any conditions, definitions, warranties, understandings or representations with respect to the subject matter hereof other than as expressly provided for herein. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel. Without limiting the foregoing, terms and conditions on any purchase orders or similar materials submitted by You to Intel, and any terms contained in Intel s standard acknowledgment form that are in conflict with these terms, shall be of no force or effect. 

Attorneys Fees. In the event any proceeding or lawsuit is brought by Intel or You in connection with this Agreement, the prevailing party in such proceeding shall be entitled to receive its costs, expert witness fees and reasonable attorneys fees, including costs and fees on appeal. 

No Agency. Nothing contained herein shall be construed as creating any agency, employment relationship, partnership, principal-agent or other form of joint enterprise between the parties. 

Severability. In the event that any provision of this Agreement shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or applicable court decisions. 

Waiver. The failure of either party to require performance by the other party of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by either party of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. 

Language. This Agreement is in the English language only, which language shall be controlling in all respects, and all versions of this Agreement in any other language shall be for accommodation only and shall not be binding on you or Intel. All communications and notices made or given pursuant to this Agreement, and all documentation and support to be provided, unless otherwise noted, shall be in the English language. 

 

EXHIBIT A 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, or internal business purpose use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions:

" 	You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. 

" 	You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

" 	You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 

" 	The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed license.txt file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

 Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.45